intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

290
lượt xem
136
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khai báo cấu hình phần cứng cho một trạm PLC thuộc họ Simatic S7_300/400. - Xây dựng cấu hình mạng gồm nhiều trạm PLC cũng như thủ tục truyền thông giữa chúng. - Soạn thảo và cài đặt chương trình điều khiển cho một hoặc nhiều trạm. - Quan sát việc thực hiện chương trình điều khiển trong một trạm PLC và gỡ rối chương trình. Chú ý : Điều kiện để cài đặt thành công phần mềm STEP7 vào máy tính là đòi hỏi cấu hình máy tối thiểu : CPU 80586, 8MRAM , ổ cứng trống 90MB và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 8

  1. Chöông 8:PHAÀN MEÀM SOAÏN THAÛO CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN 3.1 Phaàn meàm STEP7 : STEP7 laø moät phaàn meàm hoå trôï : - Khai baùo caáu hình phaàn cöùng cho moät traïm PLC thuoäc hoï Simatic S7_300/400. - Xaây döïng caáu hình maïng goàm nhieàu traïm PLC cuõng nhö thuû tuïc truyeàn thoâng giöõa chuùng. - Soaïn thaûo vaø caøi ñaët chöông trình ñieàu khieån cho moät hoaëc nhieàu traïm. - Quan saùt vieäc thöïc hieän chöông trình ñieàu khieån trong moät traïm PLC vaø gôõ roái chöông trình. Chuù yù : Ñieàu kieän ñeå caøi ñaët thaønh coâng phaàn meàm STEP7 vaøo maùy tính laø ñoøi hoûi caáu hình maùy toái thieåu : CPU 80586, 8MRAM , oå cöùng troáng 90MB vaø coù card VGA. 3.2. Phaàn meàm ñieàu khieån môø FCPA : 3.2.1. Chuaån bò moät Project cho vieäc khai baùo boä ñieàu khieån môø baèng FCPA Chöông trình FCPA (Fuzzy Control Parameter Assignment) laø phaàn meàm hoã trôï vieäc taïo laäp boä ñieàu khieån môø cho PLC Simatic S7_300. Muoán söû duïng FCPA tröôùc heát ta phaûi caøi ñaët FCPA treân maùy tính caù nhaân. Vieäc caøi ñaët thaønh coâng FCPA ñoøi hoûi: - Coù ít nhaát 1Mbytes coøn troáng trong oå cöùng. - Chaïy döôùi heä ñieàu haønh Window 95/98 hay NT.
  2. Toaøn boä chöông trình goác cuûa FCPA goàm 2 phaàn Fuzzy/Tool vaø Fuzzy/FB vôùi dung löôïng toång coäng laø 2.27 MB. Ñeå caøi ñaët, ta goïi teäp Setup.exe cuûa Fuzzy/Tool vaø cuûa Fuzzy/FB töø Window vaø thöïc hieän nhöõng chæ daãn treân maøn hình. Sau khi ñaõ ñöôïc caøi ñaët, phaàn chính cuûa FCPA seõ ñöôïc tích hôïp trong Step 7 döôùi thö muïc S7WRFUZ, caùc coâng cuï hoã trôï khaùc ñöôïc ñöa vaøo thö vieän cuûa phaàn meàm Step 7, cuõng nhö Project FuzConEx Boä ñieàu khieån môø ñöôïc toång hôïp vôùi FCPA coù daïng 1 khoái döõ lieäu (DB) cho Project öùng duïng. Khoái DB taïo bôûi FCPA seõ ñöôïc goïi laø khoái DB môø vaø ñöôïc söû duïng cuøng vôùi FB Fuzzy Control coù trong Project FuzConEx khi caøi ñaët chöông trình Fuzzy/FB vôùi teân maëc ñònh laø FB30. Bôûi vaäy tröôùc khi söû duïng chöông trình FCPA ñeå taïo laäp DB môø
  3. cho Project öùng duïng, baét buoäc Project öùng duïng ñaõ phaûi coù FB Fuzzy Control. Ví duï, Project öùng duïng cuûa ta coù teân laø Fuzcon. Tröôùc khi söû duïng FCPA ñeå taïo laäp khoái DB môø cho Project öùng duïng Fuzcon, ta phaûi sao cheùp FB Fuzzy Control coù teân maëc ñònh FB30 töø Project FuzConEx sang Project Fuzcon . Coù theå thay ñoåi teân FB30 neáu nhö trong Project öùng duïng cuûa ta ñaõ coù 1 FB truøng teân. 3.2.2 Taïo DB môø Sau khi chuaån bò 1 Project öùng duïng cho boä ñieàu khieån môø (Project öùng duïng coù chöùa FB Fuzzy Control), ta coù theå baét ñaàu söû duïng FCPA ñeå taïo laäp DB môø cho boä ñieàu khieån môø vaø khoái DB môø naøy phaûi naèm trong
  4. cuøng 1 thö muïc vôùi FB Fuzzy Control cuûa Project öùng duïng. Ñeå vaøo FCPA ta thöïc hieän leänh goïi töø Window theo thöù töï: Start -> Simatic -> Step 7 -> Fuzzy Control Parameter Assignment Khi ñoù treân maøn hình seõ xuaát hieän cöûa soå Taïo 1 khoái DB môø môùi Môû 1 khoái DB môø ñaõ coù Do khoái DB môø phaûi naèm trong 1 Project naøo ñoù neân khi kích vaøo 1 trong 2 bieåu töôïng treân, FCPA seõ yeâu caàu ta cho bieát teân cuûa Project chöùa khoái DB môø ñoù. Chaúng haïn khi kích vaøo bieåu töôïng taïo DB môø môùi vaø khoái DB môø ñöôïc taïo ra naøy seõ phaûi naèm trong Project coù teân Fuzcon thì ta phaûi cho FCPA bieát teân seõ ñöôïc ñaët cho khoái DB môø vaø teân cuûa Project laø Fuzcon. Cöûa soå maøn hình khai baùo caùc döõ lieäu ñoù coù daïng sau:
  5. Teân Project Teân khoái DB môø Sau khi ñaõ cho ñaày ñuû teân Project, teân khoái DB môø, ta aán OK. Chöông trình FCPA seõ kieåm tra laïi trong Project cuûa ta thöïc söï ñaõ coù khoái haøm Fuzzy Control hay chöabaèng thoâng baùo lieät keâ taát caû caùc khoái haøm ñaõ coù trong Project öùng duïng. Ta phaûi choïn trong baûng danh muïc ñöôïc lieät keâ ra ñoù khoái haøm Fuzzy Control ñaõ ñöôïc laáy töø Project Van sang. Ta aán OK ñeå xaùc nhaän vaø baét ñaàu vaøo coâng vieäc toång hôïp boä ñieàu khieån môø vôùi phaàn meàm FCPA. 3.2.3 Khai baùo soá caùc bieán ngoân ngöõ vaøo ra
  6. Neáu taïo 1 DB môø môùi thì sau khi aán phím OK xaùc nhaän khoái FB Fuzzy Control, chöông trình FCPA seõ hoûi soá caùc bieán ngoân ngöõ vaøo/ra cuûa boä ñieàu khieån môø baèng hoäp thoaïi: Teân boä ñieàu khieån môø Soá bieán ngoân ngöõ ñaàu vaøo Soá bieán ngoân ngöõ ñaàu ra Vieát teân boä ñieàu khieån môø (neáu muoán) vaø soá caùc bieán ngoân ngöõ vaøo ra vaøo nhöõng oâ nhôù töông öùng. Haïn cheá cuûa FCPA laø: - Chæ taïo laäp ñöôïc nhöõng boä ñieàu khieån môø vôùi toái ña 8 bieán vaøo. - Chæ taïo laäp ñöôïc nhöõng boä ñieàu khieån môø vôùi toái ña 4 bieán ra. Aán phím OK ñeå xaùc nhaän caùc giaù trò vöøa cho. Nhöõng bieán ngoân ngöõ ñaáu vaøo seõ coù teân maëc ñònh Input01, Input02,… vaø Output01, Output02… laàn löôït laø teân maëc ñònh cuûa caùc bieán ngoân ngöõ ñaàu ra. Sau khi aán OK, treân maøn hình seõ xuaát hieän cöûa soå soaïn thaûo tieáp giaù trò ngoân ngöõ cuûa töøng bieán ngoân ngöõ vaøo/ra cuõng nhö luaät hôïp thaønh cuûa boä ñieàu khieån môø, nhö sau:
  7. Bieán ngoân ngöõ ñaàu ra Bieán ngoân ngöõ ñaàu vaøo Luaät hôïp thaønh 3.2.4 Soaïn thaûo giaù trò ngoân ngöõ cho töøng bieán (ngoân ngöõ) ñaàu vaøo Caùc giaù trò cuûa moãi moät bieán ngoân ngöõ ñaáu vaøo ñöôïc goïi laø bieán ngoân ngöõ. Vì baûn chaát cuûa giaù trò ngoân ngöõ laø taäp môø, neân ñeå soaïn thaûo giaù trò ngoân ngöõ cho 1 bieán ngoân ngöõ ta caàn phaûi: 1) Khai baùo soá caùc giaù trò ngoân ngöõ taäp môø cuûa bieán. 2) Soaïn thaûo taäp neàn, cuõng nhö haøm thuoäc cho töøng giaù trò ngoân ngöõ. Ñeå vaøo cheá ñoä soaïn thaûo giaù trò ngoân ngöõ (taäp môø) cho 1 bieán ñaàu vaøo naøo ñoù, ta kích ñoâi phím chuoät traùi taïi bieåu töôïng cuûa bieán ñoù. Ví duï ñeå soaïn thaûo giaù trò cho bieán vaøo Input01, ta nhaùy keùp vaøo bieåu töôïng cuûa noù (ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu treân maøn hình). Khi ñoù cöûa soå soaïn thaûo hieän ra:
  8. Söûa laïi teân bieán Phím khai baùo ngoân ngöõ ñaàu vaøo hoaëc cheøn theâm giaù trò ngoân ngöõ Phím xoaù giaù môùi (taäp môø) trò ngoân ngöõ (taäp môø) ñaõ coù Khai baùo soá caùc giaù trò ngoân ngöõ (taäp môø) : Ñeå khai baùo soá caùc taäp môø cho bieán Input01, ta chæ caàn kích chuoät vaøo phím Insert roài vieát soá caùc taäp môø caàn coù vaøo oâ töông öùng trong cöûa soå hieän ra daïng (toái ña laø 7) : Nôi ghi soá caùc giaù trò ngoân ngöõ (taäp môø) caàn coù cho bieán (toái ña laø 7) Ta aán phím OK. Soá caùc taäp môø toái ña maø FCPA cho pheùp khai baùo laø 7. Caùc taäp môø khai baùo seõ maëc ñònh: - coù teân laàn löôït laø n-big, n-small, zero, p-small, p-big.
  9. - coù haøm thuoäc hình tam giaùc ñöôïc chia ñeàu treân taäp neàn. Sau khi aán OK, FCPA seõ in ra maøn hình cöûa soå soaïn thaûo haøm thuoäc cho moãi taäp môø nhö sau: Haøm thuoäc cuûa taäp môø ñöôïc choïn OÂ chöùa teân taäp môø ñöôïc choïn Baûng danh muïc teân caùc taäp môø cuûa bieán vaøo Input01 Söûa ñoåi haøm thuoäc: Muoán söûa ñoåi haøm thuoäc maëc ñònh cho taäp môø naøo, ta kích hoaït taäp môø ñoù baèng caùch ghi tröïc tieáp teân taäp môø vaøo oâ chöùa teân taäp môø hoaëc aán phím vaø choïn teân taäp môø trong baûng danh muïc hieän ra. Haøm thuoäc cuûa taäp môø ñöôïc choïn seõ chuyeån sang maøu ñoû baùo traïng thaùi tích cöïc cuûa noù. Vieäc söûa ñoåi haøm thuoäc ñoàng nghóa vôùi vieäc ñoåi daïng (Singleton, tam giaùc hay hình thang) vaø mieàn xaùc ñònh. Coù 2 caùch söûa nhö sau: 1) Caùch thöù nhaát: Choïn ñænh cuûa haøm thuoäc caàn söûa baèng caùch ñöa chuoät vaøo ñænh ñoù vaø aán phím
  10. chuoät traùi FCPA seõ baùo ñænh ñaõ ñöôïc tích cöïc baèng 1 vaønh khuyeân nhoû quanh ñænh ñoù. Giöõ nguyeân phím chuoät roài keùo ñænh ñoù sang phaûi hoaëc traùi ñeå thay ñoåi toaï ñoä cuûa ñænh. 2) Caùch thöù hai : Söûa tröïc tieáp baèng caùch ghi toaï ñoä môùi vaøo caùc oâ trong cöûa soå Point Haøm thuoäc cuûa taäp môø ñang ñöôïc söûa ñoåi B Teân taäp C môø ñang ñöôïc söûa ñoåi A Toaï D ñoä caùc ñænh A,B,C, D töø treân xuoáng Nhö vaäy muoán coù haøm thuoäc hình tam giaùc, ta cho ñænh B truøng vôùi ñænh C (hai ñænh coù cuøng toaï ñoä). Ñeå coù daïng singleton ta cho A truøng vôùi D, B truøng vôùi C. Sau khi soaïn thaûo hay söûa ñoåi xong taát caû caùc giaù trò cuûa 1 bieán vaøo, ta aán phím OK ñeå keát thuùc. FCPA seõ quay laïi maøn hình ban ñaàu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2