Điều lệ nhà xuất bản tri thức

Chia sẻ: Hoang Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
247
lượt xem
8
download

Điều lệ nhà xuất bản tri thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các điều lệ của Nhà xuất bản tri thức trong quá trình thành lập và thực thi quá trình hoạt động. Một biểu mẫu/văn bản để có thể thành lập một nhà xuất bản, gồm các điều khoản, điều lệ để tiến hành thực thi quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của đương sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều lệ nhà xuất bản tri thức

  1. Điều lệ Nhà xuất bản Tri Thức (Ban hành kèm theo Quyết định số 1075 /QĐ-LHH ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) Tôn chỉ, mục đích Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) thành lập nhà xuất bản để góp phần thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ của Liên hiệp hội và các nhiệm vụ khác theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) nhằm mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, giáo dục thế giới quan khoa học, phát triển trí tuệ và năng lực sáng tạo của con người Việt Nam, góp phần xây dựng nền khoa học tiên tiến của nước ta; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ, các mô hình áp dụng kết quả khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống, góp phần đưa lực lượng sản xuất lên trình độ phát triển mới, có năng suất, hiệu quả cao phục vụ thiết thực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chương I Điều khoản chung Điều 1. Nhà xuất bản Tri Thức là cơ quan xuất bản của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội), đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội và chịu sự quản lý về nghiệp vụ xuất bản, in, phát hành của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Nhà xuất bản Tri Thức Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Publishing house KNOWLEDGE Nhà xuất bản Tri Thức có trụ sở đặt tại 53 Nguyễn Du, Hà Nội và có văn phòng đại diện tại các địa phương và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. Nhà xuất bản Tri Thức là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (tiền Việt Nam và ngoại tệ), hoạt động theo phương thức tự hạch toán. Chương II Đối tượng phục vụ và phạm vi hoạt động Điều 2. Đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản Tri Thức là các cá nhân, tập thể các nhà khoa học và quản lý, các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, sản xuất - kinh doanh và đông đảo các tầng lớp xã hội thuộc mọi lứa tuổi và mọi thành phần kinh tế. Điều 3. Các sản phẩm chủ yếu của Nhà xuất bản Tri Thức bao gồm: - Các xuất bản phẩm phục vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ; - Các tác phẩm kinh điển có đóng góp cơ bản cho sự phát triển tư tưởng của nhân loại; - Các tác phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với các ngành khoa học cụ thể; - Các sách tra cứu, từ điển chuyên dụng, kỷ yếu, niên giám ... - Các ấn phẩm theo chuyên đề, các tạp chí có giá trị khoa học và thực tiễn; - Các ấn phẩm phổ biến kiến thức và mô hình áp dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là các ấn phẩm có nội dung phù hợp với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Các sản phẩm của Nhà xuất bản Tri Thức được thể hiện và phát hành dưới các hình thức ấn phẩm (sách và tài liệu in trên giấy) và các hình thức khác (băng từ, phim, ảnh, đĩa CD, VCD hoặc DVD...).
  2. Chương III Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Điều 4. Nhà xuất bản Tri Thức có chức năng làm đầu mối tổ chức công tác xuất bản, in, phát hành sách, báo, tạp chí và tài liệu khoa học - kỹ thuật, kinh tế - xã hội của Liên hiệp hội, các hội thành viên và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo Điều lệ của Liên hiệp hội và quy định của Luật xuất bản. Điều 5. Nhà xuất bản Tri Thức có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây: - Tổ chức thực hiện các hoạt động xuất bản, phát hành và các dịch vụ khác có liên quan theo chức năng, theo phân cấp và theo kế hoạch được giao; - Phối hợp, hợp tác, liên doanh, liên kết với các cá nhân, tập thể và các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế ở trong và ngoài nước trong các hoạt động và dịch vụ liên quan đến xuất bản và phát hành theo quy định của pháp luật. Chương IV Tổ chức bộ máy Điều 6. Nhà xuất bản Tri Thức được tổ chức và hoạt động theo mô hình cơ cấu tổ chức như sau: 1. Ban chỉ đạo; 2. Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc; 3. Ban biên tập. Điều 7. Ban chỉ đạo thực hiện chức năng lãnh đạo hoạt động của Nhà xuất bản, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội về sự phát triển của Nhà xuất bản theo các nhiệm vụ do Liên hiệp hội giao. Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của Nhà xuất bản, trình lãnh đạo Liên hiệp hội phê duyệt; 2. Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Nhà xuất bản bao gồm: Sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực được giao; chấp hành pháp luật, quy định của Nhà nước và của Liên hiệp hội; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước và Liên hiệp hội; 3. Thông qua báo cáo hoạt động sáu tháng, hàng năm, báo cáo tài chính tổng hợp hàng năm của Nhà xuất bản. Ban chỉ đạo có 3-5 thành viên do Chủ tịch Liên hiệp hội bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm, bao gồm: 1. Trưởng Ban chỉ đạo là người đại diện của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội; 2. Giám đốc Nhà xuất bản; 3. Các thành viên khác là các chuyên gia thuộc một số lĩnh vực về khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quản lý và tài chính... Điều 8. Ban Giám đốc Nhà xuất bản bao gồm Giám đốc, Tổng biên tập và các Phó Giám đốc. Giám đốc Nhà xuất bản do Chủ tịch Liên hiệp hội bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Nhà xuất bản, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Liên hiệp hội và trước pháp luật về các hoạt động của Nhà xuất bản. Giám đốc Nhà xuất bản được quyền lựa chọn các hình thức và thành lập các tổ chức tư vấn, giúp việc thường xuyên hoặc trong từng thời kỳ đối với từng nhiệm vụ cụ thể. Tổng biên tập, các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà xuất bản về những công việc được Giám đốc phân công phụ trách Tổng biên tập, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Nhà xuất bản do Chủ tịch Liên hiệp hội bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản. Điều 9. Ban Biên tập Nhà xuất bản bao gồm Tổng Biên tập và một số ủy viên là các biên tập viên chủ chốt của Nhà xuất bản do Chủ tịch Liên hiệp hội bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản.
  3. Ban Biên tập có nhiệm vụ phát hiện, tập hợp, tuyển chọn, xây dựng kế hoạch xuất bản, tổ chức và biên tập bản thảo đảm bảo bản thảo có nội dung phù hợp với mục đích, tôn chỉ của Nhà xuất bản, lợi ích của đất nước và của nhân dân. Chương V Tài chính, tài sản Điều 10. Các nguồn kinh phí của Nhà xuất bản Tri thức bao gồm: 1. Kinh phí do Nhà nước cấp thông qua việc thực hiện nhiệm vụ/đơn hàng; 2. Thu từ các hợp đồng thực hiện các hoạt động xuất bản, dịch vụ khoa học và công nghệ; 3. Vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân; 4. Vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 5. Vốn huy động từ các tổ chức và cá nhân, vốn vay ngân hàng; 6. Các nguồn thu hợp pháp khác. Các nguồn kinh phí của Nhà xuất bản Tri Thức được sử dụng cho các nhiệm vụ xuất bản, duy trì các hoạt động và phát triển nhà xuất bản phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Điều 11. Tài sản của Nhà xuất bản Tri Thức bao gồm trụ sở, thiết bị văn phòng được hình thành từ nguồn hỗ trợ của Liên hiệp hội, các tổ chức, đơn vị khoa học và công nghệ và các nguồn tài trợ khác. Tài sản của Nhà xuất bản được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật. Điều 12. Nhà Xuất bản Tri thức có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và Liên hiệp hội theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp hội. Chương VI Khen thưởng và kỷ luật Điều 13. Tập thể và mỗi thành viên của Nhà xuất bản Tri Thức có thành tích trong hoạt động xuất bản được Nhà xuất bản, Liên hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng; mức và hình thức khen thưởng do Ban Giám đốc Nhà xuất bản hoặc Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội quy định. Điều 14. Tập thể và mỗi thành viên của Nhà xuất bản Tri Thức nếu vi phạm Điều lệ Nhà xuất bản hoặc pháp luật sẽ bị thi hành kỷ luật; mức độ và hình thức kỷ luật do Ban Giám đốc Nhà xuất bản hoặc Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội quy định. Chương VII Điều khoản thi hành Điều 15. Căn cứ vào các điều khoản quy định tại Điều lệ này, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản. Điều 16. Điều lệ của Nhà xuất bản Tri Thức bao gồm 7 chương, 16 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội phê duyệt. Trong quá trình hoạt động, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, sửa đổi, Giám đốc Nhà xuất bản sẽ đề nghị Chủ tịch Liên hiệp hội xem xét, quyết định. TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH HĐTW LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM Chủ tịch Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản