intTypePromotion=1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ

Chia sẻ: Nguyen Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
734
lượt xem
145
download

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trung tâm ngoại ngữ ABC có các lớp Anh văn tổng quát , Anh văn giao tiếp và TOEIC . Số lượng học viên đông , thường xuyên thay đổi ,vì vậy Trung tâm cần một hệ thống tin học quản lý học viên để đảm bảo hoạt động của Trung tâm diễn ra thông suốt , hợp lý và hiệu quả . Nghiệp vụ của Trung tâm như sau: Mỗi năm trung tâm có 4 đợt khai giảng , cho tất cả các lớp , mỗi khóa kéo dài 3 tháng . Trong mỗi loại lớp : Anh văn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ

 1. ĐỀ TÀI: Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ
 2. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ I . KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI 1.Khảo sát Đề tài Trung tâm ngoại ngữ ABC có các lớp Anh văn tổng quát , Anh văn giao tiếp và TOEIC . Số lượng học viên đông , thường xuyên thay đổi ,vì vậy Trung tâm cần một hệ thống tin học quản lý học viên để đảm bảo hoạt động của Trung tâm diễn ra thông suốt , hợp lý và hiệu quả . Nghiệp vụ của Trung tâm như sau: Mỗi năm trung tâm có 4 đợt khai giảng , cho tất cả các lớp , mỗi khóa kéo dài 3 tháng . Trong mỗi loại lớp : Anh văn căn bản , Anh văn giao tiếp , TOEIC được chia theo từng cấp : 1,2,3,4,5,6…(từ thấp đến cao) tùy theo trình độ của mỗi học viên . Học phí ở mỗi loại lớp , cấp lớp có thể khác nhau. Mỗi lớp sẽ có thời khóa biểu nhất định Trước mỗi đợt khai giảng khoảng 1 tháng bộ phận giáo vụ tổ chức ghi danh cho học viên Khi đến đăng kí học , học viên chọn giờ học , ngày học , loại lớp mà mình muốn theo học (Anh văn căn bản , Anh văn giao tiếp , TOEIC) , giờ học . Học viên sẽ đóng học phí tương ứng với mức học phí thấp nhất của loại lớp đó. Nếu sau khi thi xếp lớp Học viên đươc xếp vào cấp lớp phù hợp ,cụ thể Học viên có thể phải đóng học phí bổ sung .Nhân viên Trung tâm ghi nhận thông tin học viên , thu tiền và in biên lai .Đối với Học viên cũ (tức là đã từng học ở Trung tâm ở các khóa học trước) nếu đã đậu trong kì thi cuối khóa thì được đăng kí cấp lớp cao hơn nếu không đậu thì được đăng kí học lại ứng với loại lớp đã theo học . Học viên này chỉ chọn giờ hoc mà không cần tham gia kì thi xếp lớp. Nhân viên Trung tâm sẽ ghi nhận thông tin học viên , thu tiền và lập biên lai học phí đồng thời hẹn ngày giờ để học viên đến thi xếp lớp. Trước mỗi khóa học , thường có 3 đợt thi xếp lớp.Sau khi có kết quả Giáo vụ sẽ tiến hành phân lớp. Với mỗi cấp lớp có thể có nhiều lớp để đảm bảo mỗi lớp chỉ có 25 – 30 học viên. Trang 2
 3. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Giáo viên tự ấn định ngày giờ thi kết thúc khóa học sau đó gửi cho nhân viên Giáo vụ tổng hợp , xếp loại.Kết quả sẽ lưu trong hồ sơ của học viên. TT Ngoại Ngữ ABC BIÊN LAI HỌC PHÍ Họ và tên : ………………………………………… Ngày sinh :…………./……………/……………… Lớp :………………………………………………. Số tiền thu :……………………… ……………….. Ngày ………tháng……năm………. Người nộp tiền Người thu tiền (Kí tên) (kí tên) 2 . Phân tích 2.1. Xác định thực thể  DANGKY (Đăng ký)  HOCVIEN (Học viên)  Mã Học viên (MaHocVien) : Đây là thuộc tính khóa , để phân biệt các học viên với nhau.  Tên Học viên (TenHocVien) : Tên học viên ứng với mỗi mã số.  Ngày sinh (NgaySinh)  Địa chỉ (DiaChi) : Địa chỉ của Học viên  BIENLAI (Biên lai)  Mã Biên lai (MaBienLai) :Thuộc tính khóa Trang 3
 4. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ  Thành tiền (ThanhTien) : Tiền Học phí  LOAILOP (Loại lớp)  Mã loại lớp (MaLoaiLop) : Thuộc tính khóa để phân biệt các loại lớp  Tên loại lớp (TenLoaiLop) : Tên gọi ứng với mỗi mã trên  CAPLOP (Cấp lớp)  Mã Cấp lớp (MaCapLop) : Thuộc tính khóa để phân biệt các cấp lớp ở cùng loại lớp Tên cấp lớp (TenCapLop) : Tên gọi ứng với mỗi mã trên.  LOP (Lớp)  Mã lớp học (MaLop) :Thuộc tính khóa để phân biệt giữa các lớp.  Tên lớp (TenLop) : Tên gọi ứng với mỗi mã trên  Sĩ số (SiSo) :Số Học viên trong lớp.  DOTTHI (Đơt thi)  Mã đợt thi (MaDotThi) : Thuộc tính khóa để phân biệt các đợt thi với nhau.  Ngày thi (NgayThi)  Giờ thi (GioThi)  KHOAHOC (Khóa học)  Mã Khóa học (MaKhoaHoc) : Thuộc tính khóa  Năm học (NamHoc).  DIEMTHI ( Điểm Thi)  Điểm (Diem) : Số điểm của bài thi  HOSOHOCVIEN (Hồ sơ Học viên)  Mã Hồ sơ (MaHoSo) : Thuộc tính khóa phân biệt cho từng Học viên  Điểm thi (DiemThi)  Xếp loại (XepLoai) Trang 4
 5. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ 2.2. Mô hình ERD Trang 5
 6. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 6
 7. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ 2.3. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ  DANGKY ( MaLop , MaHocVien , MaBienLai)  BIENLAI ( MaBienLai , ThanhTien , MaHocVien , MaLop)  HOCVIEN (MaHocVien , TenHocVien , NgaySinh , DiaChi)  CAPLOP ( MaCapLop , TenCapLop)  LOAILOP ( MaLoaiLop , TenLoaiLop , NgayHoc , GioHoc )  LOP ( MaLop , MaCapLop , MaLoaiLop , MaKhoaHoc , TenLop , SiSo )  KHOAHOC ( MaKhoaHoc , NamHoc)  DOTTHI ( MaDotThi , MaKhoaHoc , NgayThi , GioThi)  DIEMTHI (MaHocVien , MaDotThi , Diem)  HOSOHOCVIEN (MaHoSo , MaHocVien , MaLop , DiemThi , XepLoai) 2.3.1. Mô tả chi tiết các quan hệ o Quan hệ ĐĂNG KÝ DANGKY ( MaLop , MaHocVien , MaBienLai) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MaLop Mã lớp C 10 B PK Mã học 2 MaHocVien viên C 10 B FK Mã biên 3 MaBienLai lai C 30 B FK Tổng số : 50 Trang 7
 8. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 50 (byte)= 250 KB Kích thước tối đa :10 000 x 50 (byte ) = 500 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaLop , MaHocVien , MaBienLai : Cố định , không Unicode o Quan hệ BIÊN LAI BIENLAI ( MaBienLai , ThanhTien , MaHocVien , MaLop) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MaBienLai Mã Biên C 30 B PK lai Thành 2 ThanhTien tiền S 20 B 3 MaHocVien Mã Học C 10 B FK viên 4 MaLop Mã lớp C 10 B FK Tổng cộng : 70 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 70 (byte)= 350 KB Kích thước tối đa :10 000 x 70 (byte ) = 700 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaBienLai , MaHocVien , MaLop: Cố định , không Unicode o Quan hệ Học viên Trang 8
 9. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ HOCVIEN (MaHocVien , TenHocVien , NgaySinh , DiaChi) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại Ràng DL buộc 1 MaHocVien Mã Học C 10 B PK viên 2 TenHocVien Tên Học C 10 B viên 3 NgaySinh Ngày sinh N 5 B 4 DiaChi Địa chỉ C 20 B Tổng cộng : 45 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 45 (byte)= 225 KB Kích thước tối đa :10 000 x 45 (byte ) = 450 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaHocVien : Cố định , không Unicode TenHocVien , DiaChi : Không cố định , Unicode o Quan hệ Cấp lớp CAPLOP ( MaCapLop , TenCapLop) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MaCapLop Mã Cấp C 10 B PK Trang 9
 10. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ lớp 2 TenCapLop Tên Cấp C 10 B lớp  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 100 Số dòng tối đa : 200 Kích thước tối thiểu : 100 x 20 (byte)= 2 KB Kích thước tối đa :200 x 20 (byte ) = 4 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaCapLop : Cố định , không Unicode TenCapLop: Không cố định , Unicode o Quan hệ Loại lớp LOAILOP ( MaLoaiLop , TenLoaiLop , NgayHoc , GioHoc) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu Số Byte MGT Loại Ràng buộc DL DL 1 MaLoaiLop Mã Loại C 10 B PK lớp 2 TenLoaiLop Tên Loại C 10 B lớp 3 NgayHoc Ngày học N 5 B 4 GioHoc Giờ học G 5 B Tổng cộng : 30 byte  Khối lượng : Trang 10
 11. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Số dòng tối thiểu : 03 Số dòng tối đa : 10 Kích thước tối thiểu : 30 x 3 (byte)= 0.09 KB Kích thước tối đa :10 x 30 (byte ) = 0.3 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaLoạiLop: Cố định , không Unicode TenLoaiLop : Không cố định , Unicode o Quan hệ Lớp LOP ( MaLop , MaCapLop , MaLoaiLop , MaKhoaHoc , TenLop , SiSo . STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại Ràng DL buộc 1 MaLop Mã Lớp C 10 B PK 2 MaCapLop Mã Cấp C 10 B lớp 3 MaLoaiLop Mã Loại C 5 B lớp 4 MaKhoaHoc Mã Khóa C 5 B học 5 TenLop Tên lớp C 10 6 SiSo Sĩ số S 5 Tổng cộng : 45 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 100 Trang 11
 12. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Số dòng tối đa : 200 Kích thước tối thiểu : 100 x 45 (byte)= 4.5 KB Kích thước tối đa :200x 45 (byte ) = 9 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaLop , MaCapLop , MaLoạiLop , MaKhoaHoc : Cố định , không Unicode TenLop : Không cố định , Unicode o Quan hệ KHÓA HỌC KHOAHOC ( MaKhoaHoc , NamHoc) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu Số Byte MGT Loại Ràng buộc DL DL 1 MaKhoaHoc Mã Khóa C 10 B PK học 2 NamHoc Năm học S 5 B Tổng cộng : 15 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 20 Số dòng tối đa : 100 Kích thước tối thiểu : 20 x 15 (byte)= 0.3 KB Kích thước tối đa :100 x 15 (byte ) = 1.5 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaKhoaHoc: Cố định , không Unicode o Quan hệ Loại Đọt thi DOTTHI ( MaDotThi , MaKhoaHoc , NgayThi , GioThi) Trang 12
 13. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại Ràng DL buộc 1 MaDotThi Mã Đợt C 10 B PK thi 2 MaKhoaHoc Mã Khóa C 10 B học 3 NgayThi Ngày thi N 5 B 4 GioThi Giờ thi G 5 B Tổng cộng : 30 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 200 Số dòng tối đa : 1000 Kích thước tối thiểu : 200 x 30 (byte)= 0.6 KB Kích thước tối đa :1000 x 30 (byte ) = 3 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaDotThi: Cố định , không Unicode MaKhoaHoc: Cố định , không Unicode o Quan hệ ĐIỂM THI DIEMTHI (MaHocVien , MaDotThi , Diem) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại Ràng DL buộc 1 MaHocVien Mã Học C 10 B PK viên Trang 13
 14. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ 2 MaDotThi Mã Đợt C 10 B thi 3 Diem Điểm S 5 B Tổng cộng : 25 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 25 (byte)= 125 KB Kích thước tối đa :10 000 x 25 (byte ) = 250 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaHocVien : Cố định , không Unicode MaDotThi: Cố định , không Unicode o Quan hệ HỒ SƠ HỌC VIÊN HOSOHOCVIEN (MaHoSo , MaHocVien , MaLop , DiemThi , XepLoai) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại Ràng buộc DL 1 MaHoSo Mã Hồ sơ C 10 B PK 2 MaHocVien Mã Học C 10 B Viên 3 MaLop Mã Lớp C 5 B 4 DiemThi Điểm thi S 5 B 5 XepLoai Xếp loại C 5 Trang 14
 15. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Tổng cộng : 25 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 25 (byte)= 125 KB Kích thước tối đa :10 000 x 25(byte ) = 250 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaHoSo: Cố định , không Unicode MaHocVien: Cố định , không Unicode MaLop: Cố định , không Unicode XepLoai : Không cố định , Unicode 2.3.2. Tổng kết các Quan hệ STT Tên Quan hệ Số Byte Dung lượng tối đa 1 BIENLAI 70 700 2 CAPLOP 20 4 3 DANGKY 50 500 4 DIEMTHI 25 250 5 DOTTHI 30 3 6 HOCVIEN 45 450 7 HOSOHOCVIEN 25 250 8 KHOAHOC 15 1.5 9 LOAILOP 30 0.3 10 LOP 45 9 Tổng cộng 355 Byte 2115 KB 2.3.3. Tổng kết các thuộc tính STT Tên thuộc tính Diễn giải Thuộc Quan hệ 1 DiaChi Địa chỉ HOCVIEN Trang 15
 16. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ 2 Diem Điểm DIEMTHI , HOSOHOCVIEN 3 GioHoc Giờ học LOAILOP 4 GioThi Giờ thi DOTTHI 5 MaBienLai Mã biên lai BIENLAI 6 MaCapLop Mã cấp lớp CAPLOP , LOP 7 MaDotThi Mã đợt thi DIEMTHI , DOTTHI 8 MaKhoaHoc Mã Khóa học DOTTHI , KHOAHOC 9 MaHocVien Mã Học viên HOCVIEN , BIENLAI , DIEMTHI, HOSOHOCVIEN. 10 MaHoSo Mã hồ sơ HOSOHOCVIEN 10 MaLoaiLop Mã Loại lớp LOAILOP , LOP. 11 MaLop Mã lớp LOP , DANGKY , BIENLAI, HOSOHOCVIEN 12 NgayThi Ngày thi DOTTHI 13 NamHoc Năm học KHOAHOC 14 NgayHoc Ngày học LOAILOP 15 NgaySinh Ngày sinh HOCVIEN 16 SiSo Sĩ số LOP 17 TenCapLop Tên Cấp lớp CAPLOP 18 ThanhTien Thành tiền BIENLAI 19 TenLop Tên lớp LOP 20 TenLoaiLop Tên Loại lớp LOAILOP 21 TenHocVien Tên Học viên HOCVIEN XepLoai Xếp loại HOSOHOCVIEN 2.4. Thiết kế giao diện 2.4.1. Các Menu : Sử dụng Menu ngang + Hệ Thống : Gồm Đăng Nhập , Đăng Xuất , Thoát . Nếu người dùng không đăng nhập thành công nút Them , Xoa , Sua bị mờ đi. Trang 16
 17. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ + Menu Thống Kê : + Menu Tìm Kiếm Học Viên Trang 17
 18. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ + Menu Trợ Giúp 2.4.2. Mô tả các Form Trang 18
 19. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ + Form Đăng Nhập - Mô tả chi tiết : Tên Đối Kiểu đối Ràng Dữ Liệu Mục đích Hàm Giá trị tượng tượng buộc liên Default quan Tên Đăng TextBox Kí tự Nhập từ Nhập Keyboard Mật Khẩu Password Mã hóa Nhập từ Keyboard Đăng Button Thâm nhập hệ nhập thống Thoát Button Bỏ qua Đăng nhập + Sau khi Đăng nhập thành công Trang 19
 20. Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ + Form đăng ký Thông tin của Học viên - Mô tả chi tiết: Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2