Đồ án môn học thiết kế máy, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
75
lượt xem
23
download

Đồ án môn học thiết kế máy, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tương tự như với hộp tốc độ ta thấy rằng trục cuối cùng có thể thực hiện chuyển động quay với số vòng quay từ nmin - nmax nên khi tính toán sức bền dựa vào vị trí số nmin ta có Mxmax. Do đó kích thước trục lớn suy ra các bánh răng lắp trên trục có kích thước lớn. Vì vậy, ta tránh bố trí nhiều chi tiết trên trục cuối cùng, do đó 2 PAKG cuối có số bánh răng chịu Mxmax lớn hơn cho nên ta chọn phương án (1) đó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học thiết kế máy, chương 3

  1. Chän ph-¬ng ¸n kh«ng gian, Chương 3: lËp b¶ng so s¸nh ph-¬ng ¸n kh«ng gian . a) Chän ph-¬ng ¸n kh«ng gian . Z=18 = 9 . 2 Z=18 = 6. 3 Z=18 = 3.3. 2 Z=18 = 2.3.3 Z=18 = 3. 2.3 §Ó chän ®-îc PAKG ta ®i tÝnh sè nhãm truyÒn tèi thiÓu: Sè nhãm truyÒn tèi thiÓu(i) ®-îc x¸c ®Þnh tõ Umin gh=1/5i = nmin/n®c n min 1 => = ndc 5i ndc 1420  imin = lg /lg5 = lg /lg5 =2,55 n min 23.5  Chän sè nhãm truyÒn tèi thiÓulµ i = 3 Do i = 3 cho nªn hai ph-¬ng ¸n (1) vµ (2) bÞ lo¹i. VËy ta chØ cÇn so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n KG cßn l¹i b) LËp b¶ng so s¸nh ph-¬ng ¸n KG Ph-¬ng ¸n 3. 3. 2 2.3.3 3.2.3 YÕu tè so s¸nh + Tæng sè b¸nh r¨ng 2(3+3+2) 2(2+3+3) 2(3+2+3) Sbr=2(P1+P2+.. .. .. +Pi) =16 =16 =16 + Tæng sè trôc(kh«ng 4 4 4 kÓ trôc chÝnh) S = i+1 +Sè b¸nh r¨ng chÞu 2 3 3 Mxmax +ChiÒu dµi L 17b +16f 17b +16f 17b +16f + C¬ cÊu ®Æc biÖt
  2. T-¬ng tù nh- víi hép tèc ®é ta thÊy r»ng trôc cuèi cïng cã thÓ thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay víi sè vßng quay tõ nmin  nmax nªn khi tÝnh to¸n søc bÒn dùa vµo vÞ trÝ sè nmin ta cã Mxmax. Do ®ã kÝch th-íc trôc lín suy ra c¸c b¸nh r¨ng l¾p trªn trôc cã kÝch th-íc lín. V× vËy, ta tr¸nh bè trÝ nhiÒu chi tiÕt trªn trôc cuèi cïng, do ®ã 2 PAKG cuèi cã sè b¸nh r¨ng chÞu Mxmax lín h¬n cho nªn ta chän ph-¬ng ¸n (1) ®ã lµ ph-¬ng ¸n 3x3x2. 2.2.3 Chän ph-¬ng ¸n thø tù øng víi PAKG 3x3x2 . Theo c«ng thøc chung ta cã sè ph-¬ng ¸n thø tù ®-îc x¸c ®inhlµ K! Víi K lµ sè nhãm truyÒn, K=i = 3 => ta cã 3! = 6 PATT. B¶ng l-íi kÕt cÊu nhãm nh- sau: 3x3x2 3x3x2 3x3x2 I II III II I III III II I [1] [3] [9] [3] [1] [9] [6] [2] [1] 1 1 3 3 9 3 3 1 1 9 6 6 2 2 1 3x3x2 3x3x2 3x3x2 I III II II III I III II I [1] [6] [3] [2] [6] [1] [6] [1] [3] 1 1 6 6 3 2 2 6 6 1 6 6 1 1 3 Ta cã b¶ng so s¸nh c¸c PATT nh- sau : PAKG 3x3x2 3x3x2 3x3x2 PATT I II III II I III III II I L-îng më [1] [3] [9] [3] [1] [9] [6] [2] [1] (X) xmax 9 = 8 9 = 8 2*6 = 16 KÕt qu¶ §¹t §¹t Kh«ng ®¹t PATT I III II II III I III I II L-îng më [2] [6] [6] [1] [1] [6] [3] (X) [1] [3]  max x  = 16 2*6  = 16 2*6  = 16 2*6 KÕt qu¶ Kh«ng ®¹t Kh«ng ®¹t Kh«ng ®¹t
  3. Theo ®iÒu kiÖn (P-1)Xmax  8 cã 2 PATT ®¹t, ®ã lµ 2 PATT 1 vµ PATT 3 cã l-îng më t-¬ng øng lµ [1] [3] [9] vµ [3] [1] [9] * Qua b¶ng so s¸nh l-íi kÕt cÊu nhãm ta chän 4 ph-¬ng ¸n ®iÓn h×nh ®Ó vÏ l-íi kÕt cÊu ®Æc tr-ng. PATT 1 PATT 3 I I 3(1) 3(3) II II 3(3) 3(1) III III 2(9) 2(9) IV IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 xmax= 9 =8 xmax= 9 =8 PATT 2 PATT 4 I I 3(1) 3(2) II II 3(6) 3(6) III III 2(3) 2(1) IV IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ta thÊy trong hép ch¹y dao m¸y phay ph¶i ®¶m b¶o ®ång thêi c¶ 2 xÝch truyÒn ®éng lµ ch¹y dao nhanh vµ ch¹y dao lµm viÖc . NÕu ta sö dông c¬ cÊu truyÒn ®éng b×nh th-êng nh- c¸c hép tèc ®é kh¸c th× ph¶i dïng 2 ®-êng truyÒn riªng biÖt, tøc lµ khi chuyÓn tõ xÝch ch¹y dao nhanh sang xÝch ch¹y dao lµm viÖc ( ch¹y dao ngang, däc, ®øng ) th× ta ph¶i t¾t ®éng c¬ ®Ó thay ®æi c¬ cÊu truyÒn ®éng hoÆc nÕu muèn ch¹y ®ång thêi th× cÇn ph¶i cã thªm mét ®éng c¬ n÷a ®Ó ch¹y 2 xÝch ®éc lËp. §Ó hép ch¹y dao nhá ngän khi sö dông 2 ®-êng truyÒn riªng biÖt mµ kh«ng cÇn t¾t hoÆc thªm ®éng c¬ th× ng-êi ta th-êng dïng c¬ cÊu ph¶n håi vµ hÖ thèng c¸c ly hîp. Do dïng c¬ cÊu ph¶n håi cho nªn ng-êi ta kh«ng dïng ph-¬ng ¸n thø tù mµ l-íi kÕt cÊu cã h×nh rÏ qu¹t chÆt chÏ nh- ®èi víi hép tèc ®é, v× nÕu nh- vËy th× tû sè truyÒn gi÷a c¸c b¸nh r¨ng sÏ qu¸ bÐ hoÆc qu¸ lín. ChÝnh v× vËy mµ ta chän PATT cã l-îng më lµ [3] [1] [9]
  4. Do cã c¬ cÊu ph¶n håi nªn l-íi kÕt cÊu cã sù biÕn h×nh dÉn ®Õn ph-¬ng ¸n thø tù cña hép ch¹y dao thay ®æi víi Z=3.3.2 ®-îc t¸ch lµm 2 Víi Z1= 3. 3 nh- th-êng 3 1 vµ Z2 = 2 9 gåm ®-êng truyÒn trùc tiÕp vµ ph¶n håi Ngoµi ra l-íi cßn cã ®-êng ch¹y dao nhanh: L-íi kÕt cÊu ph¶n håi nh- sau: II i1 i3 3(3) i2 III i8 i5 2(9) i7 i4 3(1) i6 IV 2.2.4 VÏ ®å thÞ vßng quay vµ chän tØ sè truyÒn c¸c nhãm . Do hép ch¹y dao cÇn cã tèc ®é thÊp ®Ó trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c l-îng ch¹y dao däc, ch¹y dao ngang vµ ch¹y dao ®øng cho nªn ®å thÞ chØ míi cã ph¶n håi nh- l-íi kÕt cÊu ë trªn vÉn ch-a tho¶ m·n mµ cÇn ph¶i gi¶m tèc nhiÒu h¬n n÷a. Muèn nh- vËy ta ph¶i dïng ph-¬ng ph¸p t¨ng thªm sè trôc trung gian. * Chän ®éng c¬ : Víi 4 th«ng sè c¬ b¶n gÇn gièng víi m¸y t-¬ng tù (6H82) cho nªn ta chän s¬ bé ®éng c¬ nh- cña m¸y t-¬ng tù víi th«ng sè nh- sau : C«ng suÊt N = 1,7 KW, sè vßng quay n = 1420 vßng/phót * TÝnh n0 Ta còng tËn dông cña m¸y t-¬ng tù : n 0 = n®c . i1.i2 = 1420. 26 . 24 = 314.65 44 64 Víi ®-êng ch¹y dao nhanh. n0 = n®c.i1 = 1420. 26 = 839 44 * Chän xÝch ch¹y dao nhanh. Nh- ®· lý luËn ë trªn vµ ta thÊy ®-êng ch¹y dao nhanh víi l-îng ch¹y dao gièng nh- cña m¸y t-¬ng tù lµ Snhanh = 2300 mm/phót cho
  5. nªn víi ®éng c¬ chän nh- m¸y t-¬ng tù th× ta còng thõa kÕ lu«n xÝch ch¹y dao nhanh cña m¸y t-¬ng tù.
  6. L-íi ®å thÞ vßng quay(l-îng ch¹y dao) cña hép ch¹y dao. n®c =1420 v/p i01 I i02 II i1 i3 i2 i15 III i8 i5 i7 i4 i6 IV i9 i16 V i10 VI i11 VII i12 VIII i13 IX i14 X S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 Snhanh S2 S4 S6 S8 S10 S12 S14 S16 S18 3.95 6.25 10 15.78 24.99 41.33 65.26 103.33 65.32 375.93 1312.84 vßng / 5 7.89 12.5 19.99 32.63 51.66 82.66 130.52 208.65 1654.1 / phót
  7. 2.2.6 TÝnh sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng theo tõng nhãm . 26 Z Nhãm 1: i01=1/ =1/ 1.26 = = 01 ' 44 Z 01 Z Nhãm 2 : i02 =1/5 =1/ 1.265 = 1 = 24 = 02 ' 3.17 64 Z 02 Nhãm 3: i1 = 1/3 = 1/ 2  f1+g1 = 3. i2 = 1/1  f2+g2 = 2 i3 =  = 2/ 1 3  f3+g3 = 3 Béi sè chung nhá nhÊt cña c¸c f+g lµ K=6. víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã l-îng më lín nhÊt Z min  f 1  g 1  17.3 Emin= = =8,5 tõ ®ã ta cã E=9 f 1 .k 1 .6  Z = E.K = 9.6 = 54. f1 1 Z1= . Z = .54=18 f1  g1 3 Z’1= g1 . Z = 2 .54=36  i1=18/36 f 1  g1 3 Z2= f 2 . Z = 1 .54=27 f2  g2 2 Z’2= g 2 . Z = 1 .54=27  i2=27/27 f2  g2 2 f Z3= 3 . Z = 2 .54=36 f3  g3 3 g Z’3= 3 . Z = 1 .54=18  i3=36/18 f3  g3 3 Nhãm 4 : i4=1/4 = 1/ 1.264 = 9/ 19 ta cã f4+g4 = 28 i5=1/3 = 1/ 1.263 = 21/ 35 ta cã f5+g5 = 56 i6=1/2 = 1/ 1.262 = 12/ 16 ta cã f6+g6 = 28 béi sè chung nhá nhÊt lµ K = 56 víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã l-îng më lín nhÊt
  8. Z min  f 4  g 4  17.28 Emin= = = 0,944 tõ ®ã ta cã E=1 f 4 .k 9.56  Z =E.K=1.56 = 56. f 9 Z4= . Z = .56=18 4 f g 4 284 g4 19 Z’4= . Z = .56=38  i4=18/38 f4  g4 28 f5 21 Z5 = . Z = .56 =21 f5  g5 56 g Z’5 = 5 . Z = 35 .56=35  i5=21/35 f5  g5 56 f Z6 = 6 . Z = 3 .56 =24 f6  g6 7 g Z’6 = 6 . Z = 7 .56 =32  i6=24/32 f6  g6 4 Nhãm 5: Do ®©y lµ 2 cÆp b¸nh r¨ng trong c¬ cÊu ph¶n håi nªn nã ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch trôc A ®· ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc A= 1 Z 4  Z '4.m  28m Víi m lµ m«®un cña c¸c b¸nh r¨ng: 2 VËy ta cã . Z 7 1 1 1  '  '  4   Z 7  Z 7  56 Z  16     '   7'  Z 7  4 1.26 2.5 Z 7  2.5 Z 7  Z 7  40   '  m Z 7  Z 7  2 A  56m  Z8 1   '  56 Z 8 Z 8 Z  13  1 1    8'  '      '   Z 8  5 1.26 Z 8  43 5 3 Z 8  3 Z 8    '  m Z 8  Z 8  2 A  56m  40 Z 9 Nhãm 6 : i9   0  1  ' , 40 Z 9 1 1 28 Z 10 Nhãm 7 : i10     ' ,  1.26 35 Z 10
  9. 1 1 18 Z 11 Nhãm 8 : i11     '  2.5 1.8 33 Z 11 1 1 33 Z 12 Nhãm 9 : i12     ' ,  1.26 37 Z 12 18 Z 13 Nhãm 10 : i13   0.5  1.12   ' , 16 Z 13 18 Z Nhãm 11 : i14   0  1   14 ' 18 Z 14
Đồng bộ tài khoản