intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp Thực trạng công tác Quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:46

0
241
lượt xem
77
download

Đồ án tốt nghiệp Thực trạng công tác Quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp thực trạng công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại công ty', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Thực trạng công tác Quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty

 1. án t t nghi p Th c tr ng công tác Qu n lý tiêu th s n ph m hàng hoá t i Công ty . E
 2. M cL c L iM u ...................................................................................................................... 3 Ph n I : c i m Công ty Thương M i XNK - Hà N i: ............................................... 5 I . Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty . ............................................................. 5 1 . Giai an 1. .......................................................................................................... 5 2 . Giai o n 2 . ......................................................................................................... 5 3 . Giai o n 3 . ......................................................................................................... 6 II. Ch c năng, v trí, nhi m v c a Công ty trong n n kinh t . ........................................... 7 1 . Ch c năng ............................................................................................................ 7 2 . V trí .................................................................................................................... 9 3 . Nhi m v ........................................................................................................... 10 III : Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty . ........................................................... 11 1 . Mô hình qu n lý t ch c c a Công ty . ................................................................. 11 2 . Ch c năng nhi m v c a các phòng ban . ............................................................. 13 3. T ch c b máy, k toán c a Công ty . ................................................................. 14 4. c i m v lao ng c a Công ty ........................................................................ 16 IV . M t s c i m kinh doanh c a Công ty . ............................................................... 19 1 . c i m v lĩnh v c kinh doanh và m t hàng kinh doanh .................................. 19 2 . c i m v ngu n v n ....................................................................................... 20 3. Các ch tiêu v tình hình tài chính và m t s k t qu s n xu t kinh doanh t ư c c a Công ty .................................................................................................................... 21 Ph n II : Th c tr ng công tác Qu n lý tiêu th s n ph m hàng hoá t i Công ty. ...... 22 I . M t s v n lý lu n chung v tiêu th s n ph m hàng hoá . ...................................... 22 1. Quan ni m v tiêu th . ......................................................................................... 22 2. Vai trò c a công tác tiêu th s n ph m hang hoá . .................................................. 22 3. Các ho t ng ch y u c a công tác tiêu th . ........................................................ 23 4. Phương thưc tiêu th s n ph m . ............................................................................ 23 II . Phân tích th c tr ng công tác qu n lý tiêu th s n ph m công ty ............................ 23 1 . th trư ng tiêu th . ............................................................................................... 23 2 . Phân tích công tác nghiên c u và xác nh th trương m c tiêu . ........................... 25 2.1 Công tác nghiên c u th trương . .......................................................................... 25 2.2 Xác nh th trư ng m c tiêu phân o n th trư ng . ............................................. 26 3 . Phân tích công tác xây d ng chi n lư c và kê ho ch tiêu th s n ph m .............................27 3.1 Công tác xây d ng chi n lư c . ............................................................................. 27 3.2 Xây d ng k ho ch tiêu th s n ph m . ................................................................. 28 4 . Phân tích t ch c m ng lư i tiêu th . .................................................................... 28 4.1.L a ch n kênh phân ph i . .................................................................................... 28 4.2 L a ch n các ph n t trong kênh phân ph i . ....................................................... 30 4.3. Các ho t ng xúc ti n bán hàng . ...................................................................... 30 4.4. Quan h qu n chúng và khuy ch trương khác . ................................................... 31 5.T ch c tiêu th s n ph m . .................................................................................... 31 5.1. T ch c m ng lư i bán hàng . ............................................................................. 31 5.2. T chưc l a ch n nhân viên . .............................................................................. 32 E
 3. III . ánh giá tình hình tiêu th s n ph m . ...................................................................... 32 1 . Phân tích kh i lương tiêu th s n ph m qua các năm ............................................. 32 2 . Phân tích các ch tiêu doanh thu tiêu th l i nhu n . .............................................. 34 Ph n III : M t s ki n ngh và gi i pháp ch y u y M nh công tác tiêu th s n ph m hàng hoá Công ty Thương M i XNK - Hà N i .............................................. 37 I . ánh giá chung v công tác tiêu th s n ph m c a Công ty . ...................................... 37 1 . Thu n l i .............................................................................................................. 37 2 . Khó khăn và th thách .......................................................................................... 38 II . nh hư ng phát tri n . .............................................................................................. 39 1. M c tiêu . ............................................................................................................... 39 2. Phương hư ng ho t ng tiêu th s n ph m hàng hoá Công ty . ........................ 39 3. K ho ch, m c tiêu ph n u năm 2003 ................................................................. 40 III . M t s gi i pháp y m nh t c ho t ng tiêu th s n ph m hàng c a Công ty. ... 40 1.T ch c áp d ng chi n lư c Marketing và ho t ng nghiên c u th trư ng. ......................40 2. Phát tri n m ng lư i tiêu th s n ph m h p lý . ...................................................... 41 3.T ch c ào t o nâng cao trình i ngũ cán b công nhân viên, ph bi n ki n th c liên quan n tiêu th s n ph m hàng hoá. ................................................................ 42 4. Hoàn thi n chi n lư c và k ho ch tiêu th s n ph m. ............................................ 42 IV. M t s ý ki n nh m th c hi n và hoàn thành công tác qu n lý tiêu th s n ph m hàng hoá c a Công ty. .............................................................................................................. 43 1. Nh n xét chung. ..................................................................................................... 43 2. M t s ý ki n nh m hoàn thành hơn n a công tác tiêu th s n ph m hàng hoá ...... 44 2.1. V phía Nhà nư c. ............................................................................................. 44 2.2. V phía Công ty . ............................................................................................... 44 K t lu n. ................................................................................................................... 46 E
 4. L iM u Trong giai o n hi n nay, cùng v i xu th v n ng c a th gi i, h i nh p h p tác liên minh trên m i lĩnh vưc: i s ng, kinh t , xã h i cùng phát tri n, n n kinh t Vi t Nam ang t ng bư c “ thay da i th t” d n hoà nh p vào c ng ng n n kinh t th gi i, kh c ph c nguy cơ t t h u xa hơn n n kinh t so v i các nư c xung quanh. c bi t v i ư ng l i chính sách c a ng và Nhà nư c ta, duy trì cơ ch th trư ng, nh m thúc y t n d ng t i a các ngu n l c trong nu c và ngoài nư c m b o nhu c u tiêu dùng, i s ng nhân dân tích lu trong nư c và xu t kh u tăng thu nh p qu c dân kích thích phát tri n kinh t xã h i. Ngay t khi lu t doanh nghi p i vào ho t ng có hi u l c (tháng 1/2002) ã kh ng nh m t bư c i m i trong h th ng pháp lý t o ra môi trư ng thu n l i cho các doanh nghi p ho t ng, nh m phát huy s c m nh n n kinh t . T th c t cho ta th y, s lư ng doanh nghi p ăng ký kinh doanh ngày càng tăng, bên c nh ó vi c tiêu th các s n ph m hàng hoá là v n quy t nh s t n t i và phát tri n doanh nghi p. B i v y, t n t i và phát tri n doanh nghi p không nh ng có nhi m v thu mua gia công ch bi n, s n xu t s n ph m mà ph i t ch c t t khâu tiêu th hàng hoá. M c tiêu hàng u hi n nay c a các doanh nghi p là theo u i l i nhu n. V n t ra là làm th nào doanh nghi p theo u i ho t ng kinh doanh thành công và làm ăn có hi u qu trong môi trư ng c nh tranh gay g t, tài nguyên khan hi m như hi n nay. i u này ph thu c hoàn toàn vào ho t ng qu n lý tiêu th s n ph m hàng hoá c a doanh nghi p. Tiêu th s n ph m hàng hoá s m b o yêu c u trong quá trình s n xu t kinh doanh di n ra liên t c, nó là t m gương ph n chi u hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. N u như doanh nghi p có m t chi n lư c tiêu th hàng hoá h p lý, hàng hoá ư c tiêu th nhi u trên th trư ng thì doanh nghi p m i có i u ki n t n t i và phát tri n. Ngư c l i, chi n lư c tiêu th s n ph m hàng hoá không úng n, doanh nghi p không có kh năng thu h i v n, có th lâm vào tình tr ng khó khăn và t ód n n phá s n. Nh n th c ư c t m quan tr ng c a ho t ng qu n lý tiêu th i v i Công ty. Trong quá trình th c t p và nghiên c u ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty Thương M i XNK - Hà N i em nh n th y v n qu n lý tiêu th là v n b c xúc ư c toàn th công ty quan tâm n. Vì v y em ã ch n tài báo cáo c a mình là : “T ch c công tác qu n lý tiêu th s n ph m hàng hoá t i Công ty Thương M i XNK - Hà N i”. V i m c ích kh o sát th c tr ng công tác qu n lý tiêu th s n ph m hàng hoá Công ty . Trên cơ s phân tích th c tr ng ó , em s rút ra nh ng t n t i khó khăn c a Công ty t ó ưa ra m t s ki n ngh v phía doanh nghi p và v phía Nhà nư c nh m y m nh công tác qu n E
 5. lý tiêu th s n ph m hàng hoá c a Công ty , góp ph n nâng cao hi u qu trong ho t ng kinh doanh c a Công ty. N i dung c a ph n báo cáo ngoài ph n m u và ph n k t lu n ư c chia thành 3 ph n chính sau: Ph n I : Khái quát chung v Công ty Thương M i XNK - Hà N i Ph n II : Th c tr ng công tác qu n lý tiêu th s n ph m hàng hoá t i Công ty Thương M i XNK - Hà N i Ph n III : M t s ki n ngh v công tác qu n lý tiêu th s n ph m hàng hoá t i Công ty Thương M i XNK - Hà N i . Trong quá trình th c hi n chuyên qu n lý c a mình em ã h t s c c g ng, m c dù v y chuyên không th tránh kh i nh ng khi m khuy t nh t nh. Vì v y em mong ư c các th y cô giáo cùng các chú cán b nơi Công ty em th c t p óng góp ý ki n bài vi t c a em hoàn thi n hơn . Cu i cùng em xin chân thành c m ơn th y giáo ph trách: Tr n Hoàng Long, cô giáo ch nhi m: Phùng Th Lan Hương cùng các Th y cô giáo trong khoa, các cô chú, anh ch cán b trong Công ty Thương M i XNK - Hà N i, nơi em th c t p ã giúp ch b o em trong su t quá trình th c hi n chuyên qu n lý này. E
 6. PH n I : c i m chung c a công ty thương m i xu t nh p kh u hà n i I . Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty : Vào gi a nh ng năm 80, n n kinh t quan liêu bao c p òi h i ph i ư c phát tri n và m r ng áp ng, tho m n nh ng nhu c u thi t y u ang gia tăng c a ngư i dân. Trư c tình hình như v y, cùng v i s ra i c a nhi u công ty d ch v khác. Công ty d ch v Hai Bà Trưng ã ư c thành l p d a trên quy t nh s 316/Q - UB ngày 19 – 05 – 1983 c a Nhà nư c . n ngày 01/05/1985, Công ty d ch v Hai Bà Trưng chính th c i vào ho t ng, tr s ư c t t i 53 L c Trung - Hà n i, kinh doanh các m t hàng như : dùng gia ình , nông s n th c ph m và i n t i n l nh. Quá trình ho t ng c a Công ty ư c chia làm 3 giai o n: Sau hơn 15 năm ho t ng phù h p v i tính ch t và nhi m v kinh doanh, Công ty xu t nh p kh u Hai Bà Trưng ư c i thành Công ty Thương M i XNK - Hà N i. Công ty có tên giao d ch qu c t là: HANOI COMMER CICAL AND IMPORT EXPORT COMPATY. Tên vi t t t: HACIMEX. i n tho i : 04 9434753 – 04 9434746 . fax : 04 9434754. Tr s giao d ch t i 142 – Ph Hu – Hai Bà Trưng – Hà N i. Tài kho n : 001000673- 1. 1/ Giai o n th nh t( t 1985 → 1987) : Công ty ho t ng d a trên s cung ng hàng hoá, v n c a Nhà nư c. Qúa trình ho t ng kinh doanh d a trên ch tiêu, pháp l nh c a Nhà nư c. Vi c h ch toán kinh doanh ch là xa v i chưa ư c th c hi n. 2/ Giai o n th hai (t 1987 → 1993) : N n kinh t quan liêu bao c p b quan to c ng ã b c l nh ng m t trái c a nó, ình tr s pháp tri n òi h i s thay i c a n n kinh t th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c phù h p v i xu th c a th i i. Vi c ho t ng d a trên s bao tiêu toàn b u vào c a nhà nư c không còn ư c th c hi n n a. Công ty ph i t ch trong ho t ông kinh doanh c a mình d a trên ngu n v n ban u ư c c p. Ho t ng chính c a Công ty trong th i gian này là mua hàng s n xu t trong nư c và bán ra nư c ngoài và bán ra th trư ng các s n ph m: i n t , i n l nh, dùng gia ình. S chuy n i ho t ng như v y khi n E
 7. Công ty g p nhi u khó khăn, Công ty không nh ng ph i tìm ngu n hàng, th trư ng phù h p mà còn ph i c nh tranh v i các t ch c kinh t khác có cùng lo i hình ho t ng. 3/ Giai o n th 3(t 1993 → n nay ): Xu th h i nh p , giao lưu ón nh n tinh hoa, công nghê hi n i gi i thi u nhưng s n ph m c a mình ra bên ngoài s là cơ h i t nư c phát tri n, t o s c s ng cho n n kinh t , “ i t t , ón u” b t k p v i th gi i. Cùng v i s chuy n mình c a n n kinh t và ư c s tín nhi m c a Nhà nư c năm 1993 theo quy t nh cu Nhà nư c, Công ty d ch v Hai Bà Trưng (tên giao d ch HABAMEX CO ). Nhưng ph i n năm 2001 theo quyêt nh s 812/Q - UB Công ty m i ư c mang tên chính th c là Công ty Thương M i XNK - Hà N i ( HACIMEX) . S ra i c a công ty ã góp ph n áp ng nhu c u vê hàng hoá tiêu dùng, nguyên li u máy móc cho s n xu t trong nư c, khai thác m i ti m năng s n có , m t m nh c a qu c gia, vươn mình ra th trư ng qu c t , góp ph n cho công cu c công nghi p hoá hi n i hoá t nư c . Trong ho t ng kinh doanh Công ty ch ng t o v n tư ngu n v n b xung và vay ngân hàng. nâng cao hi u qu kinh doanh, Công ty ã cho phép các c a hàng ch ng tìm ki m th trư ng và t ký các h p ng i lý v i b n hàng. Ngoài ra Công ty cũng ch ng ký các h p ng xu t nh p kh u v i nư c ngoài, th c hi n ký k t các h p ng kinh t do b n hàng u thác, tích c c u tư v i các bên liên doanh khác. V i i ngũ cán b công nhân viên g m 106 ngư i có trình năng l c phù h p v i nhi m v c a mình, nhi t tình trong công tác cùng v i nh ng chi n lư c kinh doanh có hi u qu Công ty ã th c hi n và hoàn thành m c tiêu k ho ch ra và ã tr thành m t ơn v kinh doanh xu t nh p kh u có doanh thu và có kim ng ch l n nh t Hà N i. i u này có th th y thông qua các ch tiêu trích t báo k t qu kinh doanh trong nh ng năm g n ây như sau II . Ch c năng, v trí, nhi m v c a công ty trong n n kinh t : 1. Ch c năng : - Ch c năng v m t qu n lý: v i i ngũ cán b công nhân viên có trình và ý th c t giác trong công vi c nên công tác qu n lý c a công ty thương m i xu t nh p kh u Hà N i tương i ch t ch . Ch c năng qu n lý c a công ty là t p h p các ho t ng có vai trò i u hành công ty cũng như vi c xác nh nh ng m c tiêu mà công ty s t t i và E
 8. nh ng phương hư ng, bi n pháp, hành ng c th nh m ưa ho t ng s n xuât kinh doanh c a công ty i vào n n p . i u này tác ng r t l n n k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty nh m ưa l i nhu n c a Công ty ngày càng tăng lên. - Ch c năng c a k toán lưu chuy n hàng nh p kh u: Ho t ng lưu chuy n hàng hoá nh p kh u thương g m 2 giai o n : mua hàng nh p kh u t nư c ngoài và bán hàng nh p kh u trong nươc. Do ó công tác k toán lưu chuy n hàng nh p kh u có ch c năng : ghi chép, ph n ánh, ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n các h p ng mua bán hàng hoá, s bi n ng c a các lo i v n thúc yt c lưu chuy n hàng hoá , gi m chi phí lưu thông , phát hi n ngăn ng a nh ng sai ph m trong vi c th c hi n chính sách c a nhà nư c . - Ch c năng c a b máy c a Công ty : V i ch c năng lưu tr , x lý và cung c p thông tin k p th i cho Ban giám cc a Công ty v tình hình công tác k toán nói chung và tình hình lưu chuy n hàng hoá nh p kh u nói riêng ã th c hi n khác t t ư c nhi m v c a mình, công tác k toán ư c th c hi n (ti n hành) úng ti n và chính xác. ây là y u t quan tr ng trong vi c nâng cao hi u qu kinh doanh, óng góp áng k vào nhưng thành công c a Công ty trong hi n t i và tương lai - Ch c năng b o qu n s n ph m hàng hoá nh p kh u: Khi Công ty nh p kh u s n ph m hàng hoá, s n ph m hàng hoá c a Công ty ư c b o qu n h p lý không có trư ng h p nào b h ng hay b bi n d ng khi em ra tiêu th . ây cũng là là m t y u t quan tr ng làm cho l i nhu n c a công ty tăng lơn. - Ch c năng qu n lý nhân s : vi c qu n lý vê nhân s rât ư c ban lãnh o c a Công ty quan tâm, t o m i i u ki n t t nh t cán b công nhân viên yên tâm công tác và luôn có ch chính sách h p lý i v i cán b công nhân viên trong công ty. - Ch c năng v tài chính : Công ty có s v n u tư ban u không ư c l n kìm hãm s phát tri n ph n nào c a Công ty. Vì v y i u c n thi t là ph i huy ng v n nhi u hơn và Nhà nư c c n có s quan tâm hơn tình hình tài chính c a Công ty tăng nên t o i u ki n thu n l i cho vi c s n xu t c a Công ty có hi u qu cao hơn. - Ch c năng c a vi c tiêu th hàng hoá: Tiêu th hàng hoá là quá trình các doanh nghi p th c hi n vi c chuy n hoá v n s n xu t kinh doanh c a mình t hình thái hàng hoá E
 9. sang hình thái ti n t và hình thành k t qu tiêu th . ây là k t qu cu i cùng c a h at ng s n xu t kinh doanh . Như v y, tiêu th có ch c năng th c hi n m c ích c a s n xu t và tiêu dùng ưa hàng hoá t nơi s n xu t n nơi tiêu dùng.Tiêu th là khâu lưu thông hàng hoá là c u n i trung gian gi a m t bên s n xu t phân ph i và m t bên là tiêu dùng. c bi t trong n n kinh t th trư ng thì tiêu th còn có ch c năng r ng hơn là quá trình kinh t bao g m nhi u khâu t vi c nghiên c u th trư ng, xác nh nhu c c khách hàng t ch c mua hàng hoá và xu t bán theo yêu c u cu khách hàng nh m t hi u qu kinh doanh cao nh t . 2/ V trí c a Công ty Thương M i XNK - Hà N i . Công Ty Thương M i Xu t Nh p Kh u Hà N i là m t công ty kinh doanh xu t nh p kh u t ng h p . Dù m i ho t ng trong lĩnh v c xu t nh p kh u trong hơn 10 năm qua – là m t kho ng th i gian không dài nhưng công ty d n kh ng nh v trí c a mình trên th trư ng. Là m t công ty ho t ng trong m t lĩnh v c khá m i m , l i ph i im tv is c ch tranh quy t li t không ng ng c a cơ ch th trư ng, công ty hi u rõ ư c r ng “ Thương trư ng là chi n trư ng” và ph i n l c b ng chính s c l c c a mình v i m t quy t tâm cao m i có th năng cao hi u qu kinh doanh. i u này khi n công ty ã ph i t ra chi n lư c kinh doanh trư c m t và lâu dài cho phù h p vơí tình hình m i, ng th i xây d ng m t i ngũ cán b công nhân viên có năng l c nhi t tình v i công vi c. Vì v y cho n nay, công ty ã m r ng m ng lư i tiêu th nhi u nơi c a Hà N i và m t s t nh khác. M t hàng c a công ty ngày càng áp ng ư c nhu c u c a khách hàng c v ch ng lo i và ch t lư ng. Bên c nh ó, Công ty cũng thi t l p và m r ng quan h v i nhi u nhà cung c p nư c ngoài và t o ư c uy tín v i b n hàng. Là m t công ty cung c p nh ng máy móc thi t b , công ngh hi n i, y nhanh quá trình xây d ng v t ch t k thu t, thúc y quá trình chuy n t lao ng th công sang lao ng máy móc, t ó tác ng m nh m n công cu c CNH – H H t nư c. Vì v y Công ty có m t v trí r t quan tr ng và không th thi u trong n n kinh té th trư ng Vi t Nam hi n nay. E
 10. 3/ Nhi m V C a Công Ty Thương M i Xu t Nh p Kh u Hà N i : Công ty Thương M i Xu t Nh p Kh u Hà N i là m t công ty kinh doanh xu t nh p kh u tr c ti p và d ch v t ng h p có tư cách pháp nhân, t ch v ngu n v n kinh doanh . Công ty ra i có nhi m v cung c p các m t hàng ph c v cho nhân dân th c n i th t, hàng hoá nông s n th c ph m, h i s n quý, hoá ch t, i n t ,ô tô, xe hi n xu t nh p kh u, kinh doanh các lo i hàng hoá như : dùng gia ình trang trí máy…v i s lư ng l n, ch t lư ng cao. nâng cao ch t lư ng ho t ng, Công ty thương m i xu t nh p kh u Hà N i có b n c a hàng tr c thu c Công ty óng trên a bàn Hà N i th c hi n lưu chuy n hàng hoá n i a. Công ty thương m i xu t nh p kh u Hà N i có nhi m v xây d ng và th c hi n các k ho ch nhi m v c a Công ty theo cơ ch hi n hành, khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n v n do Nhà nư c c p,t t o ngu n v n t trang tr i v tài chính qu n lý s d ng úng ch và có hi u qu các ngu n v n ó, ng th i tuân th úng các ch chính sách và pháp lu t c a nhà nư c có liên quan n các ho t ng kinh doanh c a Công ty ã ký k t. M c dù còn nhi u b ng v i lo i hình ho t ng m i nhưng ư c s giúp c a các cơ quan ch c năng và s tín nhi m v i nhi u b n hàng trong nư c, Công ty cũng không g p nhi u khó khăn . c bi t t khi M xoá b ch c m v n v i Vi t Nam , Vi t Nam là m t trong nh ng thành viên c a kh i ASEAN ra nh p kh i SPEC và trong tương lai s còn nhi u t ch c kinh t khác thì th trư ng Vi t Nam ngày càng sôi ng, lĩnh v c ngo i thương ư c m r ng. Bư c phát tri n này tác ng n m i ho t ng trong n n kinh t trong ó có Công ty Thương M i XNK Hà N i. Công ty ã nghiên c u tìm hi u th trư ng và ưa ra k t qu kinh doanh phù h p .Ho t ng XNK chi m t tr ng lơn trong t ng doanh thu c a Công ty V i phương châm duy trì , n nh và phát tri n n i a, y m nh kim ng ch XNK m r ng th trư ng nư c ngoài , phát ttri n m i quan h v i nhi u nư c trên th gi i b ng m i cách, công ty ã vươn t m ho t ng ra kh p nơi Hà N i và t t c các t nh trong c nư c, có thêm ư c nhi u khách hàng, ng th i cũng m r ng ngành ngh kinh doanh như: E
 11. - Kinh doanh hàng i n t dân d ng (t l nh, i u hoà, máy gi t), i n l nh, v i s i, lương th c th c ph m. - Kinh doanh XNK máy móc thi t b xây d ng (máy công c , máy nén khí, máy xúc), VLXD, xi măng, s t thép, hoá ch t hàng i n máy, xe máy, các s n ph m nông s n và c s n r ng … S ra i c a công ty ã góp ph n áp ng nh ng nhu c u v hàng hoá tiêu dùng, NVL máy móc cho s n xu t trong nư c , m r ng s hi u bi t v s n ph m nư c ngoài. ng th i y m nh s n xu t trong nư c, khai thác m i ti m năng s n có , m t m nh c a qu c gia vươn mình ra th trư ng qu c t góp ph n cho công cu c công nghi p hoá hi n i hoá t nư c.C a hàng, tuy n ch n nh ng nhân viên m i có trình , năng l c, ào t o trong ho t ng kinh doanh Công ty ch ng t o v n t ngu n v n b sung và vay Ngân hàng. nâng cao hi u qu kinh doanh, Công ty ã cho phép các c a hàng ch ng tìm ki m v i th trư ng và t ký các h p ng i lý v i b n hàng. Ngoài ra, Công ty cũng ch ng ký các h p ng XNK v i nư c ngoài, th c hi n ký k t các h p ng kinh t do b n hàng u thác, tích c c u tư v i các bên liên doanh khác. III. Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty: 1. Mô hình t ch c qu n lý kinh doanh c a Công ty: Mô hình qu n lý là m t y u t t i quan tr ng, quy t nh n s thành b i c a b t kỳ t ch c kinh t nào. qu n lý có hi u qu , Công ty Thương M i XNK Hà N i ã t ng bư c c ng c t ch c cơ c u phòng ban, nâng cao nghi p v cho cán b công nhân viên cũ c a Công ty cho phù h p v i công vi c và ph c v cho k ho ch lâu dài. B máy qu n lý c a Công ty ư c t ch c theo ki u tham mưu ch c năng. M i quan h gi a c p trên và c p dư i là m i quan h ph c tùng. C p dư i có trách nhi m ph c v c p trên, bên c nh ó còn có nhi m v nh ng quy t nh có liên quan n ho t ng s n xu t c a Công ty. Các phòng ban quan h c l p v i nhau. T ng phòng ban s xây d ng k ho ch trình lên Giám c trong bu i h p giao ban, k ho ch ư c tri n khai t trên xu ng. Công ty có 7 phòng ban và 4 c a hàng các a i m khác nhau trên a bàn Hà N i. Cơ c u b máy qu n lý và m i quan h c a các phòng ban ư c th hi n qua sơ sau: Sơ b máy qu n lý kinh doanh c a Công ty E
 12. Giám đ c Phó giám đ c Phó giám c Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Các Phòng TT t i XNK1 XNK2 KHTT kinh GN c a TCHC DV v doanh và hàng CS VC s c kho E
 13. 2. Ch c năng và nhi m v c a các phòng ban : Giám c là ngư i ch o chung, có th m quy n cao nh t, có nhi m v quo n lý toàn di n trên cơ s ch p hành úng n ch trương, ch chính sách c a Nhà nư c. Bên c nh Giám c là hai Phó giám c cũng ch u trách nhi m ch o các phòng ban do mình qu n lý, giúp Giám c l m v ng tình hình ho t ng c a Công ty có k ho ch và quy t nh sau cùng, gi i quy t các công vi c ư c phân công. Phòng xu t nh p kh u1( XNK1) và phòng xu t nh p kh u 2( XNK2), v i ch c năng tìm hi u th trư ng, b n hàng nư c ngoài t ó ký k t các h p ng XNK trên nh ng k ho ch ã ra, gi i quy t các v n liên quan n XNK. Phòng k ho ch th trư ng (KHTT) và phòng kinh doanh 3 (KD3) có nhi m v nghiên c u và tìm hi u th trư ng trong nư c có chi n lư c kinh doanh lâu dài, tham mưu cho Ban giám c v k ho ch tiêu th , theo dõi ho t ng c a các c a hàng. Ngoài ra còn th c hi n vi c mua và bán hàng nh p kh u. Phòng giao nh n và v n chuy n: có nhi m v qu n lý giao nh n và v n chuy n hàng hoá. Các c a hàng: là m ng lư i lưu chuy n hàng hoá trong n ơc c a Công ty, th c hi n vi c buôn bán l , là ơn v h ch toán ph thu c. Các ch ng t liên quan ên ho t ng kinh doanh êu ươc gi i v Công ty làm công tác ho ch toán. Phòng tài v : t ch c ho ch toán toàn b ho t ng XNK, kinh doanh gi i quy t các v n tài chính thanh toán , quyêt toán bán hàng , thu ti n, ti n lương , ti n thư ng , nghĩa v v i Nhà nư c và các v n liên quan n tài chính. ng th i tham mưu cho Ban giám c xây d ng các k ho ch tài chính . Phòng t ch c hành chính: ph trách hành chính, i n i, i ngo i , lưu ch h sơ gi y t , th t c công văn, t ch c nhân s ào t o. Bên c nh ó phòng còn ch u trách nhi m liên quan n con ngư i, gi i quy t i u hành nhưng chinh sách v ngư i lao ng. 3. T ch c b máy k toán Công ty Thương M i XNK - Hà N i : Nhi m v chung c a phòng k toán ( phòng tài v ) là ho ch toán m t cách chính xác y và k p th i nh ng nghi p v kinh t phát sinh có liên quan n Công ty, t ó ph n ánh m t cách chính xác chi phí kinh doanh, doanh thu tiêu th và k t qu s n xu t kinh doanh. Ngoài ra, còn qu n lý s d ng và b o toàn v n ư c Nhà nư c giao, xây d ng k thu chi ti n m t, n p ngân sách Nhà nư c. K toán cũng cung c p các thông tin v quá E
 14. trình kinh doanh, qu n lý và s d ng v n, th c hi n nghĩa v n p ngân sach cho Nhà nư c, nh ng s sách k toán là nh ng b ng ch ng có tính ch t pháp lý cho công tác ki m tra, thanh tra các ho t ông kinh doanh c a Công ty. B máy k toán c a Công ty ư c t ch c theo hình th c t p chung. Cơ c u t ch c c a b máy k toán ư c th hi n qua sơ sau: E
 15. Sơ t ch c b máy k toán c a Công ty K toán trư ng Phó phòng k toán K toán K toán K toán K toán K toán ti n TGNH, t ng các qu , hàng hoá và th m t, các h p. TSCĐ qu . công kho n v các n . vay . kho n thu. Phòng tài v c a công ty g m có 7 ngư i m i ngư i có m t trách nhi m khác nhau c th như sau: K toán trư ng (kiêm trư ng phòng k toá tài chính) : là ngư i ng u b máy k toán có nhi m v ch o th c hi n công tác k toán Công ty và làm tham mưu giúp vi c cho Giám c qu n lý kinh t Công ty Pho phòng k toán tài chính : là ngư i giúp vi c cho K toán trư ng và th c hi n u quy n khi K toán trư ng v ng m t. K toán t ng h p : có nhi m v t p h p s li u vào s k toán t ng h p nên báo cáo tài chính và xác nh k t qu kinh doanh trong kỳ. K toán công n và ti n m t : có nhi m v ki m soát và thông báo thư ng xuyên tình hình tăng gi m ti n m t , có m i quan h ch t ch v i các b ph n có liên quan n ti n m t m b o ch thanh toán ki m soát thư ng xuyên v công n i v i khách hàng, v i công nhân viên và Nhà nư c. E
 16. K toán ti n g i ngân hàng, các kho n vay : thư ng xuyên theo dõi tình hình bi n ng c a các kho n ti n g i c a Công ty t i Ngân hàng công thương, theo dõi tình hình g i ti n, rút ti n g i ngân hàng, tình hình tr n cho Ngân hàng và tr n cho ngư i vay cho Ngân hàng. Ngoài ra, còn có ch c năng ki m tra tính phù h p c a t ng kho n vay. K toán các qu , TSC và doanh thu : ph n ánh chính xác vi c trích l p các qu c a Công ty và theo dõi nghi p v kinh t phát sinh theo t ng lo i TSC . Bên c nh ó, còn ph i làm nhi m v ho ch toán doanh thu ban u cung c p thông tin cho b ph n k toán t ng h p t ó xác nh k t qu kinh doanh c a công ty. K toán hàng hoá và th qu : là ngư i th c hi n các l nh thu, chi ti n m t. B ph n này còn theo dõi t ng bi n ng, tăng gi m các lo i hàng hoá c a Công ty. Hình th c t ch c ho t ng k toán Công ty là k toán th công b ng tay. Các b ph n k toán có nhi m v th c hi n úng ch c năng c a mình, n cu i tháng có nhi m v cung c p thông tin cho b ph n k toán t ng h p. Vi c ph i k t gi a các ph n hành trong Công ty ư c th c hi n khá ch t ch và nh p nhàng. 4. c i m v lao ng c a công ty: a. V s lư ng: Là m t doanh nghi p thu c kh i doanh nghi p Nhà nư c có quy mô n năm 2002 . Là lao ng làm vi c trong nhi u lĩnh v c khác nhau. Công ty ã b trí s d ng tương i h p lý ngư i lao ng và v i vi c tinh gi m g n nh b máy qu n lý, nâng cao b i dư ng ào t o chuyên môn nghi p v cho cán b công nhân viên. T năm 2002 n nay t ng s lao ng c a Công ty tăng lên ngày càng nhi u. Song song v i vi c tăng i ngũ lao ng thì i s ng c a cán b công nhân viên cũng ã có nhi u c i thi n, thu nh p ngày càng tăng ch ng t tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty ngày càng phát tri n. i u này ư c thưc hi n qua b ng chi ti t sau : Ch tiêu ơn v tính Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Lao ng Ngư i 74 82 94 106 Thu nh p 1000 / 550 650 750 850 bq/ ngư i ngư i/ tháng E
 17. Qua b ng s li u trên cho ta th y t ng s lao ng c a Công ty ngày càng tăng. C th ; t ng s c a Công ty năm 1999 là 74 ngư i n năm 2000 là 82 ngư i, tăng 12 ngư i so v i năm 1999 tương ng v i +1,108%. Và n năm 2002 t ng s lao ng c a Công ty ã lên n 106 ngư i tăng 12 ngư i tương ng là 1,127% so v i năm 2001 . Nguyên nhân c a s ra tăng lao ng Công ty là do ho t ng kinh doanh c a Công ty có hi u qu , do ó Công ty m r ng kinh doanh òi h i ph i b sung thêm lao ng. M c dù s lư ng lao ông c a Công ty tăng lên r t nhi u nhưng i u áng chú ý là ta l i th y lương bình quân tháng c a m t ngư i trong m t tháng l i tăng lên r t nhi u. i u này ư c th hi n r t rõ trên ó là: lương bình quân tháng c a m t ngư i năm 2001 là 750.000 / tháng n năm 2002 là 850.000 / tháng tăng 100.000 / tháng tương ng là: 1,133% so v i năm 2001. i u này ch ng t s b trí lao ng Công ty là r t h p lý. ây là m t y u t quan tr ng góp ph n vào quá trình ho t ng Công ty. E
 18. b. V ch t lư ng: Là m t doanh nghi p thu c kh i doanh nghi p Nhà nư c, có quy mô n năm 2002 là lao ng làm vi c trong nhi u lĩnh v c khác nhau. Công ty ã b trí s d ng lao ng h p lý ngư i lao ng và v i vi c tinh gi m g n nh b máy qu n lý, nâng cao b i dư ng ào t o chuyên môn cho cán b công nhân viên. Bên c nh ó Công ty ra ch trách nhi m v t ch t i v i nhân viên thông qua vi c khen thư ng, k lu t không ng ng khuy n khích i ngũ cán b công nhân viên nâng cao trình chuyên môn, tay ngh d tăng năng xu t lao ng t ó năng su t bình quân c a Công ty ngày càng tăng t o i u ki n cho Công ty ngày càng phát tri n. Cơ c u lao ng c a Công ty Thương M i XNK Hà N i N i dung Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 * T ng s lao ng 82 94 106 Lao ng tr c ti p 64 72 80 Lao ng phù tr ( mùa v ) 12 14 16 Lao ng qu n lý 6 8 10 * Chuyên môn 82 94 106 ih c 22 28 32 Cao ng, trung c p 40 44 50 Còn l i 20 22 24 Ngu n : th ng kê lao ng hàng năm c a Công ty. Qua b ng cơ c u lao ng c a Công ty, ta nh n th y t l lao ng có chuyên môn, trình i h c chi m m t t l khá cao trong t ng s lao ng c a Công ty. C th : năm 2000 t l lao ng có chuyên môn, trình i h c chi m 26,82%, năm 2001 chi m 29,78%, năm 2002 chi m 30,78%. Hơn n a, t l lao ng có trình i h c, chuyên môn u tăng u n qua các năm. Nguyên nhân chính là do c i m kinh doanh trên lĩnh v c thương m i, XNK, do ó dòi h i ph i có i ngũ cán b công nhân viên có ki n th c nghi p v v ng vàng, gi i, có kh năng kinh doanh gi i, lôi kéo ư c khách hàng và giao ti p àm phán t t. E
 19. T l lao ng còn l i ch y u là lao ng tr c ti p t i các i lý, b n bãi và các chi nhánh c a Công ty. S lao ng có m t s trình dư i i h c. IV. M t s c i m kinh doanh c a Công ty Thương M i XNK Hà N i : 1. c i m v lĩnh v c kinh doanh và m t hàng kinh doanh: Công ty XNK Hà N i chuyên kinh doanh XNK hàng hoá và kinh doanh lưu chuy n hàng trong nư c. Tuy nhiên, hai năm g n ây vi c xu t kh u hàng Công ty không th c hi n n a do kim ng ch xu t kh u th p, doanh thu t hàng xu t kh u chi m t tr ng nh trong t ng doanh thu (ch kho ng 20%) .Vì v y Công ty th c hi n hai công vi c: - Nh p kh u hàng trong nư c và bán trong nư c. - Kinh doanh lưu chuy n hàng n i a. Công ty kinh doanh a d ng hàng hoá các m t hàng trên cơ s nghiên c u th trư ng. Vi c bán hàng cũng ư c th c hi n a phương th c: bán buôn, bán l , g i hàng i bán. Các phương th c bán hàng cung ư c th c hi n a d ng trên nguyên t c th n tr ng và phù h p v i kh năng thanh toán c a khách hàng vơi m c tiêu chính là t ư c k t qu kinh doanh cao nh t. i tư ng kinh doanh hàng nh p kh u c a công ty thư ng là hàng i n t ph c v tiêu dùng (lò vi sóng, t l nh, i u hoà), các NVL( parafin, silicat, thép ng, pvc, …), các lo i máy móc( máy ào, máy xúc, máy công c ,…). Hình th c nh p kh u c a Công ty bao g m nh p kh u tr c ti p và nh p kh u u thác nhưng hình th c nh p kh u tr c ti p chi m a s . Phương th c bán hàng thư ng là bán buôn tr c ti p qua kho. Phương th c nh p kh u c a Công ty ch y u là nh p kh u theo giá CIF, a i m giao hàng thư ng là hai c ng l n là c ng H i Phòng và c ng TP. HCM. Ngoài ra phương th c giao hàng có th là ư ng s t ho c ư ng hàng không. 2. c i m v ngu n v n c a Công ty: Là doanh nghi p Nhà nư c do ó v n kinh doanh c a Công ty ch y u là ngu n ngân sách c a Nhà nư c c p và m t ph n là do huy ng t bên ngoài. tình hình b o toàn và phát tri n ng v n c a Công ty t năm 2000 n năm 2002 V:T ng E
 20. Năm T ng s v n V nc nh V n lưu ng Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng (%) (%) 2000 58,677 19,635 33,48 39,012 66,52 2001 155,091 18,841 12,15 136,250 87,85 2002 118,596 20,516 17,3 98,080 82,7 Ngu n : báo cáo tài chính c a Công ty. Nhìn vào b ng s li u trên ta nh n th y t ng s v n c a Công ty tăng gi m không ng u qua các năm và s thay i khá l n trong v n c nh và v n lưu ng. C th : Năm 2001 t ng s v n c nh gi m 4,04% so v i năm 2000, năm 2002 s v n c nh l i tăng lên 8,9% so v i năm 2001. V cơ c u v n hàng năm, t tr ng v n lưu ng có s tăng gi m ít hơn so v i v n c nh. Nguyên nhân là năm 2002 có nhi u s bi n ng trên th gi i, như ánh hư ng cu c chi n ch ng kh ng b trên ph m vi toàn c u d n n s bi n ng v giá c , bên c nh ó do nh hư ng c a thiên tai lũ l t v n liên ti p x y ra trong nư c, t giá ngo i t so v i VN gây nhi u khó khăn cho ho t ng kinh doanh c a Công ty. 3. Các ch tiêu v tình hình tài chính và m t s k t qu kinh doanh t ư c c a Công ty: M c dù còn b ng , nhưng v i i ngũ nhân viên có trình , năng l c phù h p v i nhi m v c a mình, nhi t tình trong công tác cùng v i nh ng chi n lư c kinh doanh có hi u qu , Công ty ã th c hi n và hoàn thành m c tiêu k ho ch t ra và ã tr thành m t ơn v kinh doanh XNK có doanh thu và có kim ng ch l n Hà N i. i u này có th th y thông qua b ng ch tiêu sau: B ng k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty năm 2001 & 2002. Ch tiêu Năm2001 Năm 2002 1. Doanh thu thu n 97.0980 101.4930 Trong ó: doanh thu hàng ng p kh u 77.6390 81.1940 2. giá v n hàng hoá. 94.0770 98.2080 3. lãi g p 2.9910 3.2850 E
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2