Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
78
lượt xem
31
download

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tương tự như đã khai báo hay sửa đổi giá trị cho biến vào, việc khai báo các giá trị (tập mờ) cho biến ra cũng được bắt đầu bằng cách kích đôi chuột trái tại biểu tượng của biến đầu ra. Muốn soạn thảo hay sửa đổi giá trị ngôn ngữ tập mờ cho 1 biến đầu ra nào đó, ta kích đôi chuột trái tại biểu tượng của biến đó. Ví dụ để soạn thảo giá trị cho biến ra Output01, ta nháy kép vào biểu tượng của nó. Khi đó cửa sổ soạn thảo sẽ hiện ra....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 9

  1. Chương 9: Soaïn thaûo giaù trò cho töøng bieán (ngoân ngöõ) ñaàu ra Töông töï nhö ñaõ khai baùo hay söûa ñoåi giaù trò cho bieán vaøo, vieäc khai baùo caùc giaù trò (taäp môø) cho bieán ra cuõng ñöôïc baét ñaàu baèng caùch kích ñoâi chuoät traùi taïi bieåu töôïng cuûa bieán ñaàu ra. Muoán soaïn thaûo hay söûa ñoåi giaù trò ngoân ngöõ taäp môø cho 1 bieán ñaàu ra naøo ñoù, ta kích ñoâi chuoät traùi taïi bieåu töôïng cuûa bieán ñoù. Ví duï ñeå soaïn thaûo giaù trò cho bieán ra Output01, ta nhaùy keùp vaøo bieåu töôïng cuûa noù. Khi ñoù cöûa soå soaïn thaûo seõ hieän ra. Tieáp tuïc ta kích chuoät vaøo phím Insert ñeå khai baùo soá caùc taäp môø cho bieán Output01. Chuù yù laø FCPA chæ cho pheùp khai baùo toái ña 9 giaù trò cho moãi bieán ra. Sau khi khai baùo xong soá caùc giaù trò (taäp môø) cho bieán ra Output01 ta aán phím OK ñeå vaøo maøn hình soaïn thaûo. Khaùc vôùi bieán ngoân ngöõ ñaàu vaøo, giaù trò (taäp môø) cuûa caùc bieán ra chæ coù duy nhaát 1 daïng singleton. Muoán söûa ñoåi giaù trò ngoân ngöõ naøo, ta tích cöïc noù baèng caùch choïn teân taäp môø cuûa giaù trò ñoù trong baûng danh muïc hieän ra khi aán phím . FCPA seõ baùo traïng thaùi tích cöïc cuûa haøm thuoäc taäp môø ñöôïc choïn baèng caùch chuyeån noù sang maøu ñoû vaø theâm 1 hình khuyeân ôû chính giöõa
  2. Baûng danh muïc teân Haøm thuoäc caùc taäp (daïng môø singleton) cuûa taäp môø ñang ñöôïc Toaïñoä haøm thuoäc tích cöïc (singleton) cuûa taäp môø ñang ñöôïc tích cöïc Ñeå söûa ñoåi haøm thuoäc daïng singleton, ñôn giaûn ta chæ caàn söûa ñoåi taïo ñoä cuûa noù baèng caùch ñöa con troû vaøo hình khuyeân, giöõ phím chuoät traùi roài keùo sang phaûi/traùi, hoaëc tröïc tieáp ghi toaï ñoä môùi vaøo oâ Point cuûa cöûa soå maøn hình soaïn thaûo. 3.2.6 Soaïn thaûo luaät hôïp thaønh Sau khi khai baùo xong bieán ngoân ngöõ vaøo/ra vaø caùc giaù trò (taäp môø) cho chuùng, chaúng haïn nhö ta ñaõ khai baùo m bieán vaøo Input1,…, Inputm vôùi caùc giaù trò Ai1,…, Aim vaø s bieán ra Output1=Bn1,…, Outputs vôùi caùc giaù trò Bi1,… Bis, böôùc tieáp theo laø ta xaây döïng luaät hôïp thaønh. Ñeå vaøo cheá ñoä xaây doing luaät hôïp thaønh coù caáu truùc: R1: Neáu Input1=A11 vaø… vaø Inputm=A1m thì Output1=B11 vaø… vaø Outputs=B1s
  3. R2: Neáu Input1=A21 vaø… vaø Inputm=A2m thì Output1=B21 vaø… vaø Outputs=B2s Rn: Neáu Input1=An1 vaø… vaø Inputm=Anm thì Output1=Bn1 vaø… vaø Outputs=Bns Ta nhaùy keùp phím traùi chuoät taïi oâ if…then Nhaùy chuoät vaøo ñaây ñeå vaøo cheá ñoä soaïn thaûo luaät hôïp thaønh Khi ñoù seõ xuaát hieän cöûa soå maøn hình soaïn thaûo daïng:
  4. Khi nhaùy chuoät taïi oâ naøy baûng danh muïc caùc giaù tròcho bieán ngoân ngöõ Output01 seõ hieän ra. Choïn 1 giaù trò trong baûng ñoù. Ñeå soaïn thaûo luaät hôïp thaønh ta soaïn thaûo töøng meänh ñeà hôïp thaønh. Aán phím Insert ñeå cheøn theâm 1 meänh ñeà hôïp thaønh trong luaät. Meänh ñeà hôïp thaønh ñöôïc cheøn theâmseõ laø 1 coät goàm caùc oâ troáng. Soá caùc oâ troáng naøy ñöôïc qui ñònh bôûi soá caùc bieán ngoân ngöõ vaøo/ra maø ta ñaõ khai baùo töø tröôùc. Moãi oâ troáng öùng vôùi 1 bieán ngoân ngöõ. Tieáp theo, neáu ta nhaùy chuoät taïi oâ troáng cuûa bieán ngoân ngöõ naøo, treân maøn hình seõ hieän ra baûng caùc giaù trò (taäp môø) cuûa bieán ngoân ngöõ ñoù ñeå ta choïn. Ví duï ôû maøn hình soaïn thaûo phía treân, meänh ñeà hôïp thaønh thöù nhaát maø ta vöøa soaïn thaûo baèng caùch choïn giaù trò cho noù töø baûng caùc giaù trò chính laø: Neáu Input01=n_small vaø Input02=p_small thì Output01=n_small. 3.2.7. Choïn ñoäng cô suy dieãn FCPA chæ cung caáp 1 ñoäng cô suy dieãn laø MAX_MIN neân ta khoâng coù khaû naêng choïn 1 ñoäng cô suy dieãn khaùc. 3.2.8. Choïn phöông phaùp giaûi môø
  5. FCPA chæ cung caáp 1 phöông phaùp giaûi môø duy nhaát laø phöông phaùp ñieåm troïng taâm. Bôûi vaäy treän maøn hình soaïn thaûo boä ñieàu khieån cuûa FCPA khoâng coù phím löïa choïn phöông phaùp giaûi môø. 3.2.9. Quan saùt heä vaøo ra cuûa boä ñieàu khieån môø Sau khi soaïn thaûo xong luaät hôïp thaønh, ta aán phím OK ñeå quay veà cöûa soå maøn hình chính cuûa FCPA. Ñeå quan saùt 1 caùch tröïc quan quan heä vaøo/ra cuûa boä ñieàu khieån môø vöøa soaïn thaûo ta choïn Debug 3D Graphic Display, khi ñoù treân maøn hình xuaát hieän ñoà thò moâ taû quan heä vaøo/ra cuûa boä ñieàu khieån môø nhö sau: 3.3. Söû duïng DB môø vôùi FB30 (Fuzzy Control) 3.3.1 Caùc tham bieán hình thöùc cuûa FB30
  6. Boä ñieàu khieån môø ñöôïc soaïn thaûo xong caàn phaûi ñöôïc caát giöõ vaøo Project baèng leänh File Save. Noù seõ ñöôïc löu tröõ vaøo Project döôùi daïng 1 khoái DB maø ta ñaõ ñaët teân. Khoái duõ lieäu môø naøy ñöôïc söû duïng cuøng vôùi khoái haøm FB30 ñaõ ñöôïc laáy töø Project FuzConEx trong thö vieän cuûa Simatic Manager khi caøi ñaët chöông trình Fuzzy/FB. Bôûi vaäy khi söû duïng khoái döõ lieäu môø ta phaûi keát thuùc FCPA baèng leänh FileExit vaø quay trôû laïi Simatic Manager ñeå vieát leänh söû duïng theo caáu truùc: Cuù phaùp CALL FB30,DBx Trong ñoù DBx laø teân khoái döõ lieäu môø. Khoái FB30 (Fuzzy Control) coù 8 bieán ñaàu vaøo INPUT1 -:- INPUT8 kieåu soá thöïc, 5 bieán ra goàm OUTPUT1 -:- OUTPUT4 cuõng kieåu soá thöïc vaø INFO kieåu byte. Khi thöïc hieän leänh goïi khoái FB30 nhö treân, toaøn boä 8 bieán hình thöùc ñaàu vaøo vaø 5 bieán ñaàu ra seõ hieän treân maøn hình chôø ta tham trò: CALL FB30, DBx INPUT1 := INPUT2 := INPUT3 := Chæ gaùn tham trò cho nhöõng bieán ngoân ngöõ ñaàu INPUT4 := vaøo naøo ñaõ ñöôïc khai baùo trong DBx nhôø phaàn INPUT5 := meàm FCPA INPUT6 := INPUT7 := INPUT8 := OUTPUT1 :=
  7. OUTPUT2 := Chæ gaùn tham trò cho nhöõng bieán ngoân ngöõ ñaàu ra OUTPUT3 := naøo ñaõ ñöôïc khai baùo trong DBx nhôø phaàn meàm OUTPUT4 := FCPA INFO := //Thanh ghi baùo traïng thaùi laøm vieäc cuûa FB30 3.3.2. Thanh ghi baùo traïng thaùi laøm vieäc cuûa FB30 Giaù trò traû veà coù teân INFO vôùi kích thöôùc 1 byte laø maõ baùo traïng thaùi thöïc hieän coâng vieäc cuûa khoái haøm FB30. noù ñöôïc qui ñònh nhö sau: B#16#00 Khoái haøm FB30 ñaõ ñöôïc thöïc hieän bình thöôøng B#16#01 Khoái haøm FB30 khoâng ñöôïc thöïc hieän. Giaù trò traû veà ñaàu ra vaãn laø nhöõng giaù trò cuõ. B#16#11 Khoâng tìm thaáy khoái DB môø ñaõ chæ thò. Coù theå khoái DB môø naøy ñaõ khoâng ñöôïc ñoå vaøo CPU. B#16#21 Khoái döõ lieäu DB môø ñöôïc goïi theo haøm FB30 khoâng cuøng kích thöôùc veà bieán vaøo/ra. Ví duï nhö khoái DB môø ñaõ ñöôïc soaïn thaûo cho 4 bieán vaøo vaø 2 bieán ra, nhöng khi goïi cuøng vôùi FB30 laïi khai baùo cho 5 bieán vaøo vaø 2 bieán ra. Lieân quan tôùi maõ B#16#01 baùo FB30 khoâng laøm vieäc laø noäu dung töø keùp coù teân START_STOP trong DB môø ñaõ ñöôïc soaïn thaûo baèng FCPA. Töø keùp naøy coù taùc duïng nhö 1
  8. bieán ñieàu kieän ñeå thöïc hieän ñeå thöïc hieän leänh CALL FB30, DBx - Neáu START_STOP=W#16#0000 leänh seõ ñöôïc thöïc hieän. - Neáu START_STOP≠W#16#0000 leänh khoâng ñöôïc thöïc hieän.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản