intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đồ án tốt nghiệp: Bảo vệ so lệnh máy biến áp sử dụng rơle so lệnh số 7UT51

Chia sẻ: Up Upload | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
249
lượt xem
105
download

Đồ án tốt nghiệp: Bảo vệ so lệnh máy biến áp sử dụng rơle so lệnh số 7UT51

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài chỉ tập chung nghiên cứu về lý thuyết, chưa đưa ra được mô hình cụ thể cho trạm biến áp, do khả năng còn hạn chế và thời gian có hạn, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quí thầy cô và các bạn để đề tài hoàn chỉnh hơn. Mục đích nghiên cứu: Vận dụng những kiến thức đã được học ở trường để áp dụng nghiên cứu trên thực tế. Qua đó, bằng thực tiễn để học hỏi và tích lũy những kiến thức nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Bảo vệ so lệnh máy biến áp sử dụng rơle so lệnh số 7UT51

 1. TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Bảo vệ so lệnh máy biến áp sử dụng rơle so lệnh số 7UT51
 2. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Lêi c¶m ¬n Trong suèt khãa häc (2001-2006) t¹i tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi, víi sù gióp ®ì cña qóy thÇy c« vµ gi¸o viªn h- −íng dÉn vÒ mäi mÆt tõ nhiÒu phÝa vµ nhÊt lµ trong thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi, nªn ®Ò tµi ®· ®−îc hoµn thµnh ®óng thêi gian quy ®Þnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ®Õn: Bé m«n Cung cÊp & Sö dông ®iÖn cïng bé m«n §iÖn kü thuËt vµ tÊt c¶ qóy thÇy c« trong khoa C¬ §iÖn ®· gi¶ng d¹y nh÷ng kiÕn thøc lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn ®å ¸n tèt nghiÖp vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn tÊt khãa häc. §Æc biÖt, thÇy §ç V¨n C«ng - gi¸o viªn h−íng dÉn ®Ò tµi ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ cho em nh÷ng lêi chØ d¹y qóy b¸u, gióp em ®Þnh h−íng tèt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n nµy. TÊt c¶ b¹n bÌ, gia ®×nh ®· gióp ®ì ®éng viªn trong suèt qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n tèt nghiÖp. Tuy nhiªn, do kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ vµ thêi gian cã h¹n, ch¾c ch¾n ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, mong ®−îc sù th«ng c¶m vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña qóy thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2006 Sinh viªn 1 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 3. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 TrÇn V¨n Quúnh 2 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 4. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Môc lôc më ®Çu 7 1/ §Æt vÊn ®Ò................................................................................................ 7 2/ Giíi h¹n cña ®Ò tµi:.................................................................................. 8 3/ Môc ®Ých nghiªn cøu:.............................................................................. 8 4/ H×nh thøc nghiªn cøu: ............................................................................. 8 5/ §èi t−îng nghiªn cøu:............................................................................. 8 6/ Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: ........................................................................ 8 Ch−¬ng 1: tæng quan vÒ r¬le thuËt sè ................................................................... 9 1/ Kh¸i niÖm vÒ r¬le b¶o vÖ......................................................................... 9 1.1/ Kh¸i niÖm ................................................................................................ 9 1.2/ C¸c yªu cÇu ®èi víi r¬le b¶o vÖ............................................................ 10 1.3/ C¸c chØ danh cña r¬le ®ang sö dông trong hÖ thèng ®iÖn. .................... 11 2/ CÊu t¹o chung cña r¬le sè sö dông bé vi xö lý..................................... 12 2.1/ S kh i c a r le s s d ng b vi x lý............................................ 12 2.2/ Dùng ch ng trình ph n m m i u khi n ph n c ng. ........................ 13 2.2.1/ Ch ng trình ph n m m h th ng. ...................................................... 13 2.2.1.1/ Ch ng trình t ki m tra khi óng ngu n ............................................ 13 2.2.1.2/ Ch ng trình h th ng vào/ra c s (BIOS) ......................................... 13 2.2.1.3/ Ch ng trình a nhi m......................................................................... 14 2.2.1.4/ Các ch ng trình ph c v cho l p trình ng d ng .............................. 14 2.2.2/ Ch ng trình ph n m m ng d ng....................................................... 14 2.2.2.1/ Ph n m m ng d ng c a b vi x lý trong ch kh i ng .............. 15 2.2.2.2/ X lý d li u t ng t ........................................................................... 15 2.2.2.3/ X lý tín hi u s . .................................................................................. 15 2.2.2.4/ Thông tin liên l c. ................................................................................. 16 2.2.2.5/ Ch c n ng b o v .................................................................................. 16 2.2.2.6/ o l ng và b n ghi s ki n. ................................................................. 16 3/ C¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo vµ ®Çu ra............................................................... 17 3.1/ §Çu vµo t−¬ng tù .................................................................................. 17 3 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 5. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 3.2/ §Çu vµo sè. ............................................................................................ 18 3.3/ §Çu ra sè................................................................................................ 20 4/ Xö lý tÝn hiÖu t−¬ng tù. ......................................................................... 21 4.1/ C¸c bé biÕn ®æi ®Çu vµo. ....................................................................... 21 4.2/ C¸c bé läc s¬ bé vµ khuÕch ®¹i. ............................................................ 22 4.3/ Bé chuyÓn ®æi t−¬ng tù-sè (ADC)......................................................... 22 5/ C¸c bé läc sè. ........................................................................................ 23 6/ Bé nguån dïng cho r¬le sè.................................................................... 24 7/ Cæng vµo ra th«ng tin tuÇn tù. ............................................................... 25 8/ Ph−¬ng ph¸p so s¸nh trong r¬le sè........................................................ 28 8.1/ Ph−¬ng ph¸p so s¸nh 2 ®¹i l−îng ®iÖn ë d¹ng c¬ sè 2 nhiÒu bÝt b»ng s¬ ®å phÇn cøng ............................................................................ 28 8.2/ Ph−¬ng ph¸p so s¸nh 2 ®¹i l−îng ®iÖn theo gi¸ trÞ gãc pha b»ng ph−¬ng ph¸p phÇn mÒm ........................................................................ 29 9/ C¸c bé phËn kh¸c cña r¬le sè ................................................................ 31 9.1/ C¸c bé nhí............................................................................................. 31 9.2/ Giao diÖn víi ng−êi sö dông.................................................................. 31 9.3/ KÕt cÊu l¾p gi¸p..................................................................................... 32 Ch−¬ng 2: B¶o vÖ m¸y biÕn ¸p ®éng lùc .............................................................. 33 1/ C¸c d¹ng sù cè trong m¸y biÕn ¸p. ....................................................... 33 1.1/ Ng¾n m¹ch nhiÒu pha trong cuén d©y MBA. ........................................ 33 1.2/ Ng¾n m¹ch mét pha ch¹m ®Êt. .............................................................. 33 1.3/ Ng¾n m¹ch gi÷a c¸c vßng d©y cña cïng mét cuén d©y MBA. ............. 35 1.4/ Nh÷ng h− háng vµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh th−êng bªn ngoµi m¸y biÕn ¸p. .......................................................................................... 35 2/ C¸c ph−¬ng ¸n b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p....................................................... 36 2.1/ B¶o vÖ ng¾n m¹ch.................................................................................. 36 2.1.1/ Dïng b¶o vÖ so lÖch cã h·m.................................................................. 36 2.1.2/ Sö dông cÇu ch×. .................................................................................... 38 2.1.3/ Sö dông r¬le qu¸ dßng........................................................................... 39 2.1.4/ B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ............................................................................... 40 2.1.5/ B¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt.......................................................................... 41 4 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 6. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 2. 2/ B¶o vÖ qu¸ t¶i. ....................................................................................... 43 2.2.1/ B¶o vÖ b»ng r¬le h¬i. ............................................................................. 44 2.2.2/ Sö dông r¬le nhiÖt ®é dÇu...................................................................... 45 2.2.3/ Sö dông r¬le nhiÖt ®é cuén d©y. ............................................................ 46 2.2.4/ Sö dông r¬le møc dÇu. ........................................................................... 47 Ch−¬ng 3: Nguyªn lý ho¹t ®éng cña r¬le so lÖch sè 7ut1* ................................... 50 1/ C¸c th«ng sè kü thuËt ............................................................................ 50 2/ CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña r¬le 7UT51* ................................ 52 3/ Nguyªn lý cña b¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p ........................................... 54 3.1/ Nguyªn lý ®o ......................................................................................... 54 3.2/ Lµm phï hîp c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc. .......................................................... 54 3.3/ §¸nh gi¸ c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc.................................................................. 57 3.4/ H·m céng thªm khi m¸y biÕn dßng bÞ b·o hßa. ................................... 60 3.5/ H·m hµi. ................................................................................................ 60 3.6/ T¸c ®éng c¾t. ......................................................................................... 61 3.7/ Sö dông ë m¸y biÕn ¸p ®¬n pha. ........................................................... 61 4/ B¶o vÖ ch¹m ®Êt cã giíi h¹n m¸y biÕn ¸p. ............................................ 63 4.1/ Nguyªn lý cña b¶o vÖ. ........................................................................... 63 4.2/ §¸nh gi¸ c¸c ®¹i l−îng ®o ®−îc. ........................................................... 64 5/ Mét sè chøc n¨ng kh¸c trong 7UT51*.................................................. 67 5.1/ B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian. ............................................................... 67 5.2/ B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é. ................................................................. 68 5.3/ B¶o vÖ ch¹m vá...................................................................................... 68 5.4/ Xö lý c¸c tÝn hiÖu c¾t tõ bªn ngoµi vµ c¸c tÝn hiÖu ®Þnh nghÜa bëi ng−êi xö dông.................................................................................. 69 5.5/ Ma trËn c¾t............................................................................................. 69 5.6/ C¸c chøc n¨ng phô thuéc. ..................................................................... 69 Ch−¬ng 4: TÝnh to¸n chän th«ng sè ®Æt cho tr¹m biÕn ¸p 110/22 kv sµi ®ång 2 m¸y s =2x40 mva. sö dông r¬le sè 7ut51* ........................................................................... 75 1/ C¸ch cµi ®Æt cho r¬le 7UT51*............................................................... 75 1.1/ Giíi thiÖu bµn phÝm vµ b¶ng chØ thÞ. ..................................................... 75 5 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 7. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 1.2/ Lµm viÖc víi m¸y tÝnh c¸ nh©n. ............................................................ 77 1.3/ C¸c ®iÒu kiÖn tr−íc khi vËn hµnh r¬le 7UT51*. ................................... 77 1.4/ C¸ch cµi ®Æt c¸c th«ng sè chøc n¨ng..................................................... 77 1.5/ Cµi ®Æt cÊu h×nh c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ.................................................. 80 1.6/ XÕp ®Æt c¸c ®Çu vµo, ra nhÞ ph©n vµ c¸c chØ thÞ LED............................ 83 1.6.1/ XÕp ®Æt c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n – khèi ®Þa chØ 61.................................... 83 1.6.2/ XÕp ®Æt c¸c r¬le tÝn hiÖu ®Çu ra-khèi ®Þa chØ 62 ................................... 86 1.6.3/ XÕp ®Æt c¸c chØ thÞ LED – khèi ®Þa chØ 63 ............................................ 92 1.6.4/ XÕp ®Æt c¸c r¬le c¾t – khèi ®Þa chØ 64 ................................................... 94 1.7/ Cµi ®Æt th«ng sè m¸y biÕn ¸p – khèi ®Þa chØ 11 .................................... 98 1.8/ C¸c chØnh ®Þnh cho b¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p – khèi ®Þa chØ 16...... 101 1.9/ C¸ch cµi ®Æt cho b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n-khèi ®Þa chØ 19................ 106 1.10/ Cµi ®Æt cho b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng – khèi ®Þa chØ 21. ................. 108 1.11/ Cµi ®Æt cho b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é – khèi ®Þa chØ 24 vµ 25........ 111 1.12/ C¸c chØnh ®Þnh cho b¶o vÖ dßng ch¹m vá – khèi dÞa chØ 27............... 114 1.13/ C¸c tÝn hiÖu.......................................................................................... 116 1.13.1/ C¸c tÝn hiÖu vËn hµnh – khèi ®Þa chØ 51 .............................................. 116 1.13.2/ §äc gi¸ trÞ vËn hµnh – c¸c khèi ®Þa chØ 57 vµ 59 ................................ 117 2/ TÝnh to¸n ng¾n m¹ch ........................................................................... 118 2.1/ Kh¸i niÖm chung ................................................................................. 118 2.2/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch ............................................. 118 2.3/ TÝnh to¸n ng¾n m¹ch cho tr¹m biÕn ¸p ............................................... 119 2.4/ TÝnh to¸n ng¾n m¹ch ë thanh c¸i m¸y biÕn ¸p.................................... 120 2.5/ Chän biÕn dßng cho b¶o vÖ ................................................................. 121 2.6/ Cµi ®Æt cho tr¹m biÕn ¸p 110/22 Kv Sµi §ång .................................... 122 2.7/ C¸c s¬ ®å nèi d©y cña r¬le 7UT512 vµ 7UT513 ................................. 125 kÕt luËn 128 Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................................................. 128 6 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 8. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Më ®Çu 1/ §Æt vÊn ®Ò Ngµy nay, hÇu nh− ho¹t ®éng cña con ng−êi trong mäi lÜnh vùc ®Òu kh«ng thÓ t¸ch khái nguån n¨ng l−îng ®iÖn, ë n−íc ta ®iÖn n¨ng hÇu hÕt ®−îc s¶n xuÊt ë nh÷ng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, thñy ®iÖn cã c«ng suÊt lín nh−: Thñy ®iÖn Hßa B×nh, thñy ®iÖn §a Nhim, thñy ®iÖn TrÞ An, nhiÖt ®iÖn Phó Mü, nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i vv… C¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn th× ®−îc x©y dùng ë nh÷ng vïng cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi cho viªc x©y dùng nhµ m¸y thñy ®iÖn, cßn c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn th× ®−îc x©y dùng ë nh÷ng n¬i gÇn nguån nhiªn liÖu, nh−ng hé tiªu thô th× kh«ng chØ nh÷ng hé ë xung quanh nhµ m¸y. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao truyÒn t¶i ®−îc ®iÖn n¨ng tõ c¸c nhµ m¸y ®Õn c¸c hé tiªu thô mét c¸ch liªn tôc, an toµn vµ kinh tÕ nhÊt. §Ó ®¶m b¶o s¶n l−îng vµ chÊt l−îng ®iÖn n¨ng cÇn thiÕt, t¨ng c−êng ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cho c¸c hé tiªu thô, ®¶m b¶o an toµn cho thiÕt bÞ vµ sù lµm viÖc æn ®Þnh trong toµn hÖ thèng cÇn ph¶i sö dông mét c¸ch réng r·i cã hiÖu qu¶ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ, th«ng tin ®o l−êng, ®iÒu chØnh vµ ®iÒu khiÓn tù ®éng trong hÖ thèng ®iÖn. Trong sè c¸c ph−¬ng tiÖn nµy r¬le vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ b»ng r¬le ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña kü thuËt ®iÖn nãi chung vµ hÖ thèng ®iÖn lùc nãi riªng, kü thuËt b¶o vÖ r¬le trong mÊy m−¬i n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng biÕn ®æi vµ tiÕn bé rÊt to lín. Nh÷ng thµnh tùu cña kü thuËt b¶o vÖ r¬le hiÖn ®¹i cho ph¸p chÕ t¹o nh÷ng lo¹i b¶o vÖ phøc t¹p víi nh÷ng ®Æc tÝnh kü thuËt kh¸ hoµn h¶o nh»m n©ng cao ®é nh¹y cña c¸c b¶o vÖ vµ tr¸nh kh«ng cho c¸c b¶o vÖ lµm viÖc nhÇm lÉn khi cã nh÷ng ®ét biÕn cña phô t¶i, khi cã nh÷ng h− háng trong m¹ch ®iÖn hoÆc khi cã dao ®éng ®iÖn, nh»m hoµn thiÖn c¸c ph−¬ng ph¸p dù phßng trong c¸c hÖ thèng khi cã h− háng trong c¸c s¬ ®å b¶o vÖ vµ s¬ ®å ®iÒu khiÓn m¸y c¾t ®iÖn còng nh− khi b¶n th©n m¸y c¾t ®iÖn bÞ trôc trÆc vv…hiÖn nay ng−êi ta ®· chÕ t¹o ®−îc c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ r¬le ngµy cµng gän nhÑ, ho¹t ®éng chÝnh x¸c, t¸c ®éng nhanh, ®é an toµn vµ tin cËy rÊt cao. V× vËy, ®Ó ®¸p øng mét phÇn yªu cÇu nµy t«i quyÕt ®Þnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “B¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p sö dông r¬le so lÖch sè 7UT51*” 7 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 9. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 2/ Giíi h¹n cña ®Ò tµi: §Ò tµi chØ tËp chung nghiªn cøu vÒ lý thuyÕt, ch−a ®−a ra ®−îc m« h×nh cô thÓ cho tr¹m biÕn ¸p, do kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ vµ thêi gian cã h¹n, ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, mong ®−îc sù th«ng c¶m vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña quÝ thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi hoµn chØnh h¬n. 3/ Môc ®Ých nghiªn cøu: VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®−îc häc ë tr−êng ®Ó ¸p dông nghiªn cøu trªn thùc tÕ. Qua ®ã, b»ng thùc tiÔn ®Ó häc hái vµ tÝch lòy nh÷ng kiÕn thøc nh»m phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n sau nµy. 4/ H×nh thøc nghiªn cøu: • C¸c b−íc tiÕn hµnh nghiªn cøu. • Chän ®Ò tµi. • ChÝnh x¸c hãa ®Ò tµi. • LËp ®Ò c−¬ng. • Thu thËp tµi liÖu. • Xö lý tµi liÖu. • X©y dùng m« h×nh thÝ nghiÖm. • ViÕt c«ng tr×nh nghiªn cøu. 5/ §èi t−îng nghiªn cøu: §èi t−îng nghiªn cøu lµ dùa trªn c¬ së cña viÖc x©y m« h×nh bµn thÝ nghiÖm b¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p. 6/ Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Sö dông ph−¬ng ph¸p x©y dùng m« h×nh thÝ nghiÖm vµ tham kh¶o tµi liÖu lµ chÝnh. ViÖc tham kh¶o tµi liÖu gióp ng−êi thùc hiÖn bæ xung thªm kiÕn thøc, lý luËn còng nh− ph−¬ng ph¸p mµ nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu tr−íc ®ã ®· thùc hiÖn. Nhê ®ã ng−êi nghiªn cøu tËp chung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i. Tuy nhiªn viÖc nghiªn cøu tham kh¶o tµi liÖu lu«n ®¶m b¶o tÝnh kÕ thõa vµ ph¸t triÓn cã chän läc 8 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 10. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Ch−¬ng 1 Tæng quan vÒ r¬le thuËt sè 1/ Kh¸i niÖm vÒ r¬le b¶o vÖ. 1.1/ Kh¸i niÖm §èi víi c¸c tr¹m biÕn ¸p cao thÕ, còng nh− trong qu¸ tr×nh vËn hµnh hÖ thèng ®iÖn nãi chung, cã thÓ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng sù cè thiÕt bÞ ®−êng d©y hoÆc do chÕ ®é lµm viÖc bÊt th−êng cña c¸c phÇn tö trong hÖ thèng. C¸c sù cè nµy th−êng kÌm theo c¸c hiÖn t−îng dßng ®iÖn t¨ng lªn kh¸ cao vµ ®iÖn ¸p gi¶m thÊp, g©y h− háng thiÕt bÞ vµ cã thÓ lµm mÊt æn ®Þnh hÖ thèng. C¸c chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh th−êng lµm cho ®iÖn ¸p vµ tÇn sè lÖch khái giíi h¹n cho phÐp. NÕu t×nh tr¹ng lµm viÖc kÐo dµi th× cã thÓ sÏ xuÊt hiÖn sù cè lan réng. Muèn duy tr× ho¹t ®éng b×nh th−êng cña hÖ thèng vµ c¸c hé tiªu thô ®iÖn khi xuÊt hiÖn sù cè, cÇn ph¶i ph¸t hiÖn cµng nhanh cµng tèt chç sù cè vµ c¸ch ly nã ra khái phÇn bÞ h− háng. Nhê vËy c¸c phÇn cßn l¹i sÏ duy tr× ®−îc ho¹t ®éng b×nh th−êng, ®ång thêi còng gi¶m møc ®é h− h¹i cña phÇn tö bÞ sù cè. Lµm ®−îc ®iÒu nµy chØ cã c¸c thiÕt bÞ tù ®éng míi thùc hiÖn ®−îc. C¸c thiÕt bÞ nµy gäi chung lµ r¬le b¶o vÖ. Trong hÖ thèng ®iÖn r¬le b¶o vÖ sÏ theo dâi mét c¸ch liªn tôc t×nh tr¹ng vµ chÕ ®é lµm viÖc cña tÊt c¶ c¸c phÇn tö trong hÖ thèng ®iÖn. Khi xuÊt hiÖn sù cè r¬le b¶o vÖ sÏ ph¸t hiÖn vµ c« lËp phÇn tö bÞ sù cè nhê m¸y c¾t ®iÖn th«ng qua m¹ch ®iÖn kiÓm so¸t. Khi xuÊt hiÖn chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh th−êng r¬le b¶o vÖ sÏ ph¸t tÝn hiÖu vµ tïy theo yªu cÇu cµi ®Æt cã thÓ t¸c ®éng kh«i phôc chÕ ®é lµm viÖc b×nh th−êng hoÆc b¸o ®éng cho nh©n viªn v©n hµnh. Tïy theo c¸ch thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt mµ ph©n biÖt r¬le b¶o vÖ chÝnh, r¬le b¶o vÖ dù phßng: • B¶o vÖ chÝnh trang thiÕt bÞ lµ b¶o vÖ thùc hiÖn t¸c ®éng nhanh khi cã sù cè x¶y ra trong ph¹m vi giíi h¹n ®èi víi trang thiÕt bÞ ®−îc b¶o vÖ. • B¶o vÖ dù phßng ®èi víi cïng trang thiÕt bÞ nµy lµ b¶o vÖ thay thÕ cho b¶o vÖ chÝnh trong tr−êng hîp b¶o vÖ chÝnh kh«ng t¸c ®éng hoÆc trong t×nh tr¹ng söa ch÷a nhá. B¶o vÖ dù phßng cÇn ph¶i t¸c ®éng víi thêi gian lín h¬n thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ chÝnh, nh»m ®Ó cho b¶o vÖ chÝnh lo¹i phÇn tö bÞ sù cè ra khái hÖ thèng tr−íc tiªn (khi b¶o vÖ nµy t¸c ®éng ®óng). 9 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 11. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 1.2/ C¸c yªu cÇu ®èi víi r¬le b¶o vÖ. R¬le b¶o vÖ ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau ®©y: • TÝnh chän läc. Lµ kh¶ n¨ng ph©n biÖt c¸c phÇn tö h− háng vµ b¶o vÖ b»ng c¸ch chØ c¾t (c« lËp) c¸c phÇn tö ®ã. TÝnh chän läc lµ yªu cÇu c¬ b¶n nhÊt cña b¶o vÖ r¬le ®Ó b¶o vÖ ®Ó cung cÊp ®iÖn an toµn liªn tôc. NÕu b¶o vÖ t¸c ®éng kh«ng chän läc, sù cè cã thÓ lan réng. CÇn ph©n biÖt 2 kh¸i niÖm c¾t chän läc: Chän läc t−¬ng ®èi: Theo nguyªn t¾c t¸c ®éng cña m×nh, b¶o vÖ cã thÓ lµm viÖc nh− lµ b¶o vÖ dù tr÷ khi ng¾n m¹ch phÇn tö l©n cËn. Chän läc tuyÖt ®èi: B¶o vÖ chØ lµm viÖc trong tr−êng hîp ng¾n m¹ch ë chÝnh phÇn tö ®−îc b¶o vÖ. • T¸c ®éng nhanh: Yªu cÇu nµy chØ cÇn ®¸p øng ®èi víi sù cè ng¾n m¹ch. B¶o vÖ ph¶i t¸c ®éng nhanh ®Ó kÞp thêi c« lËp c¸c phÇn tö h− háng thuéc ph¹m vi b¶o vÖ nh»m: §¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng. Gi¶m t¸c h¹i cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ®èi víi thiÕt bÞ. Gi¶m ¶nh h−ëng cña ®iÖn ¸p thÊp khi ng¾n m¹ch lªn c¸c phô t¶i. B¶o vÖ t¸c ®éng nhanh ph¶i cã thêi gian t¸c ®éng nhá h¬n 0,1 gi©y. • §é nh¹y: B¶o vÖ cÇn t¸c ®éng kh«ng chØ víi c¸c tr−êng hîp ng¾n m¹ch trùc tiÕp mµ c¶ khi ng¾n m¹ch qua ®iÖn trë trung gian. Ngoµi ra b¶o vÖ ph¶i t¸c ®éng khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong lóc hÖ thèng lµm viÖc ë chÕ ®é cùc tiÓu tøc lµ mét sè nguån ®−îc c¾t ra nªn dßng ng¾n m¹ch nhá. §é nh¹y ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng hÖ sè nh¹y: IN min Knh = IKD (1-1) INmin: Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch nhá nhÊt. §èi víi c¸c b¶o vÖ t¸c ®éng theo gi¸ trÞ cùc tiÓu (vÝ dô nh− b¶o vÖ thiÕu ®iÖn ¸p) hÖ sè nh¹y ®−îc x¸c ®Þnh ng−îc l¹i: trÞ sè khëi ®éng chia cho trÞ sè cùc tiÓu. 10 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 12. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 • §é tin cËy: B¶o vÖ ph¶i t¸c ®éng ch¾c ch¾n khi x¶y ra sù cè trong vïng ®−îc giao vµ kh«ng ®−îc t¸c ®éng sai ®èi víi c¸c tr−êng hîp mµ nã kh«ng cã nhiÖm vô t¸c ®éng. Mét b¶o vÖ kh«ng t¸c ®éng hoÆc t¸c ®éng sai cã thÓ dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ mét sè lín phô t¶i bÞ mÊt ®iÖn hoÆc sù cè lan réng trong hÖ thèng. 1.3/ C¸c chØ danh cña r¬le ®ang sö dông trong hÖ thèng ®iÖn. - 21: R¬ le kho¶ng c¸ch - 25: R¬le ®ång bé - 26: R¬le nhiÖt ®é - 27: R¬le ®iÖn ¸p thÊp - 32: R¬le ®Þnh h−íng c«ng suÊt - 33: R¬le møc dÇu - 49: R¬le qu¸ t¶i - 50,51: R¬le qu¸ dßng tøc th×, ®Þnh th× - 55: R¬le hÖ sè c«ng suÊt - 59: R¬le qu¸ ¸p - 62: R¬le thêi gian - 63: R¬le ¸p suÊt - 64: R¬le ch¹m ®Êt - 67: R¬le qu¸ dßng cã h−íng - 79: R¬le tù ®ãng l¹i (m¸y c¾t ®iÖn) - 81: R¬le tÇn sè - 85: R¬le so lÖch cao tÇng - 87: R¬le so lÖch däc - 96: R¬le h¬i (m¸y biÕn ¸p) Tïy theo ph¹m vi, møc ®é vµ ®èi t−îng ®−îc b¶o vÖ chØ danh r¬le cã thÓ cã phÇn më réng. Sau ®©y lµ mét sè chØ danh r¬le cã phÇn më réng th«ng dông: - 26.W: R¬le nhiÖt ®é cuén d©y m¸y biÕn ¸p - 26.O: R¬le nhiÖt ®é dÇu (m¸y biÕn ¸p, bé ®æi nÊc m¸y biÕn ¸p) - 51P, 51S: R¬le qu¸ dßng ®iÖn ®Þnh th× phÝa s¬ cÊp, thø cÊp m¸y biÕn ¸p - 50REF: R¬le qu¸ dßng tøc th× chèng ch¹m ®Êt trong thiÕt bÞ (MBA). - 67N: R¬le qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h−íng - 87B: R¬le so lÖch däc b¶o vÖ thanh c¸i - 87T: R¬le so lÖch däc b¶o vÖ m¸y biÐn ¸p 11 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 13. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 - 96-1: R¬le h¬i cÊp mét - 96-2: R¬le h¬i cÊp 2 (t¸c ®éng c¾t m¸y c¾t ®iÖn) 2/ CÊu t¹o chung cña r¬le sè sö dông bé vi xö lý. 2.1/ S kh i c a r le s s d ng b vi x lý Hình 1-1: S kh i c a 1 r le s s d ng b vi x lý Thông tin v i t ng b o v s c a vào r le qua u vào t ng t và u vào s . B ph n bi n i u vào s l c và khu ch i tín hi u t ng t thành i l ng phù h p v i u vào c a b chuy n i t ng t - s . T i ây tín hi u t ng t s c chuy n i thành giá tr t l v i thông tin u vào. B vi x lý s làm vi c theo ch ng trình ch a trong b nh l p trình c EPROM ho c ROM. Nó so sánh thông tin u vào v i giá tr t chøa trong b nh xóa ghi b ng i n EEPROM. Các phép tính trung gian c l u gi t m th i trong b nh RAM. • Khi có s c x y ra, b vi x lý s phát tín hi u s i u khi n các r le u ra b ph n vào/ra s óng ho c khép m ch. • Ng i s d ng có th trao i thông tin v i r le thông qua bàn phím và màn hình m t tr c r le. Tr ng thái làm vi c c a r le có th hi n th trên các èn LED t i ây. R le liên l c v i bên ngoài ho c trung tâm iu qua c ng thông tin tu n t . Toàn b ph n c ng c a r le c cung c p b i b chuy n i ngu n 1chi u/1chi u v i các c p i n áp khác nhau. Ngu n cung c p 1 chi u bên ngoài 12 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 14. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 có th là cquy ho c b ngu n xoay chi u - 1chi u l y t l i i n 220v ho c 380v. 2.2/ Dùng ch ng trình ph n m m i u khi n ph n c ng. M t trong nh ng i m khác bi t n i b t v m t công ngh c a r le s so v i r le th h c là k thu t s d ng ph n m m i u khi n ph n c ng, th c ch t chúng là các bít thông tin ® c x p x p theo các trình t qui nh g i là l nh và c ch a trong các b nh khác nhau. Khi r le c c p ngu n, b vi x lý và các linh ki n ph n c ng khác s ho t ng tuân theo s h ng d n c a t p lÖnh này theo m t ch ng trình nh tr c nh ó r le có th ho t ng c l p nh m t ph n t t ng. Các ch ng trình ph n m m c a r le s phân thành 2 nhóm l n: Ph n m m h th ng và ph n m m ng d ng. 2.2.1/ Ch ng trình ph n m m h th ng. Ph n m m h th ng bao g m ch c n ng t ki m tra và báo l i, vào/ra thông tin và ch c n ng x lý a nhi m. Nó chi ph i s ho t ng qua l i gi a các b ph n ph n c ng, t o môi tr ng ph n m m cho các ng d ng khác nhau có th ch y và ho t ng hi u qu . Tóm l i ây là ph n m m c s mà b t c thi t b k thu t s nào c ng ph i c trang b nó ho t ng c. 2.2.1.1/ Ch ng trình t ki m tra khi óng ngu n Các r le s hi n nay cho phép ki m tra kh n ng làm vi c c a các ph n t chính c a ph n c ng ngay sau khi r le c c p ngu n và hi n th k t qu ki m tra lên màn hình. Các ph n t này có th là: b vi x lý, các b nh , b ngu n cung c p v i các i n áp chu n, ng b th i gian, các èn báo, các b ki m tra ng t vào ra thông tin, b chuy n i t ng t / s vv…k t qu ki m tra có th là “t t” , “báo ng”, và “h h ng”. Tín hi u “báo ng” th ng ch dùng cho b ngu n DC/DC, khi các i n áp nuôi các vi m ch v t qua giá tr c nh báo nào ó. Khi có “h h ng” r le s ch y l i ch ng trình ki m tra m t vài l n và ph thu c vào d ng s c các ch ng trình ph n m m s c g ng ph c h i r le ra kh i tr ng thái s c . N u ph c h i không thành công chúng s khóa các ch c n ng c a r le và a ra tín hi u thông báo lên màn hình. 2.2.1.2/ Ch ng trình h th ng vào/ra c s (BIOS) Ch ng trình này cung c p m t giao di n nh m t ng thích hoàn toàn các ch ng trình ng d ng v i c s ph n c ng c a r le. ó là t p h p các chu trình i u khi n các linh ki n ph n c ng cho phép ng i l p trình ng d ng giám sát và truy n các d li u qua các b ph n vào/ra m t cách d dàng. V i 13 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 15. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 các ch ng trình BIOS, ng i l p trình ng d ng không c n ph i hi u t m các b ph n vào/ra d li u trong r le làm vi c nh th nào mà ch c n bi t chúng có th làm c gì. Khi ph n c ng c a r le c nâng c p, ch c n thay i các ch ng trình BIOS kèm theo mà không c n ng ch m n các ch ng trình ng d ng. i u này cho phép các ph n m m ng d ng có th t n t i lâu dài không ph thu c vào s phát tri n c a ph n c ng. Các ch ng trình vào/ra c s này cho phép i u khi n các b ph n sau: các u vào tr ng thái s , các u ra thao tác s , các c ng song song và tu n t , màn hình, bàn phím, các èn LED, các u vào t ng t vv… 2.2.1.3/ Ch ng trình a nhi m ây là ch ng trình cho phép b VXL có th th c hi n ng th i vài ch c n ng ng d ng theo th i gian th c. Nó ho t ng b ng cách cho phép ng i l p trình ng d ng phân chia ch ng trình ng d ng thành các v nh riêng bi t. M i nhi m v này c gán m t th t u tiên. Ch ng trình a nhi m ch cho phép th c hi n m t nhi m v trong m t th i i m, các nhi m v khác c kích ho t khi nó c nh trong các b nh theo tr t t hàng n u không th th c thi chúng ngay l p t c. Các nhi m v có thú t u tiên cao h n s c th c hi n tr c các nhi m v có th t u tiên th p h n. Vi c phân chia các ch ng trình ng d ng nh v y cho phép bi n hóa các ch c n ng b o v s n có trong r le các ch làm vi c khác nhau. 2.2.1.4/ Các ch ng trình ph c v cho l p trình ng d ng ây là ch ng trình ph n m m c s d ng trong giai o n phát tri n các ph n m m ng d ng dùng trong r le. ó có th là ch ng trình g r i (dubugging) s d ng khi ng t ngu n ho c ang ch y ch ng trình ng d ng ki m tra và thay i n i dung các b nh và các c ng vào/ra, các thanh ghi c ng nh các b c th c hi n ch ng trình. 2.2.2/ Ch ng trình ph n m m ng d ng Ch ng trình ph n m m ng d ng c s d ng ph thu c vào ch c n ng b ov c cài t trong r le. r le làm vi c có hi u qu , ch ng trình quy nh chi ti t thao tác c a các linh ki n ph n c ng trong m i ch làm vi c khác nhau nh : X lý s li u t ng t , s li u s , t ng tác v i ng i s dông, vào ra thông tin, ra quy t nh thao tác, ng b th i gian, thông tin liên l c tu n t . B vi x lý th c hi n ch ng trình ng d ng theo 2 cách: • Cách 1: Ch y các ch ng trình ng d ng l n l t theo trình t th i gian 14 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 16. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 • Cách 2: Cho phép kh i ng ch ng trình ng d ng nào ó khi b Vi x lý nh n c thông tin t bên ngoài. Khi ó nó d ng các ho t ng khác c a r le th c hi n ch ng trình ng d ng phù h p v i thông tin bên ngoài ó, sau ó quay l i th c hi n các thao tác còn d dang . Ph ng pháp này g i là ph ng pháp ng t (Interrupt). 2.2.2.1/ Ph n m m ng d ng c a b vi x lý trong ch kh i ng Ph n m m này th c hi n các thao tác sau: - c thông tin tr ng thái trong EEPROM ho c NVRAM. N u các c nh báo ch a c lo i tr trong l n làm vi c tr c thì chúng c ph c h i và hi n th m t tr c r le. - T t c các giá tr tc ab ov c nh trong EEPROM c rà soát l i xem có trong mi n làm vi c cho phép không. N u giá tr t ngoài mi n làm vi c thì tín hi u c nh báo s c phát ra. Các giá tr h p lý s c t i t EEPROM vào trong mi n làm vi c c a b nh RAM. - B vi x lý kh i ng các ng h th i gian, các b i u khi n ng t và vào/ra cùng các bi n d li u. 2.2.2.2/ X lý d li u t ng t Các tín hi u t ng t u vào nh dòng và áp c l y m u r i chuy n thành giá tr s . K t qu thu c l u tr trong b m. B vi x lý ti n hành l c các giá tr s theo các thu t toán (nh b l c Furicie r i r c ho c l y o hàm) xác nh nhanh biên và pha c a tín hi u có ích. Trong m t s r le tc thu th p thông tin cao, ng i ta s d ng riêng m t b vi x lý th c hi n thao tác này kèm theo ch ng trình ph n m m ph c v nó. 2.2.2.3/ X lý tín hi u s . Các tín hi u s u vào tr ng thái c ki m tra liên t c theo chu k dài ng n khác nhau tùy theo tính c p thi t c a t ng lo i thông tin. Ví d nh tín hi u c t liên ng ph i c c p nh p trong m t vài chu k l y m u, các tín hi u khác nh gi i tr ho c ng b th i gian có th i lâu h n. B vi x lý th ng xuyên ki m tra s ng b c a các b ph n trong r le và gi a r le v i thi t b ngo i vi. Các tín hi u l i ng truy n c ng cc p nh t ra tín hi u thông báo c n thi t. Các tín hi u i u khi n c a r le u ra c b vi x lý liên t c quét t i trong vòng m t ho c hai chu k l y m u. Khi b s c , tín hi u i u khi n c a b vi x lý thay i trong th i gian r t ng n, các r le u ra s kh i ng i báo tín hi u ho c i c t ng dây. 15 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 17. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 2.2.2.4/ Thông tin liên l c. Vi c trao i tín hi u v i thi t b ngo i vi qua c ng tu n t ho c song song c th c hi n thông qua các giao th c. Trong các r le có yêu c u nghiêm ng t v ch t l ng thông tin nh r le so l ch thì ôi khi ng i ta s d ng riêng m t b vi x lý cho ch c n ng thông tin liên l c, kèm theo ó là m t ph n m m ph c v b vi x lý này. ph c t p c a ph n m m thông tin liên l c l i ph thu c vào c ng thông tin c ch n (song song hay tu n t ), mã thông tin hay giao th c thông tin và các ch c n ng ph tr kèm theo. Nó bao g m các thao tác l p và truy n gói thông tin, nh n, kh ng nh và tách các thông tin có ích. Các thao tác này c ki m soát ch t ch theo t a th i gian s d ng ng h riêng c a r le hay tín hi u ng b t bên ngoài g i t i. 2.2.2.5/ Ch c n ng b o v . Ch c n ng b o v c a r le c xây d ng thành các ch ng trình con v i các bi n u vào là các giá tr t c a b o v , k t qu o l ng ho c tr ng thái lôgic c a các tham s trung gian là hàm c a các bi n o l ng u vào và cu i cùng là các tr ng thái lôgic u ra c a các ch c n ng b o v khác. Khi ch c n ng b o v c kích ho t, các bi n u vào c a nó c ng c kích ho t theo và c n p vào các a ch c nh trong b nh RAM. Ph n m m ch c n ng b o v th c ch t là thu t toán làm vi c theo quy trình cho tr c. Các giá tr bi n u vào, bi n trung gian và k t qu logic u ra c a các ch c n ng b o v s c l u gi trong các b nh và có th hi n th ra màn hình hay truy n i xa t i trung tâm i u ng ì s d ng phân tích ánh giá tình hình làm vi c c a r le. 2.2.2.6/ o l ng và b n ghi s ki n. o l ng là m t trong nh ng nhi m v c a b vi x lý thông tin tu n t . B ph n này s c p nh p thông tin v h th ng i n theo chu k l y m u fs = 50.N nh m m c ích phát hi n s c . K t qu o l ng và tính toán nh n cs c l u tr trong b nh RAM. Theo chu k ch m h n (th ng kho ng 1s) thì m t vài trong các thông s này s c t i vào b nh c a màn hình. Khi kích ho t ch c n ng o l ng c a r le, ph n m m i u khi n s hi n th n i dung c a b nh màn hình theo a ch c ch n. ó có th là giá tr dòng, áp, dòng t ng 3 pha, góc l ch pha, công su t vv… theo giá tr t c th i hay 16 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 18. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 hi u d ng. Các thông s này s liên t c thay i b ng cách xóa giá tr c và n p thêm giá tr m i nh t vào. B n ghi các s ki n l u tr t i các DRAM có ngu n nuôi riêng cho phép l u gi thông tin ngay c khi m t ngu n cung c p. B n ghi có hai lo i: • Lo i th 1: Li t kê v n t t các s ki n do r le ghi c theo trình t th i gian theo nguyên t c l n l t (FIFO). Tùy theo t ng lo i r le mà s l ng s ki n nh có th lên t i 40 ho c h n. Các s ki n x y ra lâu s b xóa khi s ki n m i c ghi vào, sao cho s l ng s ki n nh c là không i. Các thông tin ây có th là d ng s c , th i gian, a i m vv..... • Lo i b n ghi s ki n th 2: Cho phép ghi l i thông tin t m h n v s ki n v a di n ra. i u ki n th c hi n b n ghi này là r le th c hi n thao tác óng ho c c t máy c t, trong m t vài r le thì i u ki n th c hi n b n ghi có th do ng i s d ng t ra. Khi i u ki n này c th c hi n, ph n m m i u khi n s t i toàn b thông tin chi ti t v h th ng i n nh dòng, áp vv... vào khu v c nh b n v ng h n nh NVRAM t i ây có th l u tr các thông tin s nh s kích ho t c a các ph n t lôgic trong b o v . Khác v i lo i b n ghi th 1 có th quan sát trên màn hình c a r le thì lo i b n ghi th 2 này c n ph i có ch ng trình ph n m m ph tr bên ngoài s d ng mµn h×nh máy vi tính v th ho c hi n th thông tin. Ví d nh r le kho ng cách SEL-321 s d ng ph n m m SELPOT, r le quá dòng 7SJ512 hay r le kho ng cách 7SA511 c a Siemens, s d ng ph n m m DIGSI. Vi c giao ti p v i màn hình c thông qua c ng tu n t t phía tr c r le. 3/ C¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo vµ ®Çu ra 3.1/ §Çu vµo t−¬ng tù Tïy theo tõng øng dông mµ sè l−îng ®Çu vµo t−¬ng tù cña r¬le cã thÓ thay ®æi. §èi víi r¬le dßng, ®Çu vµo th−êng lµ 3 dßng pha (3 ®Çu vµo vµ 3 ®Çu ra) hoÆc cã khi lµ hiÖu c¸c dßng pha cã ®Çu vµo vµ ®Çu ra cho dßng thø tù kh«ng. Dßng nµy cã thÓ lÊy tõ dßng tæng cña 3 dßng thø cÊp c¸c biÕn dßng pha (BI) hoÆc tõ cuén thø cÊp cña biÕn dßng thø tù kh«ng (TTK). §èi víi r¬le ¸p, ®Çu vµo th−êng lµ 3 ¸p pha hoÆc hiÕm h¬n lµ ¸p d©y (3 ®Çu vµo vµ 3 ®Çu ra) hoÆc ®«i khi cã ®Çu ra cho ¸p thø tù kh«ng (TTK) nèi tíi cuén thø cÊp tam gi¸c cña biÕn ®iÖn ¸p (BU) 3 pha 5 trô. 17 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 19. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 §èi víi c¸c r¬le dïng c¶ ¸p lÉn dßng nh− r¬le kho¶ng c¸ch cã thÓ cã tÊt c¶ c¸c ®Çu vµo nh− trªn (8 ®Çu vµo). C¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc cña BU, BI ®−îc sö dông t¹i c¸c ®Çu vµo t−¬ng tù cÇn ph¶i ®−îc cµi ®Æt trong bé nhí cña r¬le. C¸c ®Çu vµo t−¬ng tù ®−îc nèi tíi c¸c cuén biÕn dßng hoÆc biÕn ¸p trung gian ®Çu vµo ®Æt bªn trong r¬le. C¸c bé biÕn ®æi nµy ngoµi nhiÖm vô lµm phï h p c¸c gi¸ trÞ t−¬ng tù cho m¹ch tÝn hiÖu tiÕp theo mµ cßn cã chøc n¨ng ng¨n c¸ch vÒ mÆt vËt lý gi÷a ®Çu vµo vµ m¹ch bªn trong r¬le ®Ó b¶o vÖ phÇn ®iÖn cã c«ng suÊt thÊp. 3.2/ §Çu vµo sè. §Çu vµo sè hay con gäi lµ ®Çu vµo tr¹ng th¸i, cung cÊp th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i lµm viÖc cña hÖ thèng ®iÖn. C¸c ®Çu vµo nµy cã thÓ chia lµm 3 lo¹i vµ thay ®æi tïy theo tõng r¬le b¶o vÖ. • Th«ng tin do ®èi t−îng b¶o vÖ cung cÊp nh− m¸y c¾t, dao tiÕp ®Êt ë tr¹ng th¸i ®ãng, më (do tiÕp ®iÓm phô cung cÊp) MC kh«ng lµm viÖc vv… • Th«ng tin do c¸c b¶o vÖ cung cÊp nh− b¶o vÖ khÝ cña m¸y biÕn ¸p (b¶o vÖ Bucholz) c¶nh b¸o hay t¸c ®éng, tÝn hiÖu khãa hay cho phÐp trong s¬ ®å c¾t liªn ®éng, tÝn hiÖu c¾t trùc tiÕp tõ b¶o vÖ cÊp d−íi vv… • TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ xa cña ng−êi sö dông nh− gi¶i trõ c¸c c¶nh b¸o, gi¶i trõ r¬le, ®iÒu khiÓn ®ãng, c¾t m¸y c¾t, lÊy th«ng tin nhËt ký lµm viÖc cña R¬le vµ b¶n ghi c¸c sù kiÖn vv… TÝn hiÖu ®Çu vµo th−êng lµ tÝn hiÖu ¸p ®−îc lÊy tõ nguån phô mét chiÒu (Uphô). Nguån nµy cã thÓ lµ nguån 1 chiÒu nu«i r¬le hoÆc ®iÖn ¸p cã c¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc nh− sau: 24, 30, 60, 110, 220 V. Th«ng th−êng mét r¬le ®−îc chÕ t¹o cã kh¶ n¨ng lµm viÖc víi nhiÒu ®iÖn ¸p tÝn hiÖu ë ®Çu vµo sè kh¸c nhau. ViÖc chuyÓn ®æi ®iÖn ¸p lµm viÖc ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c cÇu nh¶y (Jumper) hay ®Ó nguyªn hoÆc c¾t c¸c d©y nèi t¹i mét vµi vÞ trÝ trªn b¶n m¹ch thiÕt bÞ. VÒ mÆt cÊu t¹o, s¬ ®å m¹ch tÝn hiÖu ®Çu vµo th−êng lµ c¸c bé c¸ch ly lµm viÖc theo 2 nguyªn t¾c kh¸c nhau cã t¸c dông b¶o vÖ thiÕt bÞ chèng sù cè bªn ngoµi. 18 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 20. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 • Bé c¸ch ly ®Çu vµo sö dông Comparator cã s¬ ®å nh− h×nh 1 - 2 H×nh 1 - 2: Bé c¸ch ly ®Çu vµo sö dông Comparator Nã sö dông khuÕch ®¹i thuËt to¸n víi tæng trë ®Çu vµo lín. TÝn hiÖu ®Çu ra cña bé Comparator khi ®iÖn ¸p tÝn hiÖu lín h¬n Ung−ìng. Ta cã: Ud= Ung−ìng-Uphô nªn: Khi Ud>0 tøc lµ Ung−ìng>Uphô suy ra Ura=Vsat. Khi Ud

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản