Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
296
lượt xem
95
download

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003

 1. I U L CÔNG OÀN VI T NAM 2003 Dư i s lãnh o c a ng C ng s n Vi t Nam, k t ngày thành l p n nay, Công oàn Vi t Nam luôn trung thành v i l i ích c a giai c p công nhân và dân t c, ã t ch c, v n ng công nhân, viên ch c, lao ng (CNVCL ) i u trong s nghi p u tranh vì c l p, t do c a T qu c, vì l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng. Phát huy truy n th ng t t p ó, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ti p t c t ch c, ng viên CNVCL i u trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c nh m m c tiêu “dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh”. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam là t ch c chính tr - xã h i r ng l n c a giai c p công nhân, i ngũ trí th c và nh ng ngư i lao ng t nguy n l p ra nh m m c ích t p h p, oàn k t l c lư ng, xây d ng giai c p công nhân Vi t Nam l n m nh v m i m t; i di n và b o v các quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng, ph n u xây d ng nư c Vi t Nam c l p, th ng nh t i lên ch nghĩa xã h i. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam có tính ch t qu n chúng và tính ch t giai c p c a giai c p công nhân, có ch c năng: i di n và b o v các quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a CNVCL ; tham gia qu n lý Nhà nư c, qu n lý kinh t - xã h i, tham gia ki m tra, giám sát ho t ng c a cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t ; giáo d c, ng viên CNVCL phát huy quy n làm ch t nư c, th c hi n nghĩa v công dân, xây d ng và b o v T qu c. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam là thành viên c a M t tr n T qu c Vi t Nam do ng C ng s n Vi t Nam lãnh o, có quan h h p tác v i Nhà nư c và ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i và các t ch c xã h i khác; ho t ng trong khuôn kh Hi n pháp và Pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam phát huy truy n th ng oàn k t qu c t , tăng cư ng và m r ng h p tác v i công oàn các nư c, các t ch c qu c t trên nguyên t c h u ngh , oàn k t, bình ng, h p tác cùng có l i, ph n u cho m c tiêu: Vì l i ích ngư i lao ng, vì hoà bình, dân ch , c l p dân t c, phát tri n và ti n b xã h i. Chương I. OÀN VIÊN i u 1. CNVCL Vi t Nam làm công, hư ng lương; ngư i lao ng t do h p pháp, không phân bi t ngh nghi p, nam n , tín ngư ng, n u tán thành i u l Công oàn Vi t Nam, t nguy n sinh ho t trong m t t ch c cơ s c a công oàn, óng oàn phí theo quy nh thì ư c gia nh p công oàn. i u 2. Ngư i gia nh p Công oàn ph i có ơn t nguy n. Ban Ch p hành Công oàn cơ s xét, ra quy t nh k t n p và trao th oàn viên công oàn. Khi oàn viên ra kh i Công oàn, Ban Ch p hành Công oàn cơ s xoá tên và thu l i th oàn viên.
 2. i u 3. oàn viên có quy n: 1. ư c thông tin, th o lu n, xu t và bi u quy t công vi c c a công oàn, ng c , c và b u c cơ quan lãnh o công oàn; phê bình ch t v n cán b lãnh o công oàn, ki n ngh bãi mi n cán b công oàn có sai ph m. 2. ư c yêu c u công oàn b o v nhân ph m và l i ích h p pháp, chính áng khi b xâm ph m. 3. ư c công oàn: Tư v n mi n phí v pháp lu t lao ng và công oàn; hư ng d n giúp tìm vi c làm, h c ngh ; thăm h i, giúp lúc m au ho c khi g p hoàn c nh khó khăn. ư c tham gia các sinh ho t văn hoá, văn ngh , th thao, du l ch, ngh ngơi do công oàn t ch c. 4. Khi ngh hưu, oàn viên ư c ngh sinh ho t công oàn, ư c công oàn cơ s nơi làm th t c v ngh và công oàn a phương nơi cư trú giúp , b o v các quy n, l i ích h p pháp, chính áng, ư c tham gia sinh ho t câu l c b hưu trí, ban liên l c hưu trí do công oàn giúp . i u 4. oàn viên có nhi m v : 1. Th c hi n t t nghĩa v công dân, góp ph n xây d ng và b o v T qu c. 2. Th c hi n các Ngh quy t c a công oàn, tham gia các ho t ng và sinh ho t công oàn, óng oàn phí, tuyên truy n phát tri n oàn viên, xây d ng t ch c công oàn. 3. Không ng ng h c t p nâng cao trình chính tr , văn hoá, chuyên môn, tay ngh ; rèn luy n ph m ch t giai c p công nhân; s ng và làm vi c theo Hi n pháp và pháp lu t 4. Giúp ng nghi p nâng cao trình ngh nghi p, lao ng có hi u qu và t ch c t t cu c s ng; oàn k t giúp nhau b o v các quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a CNVCL và c a t ch c công oàn. Chương II. NGUYÊN T C VÀ H TH NG T CH C CÔNG OÀN i u 5. Công oàn t ch c và ho t ng theo nguyên t c t p trung dân ch , v i n i dung cơ b n như sau: a) Cơ quan lãnh o các c p c a công oàn u do b u c l p ra. b) Quy n quy t nh cao nh t c a m i c p công oàn thu c v i h i công oàn c p ó. Gi a hai kỳ i h i, cơ quan lãnh o là Ban Ch p hành. c) Ban Ch p hành Công oàn các c p ho t ng theo nguyên t c t p th lãnh o, cá nhân ph trách, thi u s ph c tùng a s , c p dư i ph c tùng c p trên, cá nhân ph c tùng t ch c.
 3. d) Ngh quy t c a công oàn các c p ư c thông qua theo a s và ph i ư c thi hành nghiêm ch nh. ) Khi m i thành l p ho c tách nh p t ch c công oàn, công oàn c p trên tr c ti p ch nh Ban Ch p hành Công oàn lâm th i. Th i gian ho t ng c a Ban ch p hành lâm th i không quá 12 tháng. i u 6. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam là t ch c th ng nh t có các c p cơ b n sau ây: - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. - Liên oàn Lao ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ) và công oàn ngành Trung ương. - Công oàn c p trên cơ s . - Công oàn cơ s , nghi p oàn. i u 7. i h i công oàn các c p: 1. Nhi m v c a i h i công oàn các c p: a) Th o lu n, thông qua các báo cáo c a Ban ch p hành; quy t nh phương hư ng nhi m v c a công oàn nhi m kỳ t i. b) Tham gia xây d ng văn ki n c a i h i Công oàn c p trên. c) B u Ban Ch p hành Công oàn m i và b u i bi u i d i h i công oàn c p trên. d) Thông qua i u l Công oàn Vi t Nam ( iv i i h i Công oàn toàn qu c ) 2. Nhi m kỳ i h i công oàn các c p: a) i h i công oàn cơ s , nghi p oàn 5 năm 2 l n. i v i công oàn cơ s có s lư ng oàn viên ông, nhi u công oàn cơ s thành viên ho t ng phân tán có th 5 năm i h i 1 l n. b) i h i công oàn các c p trên cơ s : 5 năm 1 l n. c) Trư ng h p c bi t, n u ư c công oàn c p trên ng ý, i h i công oàn các c p có th tri u t p s m ho c mu n hơn, nhưng không quá 12 tháng i v i công oàn c p trên cơ s và 6 tháng i v i công oàn cơ s . Riêng i v i i h i Công oàn toàn qu c thì do Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy t nh. 3. S lư ng i bi u d i h i c p nào do Ban Ch p hành c p ó quy t nh và tri u t p theo quy nh c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Thành ph n i bi u chính th c g m:
 4. a) Các u viên ương nhi m c a Ban Ch p hành c p tri u t p. b) Các i bi u do i h i ho c H i ngh i bi u, H i ngh toàn th công oàn c p dư i b u lên. c) Các i bi u do Ban Ch p hành c p tri u t p ch nh v i s lư ng không quá ba ph n trăm (3% ) t ng s i bi u chính th c ư c tri u t p. 4. i bi u d i h i ph i ư c i h i bi u quy t công nh n tư cách i bi u. Trư ng h p i bi u b k lu t t hình th c khi n trách (theo quy nh c a B lu t Lao ng) ho c c nh cáo ( i v i v i các trư ng h p khác) tr lên, thì Ban Ch p hành c p tri u t p xem xét, quy t nh tư cách i bi u và sau ó báo cáo cho i h i bi t. Ngư i b kh i t , truy t , t m giam thì không tư cách i bi u. i u 8. H i ngh i bi u, H i ngh toàn th . 1. Nh ng nơi xét th y c n thi t và ư c Ban Ch p hành Công oàn c p trên tr c ti p ng ý thì Ban Ch p hành Công oàn c p ó ư c tri u t p H i ngh i bi u ho c H i ngh toàn th . 2. S lư ng i bi u do Ban Ch p hành c p tri u t p H i ngh quy t nh. i bi u d H i ngh ph i ư c H i ngh bi u quy t công nh n tư cách i bi u. Thành ph n i bi u g m: a) Các u viên ương nhi m c a Ban Ch p hành c p tri u t p H i ngh . b) Các i bi u do i h i ( n u trùng vào d p i h i ) ho c H i ngh i bi u, H i ngh toàn th , Công oàn c p dư i b u lên. Trư ng h p không th t ch c ư c H i ngh i bi u, H i ngh toàn th và ư c công oàn c p trên tr c ti p ng ý thì H i ngh Ban Ch p hành Công oàn c p ó b u. c) i bi u ch nh v i s lư ng không quá ba ph n trăm ( 3% ) t ng s i bi u chính th c ư c tri u t p. 3. N i dung c a H i ngh i bi u, H i ngh toàn th : a) Ki m i m vi c th c hi n Ngh quy t i h i; b sung chương trình ho t ng c a công oàn c p mình. b) Tham gia xây d ng văn ki n i h i công oàn c p trên. c) B sung ki n toàn Ban Ch p hành và b u i bi u i d i h i ho c H i ngh i bi u Công oàn c p trên ( n u có). i u 9. i h i, H i ngh i bi u, H i ngh toàn th , H i ngh Ban Ch p hành Công oàn các c p ph i có ít nh t hai ph n ba (2/3) t ng s thành viên ư c tri u t p n d m i có giá tr . Vi c b u cơ quan lãnh o các c p công oàn và b u i bi u i d i h i Công oàn c p trên u ph i ti n hành b phi u kín; ngư i trúng c ph i ư c quá m t ph n hai (1/2 ) s phi u b u.
 5. i u 10. Ban Ch p hành là cơ quan lãnh o gi a hai kỳ i h i c a công oàn m i c p. 1. Ban Ch p hành Công oàn c p nào, do i h i công oàn c p ó b u ra. Ban Ch p hành Công oàn c p dư i ph i ư c Ban Ch p hành Công oàn c p trên tr c ti p công nh n. Khi có quá m t ph n hai (1/2) s thành viên d i h i yêu c u và ư c s ng ý c a công oàn c p trên tr c ti p thì i h i công oàn cơ s và nghi p oàn có th b u tr c ti p Ch t ch Công oàn cơ s , Ch t ch nghi p oàn trong s U viên Ban Ch p hành. 2. S lư ng U viên Ban Ch p hành c p nào do i h i công oàn c p ó quy t nh và không quá s lư ng quy nh c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. a) Khi khuy t U viên Ban ch p hành c p nào, thì do H i ngh i bi u, H i ngh toàn th ho c Ban Ch p hành c p ó b u b sung. S lư ng u viên Ban Ch p hành khuy t c n b u b sung trong nhi m kỳ i h i không vư t quá m t ph n ba (1/3 ) s lư ng u viên Ban Ch p hành do i h i quy t nh. b) Trư ng h p c bi t c n b u b sung mà s u viên Ban ch p hành vư t quá s lư ng i h i ã thông qua, thì ph i ư c s ng ý c a công oàn c p trên tr c ti p và không vư t quá s lư ng quy nh c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Vi c b u b sung s u viên Ban ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam vư t quá s lư ng i h i Công oàn toàn qu c ã thông qua do Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam xem xét, quy t nh nhưng không quá ba ph n trăm (3%) s lư ng u viên Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ã ư c i h i Công oàn toàn qu c quy t nh. c) y viên Ban Ch p hành khi chuy n công tác ra kh i ngành ho c a phương, ơn v thì thôi tham gia Ban Ch p hành Công oàn ngành, a phương, ơn v ó. y viên Ban Ch p hành Công oàn các c p khi ngh hưu, thôi vi c thì thôi tham gia Ban Ch p hành. d) Trư ng h p y viên Ban ch p hành là cán b chuyên trách công oàn, khi chuy n công tác không là chuyên trách công oàn n a thì do Ban Ch p hành Công oàn c p ó xem xét vi c ti p t c tham gia hay không tham gia Ban Ch p hành và ngh công oàn c p trên quy t nh. 3. Nhi m v c a Ban Ch p hành Công oàn các c p: a) T ch c th c hi n Ngh quy t i h i công oàn c p mình. b) Thi hành Ch th , Ngh quy t c a ng, công oàn c p trên. c) Ch o, ki m tra ho t ng i v i công oàn c p dư i. d) nh kỳ báo cáo tình hình t ch c ho t ng công oàn c p mình v i c p u ng ng c p, công oàn c p trên và thông báo cho công oàn c p dư i. ) Qu n lý tài chính, tài s n và ho t ng kinh t công oàn theo quy nh c a Nhà Nư c và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam.
 6. 4. H i ngh thư ng kỳ c a Ban Ch p hành Công oàn các c p: a) Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Ban Ch p hành Liên oàn Lao ng t nh, thành ph , Ban Ch p hành Công oàn ngành Trung ương 1 năm h p 2 l n. b) Ban Ch p hành Công oàn c p trên tr c ti p c a công oàn cơ s 3 tháng h p 1 l n. i v i Ban Ch p hành Công oàn c p trên tr c ti p cơ s có công oàn cơ s ho t ng trên nhi u t nh, thành ph 6 tháng h p ít nh t 1 l n. c) Ban Ch p hành Công oàn cơ s , Công oàn cơ s thành viên, Nghi p oàn 1 tháng h p 1 l n. i v i nh ng công oàn cơ s l n, có nhi u công oàn cơ s thành viên ho t ng trên nhi u a bàn 3 tháng h p ít nh t 1 l n. i u 11. Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Công oàn các c p. 1. Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam là oàn Ch t ch; cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Công oàn các c p là Ban Thư ng v . oàn Ch t ch (Ban Thư ng v ) công oàn c p nào do Ban Ch p hành c p ó b u ra. S lư ng u viên oàn Ch t ch (Ban Thư ng v ) nhi u nh t không quá m t ph n ba (1/3 ) s u viên Ban Ch p hành Công oàn c p ó, g m có Ch t ch, các Phó Ch t ch và m t s u viên. N u s lư ng y viên Ban Ch p hành ch có 3 ngư i thì b u 1 Ch t ch; t 4 n 8 ngư i thì b u Ch t ch và 1 Phó Ch t ch. oàn Ch t ch (Ban Thư ng v ) ư c phân công m t s ng chí làm thư ng tr c. 2. Ban Thư ng v công oàn các c p có trách nhi m thay m t Ban Ch p hành chu n b n i dung các kỳ h p Ban Ch p hành và ch o th c hi n các Ngh quy t c a Ban Ch p hành, i u hành các ho t ng gi a hai kỳ h p Ban Ch p hành, báo cáo ho t ng c a mình t i h i ngh thư ng kỳ c a Ban Ch p hành; tr c ti p ch o ho t ng c a cơ quan và ơn v tr c thu c. 3. oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam thay m t Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam chu n b n i dung các kỳ h p Ban Cch p hành, t ch c th c hi n các Ngh quy t c a Ban Ch p hành T ng Liên oàn. oàn Ch t ch ư c ra các Ngh quy t ho c Quy t nh t ch c th c hi n Ngh quy t i h i toàn qu c Công oàn Vi t Nam và các ngh quy t c a Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. oàn Ch t ch tr c ti p ch o ho t ng c a cơ quan T ng Liên oàn và các ơn v tr c thu c T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. 4. Ch t ch là ngư i ng u Ban Ch p hành có trách nhi m i u hành ho t ng c a oàn Ch t ch ( Ban Thư ng v ). a) Khi khuy t Ch t ch, Phó Ch t ch ho c y viên oàn Ch t ch (Ban Thư ng v ) thì Ban Ch p hành Công oàn c p ó ngh công oàn c p trên tr c ti p cho b u b sung trong s các u viên Ban Ch p hành. b) Trư ng h p c n thi t, công oàn c p trên ư c quy n ch nh b sung u viên Ban Ch p hành và các ch c danh trong cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Công oàn c p dư i.
 7. i u 12. Ban Ch p hành Công oàn c p nào là i di n c a oàn viên, CNVCL c p ó. Ban Ch p hành Công oàn các c p có trách nhi m ào t o, b i dư ng, t o i u ki n cho cán b công oàn ho t ng; giúp , can thi p và b o v cán b công oàn khi b xâm ph m quy n và l i ích h p pháp, chính áng. i u 13. Ban Ch p hành Công oàn các c p căn c vào nhi m v , quy n h n, kh năng tài chính và các quy nh c a T ng Liên oàn t ch c b máy làm vi c. Chương III. T CH C CƠ S C A CÔNG OÀN i u 14. 1. T ch c cơ s c a công oàn g m: a) Công oàn cơ s ư c thành l p các doanh nghi p, các h p tác xã s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p, d ch v ; các ơn v s nghi p, cơ quan Nhà nư c; các cơ quan c a t ch c chính tr , chính tr - xã h i và t ch c xã h i ngh nghi p, có 5 oàn viên tr lên và ư c công oàn c p trên quy t nh thành l p. b) Nghi p oàn là t ch c cơ s c a công oàn, t p h p nh ng ngư i lao ng t do h p pháp cùng ngành, ngh , ư c thành l p theo a bàn ho c theo ơn v lao ng có 10 oàn viên tr lên và ư c công oàn c p trên quy t nh thành l p. 2. Công oàn cơ s , nghi p oàn ư c t ch c theo 4 lo i hình: a) Công oàn cơ s , nghi p oàn không có t công oàn, t nghi p oàn. b) Công oàn cơ s , nghi p oàn có t công oàn, t nghi p oàn. c) Công oàn cơ s , nghi p oàn có công oàn b ph n, nghi p oàn b ph n d) Công oàn cơ s có công oàn cơ s thành viên. 3. Công oàn cơ s , nghi p oàn không i u ki n t n t i và ho t ng, ư c công oàn c p trên tr c ti p xem xét quy t nh gi i th . i u 15. Nhi m v , quy n h n c a công oàn cơ s trong các cơ quan Nhà nư c, ơn v s nghi p, cơ quan c a t ch c chính tr , chính tr - xã h i và t ch c xã h i ngh nghi p. 1. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn. Giáo d c nâng cao trình chính tr , văn hoá, pháp lu t, khoa h c k thu t, chuyên môn, nghi p v .
 8. 2 Ki m tra, giám sát vi c thi hành các ch , chính sách, pháp lu t, b o m vi c th c hi n quy n l i c a oàn viên, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng. u tranh ngăn ch n tiêu c c, tham nhũng và các t n n xã h i. Phát hi n và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo, gi i quy t các tranh ch p lao ng và th c hi n các quy n c a công oàn cơ s theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ph i h p v i th trư ng ho c ngư i ng u cơ quan, ơn v t ch c th c hi n Quy ch dân ch , t ch c h i ngh cán b , công ch c cơ quan, ơn v ; c i di n tham gia các h i ng xét và gi i quy t các quy n l i c a oàn viên, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng. Hư ng d n, giúp ngư i lao ng giao k t h p ng lao ng. Cùng v i th trư ng ho c ngư i ng u cơ quan, ơn v c i thi n i u ki n làm vi c, chăm lo i s ng c a CNVCL , t ch c các ho t ng xã h i, t thi n trong CNVCL . 4. T ch c v n ng CNVCL trong cơ quan, ơn v thi ua yêu nư c, th c hi n nghĩa v c a cán b , công ch c, viên ch c, lao ng tham gia qu n lý cơ quan, ơn v , c i ti n l l i làm vi c và th t c hành chính nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác. 5. Phát tri n oàn viên, xây d ng công oàn cơ s v ng m nh. i u 16. Nhi m v , quy n h n c a công oàn cơ s trong các doanh nghi p Nhà nư c: 1. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c công oàn. Giáo d c nâng cao trình chính tr , văn hoá, pháp lu t, khoa h c k thu t, ngh nghi p. 2. Ph i h p v i giám c t ch c th c hi n Quy ch dân ch doanh nghi p, t ch c i h i công nhân viên ch c, i di n cho t p th lao ng ký k t tho ư c lao ng t p th và hư ng d n ngư i lao ng giao k t h p ng lao ng; c i di n tham gia các h i ng xét và gi i quy t các quy n l i c a oàn viên và CNVCL . Tham gia v i giám c gi i quy t vi c làm, c i thi n i u ki n làm vi c, nâng cao thu nh p, i s ng và phúc l i c a CNVCL , t ch c các ho t ng xã h i, t thi n trong CNVCL . 3. Ki m tra, giám sát vi c thi hành các ch chính sách, pháp lu t. u tranh ngăn ch n các hi n tư ng tiêu c c, tham nhũng, các t n n xã h i. Phát hi n và tham gia gi i quy t các tranh ch p lao ng và th c hi n các quy n c a công oàn cơ s theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c v n ng oàn viên và CNVCL trong doanh nghi p thi ua yêu nư c, tham gia qu n lý doanh nghi p, phát huy sáng ki n nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng và hi u qu s n xu t kinh doanh. 5. Phát tri n oàn viên, xây d ng công oàn cơ s v ng m nh. i u 17. Nhi m v , quy n h n c a công oàn cơ s trong các h p tác xã s n xu t, d ch v công nghi p, ti u th công nghi p...
 9. 1. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn. T ch c ph bi n và hư ng d n th c hi n pháp lu t, tham gia xây d ng các n i quy, quy ch qu n lý h p tác xã; giám sát th c hi n chính sách i v i oàn viên, xã viên và ngư i lao ng. u tranh ngăn ch n các t n n xã h i. 2. Ph i h p v i Ban qu n tr t ch c các phong trào thi ua yêu nư c, t ch c i h i xã viên, m b o vi c làm, c i thi n i u ki n lao ng; nâng cao trình ngh nghi p cho oàn viên, xã viên, ngư i lao ng, hư ng d n ngư i lao ng (không ph i xã viên) giao k t h p ng lao ng. 3. Ph i h p v i Ban qu n tr chăm lo i s ng cho oàn viên, xã viên, ngư i lao ng, t ch c các ho t ng xã h i, thăm h i, giúp oàn viên khi g p khó khăn; t ch c ngh ngơi, thăm quan, du l ch cho oàn viên, xã viên, ngư i lao ng. 4. Phát tri n oàn viên, xây d ng công oàn cơ s v ng m nh. i u 18. Nhi m v , quy n h n c a công oàn cơ s trong các doanh nghi p tư nhân; công ty trách nhi m h u h n; công ty c ph n; doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; và các doanh nghi p, ơn v cơ s kinh doanh, d ch v khác. 1. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và các nhi m v c a t ch c Công oàn. Tuyên truy n ph bi n các ch , chính sách, giáo d c ý th c ch p hành Pháp lu t c a Nhà nư c trong oàn viên và ngư i lao ng, th c hi n các quy n c a Công oàn cơ s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Hư ng d n giúp ngư i lao ng giao k t h p ng lao ng v i ngư i s d ng lao ng. 3. i di n cho t p th lao ng xây d ng và ký tho ư c lao ng t p th v i ngư i s d ng lao ng, giám sát vi c thi hành các ch chính sách, pháp lu t, vi c th c hi n các i u kho n ã ư c ký k t trong tho ư c. 4. i di n cho t p th lao ng tham gia H i ng hoà gi i lao ng cơ s và tham gia gi i quy t các tranh ch p lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c ng viên oàn viên và lao ng thi ua yêu nư c hoàn thành nhi m v , tham gia các ho t ng xã h i; giúp nhau trong ngh nghi p và cu c s ng; ph i h p v i ngư i s d ng lao ng chăm lo c i thi n i u ki n làm vi c cho ngư i lao ng. u tranh ngăn ch n các t n n xã h i. 6. Tuyên truy n phát tri n oàn viên, xây d ng công oàn cơ s v ng m nh. i u 19. Quy n h n, nhi m v , c a nghi p oàn: 1. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và các nhi m v c a t ch c công oàn. Giáo d c nâng cao trình chính tr , văn hoá. Ph bi n, hư ng
 10. d n vi c thi hành các ch , chính sách, pháp lu t có liên quan n i s ng và i u ki n hành ngh c a ngư i lao ng. 2. i di n cho oàn viên nghi p oàn quan h v i chính quy n a phương và cơ quan ch c năng chăm lo b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a oàn viên . 3. oàn k t tương tr , giúp nhau trong ngh nghi p và i s ng. u tranh ngăn ch n các t n n xã h i. 4. Phát tri n oàn viên, xây d ng nghi p oàn v ng m nh. i u 20. Công oàn cơ s th c hi n phân c p v nhi m v , quy n h n cho công oàn cơ s thành viên (n u có); công oàn cơ s , nghi p oàn qui nh nhi m v , quy n h n c th cho công oàn b ph n, nghi p oàn b ph n, t công oàn, t nghi p oàn theo hư ng d n c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Chương IV T CH C, NHI M V , QUY N H N C A CÔNG OÀN C P TRÊN CƠ S i u 21. Công oàn ngành a phương. 1. Công oàn ngành a phương là công oàn c p trên cơ s t p h p CNVCL cùng ngành, ngh thu c các thành ph n kinh t trên a bàn t nh, thành ph 2. Công oàn ngành a phương do Liên oàn Lao ng t nh, thành ph quy t nh thành l p (ho c gi i th ) sau khi th ng nh t v i Công oàn ngành Trung ương. 3. Công oàn ngành a phương ch u s ch o tr c ti p c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph và s ch o v ngành ngh c a Công oàn ngành Trung ương ch o các công oàn cơ s trên a bàn. 4. Nhi m v , quy n h n c a Công oàn ngành a phương: a) T ch c tri n khai các ch trương công tác c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph , c a Công oàn ngành Trung ương và Ngh quy t i h i Công oàn c p mình. b) Tham gia v i cơ quan qu n lý cùng c p v phát tri n kinh t - xã h i c a ngành a phương, các v n có liên quan n trách nhi m và l i ích ngành, ngh , xây d ng i ngũ công nhân, viên ch c và lao ng trong ngành. c) Hư ng d n, thông tin v pháp lu t và các ch , chính sách, khoa h c - k thu t ngành, ngh , ch o công oàn c p dư i th c hi n các ch , chính sách lao ng ngành, ngh . T ch c các phong trào thi ua yêu nư c, tuyên truy n, giáo d c ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c, nhi m v c a Công oàn và truy n th ng, nghĩa v , quy n l i c a CNVCL trong ngành.
 11. d) Ph i h p v i Liên oàn Lao ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các ch , chính sách ngành, ngh , b o v quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a CNVCL trong ngành. ) Phát tri n oàn viên và công oàn cơ s trong các thành ph n kinh t , th c hi n công tác t ch c, cán b theo phân c p c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph , xây d ng Công oàn cơ s , Nghi p oàn v ng m nh. i u 22. Liên oàn Lao ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là L L huy n). 1. Liên oàn Lao ng huy n là Công oàn c p trên cơ s , t p h p CNVCL trên a bàn huy n. 2. Liên oàn Lao ng huy n do Liên oàn Lao ng t nh, thành ph quy t nh thành l p (ho c gi i th ) và ch o tr c ti p. 3. Liên oàn Lao ng huy n quy t nh thành l p, gi i th và ch o tr c ti p Công oàn c p trên cơ s là Công oàn Giáo d c huy n và công oàn cơ s , nghi p oàn óng trên a bàn (tr nh ng cơ s ã tr c thu c Liên oàn Lao ng t nh, thành ph , Công oàn ngành a phương và công oàn T ng Công ty). 4. Nhi m v , quy n h n c a Liên oàn Lao ng huy n: a) Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn. b) Tri n khai th c hi n các Ch th , Ngh quy t và ch trương công tác c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ; Ch th , Ngh quy t c a c p u ng và Ngh quy t i h i Công oàn c p mình. Tham gia v i c p u ng, cơ quan Nhà nư c v các ch trương phát tri n kinh t - xã h i và các v n có liên quan n vi c làm, i s ng c a CNVCL . c) T ch c phong trào thi ua yêu nư c, góp ph n y m nh phát tri n kinh t - xã h i, th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. d) V n ng oàn viên, CNVCL tham gia các ho t ng xã h i, hư ng d n các hình th c, bi n pháp chăm lo i s ng, c i thi n i u ki n làm vi c, xoá ói gi m nghèo, xây d ng n p s ng văn hoá, u tranh ngăn ch n tiêu c c, tham nhũng và các t n n xã h i. ) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c c p huy n, Công oàn ngành a phương, công oàn T ng Công ty ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch , chính sách, gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p lao ng i v i các cơ s óng trên a bàn. e) Th c hi n công tác phát tri n oàn viên, thành l p Công oàn cơ s , Nghi p oàn, công tác t ch c, cán b theo phân c p c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ; xây d ng công oàn cơ s v ng m nh.
 12. i u 23. Công oàn các khu Công nghi p, khu Ch xu t, khu Công ngh cao (g i chung là Công oàn KCN). 1. Công oàn KCN là công oàn c p trên cơ s do Liên oàn Lao ng t nh, thành ph quy t nh thành l p, gi i th và ch o tr c ti p. 2. Công oàn KCN quy t nh thành l p, gi i th và ch o các Công oàn cơ s thu c các ơn v do a phương thành l p ho t ng trong các khu công nghi p; ch o công oàn cơ s thu c Công oàn ngành Trung ương, Công oàn T ng Công ty c a Trung ương ho t ng trong các khu Công nghi p. 3. Nhi m v , quy n h n c a công oàn KCN: a) Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà Nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn; giáo d c nâng cao trình chính tr , văn hoá, pháp lu t cho CNVCL trong các khu công nghi p. T ch c tri n khai th c hi n ch th , ngh quy t c a ng, ch th , ngh quy t và ch trương công tác c a công oàn c p trên, Ngh quy t i h i Công oàn c p mình. b) Ph i h p v i Ban qu n lý các khu công nghi p, cơ quan qu n lý lao ng a phương ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch , chính sách, pháp lu t lao ng, gi i quy t tranh ch p lao ng, ơn thư khi u n i c a CNVCL trong các khu công nghi p. c) Hư ng d n, ch o các công oàn cơ s : Xây d ng, thương lư ng, ký tho ư c lao ng t p th , tham gia xây d ng n i quy lao ng, thành l p H i ng hoà gi i lao ng cơ s , gi i quy t tranh ch p lao ng; t ch c các phong trào thi ua yêu nư c, an toàn v sinh lao ng, các ho t ng văn hoá, th thao, phòng ch ng t n n xã h i; ph i h p v i ngư i s d ng lao ng chăm lo i s ng CNVCL . d) Phát tri n oàn viên, thành l p công oàn cơ s , xây d ng công oàn cơ s v ng m nh; th c hi n công tác qu n lý cán b công oàn theo phân c p c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph . ) Hư ng d n, ch o các Công oàn cơ s thu c Công oàn ngành Trung ương, công oàn T ng Công ty c a Trung ương trong khu công nghi p th c hi n các n i dung theo quy nh t i i m f, kho n 3, i u 28, i u l này. i u 24. Công oàn T ng Công ty (C TCT). 1. Công oàn T ng Công ty là công oàn c p trên cơ s t p h p CNVCL trong các cơ s c a T ng Công ty. 2. T ng Công ty do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p thì C TCT ó do Liên oàn Lao ng t nh, thành ph thành l p và ch o tr c ti p. 3. T ng Công ty do B quy t nh thành l p thì C TCT ó do Công oàn ngành Trung ương thành l p và ch o tr c ti p.
 13. 4. T ng Công ty do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p thì vi c thành l p và ch o C TCT ó do oàn Ch t ch T ng Liên oàn Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy t nh. 5. Nhi m v , quy n h n c a Công oàn T ng Công ty: a) Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà Nư c và nhi m v c a t ch c công oàn. Tri n khai th c hi n các Ch th , Ngh quy t, Ch trương công tác c a Công oàn c p trên và Ngh quy t i h i C TCT. b)Tham gia v i H i ng qu n tr , T ng Giám c T ng Công ty v quy ho ch, k ho ch và m c tiêu phát tri n kinh t c a T ng Công ty, tham gia xây d ng và ki m tra giám sát vi c th c hi n n i quy, quy ch , ch ti n lương, ti n thư ng và các quy nh có liên quan n quy n và l i ích h p pháp chính áng c a oàn viên, CNVCL trong T ng Công ty. c) Ph i h p v i H i ng qu n tr , T ng Giám c th c hi n Quy ch dân ch cơ s , t ch c i h i công nhân, viên ch c; i di n cho oàn viên, CNVCL ký tho ư c lao ng t p th v i T ng Giám c T ng Công ty phù h p v i các quy nh c a pháp lu t, tham gia các H i ng c a T ng Công ty gi i quy t các v n có liên quan n CNVCL . d) Ch o các Công oàn cơ s thu c C TCT th c hi n các hình th c tham gia qu n lý, th c hi n pháp lu t lao ng và lu t Công oàn, t ch c phong trào thi ua yêu nư c; giáo d c theo c i m ngành, ngh , hư ng d n công tác b o h lao ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t và các ch , chính sách ngành, ngh khác. ) Quy t nh thành l p ho c gi i th các Công oàn cơ s thu c C TCT. Th c hi n công tác cán b theo s phân c p c a công oàn c p trên, ch o xây d ng Công oàn cơ s v ng m nh. e) Ti p nh n ý ki n tham gia và ch o c a các Liên oàn Lao ng a phương, công oàn KCN i v i các công oàn cơ s , công oàn cơ s thành viên c a T ng Công ty óng trên a phương, th c hi n các n i dung nhi m v quy nh t i i m f, kho n 3, i u 28, i u l này. i u 25. Vi c thành l p các Công oàn c p trên cơ s như: Công oàn cơ quan m t s B , Ban c a ng, oàn th Trung ương và c p tương ương do Công oàn ngành Trung ương xem xét quy t nh và hư ng d n ho t ng theo úng nguyên t c c a i u l Công oàn Vi t Nam và hư ng d n c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. i u 26. Công oàn ngành Trung ương. 1. Công oàn ngành Trung ương t ch c theo c i m ngành, do oàn Ch t ch T ng Liên oàn quy t nh thành l p (ho c gi i th ) phù h p v i các quy nh c a Lu t Công oàn. Trư ng h p trong m t b có Công oàn ngành Trung ương, công oàn T ng Công ty tr c thu c T ng Liên oàn, s do oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy nh. 2. i tư ng t p h p c a Công oàn ngành Trung ương là oàn viên, CNVCL cùng ngành, thu c các thành ph n kinh t .
 14. Công oàn ngành Trung ương tr c ti p ch o các Công oàn cơ quan B , Công oàn các Ban c a ng, oàn th Trung ương, công oàn T ng Công ty và c p tương ương thu c B , Ngành. i tư ng t p h p, ch o c a Công oàn Viên ch c Vi t Nam do oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy nh. 3. Nhi m v , quy n h n c a Công oàn ngành Trung ương: a) Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà Nư c và nhi m v c a t ch c công oàn. b) i di n, b o v các quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a oàn viên, CNVCL thu c ngành. c) Nghiên c u tham gia qu n lý nhà nư c v kinh t - xã h i c a ngành và tham gia xây d ng các ch , chính sách ngành: - Nghiên c u tham gia v i B , ngành, các Ban c a ng, oàn th Trung ương và xu t v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam v chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a ngành, g n v i vi c xây d ng, ào t o, b i dư ng i ngũ CNVCL trong ngành. - Nghiên c u tham gia xây d ng pháp lu t, các ch , chính sách lao ng, ti n lương, b o h lao ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t và các ch , chính sách khác cho ngư i lao ng cùng ngành, ngh thu c các thành ph n kinh t . - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch , chính sách thu c ngành, ngh ; tham gia các H i ng c a ngành gi i quy t các v n có liên quan n CNVCL . ki n ngh v i cơ quan Nhà nư c b sung, s a i và gi i quy t nh ng ch , chính sách ngành, ngh áp ng yêu c u phát tri n ngành, ngh và l i ích ngư i lao ng. - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý hư ng d n, t ch c các hình th c thi ua yêu nư c theo c i m ngành; t ch c các ho t ng xã h i. d) Nghiên c u xu t v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam v h th ng t ch c, mô hình t ch c, c th hoá ch c năng, nhi m v c a m i c p trong h th ng công oàn ngành. Hư ng d n ch o i h i các công oàn c p dư i. Th c hi n quy ho ch, qu n lý ào t o, b i dư ng cán b và th c hi n chính sách cán b theo phân c p c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. ) Hư ng d n ch o Công oàn T ng Công ty, Công oàn cơ quan B , Công oàn các Ban c a ng, oàn th Trung ương, Công oàn cơ s tr c thu c và c p tương ương ( tr c thu c Công oàn ngành): - Nghiên c u, c th hoá tri n khai các Ch th , Ngh quy t c a Ban Ch p hành, oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Ngh quy t i h i Công oàn ngành Trung ương.
 15. - T ch c các hình th c tham gia qu n lý và b o v l i ích c a ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t; t ch c H i ngh cán b , công ch c cơ quan, i h i công nhân, viên ch c, xây d ng và ký tho ư c lao ng t p th , giao k t h p ng lao ng. - Tuyên truy n, giáo d c trong CNVCL nâng cao trình ngh nghi p, thông tin v pháp lu t, chính sách, nghĩa v , quy n l i c a oàn viên, CNVCL trong ngành. T ch c phong trào thi ua yêu nư c theo c i m ngành, ngh . e) Ch ng ph i h p v i Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ch o hư ng d n các công oàn ngành a phương th c hi n các n i dung: Ch , chính sách lao ng ngành; tuyên truy n, giáo d c truy n th ng ngành; phương hư ng nhi m v phát tri n ngành; thành l p công oàn trong các ơn v kinh t ngoài qu c doanh cùng ngành; tham gia thành l p ho c gi i th công oàn ngành a phương (n u có ). f) Ch ng ph i h p v i Liên oàn Lao ng t nh, thành ph xây d ng quy ch ph i h p ch o hư ng d n các công oàn cơ s c a ngành óng trên a bàn t nh, thành ph . g) Th c hi n quan h i ngo i theo quy nh c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. i u 27. Công oàn trong Quân i nhân dân Vi t Nam và Công an nhân dân là nh ng t ch c Công oàn ngành n m trong h th ng Công oàn Vi t Nam, t p h p nh ng công nhân, viên ch c, lao ng làm vi c hư ng lương trong các ơn v s n xu t, khoa h c, k thu t, hành chính s nghi p, d ch v trong l c lư ng qu c phòng và an ninh. T ch c và ho t ng c a Công oàn trong Quân i nhân dânVi t Nam và công oàn trong Công an nhân dân do oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy nh sau khi th o lu n th ng nh t v i lãnh o B Qu c phòng và B Công an trên nguyên t c b o m úng các quy nh c a Lu t Công oàn và i u l Công oàn Vi t Nam. i u 28. Liên oàn Lao ng t nh, thành ph . 1. Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ư c t ch c theo a gi i hành chính t nh, thành ph , do oàn Ch t ch T ng Liên oàn quy t nh thành l p (ho c gi i th ) phù h p v i các quy nh c a Lu t Công oàn. 2. i tư ng t p h p c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph g m oàn viên, CNVCL trên a bàn. Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ch o tr c ti p các Liên oàn Lao ng huy n, công oàn ngành a phương, Công oàn T ng Công ty (thu c t nh, thành ph ), công oàn các khu công nghi p và các Công oàn cơ s , Nghi p oàn tr c thu c (k c Công oàn cơ s các ơn v c a Trung ương không có Công oàn ngành Trung ương ho c công oàn T ng Công ty). 3. Nhi m v , quy n h n c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph .
 16. a) Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn. b) i di n, b o v các quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a oàn viên, CNVCL trên a bàn c) Tri n khai th c hi n các Ch th , Ngh quy t c a Ban Ch p hành, oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và Ngh quy t i h i Công oàn t nh, thành ph ; các Ch th , Ngh quy t c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c. Tham gia v i c p u ng, cơ quan Nhà nư c t nh, thành ph v các ch trương, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và các v n có liên quan n i s ng, vi c làm và i u ki n làm vi c c a CNVCL trên a bàn. T ch c phong trào thi ua yêu nư c, các ho t ng xã h i c a CNVCL trên a bàn. d) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c, Công oàn ngành Trung ương t ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t và các chính sách có liên quan tr c ti p n CNVCL trong các cơ quan, doanh nghi p. Tham gia h i ng tr ng tài lao ng a phương, hư ng d n và ch o vi c gi i quy t tranh ch p lao ng, tham gia i u tra tai n n lao ng, b o v quy n, l i ích h p pháp, chính áng ngư i lao ng trong các doanh nghi p óng trên a bàn. e) Ch o các công oàn ngành a phương, công oàn T ng Công ty (thu c t nh, thành ph ), Liên oàn Lao ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, công oàn các khu công nghi p và c p tương ương th c hi n các nhi m v theo quy nh t i i u 21, 22, 23 và 24 , i u l này. f) Hư ng d n, ch o các Công oàn cơ s c a Công oàn T ng Công ty thu c Trung ương và các Công oàn cơ s tr c thu c Công oàn ngành Trung ương, óng trên a bàn t nh, thành ph nh ng n i dung sau ây: - Tri n khai th c hi n Ngh quy t c a ng, các ch trương, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng. - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c a phương; ki m tra, thanh tra lao ng; i u tra các v tai n n lao ng; gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p lao ng; i di n b o v ngư i lao ng trư c ngư i s d ng lao ng, cơ quan Nhà nư c và trong quá trình tham gia t t ng; ki m tra, giám sát vi c th c hi n ch , chính sách i v i ngư i lao ng. g) T ch c giáo d c nâng cao trình văn hoá và ngh nghi p cho CNVCL , t ch c các ho t ng văn hoá, th d c th thao, qu n lý nhà văn hoá công nhân, công oàn; t ch c các trung tâm gi i thi u vi c làm, văn phòng tư v n pháp lu t theo quy nh c a Nhà nư c và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. h) Th c hi n quy ho ch, qu n lý, ào t o, b i dư ng cán b và th c hi n chính sách cán b theo phân c p c a T nh u , Thành u và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. i) Hư ng d n, ch o i h i các công oàn c p dư i; xây d ng Công oàn cơ s và nghi p oàn v ng m nh.
 17. k) Th c hi n quan h i ngo i theo quy nh c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. i u 29. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam có nhi m v , quy n h n: 1. Quy t nh chương trình, n i dung ho t ng c a Công oàn nh m th c hi n Ngh quy t i h i Công oàn toàn qu c và các Ngh quy t c a ng C ng s n Vi t Nam; ch o và hư ng d n ho t ng c a các c p công oàn. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn. Ch o công tác nghiên c u lý lu n công oàn, t ng k t th c ti n v giai c p công nhân và ho t ng công oàn. 2. Tham gia qu n lý Nhà nư c, qu n lý kinh t - xã h i; tham gia xây d ng và ki m tra giám sát vi c th c hi n ch , chính sách, pháp lu t có liên quan n nghĩa v , quy n l i c a công nhân, viên ch c và lao ng; t ch c, qu n lý công tác nghiên c u khoa h c k thu t b o h lao ng. C i di n tham gia các U ban, H i ng qu c gia v các v n có liên quan n ngư i lao ng. 3. Xây d ng và ch o th c hi n các chương trình, bi n pháp ph i h p v i Nhà nư c b i dư ng nâng cao trình văn hoá, chính tr , chuyên môn, ngh nghi p cho CNVCL áp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Ph i h p v i Nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th Trung ương t ch c các phong trào thi ua yêu và các ho t ng xã h i trong CNVCL . 4. Quy t nh phương hư ng, bi n pháp i m i t ch c, cán b . Th c hi n quy ho ch, qu n lý, ào t o, b i dư ng và các chính sách i v i cán b công oàn. 5. T ch c qu n lý các ho t ng kinh t , tài chính, tài s n công oàn theo quy nh c a pháp lu t và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; ch o các ho t ng văn hoá, th thao, du l ch, ngh ngơi c a Công oàn các c p. 6. M r ng quan h i ngo i v i các t ch c Công oàn các nư c, các t ch c qu c t theo ư ng l i, chính sách i ngo i c a ng và Nhà nư c. 7. Thông qua quy t toán, d toán ngân sách hàng năm, quy t nh các ch trương, bi n pháp qu n lý tài chính, tài s n Công oàn. i u 30. Công tác v n ng n CNVCL ư c quán tri t trong m i ho t ng c a các c p Công oàn, nh m phát huy nh ng v n v gi i và m b o nghĩa v , quy n l i h p pháp, chính áng c a n CNVCL theo quy nh c a Pháp lu t. Ban N công c a các c p Công oàn ư c i di n cho n CNVCL bàn b c, gi i quy t các v n có liên quan tr c ti p n lao ng n và tr em. Chương V CÔNG TÁC KI M TRA C A CÔNG OÀN VÀ U BAN KI M TRA CÔNG OÀN CÁC C P
 18. i u 31. Công tác ki m tra c a Công oàn là nhi m v c a Ban Ch p hành Công oàn m i c p nh m lãnh o vi c th c hi n i u l Công oàn, Ngh quy t, Ch th và các quy nh c a t ch c Công oàn. M i c p công oàn ph i t ch c, ti n hành công tác ki m tra c p ó và ch u s ki m tra c a Công oàn c p trên. i u 32. U ban Ki m tra là cơ quan ki m tra c a Công oàn ư c thành l p các c p công oàn, do Ban Ch p hành Công oàn c p ó b u ra và ph i ư c công oàn c p trên tr c ti p công nh n. 1. U ban Ki m tra công oàn m i c p ch u s lãnh o c a Ban Ch p hành Công oàn c p ó và s ch o c a U ban Ki m tra Công oàn c p trên. 2. S lư ng u viên U ban Ki m tra, do Ban Ch p hành Công oàn cùng c p quy t nh, g m m t s u viên trong Ban Ch p hành và m t s u viên ngoài Ban Ch p hành; s u viên Ban Ch p hành không ư c vư t quá m t ph n ba (1/3) t ng s u viên U ban Ki m tra. 3. Vi c b u U ban Ki m tra, ch nhi m, phó ch nhi m U ban Ki m tra th c hi n theo nguyên t c b phi u kín, ngư i trúng c ph i ư c quá m t ph n hai (1/2 ) s phi u b u. Ch nhi m U ban Ki m tra công oàn m i c p, do Ban Ch p hành Công oàn c p ó b u, phó ch nhi m U ban Ki m tra do U ban Ki m tra b u. T ch c cơ s c a công oàn có dư i 30 oàn viên thì c 1 U viên Ban Ch p hành Công oàn làm nhi m v ki m tra; dư i 10 oàn viên thì c 1 oàn viên làm nhi m v ki m tra. 4. Khi m i thành l p ho c tách nh p t ch c Công oàn, Công oàn c p trên tr c ti p ch nh U ban Ki m tra, Ch nhi m, Phó ch nhi m U ban Ki m tra lâm th i. 5. Nhi m kỳ c a U ban Ki m tra theo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Công oàn cùng c p. 6. U viên U ban Ki m tra các c p là cán b chuyên trách Công oàn khi chuy n công tác không là cán b chuyên trách công oàn thì thôi tham gia U ban Ki m tra. U viên U ban Ki m tra các c p khi ngh hưu, thôi vi c thì thôi tham gia U ban Ki m tra. i u 33. U ban Ki m tra Công oàn có nhi m v : 1. Giúp Ban Ch p hành, Ban Thư ng v th c hi n ki m tra vi c ch p hành i u l Công oàn. 2. Ki m tra Công oàn cùng c p và c p dư i khi t ch c ho c oàn viên có d u hi u vi ph m i u l , Ngh quy t, Ch th và các quy nh c a Công oàn. 3. Ki m tra vi c qu n lý, s d ng, tài chính, tài s n và ho t ng kinh t c a Công oàn c p mình và c p dư i.
 19. 4. Giúp Ban Ch p hành, Ban thư ng v : Gi i quy t các khi u n i, t cáo thu c th m quy n gi i quy t c a Công oàn; tham gia v i các cơ quan ch c năng nhà nư c gi i quy t khi u n i, t cáo c a CNVCL . 5- T ch c b i dư ng, hư ng d n nghi p v cho cán b Công oàn làm công tác ki m tra. i u 34. U ban Ki m tra Công oàn có quy n: 1. U viên U ban Ki m tra ư c tham d các h i ngh c a Ban Ch p hành và ư c m i d i h i ho c H i ngh i bi u Công oàn cùng c p. 2. Báo cáo v i Ban Ch p hành Công oàn cùng c p v ho t ng ki m tra Công oàn và xu t các n i dung, chương trình công tác c a U ban Ki m tra trong các kỳ h p thư ng kỳ c a Ban Ch p hành. 3. Yêu c u ơn v và ngư i ch u trách nhi m c a ơn v ư c ki m tra báo cáo, cung c p các tài li u cho công tác ki m tra và tr l i nh ng v n do U ban Ki m tra nêu ra. 4. Báo cáo k t lu n ki m tra và xu t các hình th c x lý v i cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Công oàn cùng c p. Nh ng ki n ngh c a U ban Ki m tra không ư c Ban Thư ng v gi i quy t thì U ban Ki m tra có quy n báo cáo v i Ban Ch p hành Công oàn c p mình và báo cáo lên U ban Ki m tra công oàn c p trên. Chương VI. TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N CÔNG OÀN i u 35. Công oàn th c hi n quy n t ch và t qu n v tài chính theo quy nh c a pháp lu t và c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam 1. Tài chính c a Công oàn g m các ngu n thu sau ây: a) oàn phí Công oàn do oàn viên óng hàng tháng b ng m t ph n trăm (1%) ti n lương ho c ti n công. b) Kinh phí công oàn trích n p theo t l ph n trăm (%) qu ti n lương, ti n công, ph c p ph i tr cho CNVCL c a các doanh nghi p và cơ quan, ơn v . T l trích do Chính ph và oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam th ng nh t quy nh. c) Các kho n thu khác: Thu t các ho t ng văn hoá, th thao, ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v do công oàn t ch c, các kho n tài tr c a các t ch c trong nư c và nư c ngoài. 2. Tài chính Công oàn dùng chi các kho n sau ây: a) Chi tr lương cán b chuyên trách, ph c p trách nhi m cán b công oàn
 20. b) Chi cho các ho t ng c a công oàn. c) Chi thăm h i, giúp oàn viên và làm công tác xã h i do công oàn t ch c. d) Chi khen thư ng cho các t p th , cán b , oàn viên và nh ng ngư i có công xây d ng t ch c Công oàn. i u 36. Qu n lý tài chính Công oàn th c hi n theo nguyên t c t p trung, dân ch , công khai. Các c p Công oàn có nhi m v qu n lý tài chính theo quy nh c a pháp lu t và c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Hàng năm Ban Ch p hành Công oàn thông qua d toán và quy t toán ngân sách c a c p mình. i u 37. Nh ng tài s n do ngu n v n c a Công oàn, tài s n do Nhà nư c chuy n giao quy n s h u cho Công oàn là tài s n thu c s h u công oàn. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam là ch s h u m i tài s n c a t ch c Công oàn Vi t Nam. Công oàn các c p ư c T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam giao nhi m v qu n lý, s d ng các tài s n và ch u trách nhi m trư c T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và trư c pháp lu t v vi c s d ng và qu n lý các tài s n ó. Chương VII. KHEN THƯ NG - K LU T i u 38. Cán b , oàn viên công oàn, nh ng ngư i có công xây d ng t ch c Công oàn, các c p Công oàn và Nghi p oàn có thành tích ho t ng xu t s c ư c ngh công oàn xét khen thư ng. i u 39. Nh ng cán b , oàn viên công oàn vi ph m i u l Công oàn Vi t Nam, không th c hi n nhi m v oàn viên, gây m t oàn k t, có hành vi gây nh hư ng x u n t ch c công oàn, vi ph m pháp lu t, không óng oàn phí ho c b sinh ho t nhi u kỳ, không có lý do chính áng thì tuỳ theo m c khuy t i m, sai l m b x lý k lu t: Khi n trách, c nh cáo, cách ch c, khai tr và thu h i th oàn viên. i v i t ch c n u có sai ph m thì tuỳ theo m c s b x lý k lu t: khi n trách, c nh cáo, gi i tán. 1. Vi c khai tr 1 oàn viên do t Công oàn ngh Ban Ch p hành Công oàn cơ s xem xét quy t nh. Trư ng h p c bi t do công oàn c p trên quy t nh. oàn viên b k lu t khai tr , sau khi ã s a ch a khuy t i m n u có nguy n v ng thì ư c xét gia nh p l i công oàn. 2. Vi c thi hành k lu t 1 u viên Ban Ch p hành Công oàn c p nào do H i ngh Ban Ch p hành Công oàn c p ó xét và ngh Công oàn c p trên quy t nh.Thi hành k lu t U viên Ban Ch p hành T ng Liên oàn do Ban ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy t nh. 3. Vi c thi hành k lu t U ban Ki m tra hay các U viên U ban Ki m tra áp d ng hình th c k lu t như i v i t ch c và U viên Ban Ch p hành Công oàn cùng c p. Chương VIII.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản