intTypePromotion=3

Đồ án Tốt Nghiệp “Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7”

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
159
lượt xem
76
download

Đồ án Tốt Nghiệp “Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải được quản lý, hạch toán kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nhất không thể thiếu trong hệ thống quản lý kinh tế, tài chính của các đơn vị cũng nhtr ên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh tế là sự tự trang trải chi phí và có lượi nhuận.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xác định được định mức chi phí mà đơn vị cần tự trang trải và làm thế nào để xác định được kết quả kinh doanh.Điều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án Tốt Nghiệp “Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7”

 1. Đồ án Tốt Nghiệp Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7- Vinaconex7
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LêI NãI §ÇU Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng ®ßi hái ph¶i ®­îc qu¶n lý, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh­ trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h¹ch to¸n kinh tÕ lµ sù tù trang tr¶i chi phÝ vµ cã lîi nhuËn.VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc ®Þnh møc chi phÝ mµ ®¬n vÞ cÇn tù trang tr¶i vµ lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh.§iÒu nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc th«ng qua h¹ch to¸n chÝnh x¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh ®óng,tÝnh ®ö gi¸ thµnh s¶n phÈm.Ho¹t ®éng nµy rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ,t×nh h×nh sö dông tµi s¶n vËt t­ m¸y mãc thiÕt bÞ,lao ®éng ,tiÒn vèn…tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ,cã hiÖu qu¶ hay kh«ng.Tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp gãp phÇn c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. ChÝnh v× vËy viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu thiÕt yÕu ®­îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m chó ý. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 lµ doanh nghiÖp thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, khèi l­îng s¶n phÈm x©y l¾p lín, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i,h×nh thøc.V× vËy,còng nh­ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c viÖc tæ chøc c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín cÇn ®Æc biÖt quan t©m. NhËn thøc phÇn quan träng ®ã, trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7, em ®· ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty . Dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kÕt hîp víi lý luËn ®­îc trang bÞ ë tr­êng ®¹i häc, em viÕt b¸o c¸o thùc tËp vµ b¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7-Vinaconex7” B¸o c¸o gåm 2 phÇn: PhÇn I : B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp PhÇn II: B¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn I B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (Thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam-VINACONEX) tr­íc ®©y lµ c«ng ty x©y dùng sè 9 trùc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam - Bé x©y dùng (tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VINANICO) ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 170A/BC§-TCLD ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 1993 víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp,c«ng céng,nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng(g¹ch ,ngãi,tÊm lîp,®¸ èp l¸t) - S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Ngµy 19 th¸-ng 7 n¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh sè 703/BCD-TCL§ cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng ®æi tªn c«ng ty x©y dùng sè 9 thµnh c«ng ty x©y dùng sè 9-1.Tªn giao dÞch lµ VINANICO Ngµy 02/01/1996 theo quyÕt ®Þnh sè 02/BXD-TCL§ cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng ®æi tªn c«ng ty x©y d­ng 9-1 thµnh C«ng ty CP x©y dùng sè 7 tªn giao dÞch VINACONCO 7. Ngµy 19/02/2002 theo quyÕt ®Þnh sè 0265/Q§-BXD cña Bé x©y dùng. C«ng ty chuyÓn ®æi h×nh thøc tõ së h÷u nhµ n­íc sang h×nh thøc cæ phÇn víi tªn giao dÞch lµ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7- VINACONEX - No7 Trô së :Sè 2 - Ngâ 475 - §­êng NguyÔn Tr·i - Thanh Xu©n - Hµ Néi. C¸c ngµnh kinh doanh cña c«ng ty hiÖn nay lµ: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng ®­êng bé c¸c cÊp, cÇu cèng,thuû lîi, b­u ®iÖn, nÒn mãng, c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiªp,c«ng tr×nh ®­êng d©y,tr¹m biÕn thÕ ®iÖn ®Ðn 110kv, thi c«ng san ®¾p nÒn mãng, xö lý nÒn ®Êt yÕu,c«ng tr×nh x©y dùng cÊp tho¸t n­íc, l¾p ®Æt ®­êng èng c«ng nghÖ ¸p lùc, ®iÖn l¹nh. - X©y dùng ph¸t triÓn nhµ,kinh doanh bÊt ®éng s¶n. - Söa ch÷a, thay thÕ, l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ,c¸c lo¹i kÕt cÊu bª t«ng, kÕt cÊu thÐp,c¸c hÖ thèng kÜ thuËt c«ng tr×nh(thang m¸y,®iÒu hoµ,th«ng giã, phßng ch¸y,cÊp tho¸t n­íc…) -S¶n xuÊt,kinh doanh vËt liÖu x©y dùng(S¶n xuÊt kÝnh d¸n cao cÊp,cÊu kiÖn bª t«ng,bª t«ng th­¬ng phÈm) -Nghiªn cøu ®Çu t­,thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin,s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng,m¸y mãc,thiÕt bÞ x©y dùng. -C¸c dÞch vô cho thuª xe m¸y, thiÕt bÞ,c¸c dÞch vô söa ch÷a,b¶o d­ìng xe m¸y,kinh doanh thiÕt bÞ x©y dùng. -Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong ph¹m vi ®¨ng kÝ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thèng kª nh©n sù n¨m 2003: STT NghÒ nghiÖp Tæng sè (ng­êi) 1 Kü s­ 95 2 Kü thuËt viªn 56 3 C«ng nh©n kü thuËt 622 - BËc 4
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi cã thÈm quyÒn cao nhÊt ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, lµ ng­êi ®¹i diÖn cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tr­íc ph¸p luËt ,®ång thêi cïng kÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. -Phã gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng vµ kü thuËt ®iÖn n­íc cïng víi gi¸m ®èc c«ng ty bæ nhiÖm c¸c chøc danh Ban chØ huy c«ng tr­êng,chØ ®¹o c«ng tr­êng.Tæ chøc triÓn khai c«ng tr­êng, chÊt l­îng,mü thuËt c«ng tr×nh,tiÕn ®é thi c«ng vµ chÕ ®é lao ®éng c«ng tr­êng. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. -Phßng KÕ ho¹ch-Kü thuËt Phßng KÕ ho¹ch-Kü thuËt cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hÞªn nhiÖm vô qu¶n lý kÕ ho¹ch, kü thuËt thi c«ng, ®Þnh møc, ®¬n gi¸,dù to¸n.v.v…vËt t­ thiÕt bÞ vµ an toµn lao ®éng. -Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty:Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ,kÞp thêi ,chÝnh x¸c ®óng víi chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. H­íng dÉn, kiÓm tra nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n cho c¸c ®éi c«ng tr×nh tõ kh©u më sæ s¸ch theo dâi thu,chi,h¹ch to¸n,lu©n chuyÓn vµ b¶o qu¶n chøng tõ ®Õn kh©u cuèi.Thùc hiÖn b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m,quý,th¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c,®Çy ®ñ kÞp thêi -Phßng Tæ chøc-Hµnh chÝnh Phßng Tæ chøc-Hµnh chÝnh gióp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn viÖc qu¶n lý tæ chøc (tham m­u cho Gi¸m ®èc s¾p xÕp bè trÝ lùc l­îng c¸n bé c«ng nh©n,®¶m b¶o cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ cã hiÖu lùc,bé m¸y chØ huy ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶), qu¶n lý nh©n sù(so¹n th¶o c¸c hîp ®ång lao ®éng,thùc hiÖn viÖc bè trÝ lao ®éng,tiÕp nhËn,thuyªn chuyÓn,n©ng l­¬ng,n©ng bËc,h­u trÝ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c ®èi víi ng­êi lao ®éng ®óng víi chÕ ®é chÝnh s¸ch Nhµ n­íc,qu¶n lý hå s¬ tæ chøc,nh©n sù)vµ c«ng t¸c v¨n phßng(qu¶n lý con dÊu vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô v¨n th­,®¸nh m¸y, phiªn dÞch.v.v…) -C¸c ®éi thi c«ng: C¸c ®éi cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai vµ hoµn thµnh khèi l­îng nhiÖm vô c«ng viÖc(do ban chØ huy c«ng tr­êng chØ ®¹o),chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña c¸c ban ngµnh qu¶n lý néi bé c«ng ty 3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: S¬ ®å tæ chøc: KÕ to¸n tr­ëng KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ to¸n Thñ to¸n to¸n to¸n to¸n c«ng quü TSC§ tæng thu, ng©n tr×nh hîp chi hµng C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®éi 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c c¸n bé,nh©n viªn .KÕ to¸n tr­ëng Chøc n¨ng, nhiÖm vô: KiÓm tra, ®«n ®èc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ c¸c ®éi s¶n xuÊt .KÕ to¸n tæng hîp Chøc n¨ng,nhiªm vô: Tæng hîp sè liÖu,h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c tµi kho¶n,lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. .KÕ to¸n thu, chi Chøc n¨ng, nhiÖm vô: Theo dâi c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn tÝnh l­¬ng vµ tr¶ th­ëng cho ng­êi lao ®éng ,theo dâi nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt qua c¸c phiÕu thu, chi, tæng hîpvµo sæ c¸i , sæ chi tiÕt c¸c TK cã liªn quan. Thñ quü Chøc n¨ng,nhiÖm vô:Lµm nhiÖm vô thu chi,qu¶n lý tiÒn mÆt trong quü th«ng qua sæ quü. .KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh Chøc n¨ng,nhiÖm vô:Ghi chÐp,ph¶n ¸nh,tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh t¨ng gi¶m,trÝch khÊu hao TSC§.C¨n cø vµo chi mua c¸c tµi s¶n,kÕ to¸n ghi sæ c¸i ,sæ chi tiÕt tµi kho¶n cã liªn quan .KÕ to¸n ng©n hµng Chøc n¨ng nhiªm vô:Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi víi ng©n hµng vÒ tiÒn göi,tiÒn vay,ký quü.C¨n cø vµo uû nhiÖm chi,sec,khÕ ­íc vay tiÒn kÕ to¸n ghi sæ c¸i,sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cã liªn quan .KÕ to¸n c«ng tr×nh Chøc n¨ng,nhiªm vô:Cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp chøng tõ chi phÝ c¸c c«ng tr×nh.C¨n cø vµo quyÕt to¸n A-B vµ c¸c c«ng tr×nh ph©n chia hîp lý.C¨n cø c¸c chøng tõ chi phÝ quyÕt to¸n A-B vµ c¸c c«ng tr×nh ph©n chia hîp lý.C¨n cø c¸c chøng tõ chi phÝ vµ quyÕt to¸n A-B kÕ to¸n ®Þnh kho¶n ghi sæ c¸i ,sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. 4.§Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh NÕu tróng thÇu,sau khi ký kÕt h¬p ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu c«ng ty sÏ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo s¬ ®å “S¬ ®å tæ chøc hiÖn tr­êng” Gi¸m ®èc c«ng ty:lµ ng­êi ®ai diÖn ®¬n vÞ thÇu,ký kÕt hîp ®«ng kinh tÕ víi Chñ ®Çu t­,chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñc«ng tr×nh,thñ tr­ëng cÊp trªn vµ ph¸p luËt nhµ n­íc. Chñ nhiÖm c«ng tr×nh:lµ chØ huy c«ng tr­êng,®­îc gi¸m ®èc giao nhiÖm vô vµ d­íi sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty.Chñ nhiÖm c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng tr­êng thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt,c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh»m b¶o ®¶m yªu cÇu vÒ chÊt l­îng,kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng.Gióp viÖc cho Chñ nhiÖm c«ng tr×nh cã c¸c c¸n bé,nh©n viªn nghiÖp vô: *Bé phËn kÕ ho¹ch,kü thuËt ,qu¶n lý chÊt l­îng,an toµn lao ®éng: Gåm c¸c kü s­ x©y dùng,kü s­ ®iÖn,kü s­ cÊp tho¸t n­íc cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn vµ kiÓm tra c«ng viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. -ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu hoµn c«ng ®Ó nghiÖm thu kü thuËt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng viÖc giai ®o¹n…Cïng víi c¸n bé kinh tÕ lµm tµi liÖu thanh quyÕt to¸n c¸c giai 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®o¹n vµ toµn c«ng tr×nh .C¸c nh©n viªn tr¾c ®¹t còng ë trong tæ kü thuËt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phôc vô kü thuËt thi c«ng. -C¸n bé KCS th­êng xuyªn ë c«ng tr­êng,theo dâi chÊt l­îng vµ tham gia trong Ban nghiÖm thu kÜ thuËt,gióp l·nh ®¹o c«ng ty gi¸m s¸t chÊt l­îng thi c«ng. -C¸n bé an toµn:Lµ th­êng trùc cña Ban an toµn c«ng tr­êng ,th­êng xuyªn cïng víi c¸n bé kü thuËt vµ c¸c an toµn viªn,vÖ sinh viªn thùc hiÖn néi quy,h­íng dÉn,kiÓm tra mäi ng­êi thùc hiÖn näi quy an toµn cña c«ng tr­êng,®ång thêi xö lý c¸c vi ph¹m néi quy an toµn lao ®éng vµ phßng ch¸y næ. *Bé phËn hµnh chÝnh kÕ to¸n: -KÕ to¸n gióp chñ nhiÖm lµm c¸c tµi liÖu kinh tÕ cña c«ng tr×nh(tÝnh to¸n khèi l­îng thanh quyÕt to¸n c¸c phÇn viÖc,c«ng ®o¹n vµ toµn bé,thèng kª b¸o c¸o khèi l­îng gi¸ trÞ thùc hiÖn,dù th¶o c¸c hîp ®ång kho¸n cho c¸c ®éi,tæ) -Tæ hµnh chÝnh ,y tÕ ch¨m lo ®êi sèng ¨n ë ,søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn c«ng tr­êng.C¸n bé hµnh chÝnh:Lo mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô ¨n,ë c«ng tr­êng nh­:l¸n tr¹i,nhµ ¨n,nhµ bÕp ,n­íc sinh ho¹t,c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸… -C¸n bé y tÕ:C«ng tr­êng bè trÝ 01 y tÕ ch¨m sãc søc khoÎ ,ph¸t thuèc th«ng th­êng,s¬ cøu khi cã tai n¹n lao ®«ng x¶y ra,h­íng dÉn,kiÓm tra vÖ sinh m«i tr­êng.Tæ chøc hîp ®ång c¸c c¬ quan y tÕ,bÖnh viÖn ®Ó kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n c«ng tr­êng. *Bé phËn vËt t­,kho tµng,b¶o vÖ: -Mua vµ chuyªn chë vÒ c«ng tr­êng vËt t­,thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt,b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t vËt t­ theo kÕ ho¹ch ®­îc Chñ nhiÖm c«ng tr×nh duyÖt. -C¸c nh©n viªn b¶o vÖ:B¶o vÖ tµi s¶n,vËt t­ ,thiÕt bÞ,tuÇn tra chèng ph¸ ho¹i vµ g©y mÊt trËt tù x· héi trong c«ng tr­êng. *C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt: -Tæ thi c«ng c¬ giíi 1:Thùc hiÖn thi c«ng phÇn Ðp cäc,cÇu cèp pha ,cèt thÐp b»ng cÇu KATO,b¬m bª t«ng b»ng m¸y b¬m Mishubishi… -Tæ thi c«ng c¬ giíi 2:VËn hµnh m¸y thang,m¸y b¬m,m¸y trén bª t«ng,hÖ thèng ®iÖn bª t«ng vµ sinh ho¹t.Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc söa ch÷a nhá t¹i c«ng tr­êng. -Tæ cèt thÐp:Thùc hiÖn c«ng viªc gia c«ng l¾p dùng c¸c cÊu kiÖn kim lo¹i,c¸c cÊu kiÖn cèt thÐp. -Tæ cèp pha:Gia c«ng l¾p ®Æt cèp pha t¹i hiÖn tr­êng.B¶o qu¶n söa ch÷a vµ l¾p dùng cèp pha t¹i hiÖn tr­êng -C¸c tæ nÒ-bª t«ng:C¸c tæ thî hçn hîp gåm thî nÒ,thî bª t«ng…Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc bª t«ng,x©y,tr¸t,èp l¸t,granit«,c«ng t¸c ®Êt. -Tæ hoµn thiÖn- s¬n b¶:Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc s¬n trang trÝ, hoµn thiÖn. -Tæ méc:Gia c«ng l¾p dùng cöa gç vµ c¸c phÇn viÖc vÒ méc hoµn thiÖn. -Tæ thi c«ng ®iÖn,n­íc:Thi c«ng l¾p ®Æt ®iÖn trong vµ ngoµi nhµ,cÊp tho¸t n­íc trong vµ ngoµi nhµ,®iÖn n­íc phôc vô thi c«ng. -Ngoµi lùc l­îng biªn chÕ th­êng xuyªn cña c«ng tr­êng,C«ng ty cßn ®iÒu ®éng c¸c lo¹i thî kh¸c ®Õn phôc vô t¹i c«ng tr­¬ng nh­: + Thî l¸i cÇn cÈu KATO trùc thuéc §éi thi c«ng c¬ giíi cña C«ng ty + L¸i xe « t« cña c«ng ty vµ mét sè xe ®iÒu ®éng cña C«ng ty. + Thî l¸i m¸y ñi,m¸y xóc trùc thuéc §éi thi c«ng c¬ giíi cña C«ng ty. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tæng c«ng ty Vinaconex S¬ ®å tæ chøc hiÖn tr­êng C«ng ty x©y dùng 7 Gi¸m ®èc C«ng ty CP x©y dùng sè 7 Gi¸m s¸t Chñ nhiÖm c«ng tr×nh C¸c phßng ban nghiÖp vô: thi c«ng (P.Chñ nhiÖm CT) KHTK, KTTC, TCHC C¸c kü s­ Kü s­ Kü s­ C¸n bé vËt t­ C¸n bé ATL§, KÕ to¸n x©y dùng ®iÖn cÊp tho¸t n­íc kho tµng, b¶o vÖ hµnh chÝnh, y tÕ c«ng tr­êng Tæ thi Tæ Tæ cèt Tæ bª Tæ bª Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ thi thÐp t«ng 1 t«ng 2 nÒ 1 nÒ 2 méc c«ng cèp hoµn c«ng c¬ giíi pha thiÖn ®iÖn n­íc 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II-KÕt qu¶ thùc tËp vµ nhËn thøc: 1. Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n em ®· tiÕp cËn xem xÐt vµ nghiªn cøu thùc tÕ toµn bé c¸c nghiÖp vô c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n,c«ng t¸c qu¶n lý sö dông chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n,lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n cña C«ng ty vÒ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n: -C«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (2ngµy) -C«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu,c«ng cô dông cô, hµng tån kho (2 ngµy) -KÕ to¸n TSC§(2 ngµy) -KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm(25 ngµy) -KÕ to¸n thµnh phÈm ,tiªu thô vµ kÕt qu¶ kinh doanh(2 ngµy) -KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh (2 ngµy) -KÕ to¸n thanh to¸n(2 ngµy) -KÕ to¸n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n dµi h¹n (2 ngµy) -KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô bÊt th­êng(2 ngµy) -KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn (2 ngµy) -Qu¸ tr×nh sö dông l­u chuyÓn vµ l­u gi÷ chøng tõ (2 ngµy) -Qu¸ tr×nh ghi chÐp sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt (2 ngµy) -Qu¸ tr×nh kho¸ sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, chuyÓn sæ sang n¨m sau (2 ngµy) 2. TËp trung thêi gian nghiªn cøu ®i s©u vµo viÖc c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty ®Ó viÕt b¸o c¸o chuyªn ®Ò. MÆc dï thêi gian thùc tËp ch­a nhiÒu ,c¬ héi tiÕp xóc víi thùc tÕ cßn h¹n chÕ,nh­ng ®­îc sù tËn t×nh cña c¸c c¸n bé phßng Tµi chÝnh –KÕ to¸n,em ®· ®­îc tiÕp cËn thùc tÕ, n©ng cao thªm vÒ nhËn thøc lý luËn,hiÓu biÕt thªm mét phÇn nµo ®ã vÒ thùc tÕ ®· hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh thùc tËp. Em thÊy C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 nh÷ng vÊn ®Ò rÊt khoa häc hîp lý: -Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc mét c¸ch râ rµng.Tõng nh©n viªn ®­îc ph©n c«ng tõng phÇn hµnh cô thÓ v× thÕ tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao trong c«ng viÖc.H¬n n÷a,tr×nh ®é nh©n viªn kÕ to¸n trong C«ng ty cao(trªn 80% lµ ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc) cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u, cã kinh nghiÖm vµ n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é kÕ to¸n v× thÕ gi¶m thiÓu ®­îc nh÷ng sai sãt trong c«ng t¸c kÕ to¸n. -ViÖc lùa h×nh thøc NhËt ký chung lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y.Phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n ®­îc trang bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh ®Çy ®ñ ,hiÖn ®¹i gióp cho nh©n viªn kÕ to¸n gi¶m bít ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc,tiÕt kiÖm thêi gian ,n©ng cao tÝnh chÝnh x¸c ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu th«ng tin ®ång thêi l¹i dÔ kiÓm tra ,söa ch÷a v× thÕ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña C«ng ty. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -PhÇn mÒm kÕ to¸n ®­îc sö dông t¹i phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n kh¸ hîp lý víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i sæ chi tiÕt,sæ tæng hîp ®­îc kÕt cÊu theo dóng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh.Nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n ®­îc in ra th­êng xuyªn vµ ®­îc tËp hîp thµnh tõng quyÓn sæ chi tiÕt,sæ tæng hîp ®Ó qu¶n lý th«ng tin kÕ to¸n mét c¸ch khoa häc, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. -ViÖc theo dâi t×nh h×nh thi c«ng, t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng tõng c«ng tr×nh ngoµi kÕ to¸n ®éi t¹i C«ng ty còng më sæ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh mét mÆt gióp cho c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu ®­îc chÆt chÏ mÆt kh¸c cã thÓ ®­a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cho ®éi nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho toµn C«ng ty - HÖ thèng chøng tõ gèc ®­îc tËp hîp s¾p xÕp l­u gi÷ vµ kiÓm tra cÈn thËn, ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c lµm c¨n cø ghi sæ. - C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn ®Çy ®ñ vµ cã chøng tõ hîp lÖ ®i kÌm.ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty lu«n ®¶m b¶o cho viÖc lËp vµ nép b¸o c¸o kÕ to¸n kÞp thêi cho cÊp trªn vµ ®¬n vÞ chñ qu¶n vµo cuèi mçi quý. - VÒ sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Cã thÓ nãi C«ng ty ®· tæ chøc ®­îc mét hÖ thèng sæ chi tiÕt kh¸ ®Çy ®ñvµ hîp lý h÷u Ých cho c«ng t¸c theo dâi chi phÝ.Trong sæ chi tiÕt cã cét sè luü kÕ cho phÐp ngay lËp tøc biÕt ®­îc sè chi phÝ ph¸t sinh tõ ®Çu kú ®Õn bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong kú chi tiÕt cho tõng kho¶n môc Nh×n chung c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ,tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 lµ ®óng chÕ ®é, râ rµng,chÝnh x¸c phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn II B¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp I-NH÷NG VÊN §Ò Lý LUËN CHUNG VÒ H¹CH TO¸N CHI PHÝ S¶N XUÊT Vµ TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHÈM TRONG C¸C DOANH NGHIÖP X¢Y DùNG 1. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n 1.1 S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n S¶n phÈm x©y l¾p cã ®Æc ®iÓm riªng biÖt kh¸c víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c cô thÓ nh­ sau: -S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng ,vËt kiÕn tróc…cã quy m« ®a d¹ng kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc,th¬× gian s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p l©u dµi. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n s¶n phÈm x©y l¾p nhÊt thiÕt ph¶i lËp dù to¸n (dù to¸n thiÕt kÕ,dù to¸n thi c«ng).Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p ph¶i so s¸nh víi dù to¸n,lÊy dù to¸n lµm th­íc ®o,®ång thêi ®Ó gi¶m bít rñi ro ph¶i mua b¶o hiÓm cho c«ng tr×nh x©y l¾p. -S¶n phÈm x©y l¾p ®­îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc theo gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t­(gi© ®Êu thÇu),do ®ã tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng thÓ hiÖn râ(v× ®· quy ®Þnh gi¸ c¶,ng­êi mua,ng­êi b¸n s¶n phÈm x©y l¾p cã tr­íc khi x©y dùng th«ng qua hîp ®ång x©y dùng nhËn thÇu) -S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt ,cßn c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æts¶n phÈm. -S¶n phÈm x©y l¾p tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh bµn giao ®­a vµo sö dông th­êng kÐo dµi. Qu¸ tr×nh thi c«ng ®­îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n,mçi giai ®o¹n ®­îc chia thµnh nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau,c¸c c«ng viÖc nµy th­êng diÔn ra ngoµi trêi nªn chÞu t¸c ®éng lín cña nh©n tè m«i tr­êng nh­ n¾ng,m­a,b·o…§Æc ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý,gi¸m s¸t chÆt chÏ sao cho ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh ®óng nh­ thiÕt kÕ,dù to¸n:C¸c nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh c«ng tr×nh(chñ ®Çu t­ gi÷ l¹i tØ lÖ nhÊt ®Þnh trªn gi¸ trÞ c«ng tr×nh,khi hÕt thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh míi tr¶ l¹i cho ®¬n vÞ x©y l¾p…) 1.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. Trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp ,chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng lu«n lu«n ®­îc c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp quan t©m.Th«ng qua nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do bé phËn kÕ to¸n cung cÊp ,nh÷ng nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp n¾m d­îc chi phÝ vµ gi¸ thµnh trùc tiÕp cña tõng ho¹t ®éng ,tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh còng nh­ kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp,®Ó ph©n tÝch ,®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ,t×nh h×nh sö dông tµi s¶n,vËt t­ lao ®éng ,tiÒn vèn,t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý hîp lý.§Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ,trung thùc vµ kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: -C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ,®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. -Tæ chøc h¹ch to¸n vµ ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t­îng b»ng ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ®· chän cung cÊp kÞp thêi,chÝnh x¸c nh÷ng sè liÖu th«ng tin tæng hîp vÒ c¸c kho¶n môc chi phÝ vµ yÕu tè chi phÝ quy ®Þnh ,x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú. -VËn dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo ®óng c¸c kho¶n môc quy ®Þnh vµ ®óng kú tÝnh gÝa thµnh ®· x¸c ®Þnh. 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 2.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn cña vËt liÖu x©y dùng thµnh s¶n phÈm d­íi t¸c ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ cïng søc lao ®éng cña c«ng nh©n.Nãi c¸ch kh¸c,c¸c yÕu tè vÒ t­ liÖu lao ®éng,®èi t­îng lao ®éng d­íi sù t¸c ®éng cã môc ®Ých cña søc lao ®éng qua qu¸ tr×nh thi c«ng sÏ trë thµnh s¶n phÈm x©y dùng.TÊt c¶ nh÷ng hao phÝ nµy ®­îc thÓ hiÖn d­íi h×nh th¸i gi¸ trÞ th× ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt.Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau,c«ng dông vµ môc ®Ých kh¸c nhau song chung quy gåm cã chi phÝ vÒ lao ®éng sèng nh­ chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng;chi phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ nh­ nguyªn vËt liÖu,khÊu hao vÒ TSC§… Chi phÝ s¶n xuÊt lµ hÕt søc quan träng v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn,do ®ã viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ chi phÝ lµ hÕt søc cÇn thiÕt.§Ó cã thÓ gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tèt chi phÝ cÇn ph¶i ph©n loai chi phÝ theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp. 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. ViÖc qu¶n lý s¶n suÊt,chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng chØ dùa vµo c¸c sè liÖu tæng hîp vÒ chi phÝ s¶n xuÊt mµ cßn c¨n cø vµo sè liÖu cô thÓ cña tõng lo¹i chi phÝ theo tõng c«ng tr×nh ,h¹ng môc c«ng tr×nh theo tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. 2.2.1.Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung cña chi phÝ. T heo c¸ch ph©n loai nµy,c¸c yÕu tè cã cïng néi dung kinh tÕ ®­îc s¾p xÕp chung vµo mét yÕu tè kh«ng ph©n biÖt chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc ph¸t sinh ë ®©u hay dïng vµo môc ®Ých g× trong s¶n xuÊt nh»m tæng hîp vµ c©n ®èi mäi chØ tiªu kinh tÕ vµ kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp.Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p ®­îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Lµ nh÷ng chi phi nguyªn vËt liÖu kh«ng ph©n biÖt ®­îc trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp nh­ xi m¨ng,s¾t thÐp… -Chi phÝ sö dông nh©n c«ng:Lµ nh÷ng chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. -Chi phÝ khÊu hao TSC§:Bao gåm toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi:Lµ sè tiÒn ph¶i tr¶ vÒ c¸c dÞch vô mua ngoµi sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp nh­ tiÒn ®iÖn,tiÒn n­íc,tiÒn t­ vÊn,… -Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn:Bao gåm c¸c chi phÝ dïng chi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi bèn yÕu tè chi phÝ ®· nªu trªn. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo yÕu tè cã ý nghÜa lín trong qu¶n lý.Nã cho biÕt c¬ cÊu chi phÝ theo néi dung kinh tÕ ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt.Nã lµ c¬ së lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ,lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ ,kÕ ho¹ch quü tiÒn l­¬ng,tÝnh to¸n nhu cÇu sö dông vèn l­u ®éng ®Þnh møc.§èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n nã lµ c¬ së ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ,gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt,ngoµi ra nã cßn lµ c¬ së ®Ó tÝnh thu nhËp quèc d©n(c+v+m),®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng . 2.2.2. Ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ ®èi t­îng ,trong x©y l¾p c¬ b¶n gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc chia thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ sau : -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:Ph¶n ¸nh toµn bé vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh,phô,nhiªn liÖu…tham gia trùc tiÕp vµo viÖc t¹o nªn thùc thÓ cña c«ng tr×nh. -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp:Lµ toµn bé tiÒn l­¬ng chÝnh,l­¬ng phô,phô cÊp cña nh©n c«ng trùc tiÕp x©y l¾p c«ng tr×nh;c«ng nh©n vËn chuyÓn ,bèc dì vËt t­ trong ph¹m vi mÆt b»ng thi c«ng .Kho¶n môc nµy kh«ng bao gåm tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng ,c«ng nh©n vËn chuyÓn vËt liÖu ngoµi ph¹m vi c«ng tr×nh vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng:lµ c¸c chi phÝ liªn quan tíi viÖc sö dôngm¸y thi c«ng s¶n phÈm x©y l¾p ,bao gåm chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc cho m¸y thi c«ng,tiÒn khÊu hao m¸y, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. Do ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng trong x©y dùng c¬ b¶n mµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng chia lµm hai lo¹i: - >Chi phÝ t¹m thêi:Lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc l¾p r¸p,ch¹y thö ,vËn chuyÓn m¸y phôc vô sö dông m¸y thi c«ng trong tõng thêi kú. - >Chi phÝ th­êng xuyªn:Lµ nh÷ng chi phÝ hµng ngµy cÇn thiÕt cho viÖc sö dông m¸y thi c«ng bao gåm tiÒn khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ,tiÒn thuª m¸y,tiÒn l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y,nhiªn liÖu,®éng lùc ,vËt liÖu dïng cho m¸y,chi phÝ söa ch÷a th­ßng xuyªn . -Chi phÝ s¶n xuÊt chung :Bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho s¶n xuÊt ®éi,c«ng tr×nh x©y dùng nh­ng kh«ng tÝnh cho tõng ®èi t­îng cô thÓ ®­îc.Chi phÝ nµy gåm:TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý ®éi,c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt,c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng,khÊu hao TSC§ dïng cho qu¶n lý ®éi,chi phÝ c«ng cô ,dông cô vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp nhµ qu¶n lý x¸c ®Þnh ®­îc c¬ cÊu chi phÝ n»m trong gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã thÊy ®­îc møc ®é ¶nh h­ëng cña tõng kho¶n môc chi phÝ tíi gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng tõ ®ã cã thÓ ®­a ra dù to¸n vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.2.3.Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh. C¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ x©y l¾p ®­îc ph©n thµnh c¸c lo¹i chi phÝ sau: -Chi phÝ cña ho¹t ®ong s¶n xuÊt kinh doanh:Lµ nh÷ng chi phÝ dung cho ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô ph¸t sinh trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ bµn giao c«ng tr×nh cïng c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý. -Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh:Lµ c¸c chi phÝ vÒ vèn vµ tµi s¶n ®em l¹i l¬Þ nhuËn cho doanh nghiÖp nh­ chi phÝ cho thuª tµi s¶n, gãp vèn liªn doanh nh­ng kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ vèn gãp. -Chi phÝ ho¹t ®«ng bÊt th­êng:Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh kh«ng th­êng xuyªn t¹i doanh nghiÖp vµ ngoµi dù kiÕn cña doanh nghiÖp nh­ chi phÝ båi th­êng hîp ®ång, hao hôt nguyªn vËt liÖu ngoµi ®Þnh møc ®­îc phÐp ghi t¨ng chi phÝ bÊt th­êng. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp nhµ qu¶n lý biÕt ®­îc c¬ cÊu chi phÝ ®Ó ®¸nh gÝa hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng.Ngoµi ra nã cßn gióp kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n phï hîp vµ h¹ch to¸n ®óng chi phÝ theo tõng ho¹t ®éng. 2.2.4. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng cña chi phÝ. C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo chøc n¨ng cña chi phÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh­ thÕ nµo. -Chi phÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt:Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp,chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp,chi phÝ m¸y thi c«ng,chi phÝ s¶n xuÊt chung. -Chi phÝ tham gia vµo chøc n¨ng b¸n hµng:Chi phÝ b¸n hµng(kh«ng lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông nh­ng lµm t¨ng gi¸ trÞ cña hµng ho¸). -Chi phÝ tham gia vµo chøc n¨ng qu¶n lý:Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiªp. 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp ta biÕt chøc n¨ng cña chi phÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh,x¸c ®Þnh chi phÝ tÝnh vµo gi¸ thµnh hoÆc trõ vµo kÕt qu¶ cña doanh nghiÖp. C¸ch ph©n lo¹i chi phÝ vµ ph©n theo kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc ¸p dông nhiÒu nhÊt. 2.3. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh x¸c kÞp thêi,®ßi hái c«ng viÖc ®Çu tiªn ph¶i lµm lµ x¸c ®Þnh ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc x¸c ®Þnh giíi h¹n tËp hîp chi phÝ mµ thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sinh chi phÝ vµ n¬i chÞu chi phÝ .§Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ cÇn c¨n cø vµo: -§Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt:S¶n xuÊt gi¶n ®¬n hay phøc t¹p -Lo¹i h×nh s¶n xuÊt :§¬n chiÕc,hµng lo¹t nhá,hµng lo¹t víi khèi l­îng lín. -Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý,tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh:Víi tr×nh ®é cao cã thÓ chi tiÕt ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c gãc ®é kh¸c nhau,ng­îc l¹i víi tr×nh ®é thÊp th× ®èi t­îng cã thÓ bÞ thu hÑp l¹i. 2.4. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. -Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ph­¬ng ph¸p hay hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó ph©n bæ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trong ph¹m vi giíi h¹n cña ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ Trong x©y l¾p ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm h¹ch to¸n theo tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh,®¬n ®Æt hµng,tõng bé phËn s¶n xuÊt x©y l¾p…Néi dung chñ yÕu cña c¸c ph­¬ng ph¸p nµy lµ kÕ to¸n më thÎ(hoÆc sæ)chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi t­îng ®· x¸c ®Þnh, ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ®èi t­îng,hµng th¸ng tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh cho ®èi t­îng theo tõng kho¶n môc. - >Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp:C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh liªn quan ®Õn ®èi t­îng nµo(c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh…)th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t­îng ®ã.Ph­¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông ®­îc khi chi phÝ cã thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho ®èi t­îng chÞu chi phÝ. ViÖc sö dông ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lín v× ®©y lµ c¸ch tËp hîp chi phÝ chÝnh x¸c nhÊt ®ång thêi l¹i theo dâi ®­îc mét c¸ch trùc tiÕp c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ®èi t­îng cÇn theo dâi.Tuy nhiªn,ph­¬ng ph¸p nµy tèn nhiÒu thêi gÝan vµ c«ng søc do cã rÊt nhiÒu chi phÝ liªn quan ®Õn mét ®èi t­îng vµ rÊt khã ®Ó theo dâi riªng c¸c chi phÝ nµy. Trong thùc tÕ ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông phæ biÕn ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng do nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh vµ ng­êi qu¶n lý ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - >Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo d¬n ®Æt hµng: Toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®Õn ®¬n ®Æt hµng nµo th× ®­îc h¹ch to¸n tËp hîp riªng cho ®¬n ®Æt hµng ®ã.Khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh th× tæng sè chi phÝ ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng ®Ðn khi hoµn thµnh ®­îc h¹ch to¸n riªng theo ®¬n ®Æt hµng ®ã lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng, - >Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo tõng bé phËn x©y l¾p:C¸c bé phËn s¶n xuÊt x©y l¾p nh­ c«ng tr­êng cña c¸c ®éi thi c«ng,c¸c tæ s¶n xuÊt th­êng thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p nµy.Theo ph­¬ng ph¸p nµy c¸c ®éi cã thÓ nhËn kho¸n mét khèi l­îng x©y l¾p nhÊt ®Þnh 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. theo hîp ®ång kho¸n gän.Do ®ã viÖc h¹ch to¸n chi phÝ ph¸t sinh theo tõng bé phËn s¶n xuÊt phï hîp víi khèi l­îng x©y l¾p ®· thùc hiÖn trong kú. 3. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 3.1. Kh¸i niÖm vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa cã liªn quan ®Õn khèi l­îng s¶n phÈm x©y l¾p nhÊt ®Þnh ®· hoµn thµnh. S¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ lµ kÕt cÊu c«ng viÖc hoÆc giai ®o¹n c«ng viÖc cã thiÕt kÕ vµ dù to¸n riªng, cã thÓ lµ h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô mµ kh«ng ph¶i bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong kú kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã thÓ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm qua s¬ ®å d­íi ®©y. Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú sinh trong kú Tæng gi¸ thµnh s¶n Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi phÈm hoµn thµnh kú Qua s¬ ®å ta thÊy: Tæng gi¸ thµnh Chi phÝ s¶n Chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn = xuÊt dë dang + - dë dang cuèi kú ph¸t sinh trong kú thµnh ®Çu kú 3.2. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.2.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 3.2.1.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh (nh­ g¹ch, xi m¨ng, s¾t), nguyªn vËt liÖu phô (nh­ s¬n, ®inh, silicat), nhiªn liÖu (nh­ x¨ng, dÇu, chÊt ®èt), b¶o hé lao ®éng vµ c¸c phô tïng kh¸c. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp th­êng chiÕm mét tû träng lín. Chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n riªng cho tõng c«ng tr×nh. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®· tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng hoÆc ®· tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung, gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhËn l¾p ®Æt. VËt liÖu sö dông cho x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ph¶i tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã trªn c¬ së chøng tõ gèc, theo gi¸ thùc tÕ vµ sè l­îng vËt liÖu ®· sö dông. Cuèi kú h¹ch to¸n hoÆc khi c«ng tr×nh hoµn thµnh tiÕn hµnh kiÓm kª vËt liÖu cßn l¹i n¬i s¶n xuÊt (nÕu cã) ®Ó ghi gi¶m trõ chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong tr­êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cho nhiÒu c«ng tr×nh kh«ng thÓ h¹ch to¸n riªng cho tõng c«ng tr×nh ®­îc th× kÕ to¸n ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ theo tiªu thøc thÝch hîp. Ta sö dông c«ng thøc sau: 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C Ci = x Ti T Trong ®ã: C: Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cÇn ph©n bæ. T: Tæng tiªu thøc ph©n bæ cho tÊt c¶ ®èi t­îng. Ci: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph©n bæ cho ®èi t­îng i. Ti: Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña ®èi t­îng i. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp thùc tÕ ®· sö dông trong kú tiÕp theo c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ NVL TrÞ gi¸ NVL cßn l¹i Chi phÝ thùc tÕ TrÞ gi¸ phÕ liÖu = xuÊt ®­a vµo - cuèi kú ch­a sö - NVLTT trong kú thu håi (nÕu cã) sö dông dông 3.2.1.2. Tµi kho¶n sö dông TK 621 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: TK nµy ®­îc më chi tiÕt theo chi phÝ:tõng c«ng tr×nh x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®éi x©y dùng… - KÕt cÊu + Bªn Nî: TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô, lao vô trong kú h¹ch to¸n. + Bªn cã: . TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt ®­îc nhËp l¹i kho. . KÕt chuyÓn hoÆc tÝnh ph©n bæ trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thùc sù sö dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú vµo c¸c tµi kho¶n 154. + Tµi kho¶n 621 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. 3.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n  Khi mua nguyªn vËt liÖu sö dông ngay cho s¶n xuÊt x©y l¾p trong kú thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc xuÊt nguyªn vËt liÖu sö dông cho ho¹t ®éng x©y l¾p trong kú, ghi: Nî TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp (gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT). Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã). Cã TK 331, 111, 112 … Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu.  Sè vËt liÖu ®· xuÊt ra kh«ng sö dông hÕt vµo ho¹t ®éng x©y l¾p cuèi kú nhËp l¹i kho, ghi: Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp.  Cuèi kú h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng, ghi: Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 621 TK 111, 112, 331 TK 154(1) Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi xuÊt K/c chi phÝ NVL th¼ng cho x©y l¾p trùc tiÕp ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ TK 152 XuÊt NVL cho s¶n xuÊt VËt liÖu dïng kh«ng nhËp kho 3.2.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 3.2.2.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ toµn bé sè tiÒn l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt æn ®Þnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p thuéc doanh nghiÖp vµ sè tiÒn lao ®éng thuª ngoµi trùc tiÕp x©y l¾p ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gåm tiÒn l­¬ng c«ng nh©n x©y l¾p…Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng). Trong tr­êng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng th× sÏ ®­îc ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng theo ph­¬ng ph¸p thÝch hîp . 3.2.2.2. Tµi kho¶n sö dông: - TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TK nµy ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp x©y l¾p bao gåm c¶ c«ng nh©n do doanh nghiÖp qu¶n lý vµ c¶ c«ng nh©n thuª ngoµi. - KÕt cÊu: + Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt, thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. + Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ tµi kho¶n 154 + Tµi kho¶n 622 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. 3.2.2.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n  C¨n cø vµo b¶ng tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng x©y l¾p (kÓ c¶ tiÒn c«ng cho c«ng nh©n thuª ngoµi), ghi: Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn.  TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, ghi: 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶.  Cuèi kú kÕ to¸n tÝnh, ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ghi: Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TK 622 TK 334 TK 154(1) TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n c«ng trùc tiÕp K/c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 335 TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp theo kÕ ho¹ch 3.2.3. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 3.2.3.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ chi phÝ cho c¸c m¸y thi c«ng nh»m thùc hiÖn khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p b»ng m¸y. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng bao gåm chi phÝ th­êng xuyªn vµ chi phÝ t¹m thêi. - Chi phÝ t¹m thêi: lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc l¾p r¸p, ch¹y thö, vËn chuyÓn m¸y phôc vô sö dông m¸y thi c«ng trong tõng thêi kú (ph©n bæ theo tiªu thøc thêi gian sö dông). - Chi phÝ th­êng xuyªn: lµ nh÷ng chi phÝ hµng ngµy cÇn thiÕt cho viÖc sö dông m¸y thi c«ng bao gåm tiÒn khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn thuª m¸y, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu dïng cho m¸y, chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn vµ c¸c chi phÝ kh¸c. 3.2.3.2. Tµi kho¶n sö dông - TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: TK nµy chØ sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng ®èi víi tr­êng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh hçn hîp võa thñ c«ng võa kÕt hîp b»ng m¸y. 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - KÕt cÊu: + Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ m¸y thi c«ng ph¸t sinh. + Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng + Tµi kho¶n 623 kh«ng cã sè d­ cèi kú. - TK 623 cã 6 tiÓu kho¶n + TK 6231 - Chi phÝ nh©n c«ng: ph¶n ¸nh l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, phô cÊp l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn xa, m¸y thi c«ng. TK kh«ng ph¶n ¸nh kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cña c«ng nh©n l¸i xe, m¸y thi c«ng, kho¶n nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. + TK 6232 - Chi phÝ vËt liÖu: Ph¶n ¸nh chi phÝ nhiªn liÖu, vËt liÖu kh¸c phôc vô xe, m¸y thi c«ng. + TK 6233 - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: Ph¶n ¸nh c«ng cô, dông cô lao ®éng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xe, m¸y thi c«ng. + TK 6234 - Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng: Ph¶n ¸nh chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh­ thuª söa ch÷a xe, b¶o hiÓm xe, m¸y thi c«ng, chi phÝ ®iÖn n­íc, tiÒn thuª TSC§…. + TK 6238 - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ b»ng tiÒn phôc vô cho ho¹t ®éng cña xe, m¸y thi c«ng. 3.2.3.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 3.2.3.3.1. Tr­êng hîp m¸y thi c«ng thuª ngoµi  Khi tr¶ tiÒn thuª xe, m¸y thi c«ng. Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331.  Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕt chuyÓn chi phÝ thuª m¸y thi c«ng. Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 3.2.3.3.2. Tr­êng hîp tõng ®éi x©y l¾p cã m¸y thi c«ng riªng biÖt vµ cã ph©n cÊp h¹ch to¸n cho ®éi m¸y cã tæ chøc kÕ to¸n riªng  TËp hîp chi phÝ liªn quan tíi ho¹t ®éng cña ®éi m¸y thi c«ng. Nî TK 621, 622, 627 Cã TK 152, 334, 331, 111…  Tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trªn TK 154 Nî TK 154 - Chi tiÕt sö dông m¸y. Cã TK 621, 622, 627.  NÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc cung cÊp lao vô xe m¸y lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn, c¨n cø vµo gi¸ thµnh ca xe m¸y ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 154 - Chi tiÕt sö dông m¸y 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.  NÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc b¸n lao vô m¸y lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn trong néi bé, ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 511, 512 Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép 3.2.3.3.3. Tr­êng hîp kh«ng tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng hoÆc tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng nh­ng kh«ng tæ chøc kÕ to¸n cho ®éi thi c«ng  M¸y thi c«ng sö dông cho nhiÒu c«ng tr×nh.  C¨n cø vµo sè tiÒn l­¬ng (kh«ng bao gåm BHXH, BHYT, KPC§), tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu kiÖn m¸y, phôc vô m¸y ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 111 - TiÒn mÆt  Khi xuÊt kho hoÆc mua nhiªn liÖu, vËt liÖu phôc vô cho xe, m¸y thi c«ng Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 152, 153 (xuÊt kho) Cã TK 111, 112, 331 (mua ngoµi).  KhÊu hao, m¸y thi c«ng sö dông cho ®éi m¸y thi c«ng ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ §ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK 009 - Nguån vèn khÊu hao.  Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ph¸t sinh phôc vô cho xe, m¸y thi c«ng. Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331  Ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn vµo tõng c«ng tr×nh Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản