đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 1

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
581
lượt xem
375
download

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các Thành Phần Chính Của S7 - 200 1. Modul CPU S7 - 200 Modul CPU S7 - 200 được kết hợp giữa một CPU (Central Processing Unit) nguồn cung cấp với các đầu vào và các đầu ra . + CPU: thi hành các chương trình và lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu. Nguồn cung cấp : cung cấp nguồn cho Modul chính và các Modul mở rộng của hệ thống. Các đầu vào và các đầu ra : Các đầu vào: được nối với các thiết bị như là sensor , các công tắc hành trình. Các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 1

  1. CHÖÔNG I CAÁU TRUÙC VAØ CAÙC LEÄNH CÔ BAÛN CUÛA PLC S7 – 200 I. Caùc Thaønh Phaàn Chính Cuûa S7 - 200 1. Modul CPU S7 - 200 Modul CPU S7 - 200 ñöôïc keát hôïp giöõa moät CPU (Central Processing Unit) nguoàn cung caáp vôùi caùc ñaàu vaøo vaø caùc ñaàu ra . + CPU: thi haønh caùc chöông trình vaø löu tröõ hoaëc xöû lyù döõ lieäu. Nguoàn cung caáp : cung caáp nguoàn cho Modul chính vaø caùc Modul môû roäng cuûa heä thoáng. Caùc ñaàu vaøo vaø caùc ñaàu ra :  Caùc ñaàu vaøo: ñöôïc noái vôùi caùc thieát bò nhö laø sensor , caùc coâng taéc haønh trình.  Caùc ñaàu ra : Ñeå ñieàu khieån ñoäng cô,maùy bôm, caùc solenoid …  Caùc port giao tieáp : cho pheùp noái CPU vôùi caùc thieát bò caàn ñieàu khieån. Thoâng thöôøng PLC S7 - 200 coù 2 port giao tieáp.  Ñeøn baùo traïng thaùi : nhaèm baùo hieäu traïng thaùi laøm vieäc cuûa CPU (chaïy hoaëc döøng) ñeøn baùo caùc ñaàu vaøo, caùc ñaàu ra , ñeøn baùo loãi. 2. Caùc Modul Môû Roäng : S7 - 200 cho pheùp môû roäng theâm moät soá modul nhaèm cung caáp theâm moät soá ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cho heä thoáng ñieàu
  2. khieån. Caùc modul môû roäng ñöôïc noái vôùi CPU thoâng qua Bus connector. Coù hai loaïi modul môû roäng : Modul Analog vaø Modul Digital. Modul môû roäng Analog: nhaèm cung caáp theâm moät soá ñaàu vaøo Analog ñeå ñieàu khieån cho heä thoáng. Modul môû roäng Digital : nhaèm cung caáp theâm moät soá ñaàu vaøo vaø moät soá ñaàu ra Digital cho heä thoáng ñieàu khieån. Ví duï: Module môû roäng Digital 223 cung caáp theâm 4 coång vaøo vaø 4 coång ra. Module môû roäng Analog 235 cung caáp theâm 4 coång vaøo vaø 1 coång ra. II. Caùc Nguyeân Taéc Laäp Trình S7 - 200 1. Chu Trình Hoaït Ñoäng Cuûa S7 - 200 — Chöông trình ñöôïc löu tröõ trong CPU — CPU ñoïc traïng thaùi ñaàu vaøo. Theo traïng thaùi ñaàu vaøo, CPU xaùc ñònh logic ñieàu khieån vaø chaïy chöông trình. Khi chöông trình chaïy, CPU caäp nhaät döõ lieäu. — CPU ñöa döõ lieäu ñieàu khieån ra ngoaïi vi. 2. Phaàn Meàm Laäp Trình S7 - 200ram — Coù 2 phaàn meàm ñeå laäp trình laø STEP7- MICRO/WIN vaø STEP7-MICRO/DOS. — Trong S7 - 200 coù theå söû duïng 2 ngoân ngöõ laäp trình sau: + STATEMENT LIST (STL) : Söû duïng nhöõng maõ töø gôïi nhôù (memonic) ñaïi dieän cho caùc chöùc naêng cuûa CPU. + LADDER (LAD): Söû duïng ngoân ngöõ hình aûnh gioáng nhö sô ñoà duøng rôle.
  3. a. Caùc yeáu toá cô baûn cuûa LADDER : — Khi vieát chöông trình trong LAD, ta phaûi taïo ra vaø saép xeáp caùc thaønh phaàn ñoà hoïa ñeå hình thaønh moät maïch logic Ví duï: I 0.0 I 0.1 ( Q 0.0 ) I0.2 T32 TON IN VWO PT Caùc yeáu toá cuûa LADDER + Contacts : (I 0.0, I 0.1, I 0.2) ñaïi dieän cho caùc tieáp ñieåm. Treân hình veõ I 0.0, I 0.2 laø tieáp ñieåm thöôøng môû, I 0.2 laø tieáp ñieåm thöôøng môû, I0.1 laø tieáp ñieåm thöôøng ñoùng. + Coil : (Q0.0) laø cuoän daây role hoaëc solenoid cuûa van. + Boxes : (T32) hoäp ñaïi dieän cho 1 chöùc naêng nhö timer, counter ñöôïc thi haønh khi I/O coù doøng ñieän chaïy qua hoäp. + Network : Caùc yeáu toá ñöôïc moâ taû treân hình taïo thaønh moät maïch hoaøn chænh. Doøng ñieän chaïy töø traùi qua coâng taéc (khi ñoùng laïi) vaø qua caùc Coil hoaëc Boxes. — Trong ví duï treân, (Input) laø caùc loái vaøo PLC, Q (Output) laø caùc loái ra cuûa PLC.
  4. b. Caáu truùc STATEMENT LIST: — STL laø moät ngoân ngöõ laäp trình maø moïi phaàn töû statement trong chöông trình goàm moät caáu truùc duøng maõ töø gôïi nhôù (memonic) ñeå ñaïi dieän cho moät chöùc naêng cuûa CPU. Keát hôïp caáu truùc naøy laïi ñeå taïo thaønh moät chöông trình ñieàu khieån. — Theo ví duï treân, vieát theo STL nhö sau: Network 1 LD I0.0 AN I0.1 = Q0.0 Network 2 LD I0.2 TON T32 VW0 3. Choïn kieåu laømvieäc cho CPU — Coâng taéc 3 vò trí cuûa S7 - 200 cho pheùp choïn 1 trong 3 cheá ñoä laøm vieäc. STOP : CPU khoâng thöïc hieän chöông trình. ÔÛ cheá ñoä naøy, CPU cho pheùp hieäu chænh chöông trình hoaëc naïp chöông trình môùi. RUN : ÔÛ cheá ñoä naøy PLC chaïy chöông trình ghi trong boä nhôù. Khi ôû cheá ñoä RUN khoâng theå naïp chöông trình vaøo CPU ñöôïc. TERM (Terminal) : cho pheùp maùy laäp trình töï quyeát ñònh moät trong caùc cheá ñoä cuûa laøm vieäc cuûa PLC (RUN hoaëc STOP). — Khi PLC ñang ôû cheá ñoä RUN, PLC seõ töï ñoäng chuyeån sang cheá ñoä STOP neáu trong chöông trình gaëp leänh STOP hoaëc PLC coù söï coá.
  5. III. Caùc leänh vaøo/ra : 1. LEÄNH LOAD (LD) — Naïp giaù trò logic cuûa tieáp ñieåm vaøo trong bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp caùc giaù trò cuõ ñöôïc ñaåy luøi xuoáng 1 bit. 2. Leänh load not (LDN) — Naïp giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa moät tieáp ñieåm vaøo trong bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp bò ñaåy luøi xuoáng moät bit. Cuù phaùp cuûa caùc leänh naøy nhö sau: LAD STL MOÂ TAÛ n LD n Tieáp ñieåm thöôøng môû seõ ñöôïc ñoùng n neáu n= 1 LND n Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng seõ môû khi n=1 n LDI n Tieáp ñieåm thöôøng môû seõ ñoùng töùc thôøi khi n=1 3. Leänh output — Sao cheùp noäi dung cuûa bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp vaøo n bit n ñöôïc chæ ñònh trong leänh. Noäi dung cuûangaên xeáp khoâng bò thay ñoåi. Cuù phaùp cuûa leänh naøy nhö sau: LAD STL MOÂ TAÛ n ( ) =n Cuoän daây (Coil) ñaàu ra ôû traïng thaùi kích thích khi coù doøng n ( | ) ñieän ñieàu khieån ñi qua
  6. =In Cuoän daây (Coil) ñaàu ra ñöôïc kích thích töùc thôøi khi coù doøng ñieàu khieån ñi qua

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản