đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 4

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
260
lượt xem
150
download

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là hệ thống truyền động có thêm ròng rục phụ giúp thang có khả năng vận chuyển các tải trọng nặng. Kiểu truyền dùng puly ma sát được phân ra làm hai loại: Truyền động trực tiếp hay còn gọi là kiểu truyền tức động năng từ puly ma sát truyền trực tiếp đến buồng thang và tải trọng. * Truyền động gián tiếp hay còn gọi là kiểu truyền 2:1, 1/Puly masat, 2/Cáp, 3/Ròng rọc phụ, 4/Buồng thang; 5/Đối trọng thì động năng từ puly ma sát truyền đến buồng thang và đối trọng thông qua các puly nén. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 4

  1. Chương 4:HEÄ THOÁNG ROØNG ROÏC TREO ÑOÁI TROÏNG VAØ BUOÀNG THANG — Laø heä thoáng truyeàn ñoäng coù theâm roøng ruïc phuï giuùp thang coù khaû naêng vaän chuyeån caùc taûi troïng naëng. Kieåu truyeàn duøng puly ma saùt ñöôïc phaân ra laøm hai loaïi: Truyeàn ñoäng tröïc tieáp hay coøn goïi laø kieåu truyeàn 1:1, töùc ñoäng naêng töø puly ma saùt truyeàn tröïc tieáp ñeán buoàng thang vaø taûi troïng. * Truyeàn ñoäng giaùn tieáp hay coøn goïi laø kieåu truyeàn 2:1, Hình 1.11 KIEÅU TRUYEÀN TRÖÏC TIEÁP 1/Puly masat, 2/Caùp, 3/Roøng roïc phuï, 4/Buoàng thang; 5/Ñoái troïng
  2. thì ñoäng naêng töø puly ma saùt truyeàn ñeán buoàng thang vaø ñoái troïng thoâng qua caùc puly neùn. Hình 1.12 KIEÅU TRUYEÀN GIAÙN TIEÁP 1/Puly masat, 2/Caùp, 3/Roøng roïc phuï, 4/Buoàng thang; 5/Ñoái troïng — Cô caáu truyeàn ñoäng duøng puly ma saùt vaän haønh nheï nhaøng, tuoåi thoï daøi phuø hôïp vôùi cheá ñoä laøm vieäc ñoùng, môû, ñaûo chieàu quay lieân tuïc. Hôn nöõa, deã daøng trong vieäc caûi tieán, thay ñoåi cho neân hieän nay phöông phaùp naøy ñöôïc söû duïng Hình 1.13 GIÔÙI i. roäng raõ THIEÄU VEÀ SÔ ÑOÂ ÑOÄNG HOÏC TOÅNG QUAÙT CUÛA MOÄT THANG MAÙY 1/Ñoäng cô ñieän 2/ Phanh haõm ñieän töø, 3/Puly masat, — Ñoän4/Roøng roïc ñeämï, vôùip,toác iñoäng, 7/Buoàng thang g g cô quay 5/caù 6/Ñoá troï cao vaø ñoän naêng töø truïc, ñöôïc truyeàn qua heä thoáng baùnh raêng, truïc vít ñeå giaûm toác, ñoäng naêng tieáp tuïc truyeàn qua puly ma saùt ñöôïc gaén cuøng vôùi baùnh raêng cuûa hoäp giaûm toác, puly ma saùt seõ daãn ñoäng cho daây caùp baèng kieåu quaán daây ñeå vaän chuyeån buoàng thang vaø ñoái troïng. — Ngoaøi ra, trong sô ñoà coøn coù caùc thieát bò phuï trôï nhö baûn ñeäm ñaàu, phanh haõm vaø cô caáu an toaøn. 4. Ñoái troïng
  3. — Söû duïng ñoái troïng giuùp giaûm bôùt moment caàn thieát maø ñoäng cô phaûi sinh ra ñeå di chuyeån buoàng thang, thöôøng thì khoái löôïng cuûa ñoái troïng ñöôïc tính baèng toång khoái löôïng cuûa buoàng thang vaø 70% khoái löôïng khi taûi naëng nhaát. — Ñoái troïng coù daïng khung ñöôïc treo baèng caùp naâng tröïc tieáp nhö trong hình 1.14 — Hai thaønh cuûa ñoái troïng coù daïng chöõ U ñeå coù theå loàng vaøo ñoù nhöõng thanh theùp hình chöõ nhaät khi caàn thieát phaûi thay ñoåi troïng löôïng cuûa ñoái troïng. Hình 1.14 HÌNH DAÏNG CUÛA ÑOÁI TROÏNG 5. Cô caáu keïp ray — Chöùc naêng cuûa cô caáu naøy laø keïp chaët laáy ray daãn höôùng, ghìm buoàng thang laïi khi coù söï coá ñöùt daây caùp truyeàn löïc hoaëc vaän toác buoàng thang vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp. — Hieän nay söû duïng phoå bieán cô caáu keïp ray laø kieåu neâm, ngoaøi ra coøn coù moät soá côù caáu khaùc nhö: baùnh leäch taâm, moùc, truïc quay…
  4. Hình 1.15 CÔ CAÁU KEÏP RAY Hình 1.16 GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ HÌNH DAÙNG CÔ CAÁU KEÏP RAY
  5. — Söï hoaït ñoäng cuûa cô caáu ñöôïc moâ taû nhö sau:  Cô caáu naèm trong moät caùi khung döôùi buoàng thang, troáng nhoû ñöôïc quaán daây caùp lieân heä vôùi boä khoáng cheá toác ñoä. Khi buoàng thang chuyeån ñoäng bình thöôøng loø xo caêng ra laøm môû hai môû kìm, cô caáu tröôïc treân ray daãn cuøng vôùi buoàng thang. Khi toác ñoä buoàng thang taêng quaù giôùi haïn cho pheùp, thì boä khoáng cheá toác ñoä taùc ñoäng cheøn daây chaõo laøm cho troáng di chuyeån ñoäng cuûa buoàng thang. Nhôø truïc vít giuùp neâm tyø vaøo ñuoâi cuûa hai moû kieàm keïp chaët vaøo ray daãn höôùng, ghìm buoàng thang laïi. Löïc caûn cuûa moû kìm ñoái vôùi ray laøm moment taêng daàn taùc ñoäng cuûa neâm.  Boä khoáng cheá toác ñoä thöôøng laø boä ñieàu chænh ly taâm coù caùc con vaêng giuùp nhaän bieát toác ñoä cuûa buoàng thang, boä khoáng cheá coù moät cô caáu keïp, khi boä khoáng cheá taùc ñoäng thì cô caáu keïp naøy seõ bò keïp chaët daây caùp . Hình 1.17 SÔ ÑOÁ LAÉP ÑAËT CAÙC BOÄ PHAÄN BAÛO VEÄ AN TOAØN KHI ÑÖÙT DAÂY CAÙP DAÃN 1/Boä khoáng cheá toác ñoâ, 2/ Toå ñoáp, 3/ Caùp phu, 4/Caùp chính, 5/Ray daãn, 6/Buoàng thang — Boä ly taâm ñöôïc ñaët treân ñænh vaø moät roøng roïc phuï ñaët döôùi taàng haàm. Daây caùp daãn qua hai puly cuûa boä ly taâm vaø roøng roïc phuï, moät ñaàu cuûa daây ñöôïc noái ñeán ñaàu kia noái vôùi
  6. troáng 4, khi buoàng thang chuyeån ñoäng daây caùp seõ keùo hai roøng roïc quay theo. — Tuy nhieân, ñeå traùnh tình traïng cô caáu keïp ray hoaït ñoäng khi vaän toác buoàng thang chöa vöôït quaù toác ñoä cho pheùp thì ngöôøi ta thieát keá theâm moät coäng taéc ôû treân boä khoáng cheá sao cho coâng taéc naøy seõ ngaét nguoàn cung caáp ñieän cho ñoäng cô taïi toác ñoä maø cô caáu keïp ray seõ taùc ñoäng moät chuùt. 6. Coâng taéc buø caùp — Coâng taéc buø caùp coù nhieäm vuï caét maïch ñieàu khieån ra khoûi nguoàn ñieän vaø döøng buoàng thang laïi nhôø roøng roïc haï thaáp taùc ñoäng leân tieáp ñieåm khi ñoåi löïc caêng daây. Do caáu taïo roøng roïc coù theå naâng leân vaø haï xuoáng theo truïc (I) nhö hình 1.18 Hình 1.18 COÂNG TAÉC BUØ CAÙP — Tröôøng hôïp buoàng thang baét kòp ray daãn thì roøng roïc seõ neân leân taùc ñoäng laøm môû coâng taéc buø caùp. 7. Boä phaän ñeäm daàu — Ñeäm daàu laø thieát bò an toaøn giuùp cho buoàng thang vaø ñoái troïng khi chaïm ñeán ñænh hoaëc saøn haàm ñöôïc eâm, giaûm chaán ñoäng.
  7. — Caáu taïo cuûa ñeäm daàu laø moät oáng xi lanh ñöïng daàu, xung quanh coù nhieàu loã nhoû ñeå phun daàu khi coù aùp löïc lôùn ñeø leân giuùp cho söï va ñaäp ñöôïc nheï nhaøng. — Ngoaøi ra, ñeäm daàu caáu taïo baèng loø xo, tuøy theo coâng duïng trang bò cho töøng loaïi thang. 8. Phanh haõm ñieän töø — Phanh haõm ñieän töø coù taùc duïng giaûm toác ñoä ñoäng cô, döøng vaø giöõ chính xaùc vò trí buoàng thang. ÔÛ traïng thaùi bình thöôøng (khoâng coù ñieän vaøo cuoän daây) loø xo 2 seõ keùo hai maù thaéng lôïi, oâm saùt troáng ma saùt, giöõ cho truïc ñoäng cô ñöùng laïi. Khi coän daây coù ñieän, löïc huùt sinh ra seõ huùt caøng 1 laøm cho ñeäm 3 ñaåy hai maù thaéng ra khoûi troáng ma saùt vaø truïc ñoäng cô quay töï do. 9. Ñoäng cô ñieän — Ngöôøi ta coù theå duøng ñoäng cô DC hoaëc AC ñeå di chuyeån buoàng thang, nhöng hieän nay xu höôùng ñieàu trang bò ñoäng cô AC vôùi toác ñoä ñònh möùc khoaûng 600 - 1200v/phuùt. — Truïc ñoäng cô noái vôùi puly ma saùt vaø coù hoaëc khoâng coù hoäp giaûm toác. Tuy nhieân, khi trang bò thang maùy cho nhu caàu chôû khaùch thì haàu heát phaûi coù hoäp giaûm toác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản