Điều khiển không khí không tải

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
71
lượt xem
18
download

Điều khiển không khí không tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống điều khiển tốc độ cầm chừng động cơ điều khiển tốc độ cầm chừng động cơ bằng cách thay đổi thể tích không khí qua bướm ga

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển không khí không tải

 1. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä PHÁÖN 1: ÂIÃÖU KHIÃØN ( KIÃØM SOAÏT) KHÄNG KHÊ KHÄNG TAÍI Hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü cáöm chæìng âäüng cå âiãöu khiãøn täúc âäü cáöm chæìng âäüng cå bàòng caïch thay âäøi thãø têch khäng khê qua bæåïm ga. ECU âiãöu khiãøn van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi dæûa trãn tên hiãûu vaìo nháûn tæì nhiãöu caím biãún khaïc nhau. Hãû thäúng âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi. (AICS): Hãû thäúng âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi âæåüc duìng âãø laìm äøn âënh täúc âäün khäng taíi trong thåìi gian âäüng cå laûnh vaì sau quaï trçnh laìm áúm maïy. Cáön phaíi äøn âënh täúc âäü khäng taíi do aính hæåíng cuía sæû thay âäøi taíi âäüng cå âãún khê xaí, cháút læåüng khäng taíi vaì tênh nàng hoaût âäüng cuía ä tä. AICS sæí duûng ECM âiãöu khiãøn van âiãöu khiãøn khäng taíi (AICV) , van naìy âiãöu chènh thãø têch khäng khê chaûy voìng qua bæåïm ga. ECM âiãöu khiãøn IACV bàòng caïch æïng duûng nhiãöu tên hiãûu vaìo chäúng laûi chæång trçnh âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi âaî âæåüc læu trong bäü nhåï. Coï 4 loaûi IACV khaïc nhau âæåüc duìng caïc xe máùu xe Toyota 1. Mä tå bæåïc 2. Cuäün dáy quay âiãöu khiãøn chu trçnh laìm viãûc 3. Van kiãøm soaït khäng khê âiãöu khiãøn hãû säú taïc duûng 4. Âoïng/måí van ngàõt maûch chán khäng 1.Hãû thäúng âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi bàòng mä tå bæåïc Caím biãún læu læåüng khê Bæåïm ga Buäöng naûp Van Caím biãún IAC Hãû thäúng naìy sæí dung mäüt van âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi loaûi mä tå bæåïc âãø kiãøm soaït læåüng khê âi qua. IACV bao gäöm mäüt mä tå bæåïc våïi bäún cuäün dáy, räto nam chám, van vaì âãú van. IACV coï thãø thay âäøi læåüng khê âi qua bàòng caïch âënh 1 Mai Huy Tán
 2. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä vë van cuía noï vaìo mäüt trong 125 bæåïc coï thãø. Cå baín laì, chè säú bæåïc cuía IACV caìng cao thç âäü måí khäng khê caìng räüng vaì thãø têch khê âi qua bæåïm gioï caìng låïn. ECM âiãöu khiãøn vë trê cuía IACV bàòng caïch kêch hoaût liãn tuûc bäún cuäün dáy mätå cuía noï. Âäúi våïi mäùi cuäün dáy âæåüc kêch xung, räto nam chám cuía IACV di chuyãøn mäüt bæåïc, noï laìm thay âäøi khäng âaïng kãø vë trê cuía van vaì âãú van. ECM âiãöu khiãøn nhæîng thay âäøi vë trê cuía AICV låïn hån bàòng caïch làûp âi làûp laûi caïc xung liãn tiãúp âäúi våïi caí bäún cuäün dáy cho âãún khi âaût âæåüc vë trê nhæ mong muäún. Nãúu AICV khäng kãút näúi hoàûc khäng váûn haình thç noï váùn nàòm cäú âënh åí vë trê træåïc âoï 2.Hãû thäúng âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi âiãöu khiãøn chu trçnh laìm viãûc cuäün dáy quay Hãû thäúng naìy sæí dung mäüt van âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi cuäün dáy quay âãø thæûc hiãûn äøn âënh täúc âäü khäng taíi. Âiãöu khiãøn khäng khê qua nhaïnh phuû âæåüc thiãút láûp bàòng caïch di âäüng van quay, van naìy âoïng hoàûc âãø läü cæía nhaïnh khê phuû dæûa trãn viãûc âiãöu khiãøn tên hiãûu tæì ECM. AICV bao gäöm hai cuäün dáy âiãûn, nam chám vénh cæíu, cuía nhaïnh phuû vaì cuäün dáy hai kim loaûi. Bæåïm gioï Buäöng naûp khê Tæì loüc gioï Van IAC Caím biãún ECM âiãöu khiãøn sæû âiãöu chènh vë trê cuía van âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi bàòng caïch æïng dung tên hiãûu chu trçnh laìm viãûc vaìo hai cuäün dáy âiãûn trong AICV. Bàòng caïch thay hãû säú taïc duûng ( thåìi gian måí trãn thåìi gian âoïng), mäüt sæû thay âäøi tæì træåìng laìm cho van quay. Cå baín laì, nãúu tyí lãû váûn haình væåüt quaï 50% thç van måí âæåìng dáùn, nãúu tyí lãû váûn haình dæåïi 50% thç van âoïng âæåìng dáùn. Nãúu AICV bë càõt hoàûc khäng laìm viãûc , van seî di chuyãøn tåïi vë trê màûc âënh vaì täúc âäü khäng taíi khoaíng 1000 âãún 1200 voìng/ phuït åí nhiãût âäü laìm viãûc. 2 Mai Huy Tán
 3. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä 3.Âiãöu khiãøn chu trçnh laìm viãûc hãû thäúng van âiãöu khiãøn khäng khê Hãû thäúng naìy âiãöu chènh thãø têch âæåìng khê phuû bàòng caïch sæí dung tên hiãûu váûn haình cuía mäüt ECM âãø âiãöu khiãøn van âiãöu khiãøn khäng khê(ACV). ACV sæí duûng mäüt cuäün dáy âiãûn âãø âiãöu khiãøn van khäng khê thæåìng âoïng, van naìy âoïng âæåìng dáùn khê tæì bäü loüc khê âãún äúng goïp naûp. Khi ACV khäng cho læåüng khê låïn âi qua , mäüt van khäng khê riãng âæåüc sæí dung âãø thæûc hiãûn khäng taíi nhanh nguäüi trãn caïc xe âæåüc trang bë hãû thäúng naìy. Våïi hãû thäúng naìy, ECM thay âäøi doìng khê qua nhaïnh phuû bàòng caïch thay âäøi tyí lãû váûn haình cuía tên hiãûu âiãöu khiãøn. Bäü vi xæí Buäöng Àõc lyï Caím naûp quy biãún Bæåïm gioï Bàòng caïch tàng tyí lãû váûn haình, ECM giæî cho nhaïnh khäng khê phuû måí láu hån, laìm tàng täúc âäü khäng taíi. ACV khäng coï taïc âäüng âãún täúc âäü khäng taíi nhanh laûnh hoàûc nhanh noïng, vaì chè sæí duûng trong suäút quaï trçnh khåíi âäüng vaì vuìng ngoaìi cuía täúc âäü khäng taíi noïng. 3 Mai Huy Tán
 4. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä 4.Hãû thäúng âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi loaûi âoïng/måí van ngàõt maûch chán khäng Loaûi hãû thäúng naìy sæí dung mäüt van ngàõt maûch chán khäng(VSV) thæåìng âoïng âãø âiãöu khiãøn sæû äøn âënh van trêch khê vaìo äúng goïp naûp. Van ngàõt maûch chán khäng loaûi âoïng måí naìy âæåüc âiãöu khiãøn båíi tên hiãûu tæì ECM hoàûc træûc tiãúp thäng qua maûch âiãûn âeìn háûu hoàûc maûch bäü sáúy kênh sau. ECM âiãöu khiãøn VSV bàòng caïch cáúp doìng âiãûn vaìo cuäün solenoid khi chãú âäü láûp trçnh træåïc âæåüc thoaí maín. Doìng âiãûn cuîng coï thãø âæåüc cung cáúp âãún solenoid tæì maûch âiãûn âeìn háûu hoàûc maûch âiãûn bäü sáúy kênh cæía sau bàòng caïnh qua caïc âi äút caïch ly. Âäüng cå sæí dung hãû thäúng âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi naìy cuîng nãn sæí duûng mäüt van khäng khê cå khê cho chãú âäü khäng taíi nhanh laûnh. 5..Caïc thäng säú âiãöu khiãøn hãû thäúng âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi Dæûa trãn æïng dung vaì loaûi hãû thäúng, hãû thäúng AICV coï thãø thæûc hiãûn sæû kãút håüp caïc chæïc nàng sau: thiãút láûp ban âáöu, khung gaï âäüng cå, âiãöu khiãøn khäng taíi häöi tiãúp, âiãöu khiãøn æåïc tênh täúc âäü âäüng cå, khäng taíi lãn cäng suáút âiãûn, âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi theo âæåìng cong vaì âiãöu khiãøn khäng taíi lãn A/T. Dáùn tåïi loaût 850 cuäún säø tay cho caïc chi tiãút âàûc træng liãn quan âãún caïc thäng säú váûn haình cho mäùi loaûi hãû thäúng âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi 6..Van khäng khê Coï hai loaûi van khäng khê khäng duìng ECM âiãöu khiãøn, chuïng âæåüc sæí dung trãn caïc âäüng cå âãø thæûc hiãûn âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi laûnh. Loaûi thæï nháút âån giaín sæí duûng mäüt loaûi saïp nhiãût âãø thay âäøi læåüng khäng khê qua nhaïnh phuû dæûa trãn nhiãût âäü laìm maït. Mäüt âäüng cå âaût âãún nhiãût âäü váûn haình, van khäng khê âoïng hoaìn toaìn. Vêt âiãöu Van khäng khê chènh täúc âäü khäng taíi Âãún buäöng naûp Tæì báöu loüc Bæåïm gioï 4 Mai Huy Tán
 5. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä Loaûi thæï hai sæí dung mäüt loì xo taíi cán bàòng âãø chäúng laûi yãúu täú læåîng kim. Khi nhiãût âäü âäüng cå tàng lãn, yãúu täú læåîng kim naìy cong xuäúng âãø âoïng van âéa, vç váûy noï laìm giaím læåüng khäng khê qua nhaïnh phuû. Cuäün dáy noïng bao quanh yãúu täú læåîng kim vaì âæåüc duìng âãø laìm noïng yãúu täú naìy báút cæï khi naìo âäüng cå váûn haình (båm nhiãn liãûu hoaût âäüng). Sæû kiãøm tra nhanh van khäng khê coï thãø âæåüc thæûc hiãûn bàòng caïch thàõt äúng cung cáúp vaì quan saït âäü giaím säú voìng trãn phuït. Âäü giaím coï thãø nhoí hån 50 voìng/phuït khi âäüng cå áúm vaì cuîng coï thãø cao hån mäüt caïch âaïng kãø khi âäüng cå laûnh. AÍnh hæåíng cuía hoaût âäüng cuía AIC âãún khê xaí vaì tênh nàng hoaût âäüng Hoaût âäüng bçnh thæåìng cuía hãû thäúng IAC coï taïc âäüng ráút quan troüng âãún cháút læåüng khäng taíi vaì tênh nàng hoaût âäüng cuía âäüng cå. Nãúu täúc âäü khäng taíi quaï tháúp, âäüng cå coï thãø bë tàõt hoàûc näø khäng âãöu. Nãúu täúc âäü khäng taíi quaï cao dáùn tåïi sæû àn khåïp thä giæîa caïc baïnh ràng A/T 5 Mai Huy Tán
 6. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä PHÁÖNII: ÂIÃÖU KHIÃØN TÄÚC ÂÄÜ KHÄNG TAÍI 1. Muûc âêch cuía ECU âiãöu khiãøn caïc hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi. Hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi (ISC) âiãöu chènh täúc âäü khäng taíi cuía âäüng cå bàòng caïch âiãöu chènh læåüng khäng khê âi qua van bæåïm gioï âoïng. ECU kiãøm soaït van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi(ISCV) dæûa trãn nhæîng tên hiãûu âáöu vaìo nháûn âæåüc tæì nhiãöu caím biãún khaïc nhau. Hãû thäúng naìy laì cáön thiãút âãø äøn âënh curb idle khi caïc taíi âæåüc cáúp cho âäüng cå vaì hãû thäúng naìy cuîng cung cáúp khäng taíi laûnh nhanh trãn mäüt säú thiãút bë. Hãû thäúng ISC âiãöu chènh täúc âäü khäng taíi theo êt nháút laì mäüt trong nhæîng chãú âäü sau, tuyì thuäüc vaìo loaûi æïng duûng. -Khäng taíi laûnh -Warm curb idle -Cäng suáút âiãöu hoaì khäng khê -Cäng suáút âiãûn -Cäng suáút truyãön âäüng. 2. Sæû khaïc nhau giæîa van khäng khê cå khê vaì van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi âiãöu khiãøn bàòng ECU Caïc hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi âæåüc âiãöu khiãøn båíi ECU khäng nãn nháöm láùn våïi caïc van khäng khê cå khê. Van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi âæåüc âiãöu khiãøn hoaìn toaìn båíi ECU dæûa trãn caïc tên hiãûu vaìo nháûn âæåüc tæì nhiãöu caím biãún khaïc nhau, vaì noï kiãøm soaït ráút nhiãöu hãû thäúng täúc âäü khäng taíi khaïc nhau. Caïc van khäng khê cå khê loaûi saïp(nãún) vaì loaûi læåîng kim chè âæåüc sæí duûng âãø âiãöu chènh khäng taíi laûnh nhanh cuía âäüng cå vaì caïc van naìy khäng do ECU âiãöu khiãøn. Coï mäüt säú âäüng cå sæí duûng mäüt van khäng khê cå khê âãø âiãöu khiãøn khäng taíi laûnh nhanh kãút håüp våïi sæí duûng van ngàõt maûch chán khäng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi do ECU âiãöu khiãøn âãø kiãøm soaït warm curb idle. 6 Mai Huy Tán
 7. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä Cáúu taûo cå baín cuía ISC Buäöng naûp Báöu loüc khê khê Bæåïm gioï Cäng ECU tàõc âäüng cå âaïnh læía Àõc quy Caím biãún 3.Bäún hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi âiãöu biãún ECU khaïc nhau: Coï 4 loaûi ECU khaïc nhau âiãöu khiãøn hãû thäúng ISC duìng trãn caïc âäüng cå Toyota. Caïc hãû thäúng naìy laì: -Mä tå bæåïc -Solenoid quay ( van âiãûn tæì) - Van kiãøm soaït khäng khê âiãöu khiãøn hãû säú taïc duûng -Âoïng/måí van ngàõt maûch chán khäng 3.1.Van ISC loaûi mätå bæåïc: Van ISC loaûi mätå bæåïc âæåüc âàût åí buäöng naûp hoàûc thán bæåïm gioï. Noï âiãöu chènh täúc âäü âäüng cå bàòng mätå bæåïc vaì van kim, van kim âiãöu khiãøn thãø têch khäng khê qua nhaïnh phuû cuía bæåïm ga. Van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi âiãöu chènh khäng khê qua nhaïnh phuû tæì âæåìng khê naûp qua bæåïm gioï theo hæåïng âãún äúng goïp naûp qua mäüt läù måí giæîa van kim vaì âãú van. Cuûm van bao gäöm bäún cuäün dáy stato âiãûn, räto nam chám vénh cæíu, van vaì truûc van. Truûc van laì mäüt truûc vêt âæåüc bàõt vêt vaìo trong rä to, vç váûy khi rä to quay cuûm van seî chuyãøn âäüng daìi ra hoàûc ngàõn laûi. 7 Mai Huy Tán
 8. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä Caím biãún læu læåüng khê Bæåïm ga Buäöng naûp khê Van Caím biãún ISC Van kim Rä to Cuäün dáy Truûc van Caím biãún Tr1 ISC1 Van ISC B1 B2 Rå le EFI +B1 Bäü vi xæí lyï ISC2 chênh Tr2 +B ISC3 M-REL Tr3 Maûch âiãöu khiãøn rå le ISC4 IGSW chênh Tr4 E01 or E02 Khoaï âiãûn ÀÕc IGSW quy 8 Mai Huy Tán
 9. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä ECU âiãöu khiãøn chuyãøn âäüng cuía van kim bàòng caïch näúi âáút liãn tuûc bäún cuäün dáy stato. Mäùi doìng âiãûn gáy ra mäüt xung qua caïc cuäün dáy, truûc van di chuyãøn mäüt bæåïc. chiãöu quay âæåüc âaío chiãöu bàòng caïch âaío tráût tæû doìng âiãûn qua caïc cuäün dáy sato. V Van kim coï 125 bæåïc coï thãø, tæì vë trê måí daìi nháút( læåüng khäng khê qua nhiãöu nháút) âãún vë trê måí ngàõn nháút( khäng coï khäng khê qua). Trong træåìng håüp ISCV tråí nãn khäng kãút näúi hoàûc bë ngàõt, vë trê cuía noï seî åí bæåïc nåi noï bë hoíng. Vç mätå âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi loaûi bæåïc coï khaí nàng âiãöu chènh læåüng låïn khäng khê nãn noï âæåüc duìng âãø âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi nhanh laûnh, khäng duìng kãút håüp våïi van khäng khê cå khê. Säú bæåïc Âiãöu khiãøn sau khi khåíi âäüng Nhiãût âäü næåïc laìm maït -Caïc âàûc træng âiãöu khiãøn chuí yãúu: a.Thiãút láûp ban âáöu(âàût täúc âäü khåíi âäüng): Caïc âäüng cå trang bë van âiãöu khiãøn khäng khê khäng taíi loaûi mätå bæåïc sæí dung mäüt ECU âiãöu khiãøn rå le chênh phun nhiãn liãûu âiãûn tæí, noï laìm hãû thäúng trãø nàng læåüng xuäúng khoaíng 2 giáy sau khi sæû âaïnh læía kãút thuïc. Trong khoaíng thåìi gian 2 giáy naìy, ECU måí toaìn bäü ISCV âãún 125 bæåïc tæì âãú van, caíi thiãûn tênh äøn âënh cuía âäüng cå khi khåíi âäüng Thiãút láûp naìy cuíng cho pheïp ECU duy trç âæåìng âi cuía vë trê van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi sau khi âäüng cå khåíi âäüng laûi. 9 Mai Huy Tán
 10. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä b.Âiãöu khiãøn khåíi âäüng âäüng cå Khi âäüng cå khåíi âäüng, säú voìng quay/ phuït tàng nhanh vç van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi måí hoaìn toaìn. Vë trê naìy âæåüc biãøu diãùn bàòng âiãøm A trãn biãøu âäö, 125 bæåïc tæì âãú van. Khi säú voìng quay âaût 500 voìng/ phuït, ECU âiãöu khiãøn ISCV âãún bæåïc chênh xaïc dæûa trãn nhiãût âäü laìm maït taûi thåìi âiãøm khåíi âäüng. Thäng tin naìy âæåüc læu træí trong mäüt baíng tra cæïu trong bäü nhåï cuía ECU vaì âæåüc biãøu diãùn bàòng âiãøm B trãn biãøu âäö. b.Âiãöu khiãøn hám noïng âäüng cå: Khi nhiãût âäü laìm maït âäüng cå gáön âaût âãún nhiãût âäü hoaût âäüng bçnh thæåìng, sæû cáön thiãút âäúi våïi khäng taíi nhanh laûnh dáön dáön âæåüc loaûi boí. ECU bæåïc dáön ISCV vãö phêa âãú van trong suäút quaï trçnh âäüng cå áúm lãn.vë trê khäng taíi ngoaìi áúm âæåüc biãøu diãùn båíi âiãøm c trãn biãøu âäö. Âãún luïc nhiãût âäü laìm maït âaût âãún 176’F (80’C). chæång trçnh khäng taíi nhanh laûnh kãút thuïc. Âiãöu khiãøn hám noïng 10 Mai Huy Tán
 11. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä c.Âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi phaín häöi: ECU coï mäüt täúc âäü khäng taíi chuáøn âaî âæåüc láûp trçnh træåïc, noï âæåüc duy trç båíi ISCV dæûa trãn tên hiãûu cäng suáút phaín häöi. Âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi phaín häöi laìm xuáút hiãûn mäüt säú thåìi âiãøm bæåïm gioï âoïng vaì âäüng cå åí nhiãût âäü váûn haình bçnh thæåìng. Täúc âäü khäng taíi chuáøn âæåüc láûp trçnh trong mäüt baíng tra cæïu cuía ECU vaì noï thay âäøi phuû thuäüc vaìo âáöu vaìo tæì tên hiãûu A/C vaì NSW. Thæûc tãú, mäüt säú thåìi âiãøm täúc âäü thay âäøi låïn hån 20 voìng/ phuït so våïi täúc âäü khäng taíi chuáøn, ECU seî âiãöu khiãøn vë trê cuía ISCV âãø mang täúc âäü khäng taíi quay laûi täúc âäü khäng taíi chuáøn. d.Âiãöu khiãøn dæû âoaïn sæû thay âäøi täúc âäü vaì cäng suáút âäüng cå. Âãø ngàn caín taíi chênh laìm thay âäøi täúc âäü âäüng cå, ECU kiãøm soaït caïc tên hiãûu tæì cäng tàõc âãö säú khäng (NSW) vaì cäng tàõc âiãöu hoaì khäng khê (A/C) vaì thiãút láûp laûi täúc âäü khäng taíi chuáøn phuì håüp. Vë trê cuía ISCV âæåüc âiãöu chènh ráút nhanh khi âiãöu kiãûn âáöu vaìo cuía A/C vaì NSW thay âäøi. Træåïc khi xuáút hiãûn sæû thay âäøi täúc âäü âäüng cå thç ECU seî di chuyãøn ISCV âãø buì vaìo sæû thay cuía taíi âäüng cå. Âàûc tênh naìy guïp duy trç sæû äøn âënh cuía täúc âäü khäng taíi khi taíi thay âäøi. Så âäö dæåïi âáy chè ra tháúy täúc âäü khäng taíi chuáøn tiãu biãøu coï thãø tçm tháúy trong nhæîng quyãøn saïch âàûc tênh ä tä âåìi måïi. Nhæîng âàûc tênh täúc âäü naìy ráút coï êch khi giaíi quyãút nhæîng váún âãö nghi ngåì vãö váûn haình trong hãû thäúng kiãøm soaït täúc âäü khäng taíi loaûi bæåïc hoàûc nhæîng maûch caím biãún âáöu vaìo coï liãn quan. 11 Mai Huy Tán
 12. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä 3.2.Âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi loaûi solenoid quay ( van âiãûn tæì) Bæåïm ga Tæì báöu Buäöng loüc Naûp Caím khê biãún Âãún buäöng naûp Läù thäng Van ISCV loaûi solenoid quay âæåüc làõp âàût vaìo trong thán bæåïm gioï. Loaûi van nhoí, nheû, vaì coï âäü tin cáûy cao naìy kiãøm soaït læåüng khê vaìo cho pheïp âi qua van bæåïm gioï âoïng. Âiãöu khiãøn thãø têch khäng khê âæåüc thæûc hiãûn bàòng mäüt van quay di âäüng, van naìy âoïng kên hoàûc âãø läü läù thäng dæaû vaìo tên hiãûu nháûn tæì ECU. Vç ISCV loaûi solenoid quay âaïp æïng âæåüc læåüng khäng khê låïn nãn noï âæåüc duìng âãø âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi laûnh nhanh vaì caïc loaûi hãû thäúng khäng taíi khaïc. Màûc dáöu loaûi ISCV naìy khäng duìng kãút håüp våïi van khäng khê cå khê, nhæng nhæîng loaûi naìy âæåüc kãút håüp våïi âiãöu hoaì khäng khê thç yãu cáöu phaíi sæí dung våïi thiãút bë idle-up A/C riãng biãût. Cuûm van gäöm hai cuäün dáy âiãûn, mäüt nam chám vénh cæíu, mäüt van vaì truûc van. Mäüt cuäün dáy læåîng kim an toaìn âæåüc âàût åí cuäúi truûc van âãø váûn haình van trong træåìng håüp xaíy ra sæû cäú vãö âiãûn trong hãû thäúng ISCV. 12 Mai Huy Tán
 13. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä Cuäün T1 Nam chám vénh cæíu Cuäün T2 ECU âiãöu khiãøn chuyãøn âäüng cuía van bàòng caïch aïp dung mäüt tên hiãûu váûn haình 250HZ âãún cuäün T1 vaì T2. Maûch âiãûn trong ECU âæåüc thiãút kãú âãø taûo ra doìng âiãûn xoay chiãöu chaûy trong cuäün T1 khi hãû säú taïc duûng tháúp vaì trong cuäün T2 khi hãû säú taïc duûng cao. Bàòng caïch thay âäøi hãû säú taïc duûng ( thåìi gian måí trãn thåìi gian âoïng ), sæû thay âäøi tæì træåìng laìm cho truûc van quay. Khi tyí säú váûn haình væåüt quaï 50%, truûc van di chuyãøn theo hæåïng måí âæåìng dáùn khê phuû. Khi tyí säú váûn haình nhoí hån 50% thç truûc di chuyãøn theo hæåïng âoïng 13 Mai Huy Tán
 14. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä âæåìng dáùn khê phuû laûi. Khi bäü näúi âiãûn bë ngàõt hoàûc van bë hoíng âiãûn, van seî quay âãún vë trê cán bàòng våïi læûc tæì cuía nam chám vénh cæíu våïi loîi sàõt cuía caïc cuäün dáy. Säú voìng quay/phuït màûc âënh khoaíng 1000 âãún 1200 voìng/phuït mäüt khi âäüng cå âaût âæåüc nhiãût âäü váûn haình bçnh thæåìng. -Caïc âàûc træng âiãöu khiãøn ISCV quay: a.Âiãöu khiãøn maûch häöi tiãúp, sæû áúm lãn vaì khåíi âäüng âäüng cå. Khi âäüng cå khåíi âäüng, ECU måí ISCV âãún vë trê âaî âæåüc láûp trçnh træåïc dæûa trãn nhiãût âäü laìm maït âäüng cå vaì säú voìng quay/phuït cuía âäüng cå. Säú voìng quay/phuït âiãöu khiãøn caìng cao tyí säú váûn haình caìng daìi. Khi âäüng cå âaût âæåüc nhiãût âäü váûn hoaût âäüng bçnh thæåìng thç täúc âäü âäüng cå seî giaím dáön. Mäüt khi âäüng cå hoaìn toaìn áúm lãn, ECU duìng mäüt chiãún læåüc âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi phaín häöi våïi caïc chæïc nàng giäúng nhæ laì hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi loaûi mä tå bæåïc. Caïc täúc âäü khäng taíi chuáøn khaïc nhau âæåüc thiãút láûp dæûa vaìo tçnh traûng âáöu vaìo caím biãún cäng suáút. b.Âiãöu khiãøn giaím täúc âäü khäng taíi bàòng tua bin tàng aïp. Trãn âäüng cå 3S-GTE, ISCV duy trç mæïc khäng khê khäng taíi qua nhaïnh khê phuû cao trong mäüt thåìi gian ngàõn sau khi váûn haình quaï taíi hoàûc täúc âäü cao. Chiãún læåüc naìy nhàòm traïnh hæ hoíng truûc trung tám tuäc bin tàng aïp bàòng caïch duy trç mäüt aïp suáút dáöu âäüng cå cao. Táút caí caïc hãû thäúng âiãöu khiãøn hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi solenoid quay khaïc cuîng giäúng nhæ van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi loaûi mä tå bæåïc. Sæû äøn âënh cäng suáút khäng taíi âæåüc duy trç khi âáöu vaìo tæì cäng tàõc âãö säú khäng, âeìn træåïc hoàûc bäü sáúy kênh cuía sau chè roî taíi phuû cuía âäüng cå. Cuìng våïi hãû thäúng ISC loaûi bæåïc thç hãû thäúng solenoid quay duìng chiãún læåüc âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi âaî âæåüc biãút træåïc. ECU ghi nhåï mäúi quan hãû giæîa säú voìng quay/phuït cuía âäüng cå vaì tyí säú chu kyì váûn haình vaì cáûp nháût caïc baín tra cæïu theo tæìng thåìi kyì. Caïc hãû thäúng naìy sæí dung doìng âiãûn do coüc àc quy cuía ECU cáúp âãø láúy bäü nhåï naìy. Nãúu àc quy bë ngàõt, ECU phaíi kiãøm tra laûi caïc vë trê bæåïc chuáøn vaì tyí lãû chu kyì váûn haình 3.3 Âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi loaûi van kiãøm soaït khäng khê âiãöu khiãøn bàòng hãû säú taïc duûng. Van kiãøm soaït khäng khê âiãöu khiãøn hãû säú taïc duûng âæåüc làõp trãn äúng goïp naûp. Noï kiãøm soaït læåüng khäng khê âi qua van bæåïm gioï âoïng bàòng caïch måí hoàûc âoïng nhaïnh khê phuû. Thåìi gian måí van laì mäüt âàûc træng cuía mäüt tên hiãûu chu trçnh laìm viãûc nháûn tæì ECU. 14 Mai Huy Tán
 15. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä ACV coï thãø cho mäüt læåüng khäng khê låïn âi qua, vç váûy mäüt van khäng khê cå khê riãng biãût âæåüc sæí dung cho khäng taíi laûnh nhanh cuía âäüng cå âæåüc trang bë hãû thäúng naìy. Van kiãøm soaït khäng khê âiãöu khiãøn hãû säú taïc duûng gäöm solenoid âiãûn, van thæåìng âoïng âãø âoïng nhaïnh khê saûch tæì báöu loüc khê âãún äúng naûp. ECU kiãøm soaït van naìy bàòng caïch aïp duûng mäüt tyí lãû laìm viãûc âa daûng táön säú10HZ âãún solenoid, laìm cho van truyãön læåüng khäng khê âa daûng vaìo äúng goïp. Bàòng caïch tàng tyí lãû váûn haình, ECU giæî cho âæåìng khê phuû måí láu hån laìm tàng täúc âäü khäng taíi. Tæì loüc khê Tæì ECU Van Cuäün dáy Âãún buäöng naûp -Caïc âàûc træng âiãöu khiãøn : a.Âiãöu khiãøn khåíi âäüng. Khi coï tên hiãûu STA âãún ECU, ECU âiãöu khiãøn ACV måí hoaìn toaìn. ACV khäng taïc âäüng lãn khäng taíi nhanh laûnh vaì khäng taíi nhanh áúm. Khi däüng cå âaût âãún nhiãût âäü váûn haình bçnh thæåìng vaì tên hiãûu vë trê bæåïm ga bë ngàõt, ECU duìng chiãún læåüc âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi phaín häöi âãø âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi áúm. Khi caïc cäng suáút âæåüc aïp duûng cho âäüng cå tæì häüp säú tæû âäüng hoàûc caïc thiãút bë âiãûn, ECU âiãöu chènh caïc täúc âäü khäng taíi chuáøn phuì håüp. Khi IDL âæåüc kãút näúi hoàûc báút cæï khi naìo tên hiãûu A/C âæåüc måí, ECU duy trç mäüt hãû säú taïc dung khäng âäøi âãún ACV, cho pheïp mäüt læåüng khê cäú âënh chaíy qua. b.Kiãøu cháøn âoaïn. 15 Mai Huy Tán
 16. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä Khi hãû thäúng TCCS cung cáúp kiãøu cháøn âoaïn(TE1 näúi våïi E1), ECU seî âiãöu khiãøn ACV âãún mäüt tyí lãû váûn haình cäú âënh khäng tênh âãún caïc âiãöu kiãûn hoaût âäüng cuía âäüng cå. Âiãöu chènh khäng taíi biãn trãn caïc âäüng cå âæåüc trang bë hãû thäúng ISC naìy âæåüc thãø hiãûn trong kiãøu cháøn âoaïn. 3.4Âiãöu khiãøn âoïng måí van ngàõt maûch chán khäng( hãû thäúng V-ISC ). Hãû thäúng ISC loaûi báût/ tàõt van ngàõt chán khäng âæåüc âiãöu khiãøn båíi caïc tên hiãûu tæì ECU hoàûc træûc tiãúp bàòng caïc maûch âiãûn âeìn sau vaì bäü sáúy kênh cæía sau. VSV âæåüc làõp âiãøn hçnh trãn âäüng cå (thæåìng laì dæåïi äúng goïp naûp) hoàûc trong khoang âäüng cå, âiãöu khiãøn læåüng khäng khê cäú âënh vaìo äúng goïp naûp âäüng cå. Loaûi van naìy thæåìng âoïng vaì chè måí khi coï doìng âiãûn chaûy qua caïc cuäün dáy cuía solenoid. Khäng giäúng nhæ háöu hãút caïc loaûi maûch âiãöu khiãøn ECU bë näúi âáút khaïc, ECU âiãöu khiãøn VSV bàòng caïch cung cáúp doìng âiãûn âãún cuäün solenoid khi âaïp æïng âæåüc caïc âiãöu kiãûn âaî âæåüc láûp trçnh træåïc. Ngoaìi ra, doìng âiãûn coï thãø âæåüc cáúp âãún solenoid tæì caïc maûch âiãûn âeìn sau hoàûc bäü sáúy kênh cæía sau bàòng caïch chaûy xuyãn qua caïc âiod caïch ly. VSV cho pheïp chè mäüt læåüng nhoí khäng khê qua van bæåïm gioï âoïng khi noï måí, täúc âäü âäüng cå tàng khoaíng 100 voìng/phuït khi noï âæåüc kêch hoaût( cáúp âiãûn). Hãû thäúng ISC khäng duìng âãø âiãöu khiãøn khäng taíi nhanh laûnh, caïc âäüng cå âæåüc trang bë hãû thäúng naìy duìng mäüt van khäng khê cå khê âãø âiãöu khäng taíi nhanh laûnh. Cäng tàõc âaïnh læía Caím biãún Rå le âeìn sau Cäng Rå le bäü xäng tàõc kênh cæía sau bäü xäng kênh Cäng tàõc âeìn Âeìn sau Bäü xäng kênh cæía sau 16 Mai Huy Tán
 17. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä Caïc âàûc træng âiãöu khiãøn a.Âiãöu khiãøn khåíi âäüng âäüng cå. Solenoid âæåüc cáúp âiãûn båíi ECU báút cæï khi naìotên hiãûu STA âæåüc måí vaì âæåüc näúi âáút sau âoï âãø tàng khaí nàng khåíi âäüng. Ngoaìi ra, khi tên hiãûu IDL bë ngàõt, ECU seî cáúp âiãûn vaìo solenoid báút cæï khi naìo täúc âäü âäüng cå suût xuäúng dæåïi täúc âäü âaî âënh træåïc. b.Âiãöu khiãøn khäng taíi lãn häüp säú tæû âäüng. ECU seî cáúp âiãûn cho VSC khoaíng vaìi giáy sau khi häüp säú chuyãøn tæì säú trung gian sang säú khaïc âãø laìm äøn âënh täúc âäü cå trong suäút quaï trçnh chuyãøn tiãúp tæì âiãöu kiãûn khäng taíi âãún coï taíi. c.Âiãöu khiãøn cäng suáút âiãûn. Âãø tçm kiãúm så âäö maûch âiãûn, VSV tiãúp nháûn doìng âiãûn træûc tiãúp tæì maûch âiãûn âeìn sau hoàûc bäü sáúy kênh cæía sau chaûy qua diod caïch ly báút cæï khi naìo caïc maûch âiãûn naìy hoaût âäüng. d.Kiãøu cháøn âoaïn. Báút cæï khi naìo maûch TE1 âæåüc näúi âáút, ECU bë ngàn caín tæì dáùn âäüng van ngàõt maûch chán khäng V-ISC. Âàûc âiãøm caín tråí naìy coï êch trong cháøn âoaïn vaì caïc quaï trçnh khaïc. Noï ráút quan troüng trong viãûc giaíi thêch ràòng noï khäng caín tråí VSV tæì viãûc cáúp âiãûn( kêch hoaût)khi råle âeìn sau hoàûc bäü sáúy kênh cæía sau âæåüc kêch hoaût. 4.Caïc caím biãún âáöu vaìo taïc âäüng lãn tên hiãûu âáöu ra âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi. 4.1.Caïc caím biãún taïc âäüng chênh Caïc tên hiãûu gæíi âãún ECU sau âáy coï mäüt taïc âäüng chênh lãn tên hiãûu âiãöu khiãøn âáöu ra gæíi âãún van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi. a.Cäng suáút âäüng cå Tên hiãûu cäng suáút âäüng cå laì mäüt trong nhæîng tên hiãûu vaìo quan troüng nháút cho sæû hoaût âäüng chênh xaïc cuía hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi. Caím biãún naìy cung cáúp tên hiãûu phaín häöi säú voìng quay/ phuït cuía âäüng cå duìng âãø xaïc âënh thåìi âiãøm säú voìng quay thæûc tãú bàòng säú voìng quay âêch ( âënh mæïc). b.Vë trê bæåïm ga Hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi chè hoaût âäüng khi bæåïm gioï âoïng vaì xe khäng chuyãøn âäüng. ECU giaïm saït tên hiãûu IDL âãø quyãút âënh thåìi âiãøm xuáút dæî liãûu âãún cå cáúu cháúp haình ( cå cáúu dáùn âäüng) âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi. Khi tiãúp xuïc vë trê bæåïm ga âoïng kên vaì xe khäng chuyãøn âäüng, ECU xuáút tên hiãûu âãún van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi. Khi tiãúp xuïc vë trê bæåïm ga måí, hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi khäng hoaût âäüng. Khäng coï tên hiãûu chênh xaïc tæì sæû tiãúp xuïc tiãúp 17 Mai Huy Tán
 18. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä xuïc vë trê bæåïm ga thç hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi khäng thãø hoaût âäüng bçnh thæåìng. c.Nhiãût âäü laìm maït âäüng cå:THW Baíng tra cæïu chæång trçnh âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi liãût kã caïc giåïi haûn âënh mæïc täúc âäü âäüng cå khaïc nhau phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü laìm maït cho hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi kiãøu mätå bæåïc vaì solenoid quay, caïc hãû thäúng naìy âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi nhanh laûnh. ECU sæí dung tên hiãûu THW âãø xaïc âënh nhiãût âäü laìm maït âäüng cå âãø âiãöu khiãøn chênh xaïc täúc âäü khäng taíi dæåïi táút caí caïc nhiãût âäü laìm viãûc cuía âäüng cå. d.Täúc âäü xe.SPD Hãû thäúng âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi khäng laìm viãûc khi xe chuyãøn âäüng. ECU âiãöu khiãøn tên hiãûu SPD tæì caím biãún täúc âäü cuía xe âãø quyãút âënh thåìi âiãøm måí van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi. Nãúu vë trê tiãúp xuïc våïi bæåïm ga âoïng laûi vaì khäng coï tên hiãûu SPD naìo âæåüc tçm tháúy thç ECU seî xuáút tên hiãûu âãún van âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi. Âãún caïp âäöng häö âo täúc âäü xe Nam chám Bäü chuyãøn maûch læåîi gaì e.Váûn haình caím biãún täúc âäü âäüng cå. ECU ì âåüi âãø tháúy tên hiãûu säú cuía bäún xung âäúi våïi mäùi voìng quay cuía caïp âäöng häö âo täúc âäü khi xe chuyãøn âäüng. Caím biãún täúc âäü xe cung cáúp tên hiãûu naìy. Coï hai loai caím biãún täúc âäü xe khaïc nhau âæåüc duìng âãø cung cáúp thäng tin âãún ECU âäüng cå. Màûc dáöu caïc caím biãún naìy âæåüc thiãút kãú khaïc nhau nhæng tên hiãûu cuäúi cuìng âãún ECU giäúng nhau, bäún xung säú trãn mäùi voìng quay cuía caïp. 18 Mai Huy Tán
 19. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä f.Loaûi chuyãøn maûch læåîi gaì( coüng tæì): Caím biãún täúc âäü xe loaûi læåîi gaì âæåüc âàût trong hãû thäúng cäng tå âiãûn kãút håüp vaì âæåüc váûn haình båíi caïp âäöng häö âo täúc âäü. Caím biãún bao gäöm mäüt bäü chuyãøn maûch coüng tæì âiãûn caïc cæûc cuía nam chám vénh cæíu. Khi caïp âäöng häö âo täúc âäü quay, nam chám vénh cæíu quay qua bäü chuyãøn maûch læåîi gaì. Caïc âæåìng tæì thäng laìm cho tiãúp âiãøm âoïng vaì måí khi chuïng âi qua. Nam chám âæåüc bäú trê sao cho caïc tiãúp âiãøm cuía caím biãún måí vaì âoïng vaìo bäún láön våïi mäùi voìng quay cuía caím biãún. g.Loaûi geïp quang. Caím biãún täúc âäü xe loaûi gheïp quang cuíng âæåüc âàût åí hãû thäúng cäng tå âiãûn vaì âæåüc váûn haình båíi caïp âäöng häö âo täúc âäü. Caím biãún gäöm mäüt maûch gheïp quang vaì mäüt âéa coï 20 raînh. Maûch geïp quang laì mäüt thiãút bë âiãûn âån giaín, thiãút bë naìy duìng mäüt transistor quang vaì mäüt âiot phaït quang(LED) âãø phaït ra tên hiãûu âiãûn säú. Khi âéa quay giæîa âiot vaì transistor. Noï seî laìm cho aïnh saïng âãún transistor quang âiãûn âoïng vaì måí luán phiãn. Khi âéa chàõn âiot quang, aïnh saïng khäng truyãön âæåüc sang transistor thç transistor ngàõt. Khi âéa khäng chàõn âiot thç transistor hoaût âäüng. Âãún caïp âäöng häö täúc âäü Baïnh xe coï xeí raînh Transistor quang Càûp pháön tæí quang hoüc 4.2.Caïc caím biãún taïc âäüng phuû. a.Cäng tàõc âãö säú khäng. b.Tên hiãûu khåíi âäüng âäüng cå 19 Mai Huy Tán
 20. Baìi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä Caím biãún Tr1 ISC1 Van ISC B1 B2 Rå le EFI +B1 Bäü vi xæí lyï ISC2 chênh Tr2 +B ISC3 M-REL Tr3 Maûch âiãöu khiãøn rå le ISC4 IGSW chênh Tr4 E01 or E02 Khoaï âiãûn ÀÕc IGSW quy 20 Mai Huy Tán

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản