intTypePromotion=1

Đồ án truyền động cơ khí

Chia sẻ: Bui Phuoc Anh Hiệp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

2
1.019
lượt xem
249
download

Đồ án truyền động cơ khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống truyền động cơ khí có một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, nó được sử dụng rất nhiều trong sản xuất công nghiệp và phục vụ đời sống hằng ngày.Để giảm va đập , chấn động và bù trừ lệch trục ta chon nối trục vòng đàn hồi liên kết trục động cơ với trục 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án truyền động cơ khí

 1. TIỂU LUẬN Đồ án truyền động cơ khí
 2. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu MUÏC LUÏC Trang LÔØI NOÙI ÑAÀU CHÖÔNG 1 : CHOÏN ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN VAØ PHAÂN PHOÁI TYÛ SOÁ TRUYEÀN 3 1.1 Xaùc ñònh ñoäng cô ñieän. 1.2 Phaân phoái tyû soá truyeàn. CHÖÔNG 2 : TÍNH TOAÙN BOÄ TRUYEÀN XÍCH 6 2.1 Choïn loaïi xích 2.2 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa xích vaø boä truyeàn xích 2.3 Kieåm nghieäm ñoä beàn 2.4 Xaùc ñònh ñöôøng kính ñæa xích CHÖÔNG 3 : TÍNH TOAÙN BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG 9 3.1 Tính toaùn boä truyeàn baùnh raêng nghieâng caáp nhanh 3.2 Tính boä truyeàn caáp chaäm 3.3 Kieåm tra ñieàu kieän boâi trôn CHÖÔNG 4 : TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ TRUC VAØ THEN 20 4.1 Choïn vaät lieäu laøm truïc 4.2 Xaùc dinh ñöôøng kính truïc sô boä 4.3 Xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc goái ñô vaø dieåm ñaët löïc 4.4 Xaùc ñònh moment töông öùng vaø ñöôõng kính truïc taïi tieát dieän nguy hieåm 4.5 Choïn then 4.6 Kieåm tra then theo ñieàu kieän beàn daäp 4.7 Kieåm nghieäm truc veà ñoä beàn moûi CHÖÔNG 5 :CHOÏN OÅ LAÊN VAØ NOÁI TRUÏC 31 5.1 Thieát keá oå laên treân truïc 1 5.2 Thieát keá oå laên treân truïc 2 5.3 Thieát keá oå laên treân truïc 3 5.4 Choïn khôùp noái truïc CHÖÔNG 6 : THIEÁT KEÁ THAÂN MAÙY VAØ CAÙC CHI TIEÁT KHAÙC 36 6.1 Thieát keá voû hoäp 6.2 Caùc chi tieát phuï khaùc CHÖÔNG 7 : CHOÏN DAÀU BOÂI TRÔN VAØ BAÛNG DUNG SAI LAÉP GHEÙP 40 7.1 Choïn daàu boâi trôn 7.2 Dung sai vaø laép gheùp TAØI LIEÄU THAM KHAÛO SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 1
 3. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu LÔØI NOÙI ÑAÀU Maùy moùc laø moät thieát bò khoâng theå thíu trong caùc nhaø maùy saûn xuaát. Maùy moùc ñöôïc toå hôïp töø moät hay nhieàu cuïm chi tieát laïi, moãi moät cuïm thöïc hieän moät hay nhieàu chöùc naêng. Caùc cuïm chi tieát ñöôïc taïo thaønh töø nhieàu chi tieát cô baûn nhö : truïc, oå laên, then…. Do ñoù vieäc hieåu roõ töøng chi tieát veà thieát keá vaø choïn caùc chi tieát cô baûn laø vieäc laøm heát söùc quan troïng vaø caàn thieát. Döôùi goùc nhìn ñoù, ñoà aùn thieát keá heä thoáng truyeàn ñoäng cô khí laø moät ñoà aùn quan troïng trong chöông trình daøo taïo. Ñoøi hoûi chuùng ta caàn naém vöõng nhöõng kieán thöùc veà caùc moân hoïc tröôùc ñoù nhö : Nguyeân Lyù Maùy, Chi Tieát Maùy, Veõ kyõ Thuaät, Veõ Cô Khí, Söùc Beàn Vaät Lieäu,……bieát caùch giaûi quyeát moät soá vaàn deà cuï theå trong kyõ thuaät. Vôùi tinh thaàn treân, em ñaõ coá gaéng vaän duïng nhöõng kieán thöùc veà thieát keá ñeå hoaøn thaønh ñoà aùn naøy moät caùch toát nhaát. Tuy nhieân ñaây laø laàn ñaàu böôùc vaøo lónh vöïc thieát keá neân vaãn coøn bôõ ngôõ, chaéc chaén coøn coù thíu xoùt vaø nhöõng ñieàu chöa hoäp lyù trong theát keá. Kính mong caùc thaáy höôùng daãn theâm deå em ñöôïc hoïc taäp nhieàu hôn nöõa vaø ruùt kinh nghieäm thöïc teá trong nhöõng ñoà aùn tieáp theo cuõng nhö trong quaù trình ñi laøm sau naøy. Em xin chaân thaøn caûm ôn söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày BUØI TROÏNG HIEÁU vaø caùc thaày trong boä moân thieát keá maùy deå em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy. Cuoái cuøng laø lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán gia ñình, ngöôøi thaân cuøng toaøn theå baïn beà, nhöõng ngöôøi luoân ñoäng vieân tinh thaàn giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy. Sinh vieân thöïc hieän LEÂ MINH HOÅ SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 2
 4. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu Chöông 1 CHOÏN ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN VAØ PHAÂN PHOÁI TYÛ SOÁ TRUYEÀN 1.1 CHOÏN ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN : Coâng suaát laøm vieäc : Fxv 3000 x1,2 Plv = = = 3,6 KW 1000 1000 Coâng suaát töông ñöông : 2 T  2 ∑  Ti  .t i 12 x36 + 0,8 2 x30 Ptd = Px 1   = 3,6 x = 3,29 KW ∑ ti 36 + 30 Ta coù Pt = Ptd Hieäu suaát cuûa boä truyeàn : η = η kη br 2η ol 3η x = 1x0,97 2 x0,99 3 x0,93 = 0,832 Vôùi: ηx =0.93hieäu suaát cöûa xích taûi Ηbr=0.97: hieäu suaát truyeàn ñoäng baùnh raêng. Ηol =0.995: hieäu suaát moät oå laên. Ηk =1 hieäu suaát khôùp noái. Coâng suaát treân truïc ñoäng cô : P ⇒ Pct = lv = 3,957 KW η Soá voøng quay cuûa truïc coâng taùc. 60000.v 60000 x1,2 nlv = = = 45,84 vg/ph π .D π .500 Töø baûng 2.4 [1] u h = 12 Choïn  u x = 2,3 n ⇒ uch = 12x2.3 = 27,6 = dc nlv ⇒ ndcsb =27,6x45,84 = 1265 vg/ph Ñoäng cô ñöôïc choïn phaûi thoûa maõn ñieàu kieän.  Pdc ≥ Pct  ndb ≈ nsb Tra baûng P1.3 [1] choïn ñoäng cô dieän : Kyù hieäu 4A100L4Y3 Coâng suaát Pdc = 4 Kw Soá voøng quay ndc = 1420 vg/ph SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 3
 5. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu 1.2 PHAÂN PHOÁI TÆ SOÁ TRUYEÀN Tyû soá truyeàn chung cuûa heä thoáng : ndc 1420 u ch = = = 30,98 nlv 45,84 u1 = 4,32 Theo baûng 3.1 [1] uh = 12 vôùi  u 2 = 2,78 u ch 30,98 ⇒ ux = = = 2,58 uh 12 Ta coù soá voøng quay cuûa caùc truïc: n1 = ndc = 1420 voøng/phuùt n1 1420 n2 = = = 328,7 voøng/phuùt u1 4,32 n2 328,7 n3 = = = 118,2 voøng/phuùt u2 2.78 Coâng suaát treân caùc truïc: Plv P3 = = 3,575KW η ol n x P3 3,575 P2 = = = 3,723KW η ol nbr 0.99.0,97 P2 3,723 P1 = = = 3,877 KW η ol nbr 0.99.0,97 Moâmen xoaén treân caùc truïc: P1 3,877 T1 = 9,55.10 6 = 9,55.10 6 = 26074,2 Nmm n1 1420 P2 3,723 T2 = 9,55.10 6 = 9,55.10 6 = 108167,5 Nmm n2 328,7 P3 3,575 T3 = 9,55.10 6 = 9,55.10 6 = 288843Nmm n3 118,2 Pdc 4 Tñc = 9,55.10 6 = 9,55.10 6 = 26901Nmm ndc 1420 SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 4
 6. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu Truïc 1 2 3 Ñoäng cô Thoâng soá Tæ soá truyeàn 1 4,32 2,78 2,58 Coângsuaát 4 3,877 3,723 3,575 P(KW) Soá voøng quay 1420 1420 328,7 118,2 n(vg/ph) Moâmen 26901 26074,2 108167,5 288843 T(N/mm) SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 5
 7. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu Chöông 2 TÍNH TOAÙN BOÄ TRUYEÀN XÍCH 2.1 CHOÏN LOAÏI XÍCH Vì taûi troïng nhoû , vaän toác thaáp , duøng xích oáng con laên 2.2 XAÙC ÑÒNH CAÙC THOÂNG SOÁ CUÛA XÍCH VAØ BOÂ TRUYEÀN • Theo baûng 5.4 ,vôùi ux= 2.58 , choïn soá raêng ñóa nhoû Z1=25 , do ñoù soá raêng ñóa lôùn Z2 = ux* Z 1 = 25*2.58 = 64,5 • Soá raêng ñæa lôùn Z2 = 65 raêng < Zmax = 120 • Theo coâng thöùc (5.3),coâng suaát tính toaùn Pt = P kzknk Trong ñoù vôùi Z1=25, Z01=25 Kz=Z01/ Z1= 25/ 26 = 1 n01= 200(v/p) , n1=118.2 (v/p) Kn= n01/ n1 = 200 / 118,2 = 1,69 Theo coâng thöùc 5(5.4)vaø baûng 5.6 Ta coù : k = ko ka kñc kñ kc kbt Vôùi ko=1 ( ñöôøng taâm cuûa ñóa xích laø vôùi phöông laøm ngang moät goùc nhoû hôn 400) Ka=1 ( choïn a=40p) Kñc= 1 ( ñieàu chænh baèng moät ñóa xích) Kd =1,3 ( taûi troïng va ñaäp nheï) Kc = 1.25( laøm vieäc 2 ca) Kbt =1.5(moâi tröông laøm vòeâc coù buïi ,chaát löôïng boâi trôn ñònh kyø) • Nhö vaäy : Pt = 1*1*1*1.25*1.3*1,5*1*1,69 = 12,75 Choïn xích 2 daõy x = 2 ⇒ k x = 1,7 12,75 Nhö vaäy Pt = = 7,5 Kw 1,7 Theo baûng 5.5 , vôùi n01= 200 (v/p) , choïn boä xích 1 daõy coù böôùc xích P=25,4 mm thoaõ maõn ñieàu beàn moøn Pt < [P ] = 11 Kw Ñoàng thôøi theo baûng 5.8 , P < P max • Khoaûng caùch truïc a = 40P = 40* 25,4 = 1016( mm ) Theo coâng thöùc ( 5.12 ) soá maéc xích X = 2a/ p + ( Z1 + Z2 ) / 2 + ( Z2 – Z1 )2 p /(4 π 2a) = 2 x1016 + 0,5 x(25 + 65) + (65 − 25)2 x 25,4 = 126.01 25,4 4π 2 x1016 Laáy soá maéc xích chaãn X = 126 mm Tính laïi khoaûng caùch truïc theo coâng thöùc 5.13 [ X c − 0.5( Z 1 + Z 2 )] 2 − 2[(Z 2 − Z 1 ) / π ] 2 } a = 0,25p {XC – 0.5( Z1 + Z2) + SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 6
 8. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu =1015,8 mm Ñeå xích khoâng chòu löïc caêng quaù lôùn , giaûm a moät löôïng baèng a=0.003.a= 3,045 mm, do ñoù a = 1012mm Soá laàn va ñaäp cuaû xích :Theo (5.14) i = z1n1/ 15x = 25.118,2/ 15.126 = 1,56 (laàn) < [i ] =30 2.3 TÍNH KIEÅM NGHIEÄM XÍCH VEÀ ÑOÄ BEÀN Theo (5.15) ; S = Q/ ( kñFt + F0 + FV ) Theo baûng 5.2, taûi troïng phaù huyû Q = 113400 N khoái löôïng moät meùt xích q=5 kg kñ =1,7 (taûi troïng môû maùy baèng hai laàn taûi trong danh nghóa) V = Z1t n1/60000 = 25.25,4.118,2/60000 = 1,25 m/s Ft = 1000N/V= 1000.3,575/1,25 =2858 N Luïc caêng do ly taâm Fv = q.v2=5.1,252 = 7,8125 N Löïc caêng do troïng löôïng nhaùnh xích sinh ra F0 = 9.81kfqa = 198,6 N Trong ñoù kf = 4 ( boä truyeàn nghieâng moät goùc < 400) ; Do ñoù : S= 22700/ (1,7.777 + 92,16 +24,84) = 15.79 Theo baûng 5.10 vôùi n1=200 v/p , [S ] = 8,2 113400 Vaäy S = = 23,39 1,7 x 2858 + 198,6 + 7,8125 ⇒ S >[S] vaäy boä truyeàn ñaûm baûo ñuû beàn 2.4 ÑÖÔØNG KÍNH ÑÓA XÍCH Theo coâng thöùc (5.17) vaø baûng 13.4 ñöôøng kính voøng chia ñóa nhoû, ñóa lôùn d 1 = p/ sin( π / Z1 ) = 25,4/ sin( π / 25 ) = 202,66 mm d2 = p/sin( π / Z 2 ) = 25,4/ sin( π / 65 ) = 525,7 mm da1= p[0.5 + cotg( π /z1)] = 15.875[0.5 + cotg( π / 25 ) = 213,76 mm df1= d1 – 2r =186,6 mm vôùi : r =0.5025d1+0.05 =8,0297 mm vaø vôùi d1=15,88 (xem baûng 5.2) Kieåm nghieäm ñoä beàn tieáp xuùc cuûa ñóa xích theo coâng thöùc (5.18) σ H = 0.47 K r (Ft K d + Fvd )E / Ak d ≤ [σ H ] Trong ñoù : Z 1 = 25 ; E=2,1.105 Mpa ; A=306 mm2 (baûng 5.12) [σ H ] : öùng suaát tieáp xuùc cho pheùp (Mpa) Fvñ : löïc va ñaâïp treân m daõy xích (N ); tính theo coâng thöùc ; m=2 Fvñ =13.10-7 n1p3m = 13.10-7.118,2 .25,4 3.2=5,03N Kd : heä soá phaân boá khoâng ñong ñeàu taûi troïng cho caùc daõy , Kd=1 Kñ : heä soá taûi troïng ñoâïng , kñ = 1 Kr : heä soá keå ñeùn aûnh höôûng cuûa soá raêng ñóa xích , phuï thuoäc vaøo Z SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 7
 9. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu K r = 0.42 Ft : löïc voøng (N) , Ft = 5500 (N) 0,42 x(2858 x1,3)x 2,1.10 5 σ H = 0.47 = 486 MPa 306 Nhö vaäy duøng theùp 45 toâi caûi thieän ñoä raén HB210. seõ ñaït öùng suaát cho pheùp σ H = 600 MPa Vaäy σ H < [ σ H ] neân ñaûm baûo ñöôïc doä beàn . Löïc taùc duïng leân truïc Fr = k x .k t = 1,25 x 2858 = 3286,7 N SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 8
 10. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu Chöông 3 BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG 3.1 BOÄ TRYEÀN BAÙNH RAÊNG NGHIEÂNG CAÁP NHANH: 3.1.1 Choïn vaät lieäu: Baùnh raêng nhoû: Theùp thöôøng hoa ùC45 toâi caûi thieän coù ñaït ñoä raén 241..285HB,cô tính σb1=850Mpa;σch1=580MPa Baùnh raêng lôùn: Theùp thöôøng hoaù C45 toâi caûi thieän ñaït ñoä raén 192…240 HB coù cô tính: σb2=750 MPa; σch2=450 Mpa Choïn vaät lieäu nhö sau : Baùnh nhoû: Theùp 45 toâi caûi thieän ñaït ñoä cöùng HB250 σb1 =850MPa σch1 =580MPa Baùnh lôùn: Theùp 45 toâi caûi thieän ñaït ñoä cöùng HB230 σb2 =850MPa σch2 =580MPa 3.1.2 Xaùc ñònh öùng suaát uoán vaø öùng suaát tieáp cho pheùp: K [σH] = σ Hlím . HL 0 SH Vôùi σ H lim 1 =2.HB1 +70 =2.250+70 =570 MPa 0 σ H lim 2 =2.HB2 + 70 =2.230+ 70 =530MPa 0 σ F lim 1 = 1,8.HB1 = 1,8.250 =450Mpa 0 σ F lim 2 = 1,8 .HB2 =1,8.230 =414Mpa 0 Tra baûng 6.2 (thieát keá heä thoáng truyeàn ñoäng cô khí [1] ) ta coù SH = 1,1 Boä truyeàn coi nhö chòu traûi troïng tónh Soá chu kyø laøm vieäc cô sôû: NHO =30.HB2,4 Töø ñoù ta coù :NHO1=30.2502,4 =17.106 (chu kyø) NNO2 =30.2302,4 =14.106 (chu kyø) Theo 6.7 [1] 3  T  N HE = 60.c.∑  i T  .ni .t i   max  Chu kyø laøm vieäc töông ñöông :  13 x36 0,8 3 x30   (7 x300 x8) = 1.13.10 chu kyø 9 N HE1 = 60 x1420. +  30 + 36 30 + 36  SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 9
 11. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu N HE 2 = 0,26.10 9 chu kyø Trong ñoù : Boä truyeàn laøm vieäc 7 naêm moãi naêm laøm vieäc 300 ngaøy moãi ngaøy 8 giôø ⇒ t∑ =16800 h n1 =1420 voøng/phuùt Soá laàn aên khôùp trong moät voøng quay c = 1 Vì NHE1 > NHO1 neân KHL1 = 1 NHE2 > NHO2 neân KHL1 = 1 0 σ Hlin xK HL Theo 6.1a [σ H ] = SH [σ H ]1 = 518,2 MPa [σ H ]2 = 481,8MPa Theo 6.7 [1] 6  T  N HE = 60.c.∑  i T  .ni .t i   max  N HE1 = 0,95.10 9 chuky N HE 2 = 0,34.10 9 chuky Vì NFE1 > NFO1 neân KFL1 = 1 NFE2 > NFO2 neân KFL1 = 1 Do ñoù theo 6.2a [1] vôùi boä truyeàn quay 1 chieàu KFC = 1 ta ñöôïc : K FC .K FL [σF]1 = σ F lim 1 . 0 = 257 Mpa SH K HL [σF]2 = σ H lim 2 . 0 = 236,6 Mpa SH öùng suaát cho pheùp khi chòu quaù taûi [σH]1max =2,8σch1 =580.2,8 =1624MPa [σH]2max =2,8σch2 =2,8.450 =1260Mpa [σF]1max =0,8σch1 =0,8.580 =464 Mpa [σF]2max =0,8σch2 =0,8.450 =360 Mpa 3.1.3 Tính boä truyeàn caáp nhanh 3.1.3.1 Khoaûng caùch truïc SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 10
 12. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu T1 .K Hβ aw1 = Ka (u1 +1) 3 [σ H ]2 u1ψ ba Choïn ψ =0,3 (Baûng 6.6 –TL[1]) Baùnh raêng nghieâng Ka =43 ψbd =0,5.ψba (u1 + 1) =0,5.0,3.(4,32 +1) =0,798 ⇒ KHβ =1,112(Tra baûng6.7 TL [1]) 26074,2 x1,12 ⇒ aw1 =43.(4,32 +1) 3 = 112,6mm 500 2 4,32.0,3 Choïn aw1 = 120 mm [σ H 1 ] + [σ H 2 ] Trong ñoù : [σ H ] = = 500 MPa 2 3.1.3.2 Xaùc ñòng moâñun vaø goùc nghieâng raêng m =(0,01 ÷0,02)aw1=(0,01÷0,02)120 = 1,2…2,4 Choïn m =2 Choïn sô boä β1 =100 2.a w1 . cos β 1 2.120. cos 10 0 Z1 = = = 22,2 m(u uù + 1) 2, (4,32 + 1) Laáy Z1 = 22 raêng ⇒ Z2 =u1. Z1 =4,32x22 =95,04 ta laáy Z2 =95 raêng Tính laïi β1 m( Z 1 + Z 2 ) 2.( 22 + 95) cosβ1 = = ⇒β1 =12,80 2.a w1 2.120 Z 2 95 Tæ soá truyeàn thöïc u1 = = = 4,318 Z 1 22 Tính laïi khoaûng caùch truïc m( Z 1 + Z 2 ) (22 + 95) aw1 = =. = 119,89 mm cos β 1 x 2 cos 12,8 0 3.1.3.3 Kieäm nghieäm veà ñoä beàn tieáp xuùc σH =ZM.ZH.Zε 2T1 K H (u1 + 1) bw1 .u1 .d 12 Heä soá keå ñeán cô tính vaät lieäu cuûa baùnh raêng aên khôùp: ZM =274 (tra baûng 6.5 TL [1]) SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 11
 13. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu Heä soá keå ñeán hình daïng beà maët tieáp xuùc: 2 cos β b ZH = sin 2α tw βb - Goùc nghieâng cuûa raêng treân hình truï cô sôû tgβb =cosαt .tgβ1 = cos200.tg12,80 ⇒βb =12,10 0 ZH = 2 cos 13,79 =1,738 sin 2.20 0 Heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng:Zε bw . sin β 1 0 εβ = = 0,4.120. sin 12,8 π .m π .2 = 1,69 >1 ⇒ Zε = 1 εα Vôùi ε α = 1,88 − 3,2 1 + 1  cos β 1 = 1,88 − 3,2 1 + 1    Z  1 Z 2   22 95 [ ( cos 12,8 0 = 1,67 )] Zε = 1 1 εα = 1,67 = 0,773 Heä soá taûi troïng khi tính veàtieáp xuùc:KH KH =KHβ.KHα.KHv KHβ =1,112 KHα -Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp π .d w1 .n1 2.a w1 2.120 Vôùi v1 = vôùi dw1 = ZH = = = 45,11mm 60000 u uù + 1 4,32 + 1 π .45,11.1420 ⇒ v1 = = 3,35m / s 60000 Töø v1 tra baûng 6.13 TL[1] ta ñöôïc caáp chính xaùc 9 Tra baûng 6.14 TL[1] ta coù KHα =1,16;KFα =1,37 Theo baûng 6.15[1] σ H = 0,002 Theo baûng 6.16 [1] g0 =73 ν h .bw1 .d w1 KHv = 1+ = 1,2 2.T1 .K Hβ .K Hα a w1 ZH =ν = δ H .g 0 .v. = 0,002.73.0,965. 154 = 0,896 u uù 3,81 Theo 6.39 [1] SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 12
 14. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu KH =KHβ.KHαKHv=1,56 σH=ZM.ZH.Zε 2T1 K H (u1 + 1) bw1 .u1 .d 12 =274.1,749.0,773 2.26074,2.1,56(4,32 + 1) =144,56Mpa 0,3.120.4,32.45,112 σH < [σH ]2 =481,8Mpa Xaùc ñònh chính xaùc öùng suaát tieáp cho pheùp Theo 6.1[1] vôùi v = 2,85 < 5 m/s , Zv = 1 Choïn caáp chính xaùc veà möùc 8 , khi ñoù caàn gia coâng ñoä nhaùm Ra = 2,5…………1,25µm Theo coâng thöùc 6.1 [1] 570.0,55.0,85.2,56 0,1.1.1 [σ H ] = = 460 1,1 Vaäy σ H < [σ H ] ⇒ thoûa ñieàu kieän 3.1.3.4 Kieåm nghieäm veà ñoä beàn uoán 2T1 .YF .Yε .Yβ . .YF 1 σ F1 = bw1 .d w1 .m Heä soá keå ñeá söï truøng khôùp raêng ε α vôùi ε α = 1,67 ⇒ Yε = 1,67 = 0,6 Yε = 1 1 Heä soá keå ñeán ñoä nghieâng cuûa raêng 0 Yβ = 1 − β 1 = 1 − 12,8 = 0,908 140 140 YF1 ,YF2 heä soá hình daïng cuûa baùnh raêng 1vaø 2 Z1 ZV1 = = 23,7 cos 3 β 1 Z2 ZV 2 = = 102,5 cos 3 β 1 Tra baûng 6.8 TL.[1] vôùi heä soá dòch chænh x = 0 ta ñöôïc YF1 =4,0 ;YF2 =3,6 Heä soá taûi troïng khi tính veà uoán : KF =KFβ.KFαKFν KF β =1,32 (tra baûng 6.7 TL[1] ) KFα -Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp: KFα =1,37 SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 13
 15. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu KFν - Heä soá keå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp ν F .b w1 .d w1 K Fν = 1 + = 1,4 2.T1 .K Fβ .K Fν a w1 v F = δ F .g 0 .v. = 5,96 u1 KF =KFβ.KFαKFν ⇒ KF = 2,15 2T1 .YF .Yε .Yβ . .YF 1 σ F1 = = 2.26074,2.2,15.0,6.0,909.4 = 75,3MPa bw1 .d w1 .m 0,3.120.45,11.2 σF1 < [σF]1 =265,224 Mpa neân thoûa ñieàu kieän YF 1 σF2 = σ F 1 = 75 3,6 = 59,8MPa YF 2 4 σF2 < [σF]2 neân thoûa ñieàu kieän 3.1.3.5 Kieåm nghieäm veà ñoä quaù taûi Tmax Pmax Kqt = = = 1,21 T Ptd ⇒ σHmax = σ H K qt = 518,2. 1,21 = 570,02 < [σH]max =1260Mpa σFmax =σF1 .Kqt =75,3x1,21=91,12 < [σ]Fmax =236,6Mpa 3.1.3.6 Thoâng soá hình hoïc cuûa caëp baùnh raêng caáp nhanh Khoaûng caùch truïc aw1 =120mm Moâdun m=2 Goùc nghieâng raêng β1 = 12,80 Heä soá dòch chænh x1 =x2 = 0 Tæ soá truyeàn u1 =4,32 Ñöôøng kính voøng chia d1 =45,12 mm d2 =195 mm Ñöôøng kính ñænh raêng: da1 =d1 + 2.m =45,12 + 2.2 =49,12 mm da2 = d2 + 2.m =195 + 2.2 =199 mm Ñöôøng kính chaân raêng df1 =45,12 -2,5.m =41,12 mm df2 =195 -2,5m = 190 mm chieàu roäng vaønh raêng bw1 =36 mm 3.4 Tính boä truyeàn caáp chaäm SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 14
 16. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu Duøng vaät lieäu gioáng vaät lieäu cheá taïo baùnh raêng caáp chaäm 3.4.1 Khoaûng caùch truïc T1 .K Hβ aw2 = Ka (u2 +1) 3 [σ H ]2 u 2ψ ba Choïn ψ =0,4 (Baûng 6.6 –TL[1]) Baùnh raêng nghieâng Ka =49,5 ψbd =0,5.ψba (u2 + 1) =0,5.0,4.(2,78 +1) =0,756 ⇒ KHβ =1,05 (Tra baûng6.7 TL [1]) 108167 ,5.1,05 ⇒ aw2 =49,5.(2,78 +1) 3 = 138,8mm 500 2.2,78.0,4 Choïn aw2 = 140 mm [σ H 1 ] + [σ H 2 ] Trong ñoù : [σ H ] = = 500 MPa 2 3.4.2 Xaùc ñòng moâñun vaø goùc nghieâng raêng m =(0,01 ÷0,02)aw2=(0,01÷0,02)140 = 1,4 …2,8 Choïn m =2 Choïn sô boä β1 =100 2.a 2 . cos β 1 2.140. cos 10 0 Z3 = = = 36,7 m(u 2 + 1) 2, ( 2,78 + 1) Laáy Z3 = 37 raêng ⇒ Z4 =u2. Z3 =2,78x37 =102,86 raêng ta laáy Z2 =103 raêng Z 4 103 Tæ soá truyeàn thöïc u2 = = = 2,783 Z3 37 Tính laïi khoaûng caùch truïc m( Z 3 + Z 4 ) (37 + 103) x 2 aw2 = =. = 140 mm 2 2 goùc nghieâng raêng β = 00 3.4.3 Kieäm nghieäm veà ñoä beàn tieáp xuùc σH =ZM.ZH.Zε 2T1 K H (u1 + 1) bw1 .u1 .d 12 Heä soá keå ñeán cô tính vaät lieäu cuûa baùnh raêng aên khôùp: SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 15
 17. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu ZM =274 (tra baûng 6.5 TL [1]) Heä soá keå ñeán hình daïng beà maët tieáp xuùc: 2 cos β b ZH = sin 2α tw βb - Goùc nghieâng cuûa raêng treân hình truï cô sôû tgβb =cosαt .tgβ1 = cos200.tg0 ⇒βb =00 0 ZH = 2 cos 0 =1,764 sin 2.20 0 4 − εα 4 − 1,762 β = 00 ⇒ Z ε = = = 0,864 3 3 ε α = {1.88 –3.2(1/Z3 +1/Z4 )*cosβ = 1,762 1 ⇒ Zα = = 0,753 εα bw . sin β 1 0 εβ = = 0,4.140. sin 0 π .m π .2 = 0 Heä soá taûi troïng khi tính veàtieáp xuùc:KH KH =KHβ.KHα.KHv KHβ =1,112 KHα = 1 -Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp KHV ñöôïc tính nhö sau π .d w 2 .n2 2.a w 2 2.140 Vôùi v1 = vôùi dw2 = ZH = = = 74,46mm 60000 u 2 + 1 2,76 + 1 π .74,46 x328,7 ⇒ v1 = = 1,28m / s 60000 Töø v1 tra baûng 6.13 TL[1] ta ñöôïc caáp chính xaùc 9 Tra baûng 6.14 TL[1] ta coù KHα =1,13;KFα =1,37 Theo baûng 6.15[1] σ H = 0,004 Theo baûng 6.16 [1] g0 =73 ν h .bw 2 .d w 2 1,28 x0,4 x140 x 74,46 KHv = 1+ = 1+ = 1,016 2.T2 .K Hβ .K Hα 2 x108167 ,5 x1,13 x1,37 SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 16
 18. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu a w2 ZH =ν = δ H .g 0 .v. = 0,004.73.1,28. 140 = 2,65 u2 2,78 Theo 6.39 [1] KH =KHβ.KHαKHv=1,12x1x1,016=1,138 σH=ZM.ZH.Zε 2T2 K H (u 2 + 1) 2 bw 2 .u 2 .d 2 =274.1,76.0,753 2.108167 ,5.1,138( 2,78 + 1) =377Mpa 0,4.140.2,78.74,46 2 σH < [σH ]2 =481,8Mpa Xaùc ñònh chính xaùc öùng suaát tieáp cho pheùp Theo 6.1[1] vôùi v = 1,28 < 5 m/s , Zv = 1 Choïn caáp chính xaùc veà möùc 8 , khi ñoù caàn gia coâng ñoä nhaùm Ra = 2,5…………1,25µm Theo coâng thöùc 6.1 [1] 570.0,55.0,85.2,56 0,1.1.1 [σ H ] = = 460 1,1 Vaäy σ H < [σ H ] ⇒ thoûa ñieàu kieän 3.4.4 Kieåm nghieäm veà ñoä beàn uoán 2T2 .YF .Yε .Yβ . .YF 2 σ F1 = bw 2 .d w 2 .m Heä soá keå ñeá söï truøng khôùp raêng ε α vôùi ε α = 1,762 ⇒ Yε = 1,762 = 0,57 Yε = 1 1 Heä soá keå ñeán ñoä nghieâng cuûa raêng 0 Yβ = 1 − β 1 = 1− 0 =1 140 140 YF1 ,YF2 heä soá hình daïng cuûa baùnh raêng 1vaø 2 Z V 1 = Z 1 = 37 Z V 2 = Z 2 = 103 Tra baûng 6.8 TL.[1] vôùi heä soá dòch chænh x = 0 ta ñöôïc YF1 =4,0 ;YF2 =3,6 Heä soá taûi troïng khi tính veà uoán : KF =KFβ.KFαKFν KF β =1,32 (tra baûng 6.7 TL[1] ) KFα -Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp: SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 17
 19. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu KFα =1,37 KFν - Heä soá keå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp ν F .b w 2 .d w 2 K Fν = 1 + = 1,15 2.T2 .K Fβ .K Fν a w2 140 v F = δ F .g 0 .v. = 0,004.73.1,28. = 2,65 u2 2,78 KF =KFβ.KFαKFν ⇒ KF = 2,08 2T1 .YF .Yε .Yβ . .YF 1 σ F1 = = 2.108176,5.1,32.1.4 = 228,15MPa bw1 .d w1 .m 0,4.140.74,46.2 σF1 < [σF]1 =257 Mpa neân thoûa ñieàu kieän YF 1 σF2 = σ F 1 = 228,16 3,6 = 205,34 MPa YF 2 4 σF2 < [σF]2 neân thoûa ñieàu kieän 3.4.5 Kieåm nghieäm veà ñoä quaù taûi Tmax Pmax Kqt = = = 1,21 T Ptd ⇒ σHmax = σ H K qt = 337. 1,21 = 370,7 < [σH]max =1260Mpa σFmax =σF1 .Kqt =228,15x1,21=276,9 < [σ]Fmax =464Mpa 3.4.6 Thoâng soá hình hoïc cuûa caëp baùnh raêng caáp nhanh Khoaûng caùch truïc aw1 =140mm Moâdun m=2 Goùc nghieâng raêng β 1 = 00 Heä soá dòch chænh x1 =x2 = 0 Tæ soá truyeàn u1 =2,78 Ñöôøng kính voøng chia d3 =74 mm D4 =206mm Ñöôøng kính ñænh raêng: da3 =d3 + 2.m =78 mm da4 = d4 + 2.m =210 mm Ñöôøng kính chaân raêng df1 = d3 -2,5.m =69 mm df2 = d4 -2,5m = 201 mm SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 18
 20. Ñoà aùn truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Buøi Troïng Hieáu chieàu roäng vaønh raêng bw4 =56 mm bw3 = 58 mm 3.5. kieåm tra ñieàu kieän boâi trôn : 6 95 20 =1 d= d2 1 45,1 d1= H 10-15mm hmax hmin SVTH : Leâ Minh Hoå http://www.ebook.edu.vn 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2