intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 6

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

305
lượt xem
153
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ số công suất của toàn bộ tòa nhà: Cosφ=0.74. Tổng công suất tác dụng tính toán Ptt = 1038.446 KW. Tổng công suất biểu kiến của tòa nhà: S∑= 1403.3 KVA. Tổng công suất dự phòng: Sdp=240 KVA (P=180 KW, cosφ=0.74). Tổng công suất tính toán của toàn bộ công trình: P∑tt = 1218.446 KW. Tổng công suất biểu kiến của toàn bộ công trình: S∑=1646.54 KVA.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 6

 1. Chương 6: TÍNH TOAÙN PHUÏ TAÛI TAÀNG HAÀM - Nhoùm 1: n  Cos .P i dmi costb = i 1 = 0.6; P∑ = 4.359 KW; Ksdnhoùm = 1; Kñt = 1. Pdmi  Ptt = P∑, Ksdnhoùm. Ksd = 4.359 KW  Qtt = Ptt.tgφtb = 5.812 KVAr. P  Stt = P 2 tt  Q 2 tt  tt  7.265KVA cos  tb - Nhoùm 2: töông töï nhö tính toaùn nhoùm 1, ta coù keát quaû sau: n K sd i .Pdmi costb = 0.73 P∑ = 43.2 KW Ksdnhoùm = i 1  0.72 Kñt = 0.9 Pdmi  Ptt = P∑, Ksdnhoùm. Ksd = 27.993 KW.  Stt = 38.34 KVA. - Nhoùm 3: töông töï nhö tính toaùn nhoùm 1, ta coù keát quaû sau: n K sd i .Pdmi costb = 0.8 P∑ = 16 KW Ksdnhoùm = i 1  0.8 Kñt = 0.2 Pdmi  Ptt = P∑, Ksdnhoùm. Ksd = 2.56 KW.  Stt = 3.2 KVA. Ta coù keát quaû tính toaùn phuï taûi taàng haàm sau:
 2. n n  Cos i .Pdmi Ptt K sd i .Pdmi costb = i 1 = 0.74 Ptt = 34.912 KWStt =  47.178 Ksd = i 1  0.76 Pdmi cos  tb Pdmi Tính toaùn phuï taûi cuûa caùc taàng khaùc töông töï nhö tính toaùn phuï taûi taàng haàm vaø ta coù baûng keát quaû nhö treân.
 3. Coâng Thoâng soá ñieän Heä soá suaát P T N ( uy h Chöùc k eán où naêng w daâ m ) y ù 1 Tuû ñieän 1 C taàng 1 6 o TÑ-T1 3 P1 s . φ 4 = 0 0 Tuû ñieän 3 . taàng 2 7 TÑ-T2 P2 5 Tuû ñieän P3 taàng 3
 4. TÑ-T3 Tuû ñieän taàng 4 TÑ-T4 P4 Tuû ñieän taàng 5 TÑ-T5 P5 Tuû ñieän taàng 6 TÑ-T6 P6 Tuû ñieän P7 taàng 7
 5. TÑ-T7 Tuû ñieän taàng 8 TÑ-T8 P8 Tuû ñieän taàng 9 TÑ-T9 P9 Tuû ñieän taàng 10 P1 TÑ-T10 0 Tuû ñieän P1 taàng 11 1
 6. TÑ-T11 Tuû ñieän taàng 12 P1 TÑ-T12 2 Tuû ñieän taàng 13 P1 TÑ-T13 3 Tuû ñieän taàng 14 P1 TÑ-T14 4 P1 Caàu dao 5 caùch ly
 7. thang maùy soá 1 ISO- TM-1 Chiller 2 P1 soá 1 C 6 o 5 s Chiller 6 φ P1 soá 2 6 = 7 . 0 3 . Tuû ñieàu 7 P1 khieån 4 8 heä thoáng ÑHKK 3 Tuû ñieän 1 C taàng 2 o P1 haàm 8 s 9 TÑ-H . φ 3 = 6 0 Tuû ñieän 7 P2
 8. . 0 taàng maùi 7 TÑ-M 4 Tuû ñieän P2 bôm daàu 1 Diezel TÑ-BD Tuû ñieän bôm P2 chöõa 2 chaùy TÑ- BCC Tuû ñieän quaït P2 taêng aùp 3 TÑ- QTA Tuû ñieän quaït huùt P2 khoùi 4 TÑ-
 9. QHK Tuû ñieän quaït huùt P2 taàng 5 haàm TÑ- QHTH Tuû ñieän bôm nöôùc P2 sinh 6 hoaït TÑ- BNSH Tuû ñieän bôm P2 nöôùc 7 thaûi TÑ- BNT Chiller 1 4 P2 soá 3 8 C 8 0 o .
 10. s Caàu dao 3 φ caùch ly 7 = thang 6 P2 0 maùy soá 9 . 2 7 ISO- 4 TM-2 Tuû ñieän chieáu saùng P3 beân 0 ngoaøi TÑ- CSBN
 11. Heä soá coâng suaát cuûa toaøn boä toøa nhaø: Cosφ=0.74. Toång coâng suaát taùc duïng tính toaùn Ptt = 1038.446 KW. Toång coâng suaát bieåu kieán cuûa toøa nhaø: S∑= 1403.3 KVA. Toång coâng suaát döï phoøng: Sdp=240 KVA (P=180 KW, cosφ=0.74). Toång coâng suaát tính toaùn cuûa toaøn boä coâng trình: P∑tt = 1218.446 KW. Toång coâng suaát bieåu kieán cuûa toaøn boä coâng trình: S∑=1646.54 KVA.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2