intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ - Bản Thí

Chia sẻ: Phan Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:191

368
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung đồ án tốt nghiệp bao gồm 3 phần: phần 1 lập dự án khả thi tuyến Đồng Mỏ - Bản Thí, phần 2 thiết kế thi công chỉ đao tuyến Đồng Mỏ - Bản Thí, phân 3 chuyên đề nghiên cứu bản vẽ thiết kế thi công hầm chui km 379+812 trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ - Bản Thí

 1. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m v¨n Du Môc luc Lêi Nãi ®Çu ............................................................................................ 8 ThiÕt kÕ tuyÕn............................................................................9 Giíi thiÖu chung...........................................................................................10 1.1.C¨n cø lËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn ®êng s¾t..........................................10 1.2.Tµi liÖu sö dông..................................................................................10 1.3.Môc tiªu ®å ¸n.....................................................................................10 1.4.Ph¹m vi nghiªn cøu giíi h¹n nghiªn cøu...............................................11 1.4.1.Ph¹m vi:.................................................................................................11 1.4.2.Giíi h¹n nghiªn cøu................................................................................11 1.5.Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng tuyÕn ®êng s¾t...................................12 Giíi thiÖu tuyÕn...........................................................................................14 2.1.T×nh h×nh nÒn kinh tÕ x· héi vïng ®i qua........................................14 02.1.1. T×nh h×nh ®Þa chÊt c«ng tr×nh.......................................................14 12.1.2. T×nh h×nh vËt liÖu x©y dùng:..........................................................14 2.2.§iÒu kiÖn tù nhiªn...............................................................................15 2.2.1.VÞ trÝ ®Þa lý........................................................................................15 2.2.2.KhÝ hËu................................................................................................15 2.2.3. T×nh h×nh thuû v¨n:............................................................................15 2.3.T×nh h×nh giao th«ng vËn t¶i............................................................16 C¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n......................................................................18 3.1.Chän khæ ®êng:.................................................................................18 3.2.Chän sè ®êng chÝnh.........................................................................19 3.3.Chän lo¹i søc kÐo, lo¹i ®Çu m¸y :.......................................................20 3.4.Chän lo¹i toa xe:..................................................................................21 3.5.Chän ip :..............................................................................................21 3.6.X¸c ®Þnh träng lîng ®oµn tµu Q , chiÒu dµi Ltµu ...........................23 3.6.1. TÝnh träng lîng ®oµn tµu Q :..............................................................23 3.6.2. KiÓm tra ®iÒu kiÖn khëi ®éng...........................................................24 3.6.3. TÝnh träng lîng hµng cña ®oµn tµu:...................................................25 Líp §êng s¾t K48 1 Trêng §HGTVT
 2. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m v¨n Du 3.6.4.Sè toa xe cña ®oµn tµu :.......................................................................25 3.6.5.ChiÒu dµi ®oµn tµu lµ:..........................................................................25 3.7.Chän chiÒu dµi dïng ®îc cña ®êng ga..............................................26 3.7.1. TÝnh chiÒu dµi sö dông cña ®êng ®ãn tiÔn:......................................26 3.7.2. Chän chiÒu dµi nÒn ga:......................................................................26 3.7.3. X¸c ®Þnh sè ®êng trong ga:...............................................................26 3.8.Chän trÞ sè dèc gia cêng:..................................................................27 3.9.Chän RMin., Rmax.............................................................................27 3.9.1. Khæ ®êng vµ cÊp ®êng: ...................................................................28 3.9.2. VËn tèc ch¹y tµu:.................................................................................28 3.9.3. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh:..........................................................................28 3.10.Tiªu chuÈn nÒn ®êng.......................................................................28 3.10.1.BÒ réng mÆt ®Ønh nÒn ®êng: .........................................................28 3.10.2.Mui luyÖn:...........................................................................................29 3.10.3.Ta luy nÒn ®êng 1:m..........................................................................30 3.10.4. Cao ®é vai ®êng................................................................................31 3.10.5.ThiÕt kÕ r·nh tho¸t níc.........................................................................32 3.10.6.Ranh giíi chiÕm ®Êt cña ®êng s¾t. ...................................................33 3.10.7.Tr¾c ngang nÒn ®êng........................................................................33 3.10.8 NÒn ®êng trong ga.............................................................................34 3.11.Chän lo¹i kiÕn tróc tÇng trªn. .........................................................35 3.11.1.Chän lo¹i ray........................................................................................35 3.11.2.Chän lo¹i tµ vÑt:..................................................................................36 3.11.3.Líp ®¸ ba l¸t.........................................................................................38 3.11.4.Chän lo¹i ghi:.......................................................................................39 3.11.5.ThiÕt bÞ phßng x« .............................................................................39 3.11.6.Chän lo¹i lËp l¸ch: ...............................................................................40 3.12.TÇn suÊt thiÕt kÕ:...........................................................................40 3.13.KiÕn tróc ..........................................................................................40 3.14.Th«ng tin tÝn hiÖu............................................................................40 3.14.1.ThiÕt bÞ thùc hiÖn .............................................................................40 3.14.2.ThiÕt bÞ th«ng tin:..............................................................................41 3.15.Vßng quay ®Çu m¸y: .......................................................................41 Líp §êng s¾t K48 2 Trêng §HGTVT
 3. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m v¨n Du 3.16.Khæ giíi h¹n:.....................................................................................43 ThiÕt kÕ b×nh ®å tr¾c däc tuyÕn.............................................................43 4.1. ThiÕt kÕ b×nh ®å.............................................................................43 4.1.1. C¸c ph¬ng ph¸p v¹ch tuyÕn:................................................................43 4.1.2. Nguyªn t¾c chung khi thiÕt kÕ b×nh ®å:............................................44 4.1.3. ThiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn:....................................................................45 4.2. ThiÕt kÕ tr¾c däc:............................................................................51 4.2.1. ThiÕt kÕ ®êng ®á trªn tr¾c däc. .......................................................51 4.2.2. KiÓm tra thiÕt kÕ tr¾c däc ®¶m b¶o ch¹y tµu an toµn vµ ªm thuËn.. .52 4.2.3. Khi thiÕt kÕ tr¾c däc ph¶i ®¶m b¶o ch¹y tÇu liªn tôc..........................54 4.2.4. Chän chiÒu dµi dèc :...........................................................................55 4.2.5. KiÓm tra vÞ trÝ ®iÓm ®æi dèc theo vÞ trÝ b×nh ®å vµ c«ng tr×nh nh©n t¹o ........................................................................................................55 4.2.6.ThiÕt kÕ tr¾c däc cho ph¬ng ¸n côc bé................................................55 4.3 Nguyªn t¾c ph©n bè ®iÓm ph©n giíi ............................................56 4.3.1 Ph©n theo tiªu chuÈn thèng nhÊt..........................................................56 4.3.2 Ph©n bè theo yªu cÇu riªng cña tõng tuyÕn (tiªu chuÈn riªng): ............56 4.3.3 Yªu cÇu vÒ b×nh ®å tr¾c däc .............................................................56 4.3.4 Néi dung ph©n bè ®iÓm ph©n giíi........................................................57 4.3.5 §¸nh gi¸ viÖc ph©n bè ga......................................................................60 thiÕt kÕ vµ bè trÝ c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc.................................................62 5.1. Bè trÝ tÝnh to¸n lu lîng vµ khÈu ®é cèng.........................................63 5.1.1.Bè trÝ cÇu cèng....................................................................................63 5.1.2.TÝnh thñy v¨n cèng...............................................................................64 5.1.3.TÝnh khÈu ®é cèng Lc.........................................................................71 5.2. C«ng tr×nh cÇu trªn tuyÕn................................................................77 5.3. ThiÕt kÕ r·nh trªn nÒn ®µo dµi.........................................................78 5.3.1. R·nh ®Ønh:.........................................................................................79 5.3.2. R·nh biªn.............................................................................................79 TÝnh to¸n c«ng tr×nh phÝ...........................................................................80 6.1. Khèi lîng ®µo ®¾p trªn ®êng chÝnh tuyÕn.....................................80 Líp §êng s¾t K48 3 Trêng §HGTVT
 4. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m v¨n Du 6.1.1.NÒn ®¾p:.............................................................................................81 6.1.2. NÒn ®µo:.............................................................................................81 6.2.Khèi lîng ®µo ®¾p trong ga...............................................................82 6.3.Khèi lîng c«ng tr×nh phô gåm............................................................98 6.4.Khèi lîng cÇu, cèng, hÇm...................................................................98 6.4.1. ChiÒu dµi cèng...................................................................................98 6.4.2.ChiÒu dµi hÇm : ..............................................................................99 * VÞ trÝ cöa hÇm, chiÒu dµi hÇm................................................................99 6.4.3.ChiÒu dµi cÇu: ..............................................................................102 6.5.ChiÒu dµi kiÕn tróc tÇng trªn vµ ghi................................................102 6.5.1. TÝnh khèi lîng kiÕn tróc tÇng trªn PAC (c¶ tuyÕn)...........................102 6.5.2.TÝnh khèi lîng kiÕn tróc tÇng trªn ®o¹n côc bé.................................105 6.5.3.TÝnh khèi lîng kiÕn tróc tÇng trªn ph¬ng ¸n chÝnh ®o¹n cã côc bé.. 106 6.6.th«ng tin tÝn hiÖu.............................................................................108 6.6.1. Ph¬ng ¸n chÝnh..............................................................................108 6.6.2. Ph¬ng ¸n côc bé................................................................................108 6.6.3. Ph¬ng ¸n chÝnh ®o¹n cã côc bé.......................................................108 6.7.Ghi.....................................................................................................108 6.8.Khèi lîng x©y dùng nhµ ga (m2).....................................................108 So s¸nh kinh tÕ - kü thuËt c¸c ph¬ng ¸n...................................................109 KiÕn nghÞ.................................................................................................113 ThiÕt kÕ thi c«ng chØ ®¹o......................................................114 NhiÖm vô thiÕt kÕ....................................................................................114 1.1. NhiÖm vô thiÕt kÕ:.......................................................................114 1.2. Tµi liÖu xuÊt ph¸t:..........................................................................115 1.3. Giíi thiÖu t×nh h×nh chung cña tuyÕn:........................................115 1.1. §Þa h×nh ®Þa m¹o..............................................................................115 1.2. T×nh h×nh ®Þa chÊt thuû v¨n:.............................................................116 1.3. KhÝ hËu:..............................................................................................116 1.4. Giao th«ng vËn t¶i:...............................................................................117 1.5. VËt liÖu x©y dùng:...............................................................................117 Líp §êng s¾t K48 4 Trêng §HGTVT
 5. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m v¨n Du 1.6. C¸c vÊn ®Ò kh¸c..................................................................................118 Khèi lîng c«ng tr×nh..................................................................................119 2.1. Khèi lîng ®µo ®¾p ®Êt ®¸..............................................................119 2.1.1. §iÒu phèi ®Êt :..................................................................................119 2.2 cèng..................................................................................................120 2.2.1. Khèi lîng cèng...................................................................................120 2.3. Khèi lîng kiÕn tróc tÇng trªn:...........................................................120 2.3.1.Ray:....................................................................................................120 2.3.2.Tµ vÑt:................................................................................................120 2.3.3.LËp l¸ch:..............................................................................................120 2.3.4.Bul«ng nèi:..........................................................................................120 2.3.5.Ghi:.....................................................................................................121 2.3.6.§¸ bal¸t:................................................................................................121 2.3.7.Khèi lîng phô kiÖn nèi gi÷ ray:.............................................................121 2.4.Khèi lîng nhµ ga:...............................................................................121 2.5. Th«ng tin tÝn hiÖu...........................................................................121 2.6. Khèi lîng cÇu . ...............................................................................121 2.7. Khèi lîng HÇm.................................................................................121 X¸c ®Þnh ph¬ng ¸n - tr×nh tù thi c«ng......................................................122 3.1.Ph¬ng ph¸p thi c«ng.........................................................................122 3.1.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ:...........................................................................122 3.1.2. Thi c«ng nÒn:....................................................................................122 3.1.3. Thi c«ng cèng :..................................................................................123 3.1.4. Thi c«ng ®Æt ray :............................................................................123 3.1.5. Thi c«ng r¶i ®¸ :.................................................................................124 3.1.6. Thi c«ng th«ng tin tÝn hiÖu nhµ ga cÊp níc .....................................124 3.1.7. C«ng t¸c hoµn thiÖn vµ bµn giao.......................................................124 3.2.Thêi gian vµ tr×nh tù thi c«ng :.........................................................124 3.2.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ:...........................................................................124 3.2.2. C«ng t¸c thi c«ng nÒn ®êng :............................................................125 3.2.2.1.Chän m¸y thi c«ng :.................................................................................125 3.2.2.2.§Þnh møc m¸y thi c«ng :.........................................................................126 Líp §êng s¾t K48 5 Trêng §HGTVT
 6. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m v¨n Du 3.2.2.3.TÝnh sè m¸y mãc vµ nh©n lùc................................................................135 3.2.3. Thi c«ng cèng, cÇu, hÇm: .................................................................139 3.2.3.1: C«ng t¸c thi c«ng cèng:.......................................................................139 3.2.4. Thi c«ng ®Æt ray:.............................................................................141 3.2.4.1.Chän chiÒu ®Æt ray:..............................................................................142 3.2.4.2.Ph¬ng ph¸p ®Æt ray:..............................................................................142 3.2.4.3.Tæ chøc ®Æt ray:...................................................................................145 3.2.4.4.TiÕn ®é ®Æt ray:...................................................................................145 3.2.5Thi c«ng r¶i ®¸:.....................................................................................145 3.2.5.1 Lùa chän vµ tæ chøc lÊy ®¸ :.................................................................145 3.2.5.2. TiÕn ®é r¶i ®¸:.......................................................................................146 3.2.6. Th«ng tin tÝn hiÖu.............................................................................148 3.2.7. Thi c«ng nhµ ga vµ cÊp tho¸t níc........................................................149 3.2.8.Thêi gian hoµn thiÖn bµn giao c«ng tr×nh..........................................149 KÕ ho¹ch cung cÊp nh©n lùc thiÕt bÞ m¸y mãc......................................150 4.1.Môc ®Ých yªu cÇu:..........................................................................150 4.2.KÕ ho¹ch cô thÓ:..............................................................................150 4.2.1.KÕ ho¹ch cung cÊp nh©n lùc:.............................................................150 4.2.2.KÕ ho¹ch cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn:....150 4.2.3.KÕ ho¹ch cung cÊp vËt t nhiªn liÖu:....................................................151 LËp kh¸i to¸n c«ng tr×nh............................................................................154 5.1. Nguyªn t¾c lËp kh¸i to¸n:.................................................................154 5.2. Ph¬ng ph¸p lËp kh¸i to¸n:.................................................................154 5.3.C¸ch tÝnh:.........................................................................................155 ....................................................................................................................155 An toµn lao ®éng.......................................................................................161 6.1.Kh¸i qu¸t:...........................................................................................161 6.1.1. Môc ®Ých yªu cÇu vµ tÇm quan träng:.............................................161 6.1.2. C¸c biÖn ph¸p vµ nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ an toµn lao ®éng:..........162 6.2.Mét sè vÊn ®Ò cô thÓ.....................................................................162 6.2.1 Thi c«ng nÒn:....................................................................................163 6.2.2. Thi c«ng cÇu, cèng , hÇm, nhµ ga, th«ng tin tÝn hiÖu:....................163 Líp §êng s¾t K48 6 Trêng §HGTVT
 7. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m v¨n Du 6.2.3. Thi c«ng ®Æt ray r¶i ®¸:..................................................................163 Tæ chøc qu¶n lý thi c«ng..........................................................................164 C¸c c«ng tr×nh t¹m xÝ nghiÖp trùc thuéc.................................................166 7.1.C«ng tr×nh t¹m:.................................................................................166 0§êng t¹m: ...................................................................................................166 1§êng th«ng tin t¹m:.....................................................................................166 2Nhµ cöa t¹m:..............................................................................................166 7.2.XÝ nghiÖp trùc thuéc:......................................................................167 7.2.1.B·i l¾p cÇu ray:...................................................................................167 7.2.1.1.VÞ trÝ:.....................................................................................................167 7.2.1.2.S¬ ®å b·i l¾p vµ trang thiÕt bÞ:.............................................................167 7.2.1.3.Tæ chøc thi c«ng l¾p cÇu ray:...............................................................167 7.2.1.4.N¨ng suÊt b·i l¾p cÇu ray:......................................................................167 7.2.2. C«ng trêng s¶n suÊt cÊu kiÖn l¾p ghÐp:..........................................168 7.2.3. Xëng c¬ khÝ söa ch÷a:.....................................................................169 PhÇn III : Chuyªn ®Ò................................................................................170 Lêi nãi ®Çu VËn t¶i ®êng s¾t cïng víi vËn t¶i ®êng bé, hµng kh«ng, ®êng thuû...t¹o nªn m¹ng líi Giao th«ng kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi mçi quèc gia. §êng s¾t ra ®êi kh«ng sím so víi c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c nhng nã mau chãng trë thµnh ph¬ng tiÖn chñ ®¹o trong vËn t¶i vµ trong sù ph¸t triÓn Líp §êng s¾t K48 7 Trêng §HGTVT
 8. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m v¨n Du cña mçi quèc gia.(NhÊt lµ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, vËn chuyÓn container, vËn t¶i liªn vïng...). Víi vËn t¶i ®êng s¾t vai trß quan träng cña nã lµ kh¶ n¨ng kÕt nèi gi÷a c¸c ph¬ng thøc vËn t¶i, ®ãng vai trß quan träng h×nh thµnh vËn t¶i ®a ph¬ng thøc.ý thøc ®îc ®iÒu ®ã víi nhiÖm vô thiÕt kÕ ®îc giao §ATN lµ thiÕt kÕ kh¶ thi vµ thiÕt kÕ thi c«ng chØ ®¹o tuyÕn ®êng s¾t §ång Má - B¶n ThÝ. Víi sù híng dÉn cña c¸c thÇy, c« gi¸o trong Bé m«n §êng S¾t vµ ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh vµ chu ®¸o cña thÇy gi¸o TS. Lª C«ng Thµnh em ®· hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp ®îc giao. Néi dung ®å ¸n tèt nghiÖp bao gåm 3phÇn: -PhÇn I: LËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn §ång Má - B¶n ThÝ -PhÇn II: ThiÕt kÕ thi c«ng chØ ®ao tuyÕn §ång Má - B¶n ThÝ -Ph©n III: Chuyªn ®Ò:nghiªn cøu b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng hÇm chui km379+812 trªn tuyÕn ®êng s¾t Hµ Néi – Tp Hå ChÝ Minh Em xin tr©n träng c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n §êng S¾t. Hµ Néi, ngµy th¸ng 5 n¨m 2012 Sinh viªn Ph¹m v¨n Du Líp §êng s¾t K48 8 Trêng §HGTVT
 9. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m v¨n Du PhÇn I ThiÕt kÕ tuyÕn LËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn §ång Má - B¶n ThÝ Líp §êng s¾t K48 9 Trêng §HGTVT
 10. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Du Ch¬ng I Giíi thiÖu chung 1.1. C¨n cø lËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn ®êng s¾t. - C¨n cø vµo nhiÖm vô vµ thiÕt kÕ tèt nghiÖp cña bé m«n ®êng s¾t khoa c«ng tr×nh trêng §¹i häc Giao th«ng vËn t¶i ngµy 15/01/2012 Víi néi dung: + LËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn ®êng s¾t §ång Má - B¶n ThÝ + LËp thiÕt kÕ thi c«ng chØ ®¹o tuyÕn + Chuyªn ®Ò :nghiªn cøu b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng hÇm chui km379+812 trªn tuyÕn ®êng s¾t Hµ Néi – Tp Hå ChÝ Minh 1.2. Tµi liÖu sö dông. - Qui ph¹m thiÕt kÕ ®êng s¾t khæ 1000mm - Gi¸o tr×nh thiÕt kÕ ®êng s¾t tËp I, II. - Gi¸o tr×nh thi c«ng ®êng s¾t tËp I, II. - Gi¸o tr×nh kiÕn tróc tÇng trªn. - Gi¸o tr×nh nÒn ®êng s¾t. - Gi¸o tr×nh söa ch÷a ®êng s¾t - Sæ tay thiÕt kÕ ®êng s¾t tËp I, II. - C«ng tr×nh vît s«ng. - CÇu cèng nhá trªn ®êng « t«. - B¶n ®å khu vùc. - §Þa lý ViÖt Nam - Qui ho¹ch h¹ tÇng c¬ së n¬i cã tuyÕn ®i qua. - C¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸. 1.3. Môc tiªu ®å ¸n. ThiÕt kÕ tuyÕn ®êng s¾t §M- BT khæ 1000mm ®¹t c¸c tiªu chuÈn tèc ®é Vmax cña tµu hµng Vmax = 60km/h tµu kh¸ch Vmax = 60km/h Líp §êng s¾t K48 10 Trêng §HGTVT
 11. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Du Phï hîp víi quy ho¹ch n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn ®êng s¾t hiÖn ®¹i ho¸ ®êng s¾t phôc vô cho viÖc nèi m¹ng víi ®êng s¾t §«ng Nam ¸ vµ quèc tÕ trong t¬ng lai. 1.4. Ph¹m vi nghiªn cøu giíi h¹n nghiªn cøu. 1.4.1.Ph¹m vi: - Nghiªn cøu lËp dù ¸n kh¶ thi tuyÕn ®êng s¾t §M – BT. - ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng chØ ®¹o. + §iÓm ®Çu ga §ång Má trªn tuyÕn Hµ Néi - L¹ng S¬n. + §iÓm cuèi ga B¶n ThÝ. 1.4.2.Giíi h¹n nghiªn cøu Néi dung ®å ¸n thùc hiÖn nhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp ®îc giao víi c¸c sè liÖu gi¶ ®Þnh ban ®Çu ®îc giao: - B×nh ®å tuyÕn §ång Má - B¶n ThÝ tØ lÖ 1/10.000 - §é dèc h¹n chÕ ip = 90/00 - §Çu m¸y §iezen D13E - Lo¹i toa xe H-TQ: T¶i träng 30T tù träng 14.4T dµi 12.8m chiÕm 30% - Lo¹i toa xe M-TQ: T¶i träng 50T tù träng 19T dµi 12.2m chiÕm 70% - HÖ sè chÊt hµng α = 0,85 - §M §13E: l®m =15.5m ltxt = 8m - Khèi lîng chuyªn chë cho c¸c n¨m vËn t¶i N¨m thø 2 5 10 Khèi lîng vËn chuyÓn (106 tÊn) 2.0/1.5 3.0/2.0 4.0/3.0 G®i/GvÒ Sè ®«i tµu kh¸ch (®«i tµu/ngµy 1 2 2 ®ªm) Sè ®«i tµu lÎ (®«i tµu/ngµy ®ªm) 1 2 3 Líp §êng s¾t K48 11 Trêng §HGTVT
 12. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Du 1.5. Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng tuyÕn ®êng s¾t. §o¹n ®êng s¾t §ång Má - B¶n ThÝ n»m trªn tuyÕn ®êng s¾t Hµ Néi L¹ng S¬n. §©y lµ tuyÕn ®êng quan träng trong m¹ng líi ®êng s¾t n- íc ta. TuyÕn Hµ L¹ng nèi liÒn ®êng s¾t Thèng NhÊt t¹i Hµ Néi vµ ®i qua 3 tØnh B¾c Ninh, B¾c Giang vµ L¹ng S¬n ®ång thêi nèi liÒn víi hÖ thèng quèc tÕ quan qua thÕ giíi. Do tuyÕn Hµ L¹ng lµ tuyÕn ®êng liªn vËn giao th«ng qua thÕ giíi v× vËy tuyÕn cã tÇm quan träng lín. TuyÕn nèi liÒn qua c¸c vïng d©n c c¸c trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ , v¨n ho¸ cña c¸c ®Þa ph¬ng vµ trung ¬ng nh Hµ Néi, B¾c Ninh, B¾c Giang, KÐp, §ång Má, L¹ng S¬n, §ång §¨ng nh÷ng vïng c«ng nghiÖp, nh÷ng trung t©m c«ng nghiÖp ®Þa ph¬ng nh B¾c Ninh, B¾c Giang, L¹ng S¬n víi c¸c ngµnh kh¸ ph¸t triÓn nh chÕ biÕn c©y c«ng nghiÖp vµ kho¸ng s¶n. TuyÕn cã nhiÖm vô chuyªn chë hµnh kh¸ch tõ miÒn xu«i lªn miÒn ngîc vµ ngîc l¹i nã gãp phÇn ®¾c lùc vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ cña c¸c tØnh phÝa B¾c, xo¸ bá sù chªnh lÖch gi÷a miÒn xu«i vµ miÒn ngîc, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n. Tõ Hµ Néi tuyÕn nèi liÒn víi c¸c tuyÕn: Hµ Néi - H¶i Phßng Hµ Néi- Thanh Ho¸ - Vinh Hµ Néi - Lµo Cai Hµ Néi -KÐp –U«ng BÝ vµ Hµ Néi-KÐp Th¸i -Nguyªn Tõ L¹ng S¬n tuyÕn nèi liÒn víi L¹ng S¬n - Kú Lõa Na D¬ng - Mãng C¸i Tõ §ång §¨ng cã ®êng giao th«ng §ång §¨ng - Na SÇm - Cao B»ng. Nh vËy tuyÕn Hµ L¹ng lµ ®êng trôc chÝnh trong m¹ng líi ®êng s¾t quèc gia. Tõ c¸c vïng tuyÕn ®i qua, tõ c¸c ®êng nèi víi ®êng Hµ L¹ng vµ tõ ®iÓm xuÊt ph¸t ta thÊy r»ng: TuyÕn cã ý nghÜa kinh tÕ - chÝnh trÞ - Líp §êng s¾t K48 12 Trêng §HGTVT
 13. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Du v¨n ho¸ rÊt quan träng, nèi liÒn víi thñ ®« Hµ Néi víi c¸c thÞ x· thÞ trÊn sÇm uÊt, trï phó. Cã t¸c dông ®oµn kÕt c¸c d©n téc trong níc, n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc cu¶ c¸c d©n téc thiÓu sè, gi¶m sù chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é gi÷a d©n téc miÒn xu«i vµ d©n téc miÒn ngîc. Ngµy nay tuyÕn gãp phÇn rÊt lín cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch. Líp §êng s¾t K48 13 Trêng §HGTVT
 14. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Du Ch¬ng II Giíi thiÖu tuyÕn 2.1. T×nh h×nh nÒn kinh tÕ x· héi vïng ®i qua. 0 2.1.1. T×nh h×nh ®Þa chÊt c«ng tr×nh. Vïng nói tõ lµng N¾c trë lªn thuéc lo¹i trÇm tÝch gåm c¸c líp ®Êt sÐt vµ sa th¹ch lÉn nhau. TÇng phñ lµ ®Êt phong ho¸ dµy tõ 1 ®Õn 4 cm. Toµn bé ®Þa tÇng do ¶nh hëng, cÊu t¹o ®Þa h×nh, ®Þa chÊt cña khu vùc ®éng ®Êt nªn bÞ g·y khóc nhiÒu, ë mét vµi ®o¹n cã líp ®¸ v«i dµy kho¶ng 12m vµ dµi kho¶ng 1km. Côc bé cã ®¸ v«i riolÝt 128 km trªn tuyÕn cò. TuyÕn ®i qua khu vùc ®Þa chÊt æn ®Þnh, phÇn lín c¸c tÇng ®¸ däc theo khu vùc tuyÕn ®êng theo lo¹i mÒm dÎo, nªn tuy cã ¶nh hëng t¹o s¬n nhng Ýt ph¸t sinh ®øt ®o¹n nøt nÎ, nh÷ng hè s©u cã vÕt nøt cÊu t¹o cña c¸c thêi ®¹i t¹o s¬n nhng kh«ng tiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c líp ®Êt ®¸ däc tuyÕn cã híng t¬ng ®èi thèng nhÊt xÕp vÒ phÝa ®«ng cã lîi cho viÖc æn ®Þnh nÒn ®êng. 1 2.1.2. T×nh h×nh vËt liÖu x©y dùng: C¸c lo¹i ®Êt ®¸ ®Ó x©y dùng cÇu cèng vµ r¶i ®êng cã thÓ khai th¸c ngay tõ vïng tuyÕn ®i qua ch¹y däc tõ §ång Má - B¶n ThÝ ë phÝa ®èi diÖn víi tuyÕn so víi dßng s«ng chÊt lîng ®ñ tèt. HiÖn nay ®· cã c¸c c«ng trêng s¶n xuÊt ®¸ Sao Mai (C¸ch §ång Má 2km vÒ phÝa Mai Tïng) khai th¸c tËp trung víi quy m« lín cã thÓ cung cÊp ®¸ cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh vµ ®¸ d¨m ®Ó r¶i ®êng, c¸t, sái cã thÓ lÊy tõ s«ng Kú Cïng - L¹ng S¬n ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh. Ngoµi ra cßn cã thÓ vËn chuyÓn tõ ViÖt Tr× trong trêng hîp ë Kú Cïng kh«ng cung cÊp ®ñ. Gç lÊy ë c¸c d·y nói cao h¬n gÇn ®ã ®Ó phôc vô cho viÖc lµm l¸n tr¹i. Tre nøa ë vïng tuyÕn ®i qua rÊt Ýt, cã thÓ dïng cá tranh ®Ó x©y dùng l¸n tr¹i. Líp §êng s¾t K48 14 Trêng §HGTVT
 15. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Du 2.2. §iÒu kiÖn tù nhiªn. 2.2.1.VÞ trÝ ®Þa lý. §o¹n tuyÕn ®Çu tiªn tuyÕn Hµ Néi - L¹ng S¬n. N»m b¾t ®Çu mèc ga Hµ Néi, nèi liÒn Hµ Néi víi c¸c tØnh phÝa B¾c. Vïng tuyÕn ®i qua lµ vïng nói cao cã ®é dèc ngang cña mÆt ®Êt thiªn nhiªn lín, cã nhiÒu khe nói s©u. Sên ®åi cã chç gÇn nh dèc ®øng, lßng suèi ë thîng nguån rÊt dèc, tõ ch©n ®Ìo xuèng tho¶i h¬n. §Þa h×nh tõ §ång Má ®Õn Mai Tïng theo thiÕt kÕ míi ®Þa h×nh cßn dÔ dµng, tuyÕn cã thÓ men theo sên nói vµ cã thÓ n©ng dÇn cao ®é lªn. ®o¹n tõ Mai Tïng ®i ®Þa h×nh mét bªn lµ nói cao, sên nói khe s©u h×nh thµnh thÕ ch©n chim, c¸c khe s©u vµ c¸c nói cao lµ ®iÓm cÇn ph¶i vît qua kh«ng sao tr¸nh khái, ®ã lµ c¸c ®iÓm khèng chÕ ®é cao g©y khã kh¨n cho viÖc thiÕt kÕ. 2.2.2.KhÝ hËu. Níc ta n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa, n¾ng l¾m ma nhiÒu. Nh×n chung khÝ hËu Èm thÊp, hµng n¨m cã giã mïa vµ b·o lín, lîng ma hµng n¨m t¬ng ®èi lín. Sè ngµy ma hµng n¨m ®Òu trªn 100 ngµy, ma nhiÒu nhÊt lµ th¸ng 8. Th¸ng ma nhiÒu nhÊt lªn ®Õn 20 ngµy, lîng ma nhiÒu nhÊt lµ 310mm. Theo thèng kÕ ®Õn n¨m 1937 th× tr¹m thuû v¨n H÷u Lòng lîng bèc h¬i trung b×nh lµ 1/50 lîng ma hµng n¨m. Híng giã mïa ®«ng lµ §«ng B¾c cßn giã mïa hÌ lµ híng §«ng Nam. Giã m¹nh nhÊt ®¹t tíi 20-30 m/s vµo th¸ng 7,8,9, nhiÖt ®é trung b×nh tõ 21- 27 0C, nhiÖt ®é thÊp nhÊt lµ 10C vµo th¸ng12, nhiÖt ®é cao nhÊt lµ 400C vµo th¸ng 6,7. 2.2.3. T×nh h×nh thuû v¨n: TuyÕn theo khu vùc s«ng Th¬ng, trong ®o¹n nµy dßng s«ng cã ®é dèc lín, c©y cèi tha thít nªn mïa ma níc lò lªn nhanh lu tèc lín, nhng mïa kh« rÊt Ýt, dßng s«ng cã nhiÒu ®¸ cuèn tr«i bÞ uèn khóc, bê s«ng bÞ xãi lë nhiÒu. Do tuyÕn ®i qua theo sên nói phÝa t©y, dßng s«ng vµ ®i ë cao ®é cao cho nªn kh«ng chÞu ¶nh hëng cña mïa ma lò vµ níc d©ng cña dßng s«ng nµy. Líp §êng s¾t K48 15 Trêng §HGTVT
 16. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Du 2.3. T×nh h×nh giao th«ng vËn t¶i. • T×nh h×nh giao th«ng ®êng bé. C¸c ®êng giao th«ng chñ yÕu sau ®©y nèi liÒn c¸c ga tuyÕn víi c¸c ®êng l©n cËn. §êng quèc lé 1A ch¹y suèt tõ Hµ Néi - L¹ng S¬n. §êng quèc lé 1B ch¹y suèt tõ §ång §¨ng - Th¸i Nguyªn §êng quèc lé 4 ch¹y tõ Kú Lõa - Na S¬n. §êng §ång §¨ng ®i Na SÇm - Cao B»ng, KÐp - Bè H¹ - Th¸i Nguyªn §êng sè 13 tõ B¾c Ninh - §«ng TriÒu - Hßn Gai. Trong ®ã c¸c ®êng: §êng sè 4 phôc vô cho viÖc chë than tõ Na D¬ng - Kú Lõa. §êng KÐp - Bè H¹, chë than tõ Bè H¹ - KÐp, c¸c ®êng cßn l¹i chñ yÕu phôc vô viÖc ®i l¹i cña nh©n d©n c¸c tØnh. Khu vùc hÉp dÉn: gåm c¸c tØnh B¾c Ninh, B¾c Giang, L¹ng S¬n, vµ trong t¬ng lai cßn cã mét sè tØnh kh¸c. - Ngoµi nhiÖm vô chë hµng ho¸ th«ng qua. TuyÕn cßn cã nhiÖm vô chuyªn chë hµnh kh¸ch lÎ ®Þa ph¬ng. Ngoµi chuyªn chë hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch trong níc tuyÕn cßn chuyªn chë hµnh kh¸ch liªn vËn quèc tÕ. • T×nh h×nh giao th«ng ®êng thuû: L¹ng S¬n lµ tØnh vïng cao, do ®ã hÖ thèng s«ng ngßi Ýt, nhÊt lµ c¸c s«ng lín. Do ®ã kh«ng thuËn lîi cho vËn t¶i ®êng thñy. • T×nh h×nh ®êng s¾t cò: TuyÕn Hµ L¹ng do thùc d©n Ph¸p x©y dùng n¨m 1876 tõ thÞ x· B¾c Giang ®i §ång §¨ng. Lóc ®Çu theo khæ ®êng 600mm, sau ®ã c¶i t¹o thµnh ®êng 1000mm vµ kÐo dµi thªm hai ®Çu: phÝa B¾c ®Õn L¹ng S¬n, phÝa nam ®Õn Hµ Néi. Sau hoµ b×nh lËp l¹i, ®êng s¾t ®îc kh«i phôc nhanh chãng ®Ó trao ®æi kinh tÕ víi c¸c níc anh em phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta. C¸c chØ tiªu kü thuËt cña tuyÕn ®êng s¾t cha ®îc n©ng cao, n¨ng lùc th«ng qua vµ n¨ng lùc vËn chuyÓn cña tuyÕn cßn bÞ h¹n chÕ: dèc Líp §êng s¾t K48 16 Trêng §HGTVT
 17. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Du lín, b¸n kÝnh ®êng cong nhá, c¸c khu gian ph©n bè kh«ng ®Òu tèc ®é ch¹y tµu cßn bÞ h¹n chÕ. HiÖn nay, víi yªu cÇu vËn chuyÓn ngµy cµng t¨ng, khèi lîng chuyªn chë ngµy cµng lín, ®ßi hái ®êng ph¶i cã tiªu chuÈn kü thuËt cao, víi c¸c tiªu chuÈn cò th× tuyÕn ®êng kh«ng thÓ ®¶m nhËn ®îc nhiÖm vô vËn chuyÓn, v× thÕ viÖc c¶i t¹o, thiÕt kÕ míi lµ cÇn thiÕt. Líp §êng s¾t K48 17 Trêng §HGTVT
 18. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Du Ch¬ng III C¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n. 3.1. Chän khæ ®êng: §o¹n ®êng s¾t §ång Má – B¶n ThÝ n»m trong tuyÕn ®êng s¾t Hµ Néi – L¹ng S¬n lµ mét tuyÕn ®êng s¾t chñ yÕu ë miÒn B¾c níc ta. ViÖc thiÕt kÕ tuyÕn cã ý nghÜa rÊt lín vÒ mäi mÆt nh kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ, quèc phßng, an ninh cña c¸c ®Þa ph¬ng n¬i tuyÕn ®i qua. TuyÕn ®îc x©y dùng sÏ nèi liÒn nh÷ng vïng n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nh÷ng trung t©m kinh tÕ chÝnh trÞ v¨n ho¸ cña ®Þa ph¬ng vµ trung - ¬ng, còng nh ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®i l¹i ngµy cµng nhiÒu cña nh©n d©n trong vïng. Do vËy tuyÕn cã nhiÖm vô vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch gi÷a c¸c vïng vµ gi÷a miÒn xu«i lªn miÒn ngîc vµ ngîc l¹i. TuyÕn ®· giãp phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n . Víi kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cã thÓ Gct < 3,5.10 6 tÊn dïng khæ 1000mm Víi kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cã thÓ Gct > 3,5.10 6 tÊn dïng khæ 1435mm Mét sè u, nhîc ®iÓm vÒ mÆt kinh tÕ cña hai lo¹i khæ ®êng trªn: • Khæ 1435 ¦u ®iÓm: Kh¶ n¨ng chuyªn chë lín, v× thÕ sÏ cã lîi vÒ kinh tÕ khi nhu cÇu vËn chuyÓn ngµy cµng nhiÒu. Nhîc ®iÓm : Gi¸ thµnh x©y dùng cao, c«ng nghÖ phøc t¹p • Khæ 1000 ¦u ®iÓm: Vèn ®Çu t ban ®Çu phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ níc ta hiÖn nay. TiÕt kiÖm diÖn tÝch sö dông ®Êt, phï hîp víi ®Þa h×nh chËt hÑp Nhîc ®iÓm: Kh¶ n¨ng vËn chuyÓn bÞ h¹n chÕ Líp §êng s¾t K48 18 Trêng §HGTVT
 19. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Du * Bªn c¹nh c¸c yÕu tè kinh tÕ vµ kü thuËt nªu trªn th× yÕu tè quan träng nhÊt ®ã lµ ®Þnh híng chiÕn lîc ph¸t triÓn vÒ khæ ®êng s¾t níc ta hiÖn nay ®ã lµ : - QuyÕt ®Þnh sè1533/KH§T ngµy 11/6/97 cña Bé GTVT quyÕt ®Þnh khæ §SVN lµ khæ 1000mm thêi gian ®Çu lµ ®êng ®¬n, thêi gian sau lµ ®êng ®«i + HiÖn nay ®êng s¾t cã hai khæ ®êng chÝnh :Khæ ®êng 1435mm vµ khæ ®êng 1000mm. *. Khæ ®êng 1435mm thÝch hîp cho ®Þa h×nh Ýt phøc t¹p, nã cho phÐp t¨ng tèc ®é tµu vµ vËn chuyÓn víi khèi lîng lín. Tuy nhiªn yªu cÇu vÒ kÜ thuËt, thi c«ng cao h¬n, chi phÝ ®Çu m¸y toa xe cao vµ kh«ng thÝch hîp víi mét sè ®Þa h×nh ë ViÖt Nam. *.Khæ ®êng 1000mm lµ khæ ®êng ®ang ®îc sö dông réng r·i ë ViÖt Nam. Nã thÝch hîp cho ®Þa h×nh ë ViÖt Nam vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Çu m¸y toa xe ë ViÖt nam nhng kh«ng vËn chuyÓn ®îc khèi lîng lín vµ viÖc n©ng cao tèc ®é ch¹y tÇu khã kh¨n . C¨n cø vµo c¸c yÕu tè trªn vµ nhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp. Khæ ®- êng chän cho tuyÕn lµ ®êng khæ 1000mm 3.2. Chän sè ®êng chÝnh Khi thiÕt kÕ tuyÕn míi viÖc chän ®êng ®¬n hay ®êng ®«i ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸, kh¶ n¨ng th«ng qua cña tuyÕn ®- êng ®ã ngoµi ra cÇn ®¶m b¶o tèc ®é l÷ hµnh lín vµ ®¼ng cÊp cña tuyÕn ®êng. Qua theo dâi thùc tÕ thÊy r»ng khi kh¶ n¨ng th«ng qua yªu cÇu: + N > 60 ®«i tµu/ ngµy ®ªm th× lµm ®êng ®«i ngay tõ ®Çu. + 20≤ N ≤ 60 ®«i tµu / ngµy ®ªm th× lµ ®êng ®¬n, tõng ®o¹n ®- êng ®«i. + N< 20 th× lµm ®êng ®¬n. §Ó x¸c ®Þnh sè ®êng chÝnh ta ph¶i x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng th«ng qua. Líp §êng s¾t K48 19 Trêng §HGTVT
 20. ®å ¸n tèt nghiÖp Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Du • Theo ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ: Theo tr×nh ®é hiÖn t¹i vÒ kh¶ n¨ng trang bÞ cho tuyÕn ®êng ta cã thÓ ®a ra hai ph¬ng ¸n sau: a) Lóc ®Çu lµm ®êng ®¬n, sau ®ã ®Æt dÇn tõng ®o¹n ®êng ®«i vµ trong t¬ng lai sÏ ®Æt cho toµn tuyÕn. b) ThiÕt kÕ tuyÕn theo tiªu chuÈn cña ®êng ®«i nhng ban ®Çu chØ thiÕt kÕ ®êng ®¬n • Theo tiªu chuÈn kü thuËt: C¨n cø n¨ng lùc th«ng qua yªu cÇu ë n¨m thø 10: N =(1+p)*(nh+nkek+nlel) ®«i tµu/ngµy ®ªm p = 0.2; ek = 1.2; el = 1.5 G10 .γ nh = 365.QH Víi G10 = 4 (TriÖuT) QH = 969 T(lÊy ë phÇn tÝnh to¸n sau) γ = 1 . 1 HÖ sè ba ®éng xÐt tíi sù vËn chuyÓn kh«ng ®Òu trong n¨m. 4 106 1,1 nh = = 12.440 (®«i tµu/ngµy ®ªm) 365 969 ⇒ N10 = (1+0,2)*(12.440+2*1,2+3*1,5) = 23.208 (®«i tµu/ngµy ®ªm) Theo qui ®Þnh víi N >20(®«i tµu/ngµy ®ªm) th× lµm ®êng ®¬n hoặc ®êng ®«i . Tuy nhiªn xÐt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ vµ kü thuËt cña níc ta hiÖn nay th× chän ph¬ng ¸n lµm ®êng ®¬n lµ hîp lý. 3.3. Chän lo¹i søc kÐo, lo¹i ®Çu m¸y : HiÖn nay ë níc ta cã 2 lo¹i ®Çu m¸y lµ ®Çu m¸y ®iªzen, ®Çu m¸y ®iÖn.ViÖc lùa chän lo¹i søc kÐo ®Çu m¸y phô thuéc vµo : - Trang thiÕt bÞ cña Nhµ níc - Kh¶ n¨ng cung cÊp ®Çu m¸y vµ nhiªn liÖu. Líp §êng s¾t K48 20 Trêng §HGTVT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2