Định luật bảo toàn electron

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
121
lượt xem
33
download

Định luật bảo toàn electron

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'định luật bảo toàn electron', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định luật bảo toàn electron

  1. D ng II: Đ nh lu t b o toàn electron Câu 1: 45/92 Hòa tan 4,59g Al b ng dung d ch HNO3 thu đư c h n h p khí NO và N2O có t kh i hơi đ i v i H2 b ng 16,75. Th tích NO và N2O thu đư c là: A 1,972 lít va 0,448 lít. B 2,24 lít và 6,72 lít. C 2,016 lít và 0,672 lít. D 0,672 lít và 2,016 lít. Câu 2: 28/84 Cho 13,92g oxit s t t tác d ng v i dung d ch HNO3 thu đư c 0,448 lít khí NxOy (đktc). Kh i lư ng HNO3 nguyên ch t đã tham gia ph n ng: A 43,52g. B 89,11g. C 25,87g. D 35,28g Câu 3: 41/90 Hòa tan hoàn toàn 5,04g h n h p g m 3 kim lo i X, Y, Z vào 100 ml dung d ch HNO3 x(M) thu đư c mg mu i khan, 0,02 mol NO2 và 0,05 mol N2O. Giá tr x và m là: A 0,23 M và 54,1g. B 0,2 M và 81,1g. C 0,9 M và 8,72g D 0,03 M và 21,1g Câu 4: 47/94 Hòa tan hoàn toàn 14,4g kim lo i Cu vào dung d ch HNO3 loãng, t t c khí NO thu đư c đem oxi hóa thành NO2 r i s c vào nư c có dòng oxi đ chuy n h t thành HNO3. th tích khí O2 (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là: A 5,04 lít. B 25,2 lít. C 2,52 lít D 50,4 lít. Câu 5: 37/88 Hòa tan v a đ 6g h n h p hai kim lo i X, Y có hóa tr tương ng là I, II vào dung d ch h n h p 2 axit HNO3 và H2SO4, thì thu đư c 2,688 lít h n h p khí B g m NO2 và SO2(đktc) và t ng kh i lư ng là 5,88g. Cô c n dung d ch sau cùng thì thu đư c mg mu i khan. Giá tr c a m là: A 41,21g. B 23,12g. C 14,12g. D 21,11g. Câu 6: 2/65 Nung mg b t s t trong oxi, thu đư c 3g h n h p ch t r n X. Hòa tan h t h n h p X trong dung d ch HNO3 dư, thoát ra 0,65 lít khí NO (đktc)(là s n ph m duy nh t). Giá tr m là: A 2,52g. B 2,32g. C 2,62g. D 2,22g. Câu 7: 1/64 Hòa tan hoàn toàn 12g h n h p Fe, Cu (t l mol 1 : 1) b ng axit HNO3, thu đư c V lít (đktc) h n h p khí X (g m NO và NO2) và dung d ch Y(ch ch a hai mu i và axit dư). T kh i c a X đ i v i H2 b ng 19. Giá tr c a V là: A 3,36 lít. B 5,6 lít. C 2,24 lít. D 4,48 lít. Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 28,8g Cu vào dung d ch HNO3 loãng, đem oxi hóa h t khí NO thành NO2 r i s c vào nư c có dòng khí O2 đ chuy n h t thành HNO3. Th tích O2(đktc) tham gia ph n ng là bao nhiêu( trong các giá tr sau)? A 5,04 lít. B 4,46 lít. C 10,08 lít. D 6,72 lít. Câu 9: 6/69 Cho 2,52g m t kim lo i tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng t o ra 6,84g mu i sunfat. Đó là kim lo i nào trong s sau: A Al. B Fe. C Ca. D Mg. Câu 10: 4/66 Nung h n h p b t g m 15,2g Cr2O3 và mg Al nhi t đ cao. Sau khi ph n ng hoàn toàn, thu đư c 23,3g h n h p r n X. Cho toàn b h n h p X ph n ng v i axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc). Giá tr c a V là bao nhiêu? A 7,84 lít. B 3,36 lít. C 4,48 lít. D 10,08 lít. Câu 11: 8/70 Hòa tan hoàn toàn 19,2g kim lo i M trong dung d ch HNO3 dư đư c 8,96 lít (đktc) h n h p khí g m NO2 và NO có t l th tích 3 : 1. Kim lo i M là: A Al. B Ag. C Fe. D Cu. Câu 12: 20/78 Đ ag b t s t ngoài không khí, sau m t th i gian s chuy n thành h n h p A có kh i lư ng 75,2g g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho h n h p A ph n ng h t v i dung d ch H2SO4 đ m đ c, nóng thu đư c 6,72 lít khí SO2 (đktc). Kh i lư ng a là: A 22,4g. B 25,3g. C 11,2g. D 56g. Câu 13: 25/81 X là h n h p Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3( t l mol l n lư t là 1:2:3:4). Hòa tan hoàn toàn 76,8g X b ng HNO3 thu đư c 4,48 lít (đktc) h n h p Y g m NO và NO2. T kh i Y so v i O2 và th tích dung d ch HNO3 4M t i thi u c n dùng là: A 2,1475 và 0,5375 lít. B 1,1875 và 0,8375 lít. C 5,1175 và 0,6325 lít. D 1,3815 và 0,4325 lít. Câu 14: 16/75 Cho 1,35g h n h p g m Cu, Mg, Al tác d ng v i HNO3 dư đư c 1,12 lít NO và NO2 có kh i lư ng mol trung bình là 42,8. Bi t th tích khí đo đktc. T ng kh i lư ng mu i nitrat sinh ra là: A 7,28g B 9,65g. C 4,24g D 5,69g Câu 15: 12/72 Cho lu ng khí CO đi qua ng s đ ng mg Fe2O3 nhi t đ cao, m t th i gian ngư i ta thu đư c 6.72g h n h p g m 4 ch t r n khác nhau (A). Đem hòa tan hoàn toàn h n h p này vào dung d ch HNO3 dư th y t o thành 0,448 ml khí B duy nh t có t kh i so v i H2 b ng 15. m nh n giá tr là: A 7,2g. B 6,64g C 8,8g. D 5,56g.
  2. Câu 16: 23/80 Hòa tan 1 5g h n h p X g m 2 kim lo i Mg và Al vào dung d ch Y g m HNO3 và H2SO4 đ c thu đư c 0,1 mol m i khí SO2, NO, NO2, N2O. Ph n trăm kh i lư ng c a Al và Mg trong X l n lư t là: A 63% và 37%. B 50% và 50%. C 36% và 64%. D 46% và 54%. Câu 17: 11/72 Hòa tan hoàn toàn 12g h n h p Fe và Cu (t l mol 1: 1) b ng axit HNO3, thu đư c V lít (đktc) h n h p khí X(g m NO và NO2) và dung d ch Y( ch ch a hai mu i và axit dư). T kh i c a X đ i v i H2 b ng 19. Giá tr c a V là: A 5,60 ml. B 4,48 ml. C 3,36 ml. D 2,24 ml. Câu 18: 19/77 Tr n 60g b t s t v i 300g b t lưu huỳnh r i nung nóng(không có không khí) thu đư c ch t r n A b ng dung d ch axit HCl dư đư c dung d ch B và khí C. Đ t cháy C c n V lít O2 (đktc)(bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn). V lít khí O2 là: A 16,454 lít. B 32,928 lít. C 4,48 lít. D 22,4 lít. Câu 19: 9/71 Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào HNO3 dư, thu đư c dung d ch A và 6,72 lít h n h p khí B g m NO và m t khí X, v i t l th tích là 1: 1. Khí X là: A N2O4. B N2O C NO2. D N2. Câu 20: 24/80 Cho 16,2g kim lo i M, hóa tr n tác d ng v i 0,15 mol O2. Ch t r n thu đư c sau ph n ng cho hòa tan hoàn toàn vào dung d ch HCl dư th y bay ra 13,44 lít H2 đktc. Kim lo i M là: A Fe. B Zn C Al. D Cu. Câu 21: 21/78 Cho 1,92g Cu hòa tan v a đ trong HNO3 thu đư c V lít NO(đktc). Th tích V và kh i lư ng HNO3 đã ph n ng. A 0,224 lít và 5,84g. B 0,112 lít và 10,42g. C 0,048 lít và 5,04g. D 1,12 lít và 2,92g. Câu 22: 31/85 Tr n 0,81g b t nhôm v i h n h p X g m Fe2O3 và CuO r i th c hi n ph n ng nhi t nhôm, thu đư c h n h p Y. Hòa tan h t Y trong dung d ch HNO3 thu đư c h n h p khí NO và NO2 l n lư t là: A 0,504 lít và 0,448 lít. B 0,224 lít và 0,672 lít. C 0,336 lít và 1,008 lít. D 0,108 lít và 0,112 lít. Câu 23: 3/65 Hòa tan 5,6g s t b ng dung d ch H2SO4 loãng dư thu đư c dung d ch X. Dung d ch X ph n ng v a đ v i V ml dung d ch KMnO4 0,5M. Giá tr c a V là: A 40 ml. B 80 ml. C 20 ml. D 60 ml. Câu 24: 35/87 Hòa tan h n h p g m 0,1 mol Ag vá 0,04 mol Cu vào dung d ch HNO3 thu đư c h n h p khí X g m NO và NO2 có t l s mol tương ng là 2:3. Th tích h n h p khí X (đktc) thu đư c là bao nhiêu(trong các giá tr sau)? A 6,73 lít. B 1,12 lít. C 2,24 lít. D 3,36 lít. Câu 25: 1/67 Đ mg b t s t ngoài không khí m t th i gian thu đư c 6g h n h p các ch t r n. Hòa tan hoàn toàn h n h p đó b ng dung d ch HNO3 loãng thu đư c 1,12 lít NO duy nh t(đktc). Giá tr c a m là: A 10,08g B 1,08g. C 0,504g. D 5,04g. Câu 26: Đ ag b t s t ngoài không khí, sau m t th i gian bi n thành h n h p X có kh i lư ng 18g g m: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan X vào dung d ch H2SO4 đ c nóng thu đư c 6,72 lít SO2 duy nh t đktc. H i a có giá tr nào sau đây? A 16g. B 15,96g. C 10g. D 20g. Câu 27: 39/89 Cho 12g h n h p hai kim lo i X, Y hòa tan hoàn toàn vào dung d ch HNO3 thu đư c mg mu i và 1,12 lít khí (đktc) không duy trì s cháy. Giá tr c a m là: A 21g. B 43g. C 25g. D 51g Câu 28: 10/71 Đ mg b t s t A ngoài không khí sau m t th i gian bi n thành h n h p B có kh i lư ng 12g g m Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B tác d ng hoàn toàn v i axit nitric dư th y gi i phóng ra 2,24 lít khí duy nh t NO. Kh i lư ng m có giá tr là: A 4,8g. B 10,08g. C 5,6g. D 5,9g. Câu 29: 5/67 Hòa tan hoàn toàn m t lư ng b t s t vào dung d ch HNO3 loãng thu đư c h n h p khí g m 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Lư ng s t đã hòa tan là: A 0,84g. B 2,8g. C 1,4g. D 0,56g. Câu 30: 43/91Khi cho9,6g Mg tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 đ m đ c, th y có 49g H2SO4 tham gia ph n ng t o mu i MgSO4, H2O và s n ph m kh X. X là: A SO2. B H2S. C S. D SO2 ho c H2S Câu 31: 36/88 Cho mg kim lo i X tác d ng v a đ v i 100 ml dung d ch HNO3 x(M) thu đư c 2,24 lít khí NO(đktc). X có giá tr là: A 4M B 2M. C 1M. D 3M.
  3. Câu 32: 4/68 Kh hoàn toàn 4,64g h n h p các oxit c a s t(FeO, Fe2O3, Fe3O4) b ng nhi t đ cao. Khí sinh ra sau ph n ng đư c d n vào bình đ ng nư c vôi trong dư đư c 8g k t t a. Kh i lư ng s t thu đư c là: A 6,33g. B 22,6g. C 3,63g. D 3,36g. Câu 33: 5/69 Cho 11g h n h p hai kim lo i Al, Fe vào dung d ch HNO3 loãng, dư thu đư c 6, 72 lít NO(đktc) duy nh t. Kh i lư ng (g) c a Al và Fe trong h n h p ban đ u là: A 5,4g và 5,6g. B 4,6g và 6,4g. C 4,4g và 6,6g. D 5,6g và 5,4g. Câu 34: 42/91 Hòa tan 5,95g h n h p Zn, Al t l mol 1:2 b ng dung d ch HNO3 loãng dư thu đư c 0,896 lít khí 1 s n ph m kh X duy nh t ch a nito. X là: A NO B N2. C N2O. D NH4+. Câu 35: 3/68 Hòa tan hoàn toàn h n h p g m 0,1 mol Fe và 0,25 mol Al vào dung d ch HNO3 dư thu đư c h n h p khí A g m NO và NO2 có t l s mol tương ng là 2 : 1. Th tích c a h n h p khí A(đktc) là: A 10,08 lít. B 12,8 lít C 8,64 lít. D 1,28 lít. Câu 36: 14/74 Cho 5,1g h n h p 2 kim lo i Al và Mg tác d ng v i dung d ch HCl dư thu đư c 5,6 lít khí H2 (đktc). Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Al và Mg trong h n h p đ u là: A 32,94% và 67,06%. B 60% và 40%. C 52,94% và 47,06%. D 50% và 50%. Câu 37: 17/76 Cho a(g) h n h p A g m FeO, CuO, Fe3O4 có s mol b ng nhau tác d ng hoàn toàn v i lư ng v a đ 250 ml dung d ch HNO3, khi đun nóng nh đư c dung d ch B và 3,136 lít h n h p khí C (đktc) g m NO2 và NO có t kh i so v i H2 b ng 20,143. Giá tr c a a và n ng đ c a HNO3 là: A 52,7g và 2,1M. B 93g và 1,05M. C 23,04g và 1,28M. D 46,08g và 7,28M. Câu 38: 44/91 Cho mg Fe vào dung d ch HNO3 l y dư, ta đư c h n h p X g m 2 khí NO2 và NO có Vx = 8,96 lít (đktc) và t kh i đ i v i O2 b ng 1,3125. Xác đ nh %NO và %NO2 theo th tích trong h n h p X và kh i lư ng s t đã dùng là: A NO: 30%; NO2: 70%; 1,12g. B NO: 25%; NO2: 75%; 1,12g. C NO: 35%; NO2: 65%; 1,12g. D NO: 45%; NO2: 55%; 1,12g. Câu 39: 13/73 Nung mg s t trong không khí, sau m t th i gian ngư i ta thu đư c 104,8g h n h p r n A g m Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn A trong HNO3 dư, thu đư c dung d ch B và 12,096 lít h n h p khí NO và NO2 (đktc) có t kh i so v i H2 là 10,167. Giá tr c a m là: A 91,28 B 69,54 C 72. D 78,4 Câu 40: 7/69 Đ t cháy x mol Fe b i oxi thu đư c 5,04g h n h p A g m oxit s t. Hòa tan hoàn toàn A trong dung d ch HNO3 thu đư c 0,035 mol h n h p Y g m NO và NO2. T kh i hơi c a Y đ i v i H2 là 19. Tìm x. A 0,07 mol. B 0,05 mol. C 0,1 mol. D 0,09 mol. Câu 41: 32/86 Hòa tan h t m t lư ng b t s t vào dung d ch HNO3 loãng thu đư c h n h p khí g m 0,03 mol N2O và 0,02 mol NO. Kh i lư ng s t đã b hòa tan là bao nhiêu(trong các giá tr sau). A 5,6g. B 1,5g. C 2,8g. D 4,6g. Câu 42: 40/90 Hòa tan h n h p g m Mg, Fe và kim lo i M vòa dung d ch HNO3 thu đư c h n h p khí g m 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. S mol HNO3 tham gia ph n ng là: A 0,02 mol. B 0,03 mol. C 0,14 mol. D 0,07 mol. Câu 43: 29/84 Cho h n h p g m FeO, CuO, Fe3O4 có s mol ba ch t b ng nhau tác d ng h t v i dung d ch HNO3 thu đư c h n h p khí g m 1,008 lít NO2 (đktc) và 0,112 lít NO (đktc). S mol c a m i ch t là: A 0,02 mol. B 0,03 mol. C 0,01 mol. D 0,04 mol. Câu 44: 30/85 Đ 27g Al ngoài không khí, sau m t th i gian thu đư c 39,8g h n h p X (Al, Al2O3). Cho h n h p X tác d ng v i dung d ch H2SO4 đ c nóng dư thu đư c V lít SO2 (đktc). Giá tr c a V là: A 15,68 lít. B 16,8 lít. C 33,6 lít. D 31,16 lít. Câu 45: 15/74 Cho 8,3g h n h p hai kim lo i Al và Fe tác d ng v i dung d ch H2SO4 đ c dư thu đư c 6,72 lít khí SO2 (đktc). Kh i lư ng c a m i kim lo i trong h n h p ban đ u là: A 2,7g và 5,6g. B 5,4g và 4,8g. C 1,35g và 2,4g. D 9,8g và 3,6g.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản