đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 3

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
384
lượt xem
237
download

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động cơ tốc độ thấp; 2/Phanh hãm; 3/Puly Masat — Với kiểu hộp giảm tốc gồm nhiều báng răng ăn khớp, thì khả năng truyền lực lớn nhưng không êm và cồng kềnh khi cần tỉ số truyền lớn. 1/ động cơ tốc độ cao; 2/phanh hãm; 3/Puly masat. — Loại này thường dùng khi tốc độ động cơ và tốc độ tang quay không chênh lệch lớn. Hiện nay loại hộp này ít phổ biến trong các hệ thống thang máy. Kiểu hộp giảm tốc gồm bánh răng và trục vít hiện nay được sử dụng rộng rãi vì...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 3

  1. Chương 3: TRUYEÀN ÑOÄNG COÙ BAÙNH RAÊNG HAY TRUYEÀN ÑOÄNG TRÖÏC TIEÁP 1/Ñoäng cô toác ñoä thaáp; 2/Phanh haõm; 3/Puly Masat — Vôùi kieåu hoäp giaûm toác goàm nhieàu baùng raêng aên khôùp, thì khaû naêng truyeàn löïc lôùn nhöng khoâng eâm vaø coàng keành khi caàn tæ soá truyeàn lôùn. Hình 1.2 TRUYEÀN ÑOÄNG COÙ BAÙNH RAÊNG VÔÙI ÑOÄNG CÔ TOÁC ÑOÄ CAO 1/ ñoäng cô toác ñoä cao; 2/phanh haõm; 3/Puly masat. — Loaïi naøy thöôøng duøng khi toác ñoä ñoäng cô vaø toác ñoä tang quay khoâng cheânh leäch lôùn. Hieän nay loaïi hoäp naøy ít phoå bieán trong caùc heä thoáng thang maùy. Kieåu hoäp giaûm toác goàm baùnh raêng vaø truïc vít hieän nay ñöôïc söû duïng roäng raõi vì noù coù nhöõng öu ñieåm sau: Tæ soá truyeàn lôùn. Laøm vieäc eâm. Coù khaû naêng töï haõm.
  2. Hình 1.3 BAÙNH RAÊNG TRUÏC VÍT ÑÔN — Hoäp giaûm toác naøy ñöôïc baûo veä trong moät hoäp kín an toaøn khi vaän haønh vaø choáng buïi baùm. Truïc vít ñöôïc laép ñaët phía döôùi baùnh raêng vaø caû heä thoáng ñöôïc chaïy trong moâi tröôøng daàu nhôùt ñeå traùnh ma saùt aên moøn. — Hình daïng raêng cuûa truïc vít thích nghi cho truyeàn ñoäng cuûa nhöõng thang coù toác ñoä thaáp hôn nhieàu laàn so vôùi toác ñoä ñoäng cô vaø phuø hôïp vôùi nhöõng loaïi thang coù taûi troïng nheï. — Do caáu taïo cuûa truïc vít neân khaû naêng töï haõm cuûa noù raát toát, vì khi truïc vít khoâng quay thì duø coù taùc ñoäng moät moment lôùn leân truïc baùnh raêng cuõng khoâng laøm noù quay ñöôïc. — Beân caïnh ñoù, daïng raêng ren xoaén cuûa truïc vít laøm vieäc khoâng coù söï va ñaäp, neân söï truyeàn ñoäng cuûa thang raát eâm. — Ñoái vôùi yeâu caàu taûi troïng naëng, ngöôøi ta thieát keá loaïi baùnh raêng truïc vít ñoâi hay coøn goïi laø cô caáu gheùp tröôùc sau.
  3. Hình 1.4 CÔ CAÁU BAÙNH RAÊNG TRUÏC VIT ÑOÂI — Truïc vít cuûa heä thoáng naøy coù hai loaïi ren: Ren xoay traùi vaø ren xoay phaûi truyeàn löïc aên khôùp leân hai baùnh raêng trong hoäp giaûm toác. Sau ñoù hai baùnh raêng naøy môùi daãn ñoäng ra ñeán puly beân ngoaøi, do ñoù löïc taùc ñoäng ñöôïc phaân taùn ñeàu leân hai caëp baùnh raêng truïc vít, giuùp cho cô caáu ñoâi naøy chòu ñöôïc taûi troïng naëng. 3. Heä thoáng puly truyeàn ñoäng vaø caùp naâng — Ñeå vaän haønh buoàng thang, ngöôøi ta duøng moät trong hai kieåu truyeàn ñoäng sau: Kieåu truyeàn ñoäng naêng cho daây caùp nhôø tang troáng. Kieåu truyeàn ñoäng naêng cho daây caùp nhôø puly ma saùt. a. Kieåu tang troáng — Tang troáng ñöôïc gaén lieàn vôùi truïc ñoäng cô, daây caùp moät ñaàu gaén chaët treân tang troáng, moät ñaàu noái vôùi moùc ôû ñænh buoàng thang. Khi buoàng thang ôû vò trí thaáp nhaát, toaøn boä daây caùp seõ ñöôïc quaán leân tang troáng. Hình 1.5 TANG TROÁNG — Trong heä thoáng truyeàn ñoäng duøng tang troáng, troïng löôïng cuûa buoàng thang moät phaàn seõ ñöôïc caân baèng nhôø ñoái troïng, giuùp giaûm naêng löôïng khi thang chuyeån ñoäng leân
  4. xuoáng. Ngoaøi ra, trong heä thoáng naøy coøn coù moät soá boä phaän phuï trôï nhö roøng roïc, puly phuï, ñeäm ñôõ giuùp söï vaän haønh an toaøn vaø chính xaùc. Hình 1.6 NGUYEÂN TAÉC TRUYEÀN ÑOÄNG DUØNG TANG TROÁNG 1/Tang troáng, 2/ Caùp treo, 3/Roøng roïc phuï, 4/ Buoàng thang, 5/Ñoái troïng. — Tuy nhieân hieän nay phöông phaùp truyeàn ñoäng nhôø tang troáng coù moät soá nhöôïc ñieåm kieán noù ít phoå bieán vì: Trong tröôøng hôïp coâng taéc haønh trình cuûa taïm döøng cuoái cuøng bò hö thì ñoäng cô tieáp tuïc keùo buoàng thang ñi leân, caùp quaán ngöôïc laïi tang troáng laøm deã bò tuoät khoûi ñaàu noái. Tuoåi thoï cuûa daây caùp giaûm do bò uoán theo moät chieàu coá ñònh. Tang troáng seõ coàng keành khi laép ñaët ôû nhieàu nhieàu taàng. b. Kieåu puly ma saùt — Phöông phaùp naøy phoå bieán hôn nhôø coù nhöõng öu ñieåm döïa treân nguyeân taéc söû duïng ma saùt giöõa daây caùp vaø puly ñeå truyeàn ñoäng naêng. Daây caùp naâng noái lieàn töø buoàng thang qua puly ma saùt vaø ñeán ñoái troïng. — Coù hai hình thöùc boá trí truyeàn ñoäng: puly ma saùt ñöôïc thieát keá phía treân vaø phía döôùi.
  5. Hình 1.7 SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ PULY MA SAÙT PHÍA TREÂN 1/Puly Masat; 2/Caùp, 3/Ñoái troïng; 4/Buoàng thang Hình 1.8 SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ PULY MA SAÙT PHÍA DÖÔÙI 1/ Buoàng thang; 2/Roøng roïc ñeäm, 3/Caùp, 4/Ñoái troïng; 5/ Puly Masat. — Ngoaøi ra, phöông phaùp truyeàn ñoäng duøng puly ma saùt
  6. raát ña daïng nhö hình 1.9 vaø hình 1.10 Hình 1.9 HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG ROØNG ROÏC TREO ÑOÁI TROÏNG VAØ BUOÀNG THANG 1/Puly masat, 2/Caùp, 3/Roøng roïc phuï, 4/côcaáu treo caùp; 5/buoàng thang; 6/ñoái troïng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản