intTypePromotion=1

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHA MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG HUYỆN GIA LÂM

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
149
lượt xem
53
download

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHA MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG HUYỆN GIA LÂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà máy có nhiệm vụ sản xuất đờng để phục vụ cho đời sống của nhân dân và cung cấp cho các xí nghiệp sản xuất l ơng thực thục phẩm không chỉ để tiêu ding trong nớc mà còn cho xuất khẩu. Do tầm quan trọng của nhà máy nên ta có thể xếp nhà máy vào hộ tiêu thụ loại I, cần đợc đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHA MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG HUYỆN GIA LÂM

 1. ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHA MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG HUYỆN GIA LÂM
 2. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 Më ®Çu giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y Nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng ®-îc x©y dùng trªn ®Þa bµn HuyÖn Gia L©m, thµnh phè Hµ Néi víi quy m« kh¸ lín bao gåm7 ph©n x-ëng vµ nhµ lµm viÖc B¶ng 1.1 - Danh s¸ch c¸c ph©n x-ëng vµ nhµ lµm viÖc trong nhµ m¸y Sè trªn Tªn ph©n x-ëng C«ng suÊt ®Æt DiÖn mÆt b»ng (Kw) tÝch ( m2 ) Kho cñ c¶i ®-ßng 350 8775 1 2 Ph©n x-ëng th¸i vµ nÊu cñ c¶i ®-ßng 700 3825 3 Bé phËn c« ®Æc 550 3375 4 Ph©n x-ëng tinh chÕ 750 2250 5 Kho thµnh phÈm 150 4000 6 Ph©n x-ëng s÷a ch÷a c¬ khÝ Theo tÝnh to¸n 700 7 Tr¹m b¬m 600 1200 8 ChiÕu s¸ng ph©n x-ëng X¸c ®Þnh theo diÖn tÝch Nhµ m¸y cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ®-êng ®Ó phôc vô cho ®êi sèng cña nh©n d©n vµ cung cÊp cho c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt l-¬ng thùc thôc phÈm kh«ng chØ ®Ó tiªu ding trong n-íc mµ cßn cho xuÊt khÈu. Do tÇm quan träng cña nhµ m¸y nªn ta cã thÓ xÕp nhµ m¸y vµo hé tiªu thô lo¹i I, cÇn ®-îc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc vµ an toµn. Theo thiÕt kÕ , nhµ m¸y sÏ ®-îc cÊp ®iÖn tõ mét Tr¹m biÕn ¸p trung gian c¸ch nhµ m¸y 15 km, b»ng ®-êng d©y trªn kh«ng lé kÐp, dung l-îng ng¾n m¹ch phÝa h¹ ¸p cña Tr¹m biÕn ¸p trung gian lµ SN =250 MVA. Nhµ m¸y lµm viÖc theo chÕ ®é 3 ca, thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i Tmax= 4400 h. Trong nhµ m¸y cã kho cñ c¶I ®-ßng ,kho thµnh phÈm vµ ph©n x-ëng s÷a ch÷a c¬ khÝ lµ hé lo¹i III, c¸c ph©n x-ëng cßn l¹i ®Òu thuéc hé lo¹i I C¸c néi dung tÝnh to¸n, thiÕt kÕ bao gåm : X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng vµ nhµ m¸y ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho toµn nhµ m¸y TÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cña nhµ m¸y ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 1
 3. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 Ch-¬ng I X¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n Phô t¶i tÝnh to¸n lµ phô t¶i gi¶ thiÕt l©u dµi kh«ng ®æi, t-¬ng ®-¬ng víi phô t¶i thùc tÕ vÒ mÆt hiÖu qu¶ ph¸t nhiÖt hoÆc møc ®é huû ho¹i c¸ch ®iÖn. Nãi c¸ch kh¸c, phô t¶i tÝnh to¸n còng ®èt nãng thiÕt bÞ lªn tíi nhiÖt ®é t-¬ng tù nh- phô t¶i thùc tÕ g©y ra, v× vËy chän c¸c thiÕt bÞ theo phô t¶i tÝnh to¸n sÏ ®¶m b¶o an toµn cho thiÕt bÞ vÒ mÆt ph¸t nãng. Phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc sö dông ®Ó lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn nh- : m¸y biÕn ¸p, d©y dÉn, c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ ... tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng, tæn thÊt ®iÖn ¸p; lùa chän dung l-îng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ... Phô t¶i tÝnh to¸n phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh- : c«ng suÊt, sè l-îng, chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, tr×nh ®é vµ ph-¬ng thøc vËn hµnh hÖ thèng...V× vËy x¸c ®Þnh chÝnh x¸c phô t¶i tÝnh to¸n lµ mét nhiÖm vô khã kh¨n nh-ng rÊt quan träng. Bëi v× nÕu phô t¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®-îc nhá h¬n phô t¶i thùc tÕ th× sÏ gi¶m tuæi thä c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, cã khi dÉn ®Õn sù cè ch¸y næ, rÊt nguy hiÓm. NÕu phô t¶i tÝnh to¸n lín h¬n thùc tÕ nhiÒu th× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc chän sÏ qu¸ lín so víi yªu cÇu, do ®ã g©y l·ng phÝ. Do tÝnh chÊt quan träng nh- vËy nªn tõ tr-íc tíi nay ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn. Song v× phô t¶i ®iÖn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh- ®· tr×nh bµy ë trªn nªn cho ®Õn nay vÉn ch-a cã ph-¬ng ph¸p nµo hoµn toµn chÝnh x¸c vµ tiÖn lîi. Nh÷ng ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¶n thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n th× l¹i thiÕu chÝnh x¸c, cßn nÕu n©ng cao ®-îc ®é chÝnh x¸c, kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÒu yÕu tè th× ph-¬ng ph¸p tÝnh l¹i phøc t¹p. Sau ®©y lµ mét sè ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i th-êng dïng nhÊt trong thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn: - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo hÖ sè nhu cÇu - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo c«ng suÊt trung b×nh - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo suÊt phô t¶i trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch s¶n xuÊt Trong thùc tÕ tuú theo quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh, tuú theo giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé hay kü thuËt thi c«ng mµ chän ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn thÝch hîp ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 2
 4. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 1.1 x¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ ph©n x-ëng sè 6 trong s¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y. Ph©n x-ëng cã diÖn tÝch bè trÝ 1200 m2. ThiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt lµ : M¸y biÕn ¸p hµn di ®éng :24.6 kw ThiÕt bÞ cã c«ng suÊt nhá nhÊt lµ : m¸y mµi dao c¾t gät : 0.63 kw 2.1 Danh s¸ch c¸c thiÕt bÞ ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ: ST Tªn thiÕt bÞ Sè Nh·n hiÖu C«ng suÊt Ghi chó T l-îng (kW) Bé phËn dông cô 1 M¸y tiÖn ren 2 7 2 M¸y tiÖn ren 2 IA62 7 3 M¸y tiÖn ren 2 IM62 10 4 M¸y tiÖn ren cÊp chÝnh 1 I  B6  1.7 x¸c cao 5 M¸y doa to¹ ®é 1 2A450 2 6 M¸y bµo ngang 2 7M36 7 7 M¸y xäc 1 7A420 2.8 8 M¸y phay v¹n n¨ng 1 6M82 7 9 M¸y phay ngang 1 6M82Γ 7 10 M¸y phay ®øng 2 6M11 2,8 11 M¸y mµi trong 1 3A240 4,5 12 M¸y mµi ph¼ng 1 311MI 2,8 13 M¸y mµi trßn 1 3130 2,8 14 M¸y khoan ®øng 1 2A125 2,8 15 M¸y khoan ®øng 1 2135 4,5 16 M¸y c¾t mÐp 1 866A 4,5 17 M¸y mµi v¹n n¨ng 1 3A64 1,75 18 M¸y mµi dao c¨t gät 1 3181 0,63 19 M¸y mµi mòi khoan 1 36652 1,5 20 M¸y mµi s¾c mòi phay 1 3667 1 21 M¸y mµi dao chuèt 1 360 0,65 22 M¸y mµi mòi khoÐt 1 3659 2,9 23 ThiÕt bÞ ho¸ bÒn KL 1 ПП-58 0,8 24 M¸y dòa 1 - 2,2 25 M¸y khoan bµn 2 HC125 0,65 26 M¸y ®Ó mµitrßn 1 - 1,2 27 M¸y Ðp tay kiÓu vÝt 1 - - 28 M¸y mµi th« 1 3M634 2 29 Bµn ®¸nh dÊu 1 - - 30 Bµn thî nguéi 10 - - ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 3
 5. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 Bé phËn söa ch÷a 31 M¸y tiÖn ren 3 1616 4,5 32 M¸y tiÖn ren 1 1A32 7 33 M¸y tiÖn ren 1 1624M 7 34 M¸y tiÖn ren 3 1§63A 10 35 M¸y tiÖn ren 2 183 14 36 M¸y khoan ®øng 2 2A135 4,5 37 M¸y khoan h-íng t©m 1 2A53 4,5 38 M¸y bµo ngang 1 7A35 2,8 39 M¸y bµo ngang 1 7A36 10 40 M¸y mµi ph¸ 1 K1634 4,5 41 Bµn 8 - - 42 M¸y khoan bµn 1 MC12A 0,65 43 M¸y biÕn ¸p hµn 1 CT-24 24,6 TB di ®éng 1.1.1 Ph©n nhãm phô t¶i cña ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ Trong mét ph©n x-ëng th-êng cã nhiÒu thiÕt bÞ cã c«ng suÊt vµ chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau, muèn x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®ùoc chÝnh x¸c cÇn ph¶i ph©n nhãm thiÕt bÞ ®iÖn. ViÖc ph©n nhãm cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: - C¸c thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn ë gÇn nhau ®Ó gi¶m chiÒu dµi ®-êng d©y h¹ ¸p nhê vËy cã thÓ tiÕt kiÖm ®-îc vèn ®Çu t- vµ tæn thÊt trªn c¸c ®-êng d©y h¹ ¸p trong ph©n x-ëng . - ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn gièng nhau ®Ó viÖc x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc chÝnh x¸c h¬n vµ thuËn lîi cho viÖc lùa chän ph-¬ng thøc cung cÊp ®iÖn cho nhãm . -Tæng c«ng suÊt c¸c nhãm nªn xÊp xØ nhau ®Ó gi¶m chñng lo¹i tñ ®éng lùc cÇn dïng trong ph©n x-ëng vµ toµn nhµ m¸y.Sè thiÕt bÞ trong mét nhãm còng kh«ng nªn qu¸ nhiÒu bëi sè ®Çu ra cña c¸c tñ ®éng lùc th-êng (812) . Tuy nhiªn th-êng rÊt khã tho¶ m·n cïng mét lóc c¶ 3 nguyªn t¾c trªn, do vËy ng-êi thiÕt kÕ ph¶i tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña phô t¶i ®Ó lùa chän ph-¬ng ¸n tho¶ hiÖp mét c¸ch tèt nhÊt cã thÓ Dùa theo nguyªn t¾c ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®· nªu ë trªn vµ c¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ bè trÝ trªn mÆt b»ng ph©n x-ëng cã thÓ chia c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ thµnh 4 nhãm. KÕt qu¶ ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®-îc tr×nh bµy trong b¶ng 1.1 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 4
 6. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 B¶ng 1.2 - B¶ng ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn P§M(kW) I§M Sè Ký hiÖu trªn TT Tªn thiÕt bÞ (A) L-în mÆt b»ng 1 m¸y Toµn bé g 1 2 3 4 5 6 7 Nhãm I 1 M¸y tiÖn ren 2 1 7.0 14 2*17,73 2 M¸y tiÖn ren 2 2 7.0 14 2.17,73 3 M¸y tiÖn ren 2 3 10.0 20.0 2.35,32 4 M¸y tiÖn ren cÊp chÝnh 1 4 1.7 1.7 4,3 x¸c cao 5 M¸y doa to¹ ®é 1 5 2.0 2.0 5.06 M¸y mµI v¹n n¨ng 1 17 1.75 1.75 4,43 6 M¸y mµI mòi khoan 1 19 1.5 1.5 3,8 7 MÊy mµI s¾c mòi phay 1 20 1.0 1.0 2,53 8 M¸y mµI dao chuèt 1 21 0.65 0.65 1,64 8 M¸y mµI mòi khoÐt 1 22 2.9 2.9 7,34 9 M¸y giòa 1 24 2.2 2.2 5,57 10 M¸y khoan bµn 2 25 0.65 1.3 2.1,64 Céng nhãm I 16 63 179,51 Nhãm II 1 M¸y xäc 1 7 2.8 2.8 7,09 2 M¸y phay VN 1 8 7.0 7.0 17,73 3 M¸y phay ngang 1 9 7.0 7.0 17,73 4 M¸y phay ®øng 2 10 2.8 5.6 2.7,09 5 M¸y mµI trong 2 11 4.5 9.0 2.11,4 6 M¸y mµI ph¼ng 1 12 2.8 2.8 7,09 7 M¸y mµI trßn 1 13 2.8 2.8 7,09 8 M¸y khoan ®øng 1 14 2.8 2.8 7,09 9 M¸y khoan ®øng 1 15 4.5 4.5 11,4 10 M¸y c¾t mÐp 1 16 4.5 4.5 11,4 11 ThiÕt bÞ ho¸ bÒn 1 23 0.8 0.8 2,02 12 M¸y mµi trßn 1 26 1.2 1.2 3,04 13 M¸y mµi dao c¾t gät 1 18 0.65 0.65 1,64 14 M¸y mµi th« 1 28 2.8 2.8 7,09 15 M¸y bµo ngang 2 6 7.0 14.0 2.17,73 Céng nhãm II 18 68.25 172,85 Nhãm III 1 M¸y tiÖn ren 3 31 4.5 13.5 3.11,4 2 M¸y tiÖn ren 1 32 7.0 7.0 17,73 3 M¸y tiÖn ren 3 34 10 30.0 3.35,32 4 M¸y khoan h-íng t©m 1 37 4.5 4.5 11,4 5 M¸y bµo ngang 1 39 10 10 35,32 Céng nhãm III 9 65 204,61 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 5
 7. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 Nhãm IV 1 M¸y tiÖn ren 1 33 7.0 7.0 17,73 2 M¸y tiÖn ren 1 35 14 14 35,45 3 M¸y khoan ®øng 2 36 4.5 9.0 2.11,4 4 M¸y bµo ngang 1 38 2.8 2.8 7,09 5 M¸y mµI ph¸ 1 40 4.5 4.5 11,4 6 M¸y khoan bµn 1 42 0.65 0.65 1,64 7 M¸y biÕn ¸p hµn 1 43 24.6 24.6 62,3 Céng nhãm IV 8 62.55 158,41 ( I§M ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : I®m = S®m/ 3 U, S®m = Pdm/cos trong ®ã tÊt c¶ c¸c nhãm ®Òu lÊy cos = 0.6 ) 1.1.2 X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n xuëng söa ch÷a c¬ khÝ : C¨n cø vµo vÞ trÝ ,c«ng suet cña c¸c m¸y ®-îc bè trÝ trªn mÆt b»ng ph©n x-ëng s÷a ch÷a c¬ khÝ ta cã thÓ chia lµm 4 nhãm phô t¶I 1. TÝnh to¸n cho nhãm 1: Dïng ph-¬ng ph¸p thiÕt bÞ hiÖu qu¶ ®Ó tÝnh phô t¶I tÝnh to¸n cña nhãm 1 2. Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 1 cho trong b¶ng 1.3 B¶ng 1.3 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm I P§M(kW) I§M Sè Ký hiÖu trªn TT Tªn thiÕt bÞ (A) L-în mÆt b»ng 1 m¸y Toµn bé g 1 2 3 4 5 6 7 Nhãm I 1 M¸y tiÖn ren 2 1 7.0 14 2*17,73 2 M¸y tiÖn ren 2 2 7.0 14 2.17,73 3 M¸y tiÖn ren 2 3 10.0 20.0 2.35,32 4 M¸y tiÖn ren cÊp chÝnh 1 4 1.7 1.7 4,3 x¸c cao 5 M¸y doa to¹ ®é 1 5 2.0 2.0 5.06 M¸y mµI v¹n n¨ng 1 17 1.75 1.75 4,43 6 M¸y mµI mòi khoan 1 19 1.5 1.5 3,8 7 MÊy mµI s¾c mòi phay 1 20 1.0 1.0 2,53 8 M¸y mµI dao chuèt 1 21 0.65 0.65 1,64 8 M¸y mµI mòi khoÐt 1 22 2.9 2.9 7,34 9 M¸y giòa 1 24 2.2 2.2 5,57 10 M¸y khoan bµn 2 25 0.65 1.3 2.1,64 Céng nhãm I 16 63 179,51 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 6
 8. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.2 , cos = 0.6 Pdd max 14 Ta cã :  7 kW  2 2  n1 = 6 , n=16 n1 6  n* =   0.375 n 16 n1 P 7 * 2  7 * 2  10 * 2 ddi P P* = 1    0.762 i 1 n P P 63 ddi i 1 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* =0.56  nhq = nhq* *n = 0.56*16 = 8.96 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =9 , ksd =0.2 ta ®-îc kmax = 1,90 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm I : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 1,90 *0,2*63 = 23,94 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 23,94*1,33 = 31,84 kVar Ptt 23,94 Stt =  40 kVA  cos  0 .6 S tt 40 I tt    60,8 A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*35,32 + 0.85(60,8 - 0.2*35,32) = 222,27 A Trong ®ã : Ik® - dßng ®iÖn khëi ®éng cña thiÕt bÞ cã dßng ®iÖn khëi ®éng lín nhÊt trong nhãm kk® - hÖ sè khëi ®éng , lÊy kk® = 5 k®t - hÖ sè ®ång thêi , lÊy k®t =0.85 3. TÝnh to¸n cho nhãm 2: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 2 cho trong b¶ng 1.4 B¶ng 1.4 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm II P§M(kW) I§M Sè Ký hiÖu trªn TT Tªn thiÕt bÞ (A) L-îng mÆt b»ng 1 m¸y Toµn bé 1 M¸y xäc 1 7 2.8 2.8 7,09 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 7
 9. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 2 M¸y phay VN 1 8 7.0 7.0 17,73 3 M¸y phay ngang 1 9 7.0 7.0 17,73 4 M¸y phay ®øng 2 10 2.8 5.6 2.7,09 5 M¸y mµI trong 2 11 4.5 9.0 2.11,4 6 M¸y mµI ph¼ng 1 12 2.8 2.8 7,09 7 M¸y mµI trßn 1 13 2.8 2.8 7,09 8 M¸y khoan ®øng 1 14 2.8 2.8 7,09 9 M¸y khoan ®øng 1 15 4.5 4.5 11,4 10 M¸y c¾t mÐp 1 16 4.5 4.5 11,4 11 ThiÕt bÞ ho¸ bÒn 1 23 0.8 0.8 2,02 12 M¸y mµi trßn 1 26 1.2 1.2 3,04 13 M¸y mµi dao c¾t gät 1 18 0.65 0.65 1,64 14 M¸y mµi th« 1 28 2.8 2.8 7,09 15 M¸y bµo ngang 2 6 7.0 14.0 2.17,73 Céng nhãm II 18 68.25 172,85 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.2, cos = 0.6 Pdd max 14 Ta cã :  7 kW  2 2  n1 = 8 , n =18 n1 8 n* =    0.44 n 18 n1 P 7  7  4,5.2  4,5  4,5  7.2 ddi P 46 P* = 1     0,674 i 1 n P P 68,25 68,25 ddi i 1 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* = 0,76  nhq = nhq* *n = 0,76*18 = 14 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =14 , ksd =0,2 ta ®-îc kmax = 1,67 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm II : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 1,67 *0,2*68,25 = 22.8 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 22,8*1.33 = 30.324 kVar Ptt 22,8 Stt =  38 kVA  cos  0 .6 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 8
 10. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 S tt 38 I tt    57,73 A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*17,73 + 0.85(57,73 – 0,2*17,73) = 134,7 A 4. TÝnh to¸n cho nhãm 3: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 3 cho trong b¶ng 1.5 B¶ng 1.5 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm III P§M(kW) I§M Sè Ký hiÖu trªn TT Tªn thiÕt bÞ (A) L-îng mÆt b»ng 1 m¸y Toµn bé 1 M¸y tiÖn ren 3 31 4.5 13.5 3.11,4 2 M¸y tiÖn ren 1 32 7.0 7.0 17,73 3 M¸y tiÖn ren 3 34 10 30.0 3.35,32 4 M¸y khoan h-íng t©m 1 37 4.5 4.5 11,4 5 M¸y bµo ngang 1 39 10 10 35,32 Céng nhãm III 9 65 204,61 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0,2 cos = 0.6 Ta cã :  n1 = 5 , n = 9 n1 5    0,55 n* = n9 n1 P 7  10.3  10 ddi P P* = 1    0,72 i 1 n P P 65 ddi i 1 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* = 0,87  nhq = nhq* *n = 0,87*9 = 8 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =8 , ksd =0,2 ta ®-îc kmax = 1,99 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm III : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 1,99 *0,2*65 = 25,87 kW i 1 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 9
 11. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 Qtt = Ptt*tg = 25,87*1.33 = 34,4 kVar Ptt 25,87 Stt =  43,05 kVA  cos  0 .6 S tt 43,05 I tt    65,4 A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*35,32 + 0.85(65,4 – 0,2*35,32) = 226,18 A 4. TÝnh to¸n cho nhãm 4: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 4 cho trong b¶ng 1.6 B¶ng 1.6 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm IV P§M(kW) I§M Sè Ký hiÖu trªn TT Tªn thiÕt bÞ (A) L-îng mÆt b»ng 1 m¸y Toµn bé Nhãm IV 1 M¸y tiÖn ren 1 33 7.0 7.0 17,73 2 M¸y tiÖn ren 1 35 14 14 35,45 3 M¸y khoan ®øng 2 36 4.5 9.0 2.11,4 4 M¸y bµo ngang 1 38 2.8 2.8 7,09 5 M¸y mµI ph¸ 1 40 4.5 4.5 11,4 6 M¸y khoan bµn 1 42 0.65 0.65 1,64 7 M¸y biÕn ¸p hµn 1 43 24.6 24.6 62,3 Céng nhãm IV 8 62.55 158,41 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0,2 cos = 0.6 Ta cã :  n1 = 3 , n = 8 n1 3    0,375 n* = n8 n1 P 7  14  24,6 ddi P P* = 1    0,73 i 1 n P P 62,55 ddi i 1 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* = 0,63  nhq = nhq* *n = 0,63*8 = 5 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =5 , ksd =0,2 ta ®-îc kmax = 2,42 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 10
 12. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm IV : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 2,42 *0,2*62,55 = 30,27 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 30,27*1.33 = 40,26 kVar Ptt 30,27 Stt =  50,37 kVA  cos  0 .6 S tt 50,37 I tt    76,53 A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*35,45 + 0.85(76,53 – 0,2*35,45) = 236,27 A 1.1.3 TÝnh to¸n phô t¶i chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Phô t¶i chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p suÊt chiÕu s¸ng trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch : Pcs = p0*F Trong ®ã : P0 - suÊt chiÕu s¸ng trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch chiÕu s¸ng [W/m2] F - DiÖn tÝch ®-îc chiÕu s¸ng [m2] Trong ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ta dïng ®Ìn sîi ®èt ®Ó chiÕu s¸ng, tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc p0 = 12 W/m2 Phô t¶i chiÕu s¸ng ph©n x-ëng : Pcs = p0*F = 12*1200 = 14,4 kW Qcs =Pcs*tg = 0 ( ®Ìn sîi ®èt nªn cos = 0 ) 1.1.4 X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng * Phô t¶i t¸c dông cña ph©n x-ëng : 6 Ppx  k dt  Ptti  0.85.(23,94  22,8  25,87  30,27)  87,45 kW i 1 Trong ®ã : k®t - hÖ sè ®ång thêi cña toµn ph©n x-ëng cã gi¸ trÞ tõ 0,8 – 0,85, lÊy k®t = 0,85 * Phô t¶i ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : 6 Q px  k dt  Qtti  0.85 ( 31,84  30,324  34,4  40,26)  116,3 kVar i 1 *Phô t¶i toµn phÇn cña ph©n x-ëng kÓ c¶ chiÕu s¸ng : ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 11
 13. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 S ttpx  ( Ppx  Pcs ) 2  Q 2 px  (87,45  14,4) 2  116,3 2  150,7 kVA S ttpx 150,7 I ttpx    229 A 3U 3 * 0.38 87,45  14,4 95,85 Pttpx cos  px     0.64 S ttpx 150,7 150,7 Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn ta cã b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng SCCK . ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 12
 14. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 B¶ng 1.9 - B¶ng phô t¶i ®iÖn cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ HÖ sè Sè HÖ sö thiÕt sè Tªn nhãm Sè KH C«ng Phô t¶i tÝnh to¸n dông bÞ cùc trªn suÊt ®Æt vµ thiÕt bÞ ®iÖn l-în I®m cos hiÖu ®¹i mÆt P0 (kW) ksd g (A) tg qu¶ kmax b»ng nhq Ptt,k Qtt,kVA Stt,kV Itt , A W r A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nhãm I M¸y tiÖn ren 2 1 7.0 2*17,73 0.2 0.6/1.33 M¸y tiÖn ren 2 2 7.0 2.17,73 0,2 0.6/1.33 M¸y tiÖn ren 2 3 10.0 2.35,32 0,2 0.6/1.33 M¸y tiÖn ren cÊp chÝnh 1 4 1.7 4,3 0,2 0.6/1.33 x¸c cao M¸y doa to¹ ®é 1 5 2.0 5.06 0,2 0.6/1.33 M¸y mµI v¹n n¨ng 1 17 1.75 4,43 0,2 0.6/1.33 M¸y mµI mòi khoan 1 19 1.5 3,8 0,2 0.6/1.33 MÊy mµI s¾c mòi phay 1 20 1.0 2,53 0,2 0.6/1.33 M¸y mµI dao chuèt 1 21 0.65 1,64 0.6/1.33 0,2 M¸y mµI mòi khoÐt 1 22 2.9 7,34 0.6/1.33 0,2 M¸y giòa 1 24 2.2 5,57 0,2 0.6/1.33 M¸y khoan bµn 2 25 0.65 2.1,64 0,2 0.6/1.33 9 1,90 23,94 31,84 40 60,8 Céng nhãm I 16 179,51 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 13
 15. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 Nhãm II M¸y xäc 1 7 2.8 7,09 0,2 0.6/1.33 M¸y phay VN 1 8 7.0 17,73 0,2 0.6/1.33 M¸y phay ngang 1 9 7.0 17,73 0,2 0.6/1.33 M¸y phay ®øng 2 10 2.8 2.7,09 0,2 0.6/1.33 M¸y mµI trong 2 11 4.5 2.11,4 0,2 0.6/1.33 M¸y mµI ph¼ng 1 12 2.8 7,09 0,2 0.6/1.33 M¸y mµI trßn 1 13 2.8 7,09 0,2 0.6/1.33 M¸y khoan ®øng 1 14 2.8 7,09 0.6/1.33 0,2 M¸y khoan ®øng 1 15 4.5 11,4 0,2 0.6/1.33 M¸y c¾t mÐp 1 16 4.5 11,4 0,2 0.6/1.33 ThiÕt bÞ ho¸ bÒn 1 23 0.8 2,02 0,2 0.6/1.33 M¸y mµi trßn 1 26 1.2 3,04 0,2 0.6/1.33 M¸y mµi dao c¾t gät 1 18 0.65 1,64 0,2 0.6/1.33 M¸y mµi th« 1 28 2.8 7,09 0,2 0.6/1.33 M¸y bµo ngang 2 6 7.0 2.17,73 0,2 0.6/1.33 14 1,67 22,8 30,324 38 57,73 Céng nhãm II 18 172,85 Nhãm III 31 4.5 M¸y tiÖn ren 3 3.11,4 0.2 0.6/1.33 M¸y tiÖn ren 1 32 7.0 17,73 0,2 0.6/1.33 M¸y tiÖn ren 3 34 10 3.35,32 0,2 0.6/1.33 M¸y khoan h-íng t©m 1 37 4.5 11,4 0,2 0.6/1.33 M¸y bµo ngang 1 39 10 35,32 0,2 0.6/1.33 8 1,99 25,87 34,4 43,05 65,4 Céng nhãm III 9 204,61 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 14
 16. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 Nhãm IV M¸y tiÖn ren 1 33 7.0 17,73 0.6/1.33 0,2 M¸y tiÖn ren 1 35 14 35,45 0,2 0.6/1.33 M¸y khoan ®øng 2 36 4.5 2.11,4 0,2 0.6/1.33 M¸y bµo ngang 1 38 2.8 7,09 0,2 0.6/1.33 M¸y mµI ph¸ 1 40 4.5 11,4 0,2 0.6/1.33 M¸y khoan bµn 1 42 0.65 1,64 0,2 0.6/1.33 M¸y biÕn ¸p hµn 1 43 24.6 62,3 0,2 0.6/1.33 5 2,42 30,27 40,26 50,37 76,53 158,41 Céng nhãm IV 8 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 15
 17. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 1.2 x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x-ëng cßn l¹i Do c¸c ph©n x-ëng nµy chØ biÕt c«ng suÊt ®Æt vµ diÖn tÝch cña c¸c ph©n x-ëng nªn phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu. Tõ c«ng suet l¾p ®Æt vµ diÖn tÝch cña c¸c ph©n x-ëng F ,tra b¶ng ta t×m ®-îc Knc ,cos  vµ P0 . C«ng suet tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® Q®l = P®l*tg * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*F * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Ptt .tg  * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : Stt  Ptt 2  Qtt 2 Stt Itt  U. 3 1.2.1 X¸c ®Þnh PTTT cho kho cñ c¶I ®-êng C«ng suÊt ®Æt : 350 kW : 8775 m2 DiÖn tÝch Tra b¶ng PL1.3[1] víi ban Qu¶n lý vµ phßng ThiÕt kÕ t×m ®-îc : knc = 0.8 , cos = 0.85 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 12 W/m2 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0,8.350 = 280 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*F = 12*8775 = 105,3 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 280 + 105.3 = 385,3 kW ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 16
 18. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Pttpx .tg  = 385,3 . 0,62 = 239 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  385,3 2  239 2  484,05 kVA 2 2 S ttpx 484,05 I ttpx    735,43 A 3U 3 * 0.38 1.2.2 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng th¸I vµ nÊu cñ c¶I ®-êng : C«ng suÊt ®Æt : 700 kW : F = 85.45 = 3825 m2 DiÖn tÝch Tra b¶ng PL1.3[1] t×m ®-îc : knc = 0,7 , cos = 0,8 p0 = 15 W/m2 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0,7.700 = 490 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0.F = 15.3825 = 57,4 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 490 + 57,4 = 547,4 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Pttpx .tg  = 547,4 . 0,75 = 410,55 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  547,4 2  410,55 2  684,25 kVA 2 2 S ttpx 684,25 I ttpx    1039,61 A 3U 3 * 0.38 1.2.3 X¸c ®Þnh PTTT cho bé phËn c« ®Æc . C«ng suÊt ®Æt : 550 kW : F = 75.45 = 3375 m2 DiÖn tÝch Tra b¶ng PL1.3[1] t×m ®-îc : knc = 0,6 , cos = 0,7 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 17
 19. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 p0 = 14 W/m2 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0,6.550 = 330 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0.F = 14.3375 = 47,25 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 330 + 47,25 = 377,25 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Pttpx .tg  = 377,25 . 1,33 = 501,74 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  377,25 2  501,74 2  627,74 kVA 2 2 S ttpx 627,74 I ttpx    953,75 A 3U 3 * 0.38 1.2.4 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng tinh chÕ C«ng suÊt ®Æt : 750 kW : F = 50.45 = 2250 m2 DiÖn tÝch Tra b¶ng PL1.3[1] t×m ®-îc : knc = 0,7 , cos = 0,8 p0 = 15 W/m2 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0,7.750 = 525 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0.F = 15.2250 = 33,75 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 525 +33,75 = 558,75 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Pttpx .tg  = 558,75 . 0,75 = 419,06 kVar ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 18
 20. §å ¸n m«n häc NguyÔn xu©n §µm - Líp t®h3 - K46 * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  558,75 2  419,06 2  698,44 kVA 2 2 S ttpx 698,44 I ttpx    1061,17 A 3U 3 * 0.38 1.2.5 X¸c ®Þnh PTTT cho kho thµnh phÈm C«ng suÊt ®Æt : 150 kW : F = 80.50 = 4000 m2 DiÖn tÝch Tra b¶ng PL1.3[1] t×m ®-îc : knc = 0,7 , cos = 0,8 p0 = 10 W/m2 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc.P® = 0,7.150= 105 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0.F = 10. 4000 = 40 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 105 + 40 = 145 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Pttpx .tg  = 145 . 0,75 = 108,75 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  145 2  108,75 2  181,25 kVA 2 2 S ttpx 181,25 I ttpx    275,38 A 3U 3 * 0.38 1.2.6 X¸c ®Þnh PTTT cho tr¹m b¬m . C«ng suÊt ®Æt : 600 kW : F = 30. 40 = 1200 m2 DiÖn tÝch Tra b¶ng PL1.3[1] t×m ®-îc : knc = 0,7 , cos = 0,8 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®-êng 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2