đồ án thiết kế gối đỡ, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
481
lượt xem
256
download

đồ án thiết kế gối đỡ, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ta có thể chọn nhiều phương án tạo phôi như: rèn, đúc, dập... nhưng với vật liệu GX 16-36 ta nên chọn phương án đúc có tính hiệu quả và ít tốn kém hơn. Phương pháp đúc ta nên chọn phương pháp nào. Thông thường phương pháp đúc cho ta phôi liệu có kết cấu phức tạp mà các phương pháp khác khó thực hiện được. Cơ tính và độ chính xác của vật đúc phụ thuộc vào phương pháp đúc và phương pháp làm khuôn đúc. Ta có thể đúc trong khuôn cát, khuôn kim loại, đúc ly tâm,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế gối đỡ, chương 2

  1. CHÖÔNG II : CHOÏN PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP TAÏO PHOÂI Ta coù theå choïn nhieàu phöông aùn taïo phoâi nhö: reøn, ñuùc, daäp… nhöng vôùi vaät lieäu GX 16-36 ta neân choïn phöông aùn ñuùc coù tính hieäu quaû vaø ít toán keùm hôn. Phöông phaùp ñuùc ta neân choïn phöông phaùp naøo. Thoâng thöôøng phöông phaùp ñuùc cho ta phoâi lieäu coù keát caáu phöùc taïp maø caùc phöông phaùp khaùc khoù thöïc hieän ñöôïc. Cô tính vaø ñoä chính xaùc cuûa vaät ñuùc phuï thuoäc vaøo phöông phaùp ñuùc vaø phöông phaùp laøm khuoân ñuùc. Ta coù theå ñuùc trong khuoân caùt, khuoân kim loaïi, ñuùc ly taâm, ñuùc aùp löïc… coù theå laøm khuoân baèng tay hay khuoân baèng maùy. 1/ Ñuùc trong khuoân caùt: a/ Laøm khuoân baèng tay: Aùp duïng cho vieäc ñuùc vôùi daïng saûn xuaát ñôn chieác hay nhöõng chi tieát coù kích thöôùc lôùn, ñoä chính xaùc vaø naêng xuaát phuï thuoäc vaøo tay ngheà ñuùc. b/ Laøm khuoân baèng maùy: Aùp duïng cho ñuùc haøng loaït vöøa vaø haøng khoái, naêng xuaát vaø ñoä chính xaùc cao.
  2. 2/ Ñuùc trong khuoân kim loaïi: Saûn phaåm ñuùc coù kích thöôùc chính xaùc, cô tính cao. Phöông phaùp naøy saûn xuaát cho haøng loaït lôùn vaø haøng khoái. Vaät ñuùc coù khoái löôïng nhoû khoaûng 12kg, hình daïng vaät ñuùc khoâng phöùc taïp vaø khoâng coù thaønh moûng. 3/ Ñuùc ly taâm: Aùp duïng vaät ñuùc coù daïng troøn xoay, do ñoù löïc ly taâm khi roùt kim loaïi loûng vaøo khuoân quay, keát caáu cuûa vaät theå chaët cheõ hôn, nhöng khoâng ñoàng ñeàu töø ngoaøi vaøo trong. 4/ Ñuùc aùp löïc: Aùp duïng ñoái vôùi caùc chi tieát coù hình daùng phöùc taïp, phöông phaùp naøy cho ta ñoä chính xaùc cao, cô tính raát toát. Phöông phaùp ñuùc ly taâm vaø caùc phöông phaùp khaùc coù nhöõng nhöôïc ñieåm maø phöông phaùp ñuùc aùp löïc coù theå khaéc phuïc ñöôïc. Do ñoù thöôøng aùp duïng cho daïng saûn xuaát haøng loaït lôùn vaø haøng loaït khoái vaø aùp duïng ñoái vôùi chi tieát coù kích thöôùc nhoû. Tham khaûo qua moät soá phöông phaùp ñuùc nhö treân, caên cöù vaøo chi tieát daïng caøng coù hình daùng töông ñoái ñôn giaûn, kích thöôùc khung khoâng lôùn laém vaø laø daïng saûn xuaát haøng
  3. loaït lôùn. Vì theá ta choïn phöông phaùp ñuùc trong khuoân kim loaïi, khuoân maãu kim loaïi. Khuoân ñuùc trong khuoân kim loaïi coù hai phaàn gheùp vaøo nhau vaø moät maët phaân khuoân thaúng, khi kim loaïi noùng chaûy vaøo khuoân, kim loaïi seõ ñieàn ñaày caùc phaàn trong khuoân. Do ñoù chi tieát ñuùc trong khuoân kim loaïi, khi ñuùc xong caùc beà maët khoâng caàn ñoä boùng thì khoâng caàn gia coâng. Hình daùng cuûa caùc thaønh phaàn vaät ñuùc caàn haøi hoaø. Khoâng neân laáy quaù nhoû seõ gaây ra khoù khaên cho vieäc ñieàn ñaày kim loaïi, deã gaây ra meùo moù vaø taïo ra veát nöùt coøn neáu ta laáy quaù lôùn seõ gaây roã khi co ngoùt. Ñoä doùc thoaùt khuoân: 10 30 ' Baùn kính goùc löôïn: 2mm Nhieät ñoä nung khuoân: 150 0 ÷ 250 0 Nhieät ñoä roùt gang xaùm toát: 1280 0 C÷ 1350 0 C. Ñoä co kim loaïi: 1,5% Loãi laøm baèng theùp . Phöông phaùp ñuùc trong khuoân kim loaïi: [1] trang 44 baûng 28_1 Vôùi caáp chính xaùc: caápII.
  4. Ñoä nhaùm beà maët: Rz=20 m . Luôïng dö toång coäng cuûa beà maët phoâi: Beà maët treân cuûa phoâi: 5mm Beà maët döôùi cuûa phoâi: 4mm
  5. BAÛN VE ÕKHUOÂN ÑUÙC T D
Đồng bộ tài khoản