intTypePromotion=3

Đồ án tốt nghiệp: Điều chỉnh tốc độ động cơ rôtor lồng sóc

Chia sẻ: La He | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:74

0
109
lượt xem
38
download

Đồ án tốt nghiệp: Điều chỉnh tốc độ động cơ rôtor lồng sóc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp: Điều chỉnh tốc độ động cơ rôtor lồng sóc có kết cấu gồm 7 chương, bao gồm các nội dung: Giới thiệu máy và nguyên lý hoạt động chương; tính toán và xác định kích thước chủ yếu của máy chương; tính toán dây quấn, rãnh stator và khe hở không khí chương; tính toán dây quấn, rãnh và gông rôtor; tính toán mạch từ; tính toán tham số của động cơ điện ở chế độ định mức; tính toán tổn hao thép và tổn hao cơ chương; tính toán đặc tính làm việc của động cơ;... Tham khảo nội dung đồ án để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Điều chỉnh tốc độ động cơ rôtor lồng sóc

 1. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö LÔØI NOÙI ÑAÀU  Trong coâng cuoäc xaây döïng vaø phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc ngaøy caøng phaùt trieån cao hôn trong moïi lónh vöïc : coâng nghieäp, giao thoâng vaø caùc dòch vuï trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Thöïc teá cho thaáy maùy ñieän khoâng ñoàng boä noùi chung vaø ñoäng cô khoâng ñoàng boä noùi rieâng. Do coù keát caáu ñôn giaûn deã cheá taïo, laøm vieäc chaéc chaén, hieäu suaát cao, giaù thaønh laïi haï maø noåi baät nhaát laø ñoäng cô khoâng ñoàng boä roâtor loàng soùc vaø ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát. Trong coâng nghieäp ñöôïc duøng noù laøm nguoàn ñoäng löïc cho maùy caûn, maùy coâng cuï trong coâng nghieäp nheï… trong haàm moû duøng maùy tôøi, quaït gioù… trong noâng nghieäp duøng maùy bôm, maùy gia coâng noâng saûn… trong dòch vuï haèng ngaøy maùy ñieän khoâng ñoàng boä cuõng chieám moät vò trí khaù quan troïng nhö ñöôïc duøng cho maùy quay ñóa. Quaït gioù, ñoäng cô cho tuû laïnh vaø caùc thieát bò khaùc… Toùm laïi, theo söï phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát ñieän khí hoaù vaø töï ñoäng hoaù ngaøy caøng cao trong saûn xuaát, ñôøi soáng vaø trong moät soá lónh vöïc khaùc. Cho neân phaïm vi öùng duïng cuûa maùy ñieän khoâng ñoàng boä noùi chung vaø ñoäng cô khoâng ñoàng boä noùi rieâng ngaøy caøng roäng raõi vaø thoâng duïng nhieàu nhaát laø ñoäng cô khoâng ñoàng boä Roâtor loàng soùc coù coâng suaát vöøa vaø nhoû vì so vôùi caùc loaïi ñoäng cô khaùc noù coù öu ñieåm noåi baät hôn haún, ngoaøi ra trong khi laøm vieäc ít gaây tieáng oàn vaø khoâng gaây ra caûn nhieãu voâ tuyeán. Nhöng noù coù moät soá nhöôïc ñieåm laø moâmen môû maùy nhoû, doøng ñieän môû maùy lôùn, ñieàu chænh toác ñoä khoù khaên. Do ñoù khoâng theå khôûi Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 1
 2. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö ñoäng tröïc tieáp hay laøm vieäc trong moät soá tröôøng hôïp taûi caàn moâmen lôùn vaø toác ñoä lôùn… ñeåkhaéc phuïc nhöôïc ñieåm naøy thì ngöôøi ta cheá taïo ra loaïi ñoäng cô khoâng ñoàng boä roâtor loàng soùc nhieàu toác ñoä, duøng roâtor raõnh saâu, loàng soùc keùp… nhaèm ñeå haï ñöôïc doøng ñieän khôûi ñoâïng vaø taêng ñöôïc moâmen môû maùy vaø ñieàu chænh toác ñoä deã daøng hôn. Trong suoát thôøi gian hoïc chuyeân nghaønh veà maùy ñieän cuõng khoâng ñuû nhieàu cho ñeán khi nhaän ñeà taøi toát nghieäp, em ñöôïc khoa vaø boä moân thieát bò ñieän giao cho nhieäm vuï thieát keá ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha roâtor loàng soùc vôùi caùc soá lieäu ban ñaàu nhö treân. Ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï yeâu caàu cuûa bang thieát keá ñaët ra, em ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa caùc thaày coâ giaùo boä moân vaø ñaët bieät laø thaày giaùo höôùng daãn Nguyeãn Trung Cö, cuøng vôùi söï noã löïc cuûa baûn thaân, em ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa baûng thieát keá tuaàn töï theo caùc chöông nhoû sau: Lôøi noùi ñaàu Chöông I. Giôùi thieäu maùy vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng Chöông II.Tính toaùn vaø xaùc ñònh kích thöôùc chuû yeáu cuûa maùy Chöông III.Tính toaùn daây quaán, raõnh Stator vaø khe hôû khoâng khí Chöông IV.Tính toaùn daây quaán, raõnh vaø goâng roâtor Chöông V. Tính toaùn maïch töø Chöông VI. Tính toaùn tham soá cuûa ñoäng cô ñieän ôû cheá ñoä ñònh möùc Chöông VII. Tính toaùn toån hao theùp vaø toån hao cô Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 2
 3. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö Chöông VIII.Tính toaùn ñaëc tính laøm vieäc cuûa ñoäng cô Chöông IX. Tính toaùn ñaëc tính khôûi ñoäng Chöông X. Tính toaùn nhieät Chöông XI. Tính toaùn troïng löôïng,vaät lieäu taùc duïng vaøchæ tieâu söû duïng vaät lieäu maùy. Chöông XII .Tính toaùn cô. Chöông XII . Chuyeân Ñeà. Noùi chung trong quaù trình thieát keá, tuy baûn thieát keá ñaõ hoaøn thaønh vaø ñaït ñöôïc yeâu caàu, chæ tieâu cuõng nhö tieâu chuaån cuûa nhaø nöôùc cuûa baûn thieát keá ñeà ra. Nhöng em laø moät sinh vieân môùi baét tay vaøo vieäc nghieân cöùu vaø thieát keá vaû laïi ñeà taøi veà maùy ñieän raát ña daïng vaø phong phuù, hôn nöõa thôøi gian coù haïn. Cho neân em khoâng traùnh khoûi nhöng thieáu xoùt vaø cuõng nhö khoâng toái öu cuûa vaán ñeà. Do ñoù em raát mong söï thoâng caûm vaø boû qua cuûa thaày coâ veà nhöõng sai soùt cuûa em trong baûng thieát keá vaø em mong muoán nhaän ñöôïc söï chæ baûo vaø goùp yù cuûa caùc thaày coâ trong boä moân ñeå cho em hoïc hoûi vaø ruùt kinh nghieäm veà sau. Em xin chaân thaønh caûm ôn. Haø Noäi, thaùng 5 naêm 2005 Sinh vieân thieát keá Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 3
 4. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG A. Phaân loaïi vaø keát caáu vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô:  I. Phaân loaïi: Theo keát caáu cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä coù theå chia ra laøm caùc kieåu chính: kieåu hôû, kieåu baûo veä, kieåu kín, kieåu phong noå... Theo keát caáu cuûa Rotor, maùy ñieän khoâng ñoàng boä chia laøm 2 loaïi: loaïi Rotor kieåu daây quaán vaø loaïi Rotor kieåu loàng soùc. Theo soá pha treân daây quaán Stator coù theå chia laøm caùc loaïi: Moät pha, hai pha vaø ba pha. II.Keát caáu: Gioáng nhö caùc maùy ñieän quay khaùc, maùy ñieän khoâng ñoàng boä goàm caùc boä phaän chính sau: 1.Phaàn tónh hay Stator: Treân Stator coù voû, loõi saét vaø daây quaán. a. Voû maùy: Voû maùy coù taùc duïng coá ñònh loõi saét vaø daây quaán, khoâng duøng ñeå laøm maïch daãn töø . thöôøng voû maùy laøm baèng gang. Ñoái vôùi maùy coù coâng suaát lôùn (1000 Kw) thöôøng duøng theùp taám haøn laïi laøm thaønh voû. Tuyø theo caùch laøm nguoäi maùy maø daïng voû cuõng khaùc nhau. b. Loõi saét: Loõi saét laø phaàn daãn töø . Vì töø tröôøng ñi qua loõi saét laø töø tröôøng quay neân ñeå giaûm toån hao, loõi saét ñöôïc laøm baèng nhöõng laù theùp kyõ thuaät ñieän daøy 0,5mm gheùp laïi. Khi ñöôøng kính ngoaøi loõi saét nhoû hôn 990mm thì duøng caû taám troøn eùp laïi. Khi ñöôøng kính ngoaøi lôùn hôn trò soá treân thì phaûi duøng nhöõng taám hình reû quaït gheùp laïi thaønh khoái troøn. Moãi laù theùp kyõ thuaät ñieän ñeàu coù phuû sôn caùch ñieän treân beà maët ñeå giaûm toån hao do doøng ñieän xoaùy gaây neân. Neáu loõi saét ngaén thì coù theå gheùp thaønh moät khoái. Neáu loõi saét daøi quaù thì thöôøng gheùp thaønh töøng theáp ngaén, moãi theáp daøi 6 Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 4
 5. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö ñeán 8 cm,ñaët caùch nhau 1cm ñeå thoâng gioù cho toát. Maët trong cuûa laù theùp coù xeû raõnh ñeå ñaët daây quaán. c. daây quaán: Daây quaán Stator ñöôïc ñaët vaøo caùc raõnh cuûa loõi saét vaø ñöôïc caùch ñieän toát vôùi loõi saét. Boái daây coù theå laø moät voøng (goïi laø daây quaán kieåu thanh daãn) boái daây thöôøng ñöôïc cheá taïo daïng phaàn töû vaø tieát dieän daây thöôøng lôùn, hay cuõng coù theå: boái daây goàm nhieàu voøng daây (tieát dieän daây nhoû goïi laø daây quaán kieåu voøng daây). Soá voøng daây moãi boái, soá boái daây moãi pha vaø caùch noái daây laø tuyø thuoäc vaøo coâng suaát, ñieän aùp, toác doä, ñieàu kieän laøm vieäc cuûa maùy vaø quaù trình tính toaùn maïch töø. 2. Phaàn quay hay Rotor: phaàn naøy coù hai boä phaän chính laø loõi saét vaø daây quaán. a. Loõi saét: Loõi saét laø caùc laù theùp kyõ thuaät ñieän gheùp laïi vôùi nhau. Loõi saét ñöôïc gheùp tröïc tieáp leân truïc maùy hoaëc leân moät giaù Rotor cuûa maùy. Phía ngoaøi cuûa laù theùp coù xeû raõnh ñeå ñaët daây quaán. a. Rotor vaø daây quaán Rotor: Rotor coù hai loaïi chính: Rotor kieåu daây quaán vaø Roto kieåu loàng soùc. - Loaïi Rotor kieåu daây quaán : Rotor coù daây quaán gioáng nhö daây quaán Stator. Trong maùy ñieän côõ trung bình trôû leân thöôøng duøng daây quaán kieåu soùng hai lôùp vì boùp ñöôïc nhöõng ñaàu daây noái, keát caáu daây quaán treân Rotor chaët cheõ. Trong maùy ñieän côõ nhoû thöôøng duøng daây quaán ñoàng taâm moät lôùp. Daây quaán ba pha cuûa Rotor thöôøng ñaáu hình sao, coøn ba ñaàu kia ñöôïc noái vaøo ba vaønh tröôït thöôøng laøm baèng ñoàng ñaët coá ñònh ôû moät ñaàu truïc vaø thoâng qua choåi than coù theå ñaáu vôùi maïch ñieän beân ngoaøi. Ñaëc ñieåm cuûa loaïi ñoäng cô ñieän Rotor daây quaán laø coù theå thoâng qua choåi than ñöa ñieän trôû phuï hay suaát ñieän ñoäng phuï vaøo maïch ñieän Rotor ñeå caûi thieän tính naêng môû maùy, ñieàu chænh toác ñoä hoaëc caûi thieän heä soá coâng suaát cuûa maùy. Khi maùy laøm vieäc bình thöôøng daây quaán Rotor ñöôïc noái ngaén maïch. Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 5
 6. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö - Loaïi Rotor kieåu loàng soùc: keát caáu cuûa loaïi daây quaán naøy raát khaùc vôùi daây quaán Stator. Trong moãi raõnh cuûa loõi saét Rotor ñaët vaøo thanh daãn baèng ñoàng hay nhoâm daøi ra khoûi loõi saét vaø ñöôïc noái taét laïi ôû hai ñaàu baèng hai vaønh ngaén maïch baèng ñoàng hay nhoâm laøm thaønh moät caùi loàng maø ngöôøi ta quen goïi laø loàng soùc. Daây quaán loàng soùc khoâng caàn caùch ñieän vôùi loõi saét. ñeå caûi thieän tính naêng môû maùy, trong maùy coâng suaát töông ñoái lôùn, raõnh Roto coù theå laøm thaønh daïng raõnh saâu hoaëc laøm thaønh hai raõnh loàng soùc hay coøn goïi laø loàng soùc keùp. Trong maùy ñieän côõ nhoû, raõnh Roto thöôøng ñöôïc laøm cheùo ñi moät goùc so vôùi taâm truïc. 3. Khe hôû: Vì Rotor laø moät khoái troøn neân khe hôû ñeàu. Khe hôû trong maùy ñieän khoâng ñoàng boä raát nhoû (töø 0,2 ñeán 1mm trong maùy ñieän côõ nhoû vaø vöøa) ñeå haïn cheá doøng ñieän töø hoùa laáy töø löôùi vaøo vaø nhö vaäy môùi coù theå laøm cho heä soá coâng suaát cuûa maùy cao hôn * Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy ñieän khoâng ñoàng boä noùi chung vaø ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha roâtor loàng soùc noùi rieâng laø laøm vieäc döïa theo nguyeân lyù caûm öùng ñieän töø. * Khi cho doøng ñieän 3 pha ñi vaøo daây quaán 3 pha ñaët trong loõi saét Stator, trong loõi saét Stator cuûa maùy taïo ra moät töø tröôøng quay vôùi toác ñoä ñoàng boä n 1= 60.f/p vôùi p laø soá ñoâi cöïc, f laø taàn soá löôùi. Töø tröôøng quay caét caùc thanh daãn cuûa daây quaáy Stator, caûm öùng caùc sö6t1 ñieän ñoäng. Vì daây quaán roâtor noái ngaén maïch, nen söùc ñieän ñoäng caûm öùng seõ sinh ra doøng ñieän trong caùc thanh daãn cuûa roâtor. Löïc taùc duïng töông hoã giöõa töø tröôøng quay cuûa maùy vôùi thanh daãn mang doøng ñieän roâtor, keùo roâtor quay cuøng chieàu quay töø tröôøng vôùi toác ñoä n Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 6
 7. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö n N F dt N s F dt n n1 F dt s n F dt n1 Fdt n1 Fdt 1 1 n n Fdt Fdt s s Hình : Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä Ñeå minh hoaï veõ töø tröôøng quay toác ñoä n 1, chieàu söùc ñieän ñoäng vaø doøng ñieän caûm öùng trong thanh daãn roâtor, chieàu löïc ñieän töø F ñt. Khi xaùc ñònh chieàu söùc ñieän ñoäng caûm öùng theo qui taéc baøn tay phaûi ta caên cöù vaøo chuyeån ñoäng töông ñoái cuûa thanh daãn roâtor vôùi töø tröôøng. Neáu coi töø truôøng ñöùng yeân thì chieàu chuyeån ñoäng töông ñoái cuûa thanh giöôïc vôùi chieàu chuyeån doäng cuûa n 1. töø ñoù aùp duïng qui taéc baøn tay phaûi xaùc ñònh ñöôïc chieàu chuyeån ñoäng cuûa söùc ñieän ñoäng nhö hình veõ. Chieàu löïc ñieän töø xaùc ñòng theo qui taéc baøn tay traùi truøng vôùi chieàu quay n1. Toác ñoä n cuûa maùy nhoû hôn toác ñoä töø tröôøng quay n1, vì neáu toác ñoä baèng nhau thì không coù söï chuyeån ñoäng töông ñoái, trong daây quaán khoâng coù söùc ñieän ñoäng vaø doøng ñieän caûm öùng, löïc ñieän töø baèng 0. Ñoä cheânh leäch giöõa toác ñoä töø tröôøng quay vaø toác ñoä maùy goïi laø toác doä tröôït n 2 . n2 = n 1 – n Heä soá tröôït cuûa toác ñoä laø : n2 n1 -n s= = n1 n1 Khi roâtor ñöùng yeân (n = 0), heä soá tröôït s = 1. Khi roâtor quay ñònh möùc s = 0,02 0,06 Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 7
 8. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö toác ñoä ñoäng cô : 60.f n n1 (1 s) (1 s) voøng/phuùt p Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 8
 9. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö CHÖÔNG II : KÍCH THÖÔÙC CHUÛ YEÁU 1. Toác ñoä ñoàng boä : 60.f1 60.50 p= = =2(v� ong/ ph� ut) n1 1500 trong ñoù : n1 =1500 laø toác ñoä cuûa ñoäng cô f1 =50 hz laø taàn soá cuûa löôùi ñieän 2. Ñöôøng kính ngoaøi Stator : Vôùi Pñm = 90 kw vaø p =2 tra phuï luïc 10-6 taøi lieäu thieát keá maùy ñieän . Ta coù chieàu cao taâm truïc cuûa ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä Rotor loàng soùc kieåu IP23 theo tieâu chuaån Vieät Nam 1987-1994 caùch ñieän caáp B vôùi h=250 mm. Tra baûng 10.3 trang 230 ta ñöôïc ñöôøng kính ngoaøi Stator theo tieâu chuaån trong daõy 4A cuûa nga D n = 43,7cm. 3. Ñöôøng kính trong Stator : Theo baûng 10.2 trang 230 coù KD=(0,64 0,68) öùng vôùi ñoäng cô coù 2p =4 Trong ñoù : + KD : tæ soá giöõa ñöôøng kính trong vaø ngoaøi Stator + D : Ñöôøng kính trong Stator + Dn =43,7mm D = KD.Dn =(0,64 0,68) . 43,7 = 29,7 mm 4. Coâng suaát tính toaùn : K E .P 0,98.90 P' = = =104,2kw η.cosϕ 0,93.0,91 Trong ñoù : Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 9
 10. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö + KE = 0,98 :Tæ soá giöõa söùc ñieän ñoäng vaø ñieän aùp.Tra hình 10.2 trang 231 saùch TKMÑ theo D n = 43,7cm. + P = 90 kw η 0,93 Theo baûng 10.1 trang 228 saùch cos 0,91 TKMÑ 5. Chieàu daøi tính toaùn cuûa loõi saét Stator : 6,1.107.P' lδ = αδ .ks.kd.A.Bδ .D2.n 6,1.107.104,2 = = 21,87cm 0,64.1,11.0,92.420.0,8.29,72.1500 Laáy l = 21,8 cm trong ñoù : + α δ = 0,64 laø heä soá cöïc töøñöôïc choïn theo kieåu + ks = 1,11 laø heä soá soùng hình sinquaán ôû maùy daây + kd =0,92 nhieàu cöïc trang 231 laø heä soá daây quaán saùch TKMÑ + A = 420 A/cm laø taûi ñöôøng + B = 0,806 laø maät ñoä töø thoâng khe hôû khoâng khí Do loõi saét ngaén neân ñöôïc laøm thaønh moät khoái. Chieàu daøi cuûa loõi saét Stator, Rotor : l1 = l2 =l = 21,8 cm 6. Böôùc cöïc : π.D 3,14.29,7 τ= = =23,33cm 2p 4 Trong ñoù : 2p = 4 soá ñoâi cöïc D = 29,7 cm Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 10
 11. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö 7. Laäp phöông aùn so saùnh : Heä soá : l δ 21,8 λ= = =0,93 τ 23,33 Trong daõy maùy ñoäng cô khoângñoàng boä K, coâng suaát 90 KW, 2p = 4 coù cuøng ñöôøng kính ngoaøi (nghóa laø cuøng chieàu cao taâm truïc h). vôùi maùy 100 KW 2p = 4 . + Heä soá taêng coâng suaát cuûa maùy naøy laø : 100 γ = =1,11 90 Do ñoù cuûa maùy 100 kw baèng : 100 = . 90 =1,11.0,93=1,032 Theo hình 10.3b trang 233 ta thaáy heä soá 90 vaø 100 naèm trong vuøng gaïch cheùo cho pheùp töùc laø thoûa maõn ñieàu kieän kinh teá vaø kyõ thuaät. Do ñoù vieäc choïn phöông aùn treân laø hôïp lyù. 8. Doøng ñieän pha ñònh möùc : P .10 3 90.10 3 I1 = = =161,13 A U1 .η. cos 220.0 ,93.0 ,91 Trongñoù : +U1 = 220 laø ñieän aùp ñaët vaøo Stator + P = 90 KW laø coâng suaát ñònh möùc +η =0,93 laø hieäu suaát +cos = 0,91 laø heä soá coâng suaát Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 11
 12. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö CHÖÔNG III : THIEÁT KEÁ DAÂY QUAÁN, RAÕNH STATOR VAØ KHE  HÔÛ KHOÂNG KHÍ Daây quaán phaàn öùng (Stator) maùy ñieän xoay chieàu khoâng ñoàng boä rotor loàng soùc goàm nhieàu phaàn töû noái vôùi nhau theo qui luaät nhaát ñònh. Caùc phaàn töû ôû ñaây cuõng chính laø soá boái daây vaø ñöôïc ñaët trong caùc raõnh phaàn öùng. Moãi boái daây coù nhieàu voøng daây. Soá voøng daây cuûa moãi boái, soá boái cuûa moãi pha vaø caùch noái phuï thuoäc vaøo coâng suaát, ñieän aùp, toác ñoä, ñieàu kieän laøm vieäc cuûa maùy... vaø quaù trình tính toaùn ñieän töø Daïng raõnh Stator phuï thuoäc vaøo thíeât keá ñieän töø vaø loaïi daây daãn. Raõnh ñöôïc thieát keá sao cho coù theå cho vöøa soá daây daãn keå caû caùch ñieän vaø coâng ngheä cheá taïo (daäp, caét) deã daøng. Maät ñoä töø thoâng treân goâng vaø raêng khoâng lôùn hôn moät trò soá nhaát ñònh, ñeå ñaûm baûo tính naêng cuûa maùy. Ñoái vôùi khe hôû khoâng khí ta coá gaén laáy nhoû ñeå cho doøng ñieän khoâng taûi nhoû vaø heä soá coâng suaát cao. Nhöng neáu khe hôû khoâng khí quaù nhoû thì coâng ngheä cheá taïo khoù vaø ñeã saùt coát laøm taêng toån hao phuï. 9. Soá raõnh Stator : Soá raõnh cuûa moät pha döôùi moät cöïc laø q 1, thoâng thöôøng choïn q1 trong khoaûng töø 2 ñeán 5. ôû ñaây vì maùy coù coâng suaát vöøa neân laáy q 1 = 4. Vieäc choïn q1 aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán soá raõnh Stator Z 1. soá raõnh naøy khoâng neân nhìeâu quaù vì nhö vaäy dieän tích caùch ñieän chieám choã so vôùi soá raõnh ít seõ nhieàu hôn do ñoù Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 12
 13. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö heä soá lôïi duïng raõnh seõ keùm ñi. Maët khaùc veà phöông dieän ñoä beàn cô thì soá raõnh lôùn laøm cho ñoä beàn cô cuûa raêng yeáu ñi. Neáu soá raõnh ít seõ laøm cho daây quaán phaân boá khoâng ñeàu treân beà maët loõi saét neân suaát töø ñoäng phaàn öùng coù nhieàu soá baäc cao. Z1 =6.p.q1 = 6 . 2. 4 =48 raõnh 10. Böôùc raõnh Stator : π.D. 3,14.29,7 t1 1,944cm Z1 48 11. Soá thanh daãn taùc duïng cuûa moät raõnh : Choïn soá maïch nhaùnh song song a =1 A.t .a 420.1,944.4 U r1= 1 = =20,26 I1 161,13 Nhöng soá thanh daãn taùc duïng cuûa moät raõnh U r1 phaûi döôïc qui veà soá nguyeân. Vì daây laø duøng daây quaán hai lôùp neân noù phaûi laø soá nguyeân chaün do ñoù laáy Ur1 = 20 thanh. 12. Soá voøng daây noái tieáp cuûa moät pha : U r1 20 W1=p.q1. =2.4. =40 (voøng) a 4 Trong ñoù : Choïn soá maïch nhaùnh song song a1 = 4 13. Tieát dieän vaø ñöôøng kính daây daãn : Theo hình 10.4a tri soá AJ cuûa maùy ñieän khoâng ñoàng boä kieåu baûo veä IP23 vôùi h = 250 mm, trang 237 saùch TKMÑ ta laáy giaù trò AJ = 2370 A2/cm.mm2 Maät ñoä doøng ñieän AJ 2370 J= = =5,7A mm2 A 415 Trong ñoù : Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 13
 14. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö 2.m.W1.I 1�m 2.3.40.161,13 A= = =415A/cm p.D 2.29,7 - Tieát dieän daây sô boä: I1 161,13 S1' = ' = =2,356mm2 a1.n1.J1 4.3.5,7 Trong ñoù: n1 = 3 laø soá sôïi chaäp song song a1 = 4 laø soá maïch nhaùnh song song Iñm = 161,13 cm J1' 5,7 A mm2 Ta choïn n1 =3 laø soá sôïi chaäp song song - Theo phuï luïc VI baûng VI-1 trang 619 saùch TKMÑ choïn daây ñoàng traùng men FET-155 coù ñöôøng kính d 1,74 2 dcd 1,825 vôùi S1 = 2,38 mm 14. Kieåu daây quaán: Choïn daây quaán 2 lôùp soùng böôùc ngaén vôùi y = 10 Z1 48 12 2.P 4 y 10 0,833 12 15. Heä soá daây quaán: + Heä soá böôùc ngaén: ky sin . sin0,833. 0,966 2 2 15 sinq1. sin4. + Heä soá böôùc raûi: kr 2 2 0,958 15 q1.sin 4.sin 2 2 Trong ñoù: p.360 2.360 15 Z1 48 + Heä soá daây quaán: kd = ky . kr = 0,966 . 0,958 =0,925 Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 14
 15. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö 16.Töø thoâng khe hôû khoâng khí: K E .U1 0,98.220 φ= = = 0,02625wb 4.kd .kd . f .W1 4.1,11.0,925.50.40 Trong ñoù: KE = 0,98 laáy theo hình 10 – 2 U1 = 220 Ñieän aùp pha ñònh möùc ks 1,11 kd = 0,925 f = 50 Hz laø taàn soá W1 = 40 voøng 17.Maät ñoä töø thoâng khe hôû khoâng khí: φ.104 0,02625.104 Bδ = = = 0,806T aδ .t1.l1 0,64.23,33.21,8 Trong ñoù: 0,02625Wb 0,64 laø heä soá xung cöïc töø 1 23,33 cm l1 =21,8 cm 18.Sô boä ñònh chieàu roäng cuûa raêng: B .l .t 0,806.1,944 b'z1= d 1 1 = =0,911cm Bz1.l1.kc 1,85.0,93 Trong ñoù: B 0,806T t1 = 1,944 cm kc =0,93 laø heä soá eùp chaët loõi saét tra theo baûng 2.2 trang saùch TKMÑ + Ñoäng cô kieåu baûo veä IP23, 2p = 4, h = 250 mm. Treo baûng 10.5b trang 241 saùch TKMÑ Ta choïn Bz1 = 1,85 T 19.Sô boä ñònh chieàu cao goâng Stator: Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 15
 16. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö φ.104 0,02625.104 h = ' g1 = = 4,05cm 2.Bg1.l1.kc 2.1,6.21,8.0,93 Trong ñoù: 0,02625Wb l1 = 21,8 cm kc = 0,93 laø heä soá eùp chaët loõi saét Bg1 = 1,6T laø maät ñoä töø thoâng trong goâng Stator (Tra theo baûng 10.5a trang 240 saùch TKMÑ). 20.Kích thöôùc raõnh vaø caùch ñieän : hr1 = 29,5 mm h12 = 22,5 mm d1 = 11 mm d2 = 13 mm b41 = 3,4 mm h41 = 0,5 mm D -D ' hr1= n -hg1 2 43,7 29,7 4,05 2,95cm 2 Trong ñoù: Dn = 43,7 cm D = 29,7 cm h'g1=4,05cm + Ñöôøng kính trong raõnh: π .( D+2.h41 ) -Z1.b'z1 π ( 29,7+2.0,05) -48.0,911 d1= = =1,112cm Z1-π 48-π laáy d1 = 1,1 cm =11 mm D+2.hr1-d2 b'z1= -d2] Z1 D+2.hr1 -b'z1.Z1 29,7+2.2,97 -48.0,911 d2 = = =1,33cm +Z1 +48 Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 16
 17. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö + Chieàu roäng mieäng raõnh: + Chieàu cao: d1+d2 1,3+1,1 h12 =hr1- -h41=2,95- -0,05=2,25cm 2 2 Trong ñoù: hr1 = 2,95 cm laø chieàu cao raêng Stator d1 = 1,1 cm ñöôøng kính ñaùy nhoû raõnh Stator d2 = 1,3 cm ñöôøng kính ñaùy lôùn raõnh Stator + Chieàu daøi mieäng raõnh: Trong thöïc teá chieàu daøi mieäng raõnh h 41 = 0,5 mm chöù khoâng theå nhoû hôn vì coâng ngheä caét daäp khoâng theå caét daäp ñöôïc. + Theo baûng VIII – 1 ôû phuï luïc VIII trang 629 saùch TKMÑ Choïn chieàu daøi caùch ñieän raõnh laø c = 0,4 mm Choïn chieàu daøi cuûa neâm laø c ’ = 0,5 mm + Dieän tích raõnh tröø neâm: ' .(d12 d 22 ) d1 d2 S r ( ).h12 8 2 .(112 132 ) 11 13 11 ( ).(22,5 ) 317mm 2 8 2 2 .d1 + Chieàu roäng cuûa mieáng caùc toâng neâm laø ( 2 ), cuûa taám caùch ñieän giöõa 2 lôùp laø (d 1 + d2). .d 2 .d1 ' + Scñ = 2.h12 d1 d 2 .c c 2 2 .13 .11 = 2.22,5 (11 13) .0,4 .0,5 44mm 2 2 2 + Dieän tích coù ích cuûa raõnh: Scñ = S r' Scñ = 317 – 44 = 273 Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 17
 18. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö + Heä soá laáp ñaày raõnh: ur .n1.d2cd 20.3.1,825 kñ = = =0,732 Sr 273 Trong ñoù : ur1 = 20 thanh n=3 sr = 273 cm 21.Beà roäng raõnh Stator: . D+2h41+d1 b'z1= -d1 Z1 29,7 2.0,05 1,1 1,1 0,922cm 48 . D 2.hr1 d2 ) bz''1 d2 Z1 . 29,7 2.2,95 1,3 1,3 0,945cm 48 b'z1+b''z1 0,922+0,945 bz1= = =0,933cm 2 2 22. Chieàu cao goâng Stator: D -D 1 43,7-29,7 1 hg1= n -hr1+ d2 = -2,95+ .1,3=4,27cm 2 6 2 6 23. Khe hôû khoâng khí: D 9 297 9 δ= (1+ )= (1+ ) = 0,8044mm 1200 2.p 1200 4 Vieäc choïn khe hôû khoâng khí sao cho nhoû nhaát ñeå coù theå coâng ngheä cheá tao ñöôïc vaø laøm giaûm doøng khoâng taûi, cos … nhöng khoâng quaù nhoû vì neáu quaù nhoû deã bò chaïm giöõa roâtor vaø Stator trong quaù trình laøm vieäc. Do ñoù theo nhöõng maùy ñaõ cheá taïo baûng 10.8 trang 253 saùchTKMÑ ta laáy 0,8mm 0,08cm Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 18
 19. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 19
 20. Ñoà aùn toát ngieäp                                 Giaùo vieân höôùng daãn: Nguyeãn Trung  Cö SÔ ÑOÀ DAÂY QUAÁN STATOR Z = 48 ; Y = 10; =12; q = 4; a = 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 Z AB X C Y Tröôøng ÑHBK Haø Noäi                   Trang: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản