intTypePromotion=3

Đồ án về Công nghệ chế tạo máy

Chia sẻ: Anh Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

0
71
lượt xem
14
download

Đồ án về Công nghệ chế tạo máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phục vụ cho việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm cơ khí , việc đề ra quy trình công nghệ thích hợp và có hiệu quả là vấn đề rất quan trọng. Ngoài ra, để đảm bảo được yêu cầu thiết kế, đạt tính công nghệ cao , sản phẩm làm ra được sử dụng rộng rãi , việc đề ra quy trình công nghệ thích hợp là công việc phải được ưu tiên hàng đầu. Việc thiết kế quy trình công nghệ thích hợp còn giúp người công nhân giảm được thời gian gia công,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án về Công nghệ chế tạo máy

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TPHCM KHOA CÔ KHÍ­BOÄ MOÂN CHEÁ TAÏO MAÙY ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO  MAÙY ÑEÀ TAØI: THIEÁT KEÁ QUY TRÌNH COÂNG  NGHEÄ GIA COÂNG BÍCH ÑUOÂI ( TAÄP THUYEÁT MINH) Giaùo vieân höôùng daãn:            TRÖÔNG QUOÁC  THANH Giaùo vieân duyeät :            TRÖÔNG QUOÁC THANH Hoï vaø teân sinh vieân thöïc hieän:  LE PHUÙ VINH MSSV:  29704197                        
 2. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TPHCM COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHIAÕ VIEÄT NAM KHOA CÔ KHÍ­ BOÄ MOÂN CHEÁ TAÏO MAÙY ÑOÄC LAÄP­TÖÏ DO­HAÏNH PHUÙC ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC HOÏ VAØ TEÂN SINH VIEÂN: 1. NGUYEÃN BAÙ HIEÁU 29703232 2. DÖÔNG MAÏNH HÖNG            29703271 3. LE HOÀNG QUANG            29703570 4. HOAØNG TUÙ ANH 29603020 1. Ñaàu ñeà ñoà aùn: -Thieát keá quy trình coâng ngheä gia coâng bích ñuoâi 2. Soá lieäu ñoà aùn: -Baûn veõ chi tieát -Saûn löôïng : 500-3500 chieác/naêm 3. Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh vaø tính toaùn: • Xaùc ñònh daïng saûn xuaát • Phaân tích chi tieát gia coâng • Choïn phoâi vaø phöông aùn cheá taïo • Choïn tieán trình gia coâng • Thieát keá nguyeân coâng • Xaùc ñònh löôïng dö trung gian vaø kích thöôùc trung gian • Xaùc ñònh cheá ñoä caét vaø thôøi gian gia coâng cô baûn • Laäp phieáu toång hôïp nguyeân coâng • Thieát keá ñoà gaù 4. Caùc baûn veõ : • Baûn veõ chi tieát 1A3 • Baûn veõ phoâi 1A3 • Baûn veõ sô ñoà nguyeân coâng 12A3 • Baûn veõ ñoà gaù 1A2 5. Ngaøy giao ñoà aùn: 6. Ngaøy hoaøn thaønh ñoà aùn: Noäi dung vaø yeâu caàu cuûa ñoà aùn ñöôïc thoâng qua hoäi nghò boä moân Giaùo vieân höôùng Chuû nhieäm boä daãn moân Phan Hoaøng Long Nhoùm 2 Trang 1
 3. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù ñoà aùn: Ngaøy ………Thaùng………… Naêm 2001 Ngöôøi chaám ñoà aùn Nhoùm 2 Trang 2
 4. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long MUÏC  LUÏC  Lôøi noùi ñaàu 4  Chöông I: Choïn daïng saûn xuaát 5  Chöông II: Phaân tích chi tieát gia coâng 6  Chöông III: Choïn daïng phoâi vaø phöông phaùp cheá  taïo phoâi 8  Chöông IV:Choïn tieán trình gia coâng caùc beà maët  cuûa phoâi                  9  Chöông V: Thieát keá nguyeân coâng 14  Chöông VI: Xaùc ñònh löôïng dö  25    Chöông VII: Xaùc ñònh cheá ñoä caét vaø thôøi gian  nguyeân coâng cô baûn 32  Chöông VIII: Thieát keá ñoà gaù  45 Nhoùm 2 Trang 3
 5. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long  Hình daïng cuûa chi tieát sau khi gia coâng 53  Taøi lieäu tham khaûo 54 Nhoùm 2 Trang 4
 6. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long LÔØI NOÙI ÑAÀU Ñeå phuïc vuï cho vieäc caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm cô khí , vieäc ñeà ra quy trình coâng ngheä thích hôïp vaø coù hieäu quaû laø vaán ñeà raát quan troïng. Ngoaøi ra, ñeå ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu thieát keá, ñaït tính coâng ngheä cao , saûn phaåm laøm ra ñöôïc söû duïng roäng raõi , vieäc ñeà ra quy trình coâng ngheä thích hôïp laø coâng vieäc phaûi ñöôïc öu tieân haøng ñaàu. Vieäc thieát keá quy trình coâng ngheä thích hôïp coøn giuùp ngöôøi coâng nhaân giaûm ñöôïc thôøi gian gia coâng, taêng ñöôïc naêng suaát .. laøm cho giaù thaønh saûn phaåm haï hôn , ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng. Moät chi tieát maùy coù theå coù nhieàu quy trình coâng ngheä khaùc nhau , vieäc thieát keá quy trình coâng ngheä ñöôïc choïn trong ñoà aùn naøy ñaõ ñöôïc choïn sao cho hôïp lyù nhaát ñoàng thôøi ñaûm baûo yeâu caàu veà chaát löôïng , giaù thaønh , thôøi gian Caùc soá lieäu vaø thoâng soá tính toaùn ñeàu ñöôïc thaày höôùng daãn töø taøi lieäu vaø baèng kinh nghieäm. Tuy vaäy , ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy naøy ñöôïc thöïc hieän laàn ñaàu tieân , neân khoâng theå traùnh khoûi caùc sai soùt trong quaù trình tính toaùn , thieát keá. Chuùng em mong ñöôïc caùc thaày coâ goùp yù, boå sung kieán thöùc cuõng nhö chæ baûo cho chuùng em ñeå kieán thöùc cuûa chuùng em ngaøy caøng phong phuù hôn Nhoùm 2 Trang 5
 7. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long Chöông I:  XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT :    Daïng saûn xuaát cuûa chi tieát laø daïng saûn xuaát haøng loaït vöøa, ñaëc tröng cho daïng saûn xuaát naøy laø: + Deã söû duïng thieát bò maùy coâng cuï vaïn naêng + Caùc loaït saûn phaåm coù theå saûn xuaát theo chu kì + Deã ñieàu chænh maùy töï ñoäng ñaït kích thöôùc + Söû duïng tay ngheà coâng nhaân coù nhieàu baäc thôï phuø hôïp vôùi nhieàu nguyeân coâng.  Khoái löôïng cuûa chi tieát ñöôïc xaùc ñònh : + Theå tích cuûa chi tieát : V = 374,779 dm3 + Khoái löôïng rieâng cuûa gang xaùm : γ = 7,2 Kg/dm3 ⇒ Khoái löôïng chi tieát laø : m = V * γ = 374,779 * 7,2 = 2,7 Kg Theo baûng 2.1 ( taøi lieäu HDTKCNCTM ). Ñeå ñaït ñöôïc daïng saûn xuaát haøng loaït vöøa haøng naêm nhaø saûn xuaát phaûi saûn xuaát töø 500-35000 chi tieát. Nhoùm 2 Trang 6
 8. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long Chöông II:  PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG. 1.Coâng duïng cuûa chi tieát : Ñaây laø chi tieát bích ñuoâi cuûa bôm thuyû löïc baùnh raêng aên khôùp ngoaøi. Bích ñuoâi naøy khi laép vôùi thaân bôm vaø bích ñaàu taïo neân moät bôm thuyû löïc baùnh raêng. Treân thöïc teá ta thaáy bôm baùnh raêng ñuôïc söû duïng roäng raõi vì noù coù keát caáu ñôn giaûn, cheá taïo deã, vôùi loaïi bôm naøy coù theå taïo aùp suaát cao vaø noù ñöôïc duøng phoå bieán trong heä thoáng thuyû löïc. 2. Ñieàu kieän laøm vieäc : Chi tieát laøm vieäc ôû aùp suaát cao neân ñoä beàn cuûa chi tieát phaûi cao. 3. Yeâu caàu kyõ thuaät : Ñaây laø bích ñuoâi cuûa bôm thuûy löïc baùnh raêng, noù ñöôïc laép voái thaân bôm. Do ñaây laø bôm neân yeâu caàu ñoä kín cuûa moái gheùp phaûi ñöôïc ñaûm baûo, do ñoù yeâu caàu maët laép phaûi coù ñoä phaúng vaø ñoä boùng cao. Ôû chi tieát naøy coù hai loã φ 36 duøng ñeå laép hai truïc bôm cuûa hai baùnh raêng aên khôùp. Ñeå thaùnh söï va ñaäp khi aên khôùp cuûa hai baùnh raêng yeâu caàu hai loã naøy phaûi coù taâm song song vôùi nhau, yeâu caáu cuûa ñoä song song laø 0,02, hai loã naøy coøn duøng laøm oå tröôïc cuûa hai truïc, do ñoù yeâu caàu ñoä nhaùm phaûi thaáp ( Ra = 1,25 ). Ñeå cho quaø trình laép gheùp ñöôïc chính xaùc giöõa ñoä kín khít giöõa bích ñuoâi vaø thaân bôm, ñaûm baûo ñoä song song giöõa hai taâm loã ta caàn ñònh vò noù moät caùch chính xaùc vaø cuõng ñeå thao taùc moät caùch deã daøng trong quaù trính laép gheùp. Nhoùm 2 Trang 7
 9. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long Do ñoù hai loã φ 8 ñònh vò cuûa chi tieát cuõng yeâu caàu ñoä nhaùm thaáp ( Ra = 1,25 ). Ngoaøi ra ñeå taïo thaåm myõ cuûa bôm, yeâu caàu caùc maët ngoaøi khoâng gia coâng phaûi coù ñoä nhaùm Rz = 40 µm. 4. Vaät lieäu chi tieát : Chi tieát ñöôïc cheá taïo baèng gang xaùm 24-44, vaät lieäu naøy coù caùc thoâng soá sau : + Giôùi haïn beàn keùo : 240 N/mm2 + Ñoä giaõn daøi : δ = 0,5% + Giôùi haïn beàn uoán : 440 N/mm2 + Giôùi haïn beàn neùn : 830 N/mm2 + Ñoä cöùng : 170-241 HB + Daïng grafit : taám nhoû vaø mòn Vaät lieäu coù cô tính cao, neàn kim loaïi peclit, coù theå laãn moät ít ferit vôùi caù c taám grafit nhoû mòn, laøm cho caùc chi tieát chòu taûi troïng tónh cao vaø chòu maøi moøn. 5. Tính coâng ngheä cuûa chi tieát: + Chi tieát yeâu caàu veà ñoä chính xaùc moät soá beà maët phaûi cao, ñoä chính xaùc veà vò trí töông quan giöõa caùc beà maët chi tieát töông ñoái cao, ngoaøi ra yeâu caàu moät soá ñoä nhaùm beà maët töông ñoái cao (Ra = 1,25µm) + Veà hình daïng cuûa chi tieát töông ñoái ñôn giaûn neân deã daøng trong quaù trình cheá taïo phoâi. + Ñeå gia coâng moät soá beà maët ñaëc bieät cuûa chi tieát caàn thieát keá ñoà gaù thích hôïp ñeå ñaûm baûo kích thöôùc chính xaùc, ñoä nhaùm thaáp, vaø cuõng ñeå cho naêng xuaát cao… Nhoùm 2 Trang 8
 10. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long Chöông III: CHOÏN DAÏNG PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ  TAÏO PHOÂI. Daïng phoâi coù theå laø : phoâi ñuùc, phoâi reøn, phoâi daäp, phoâi caùn, phoâi haøn. 1. Taïo phoâi baèng phöông phaùp ñuùc : Vieäc cheá taïo phoâi baèng phöông phaùp ñuùc ñöôïc söû duïng roäng raõi hieän nay vì phoâi ñuùc coù theå ñuùc ñöôïc nhöõng daïng keát caáu phöùc taïp vaø coù theå ñaït kích thöôùc töø nhoû ñeán lôùn maø caùc phöông phaùp khaùc nhö reøn, daäp khoù ñaït ñöôïc. Cô tính vaø ñoä chính xaùc cuûa phoâi ñuùc tuyø thuoäc vaøo phöông phaùp ñuùc vaø kyõ thuaät laøm khuoân. Tuyø theo tính chaát saûn xuaát, vaät lieäu cuûa chi tieát ñuùc, trình ñoä kyõ thuaät ñeå choïn caùc phöông phaùp ñuùc khaùc nhau. Coù theå ñuùc trong khuoân kim loaïi, ñuùc trong khuoân caùt, ñuùc li taâm… 2.Taïo phoâi baèng phöông phaùp reøn vaø daäp   noùng : + Phöông phaùp reøn ñöôïc aùp duïng cho nhöõng chi tieát reøn coù hình thuø ñôn giaûn, cuøng vôùi nhöõng meùp dö raát lôùn. + Daäp noùng coù theå thöïc hieän trong khuoân kín hoaëc trong khuoân hôû. Khi daäp noùng khuoân kín, ta nhaän ñöôïc chi tieát daäp coù ñoä chính xaùc cao hôn, tieâu toán kim loaïi nhoû hôn, naêng xuaát cao hôn. Nhoùm 2 Trang 9
 11. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long 3. Phoâi caùn : Thöôøng laø caùn taïo ra nhöõng saûn phaåm ñònh hình : ví duï nhö caùn theùp ñònh hình, phoâi caùn coù proâfin ñôn giaûn…  Vôùi vieäc phaân tích caùc daïng phoâi treân, treân cô sôû saûn xuaát haøng loaït vöøa cuûa chi tieát vaø yeâu caàu veà ñoä nhaùm cuûa caùc beà maët khoâng gia coâng cuûa chi tieát Rz = 40 µm, caên cöù vaøo hình daïng cuûa chi tieát ta choïn ra phöông phaùp cheá taïo phoâi laø ñuùc trong khuoân kim loaïi. Loaïi phoâi naøy coù caáp chính xaùc kích thöôùc IT14 – IT15, ñoä nhaùm Rz = 40 µm. Chöông IV:  CHOÏN TIEÁN TRÌNH GIA COÂNG CAÙC BEÀ  MAËT CUÛA PHOÂI. Caùc beà maët cuûa phoâi ñöôïc ñaùnh soá nhö sau : C C C C C C C a C a C C C  Phaân tích vaø choïn phöông phaùp gia coâng caùc beà maët : Nhoùm 2 Trang 10
 12. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long ­ Beà maët 1: + Daïng beà maët : maët phaúng + Yeâu vaàu ñoä nhaùm : Rz = 40 µm + Kích thöôùc töông quan vôùi beà maët 5 laø : 45 ±0,12 Caùc phöông phaùp coù theå gia coâng laø : PHAY, BAØO, MAØI. Phöông phaùp  Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm gia coâng beà maët Kinh  Ñaït ñöôïc Ra(µm ) teá PHAY Thoâ 12-14 - 6,3-12,5 MAËT Tinh 11 10 3,2-6,3 ÑAÀU Moûng 8-9 6-7 0,8-1,6 BAØO Thoâ 12-14 - 12,5-25 Tinh 11-13 - 3,2-6,3 Moûng 8-10 7 (0,8)-1,6 MAØI Nöûa 8-11 - 3,2 PHAÚNG tinh 6-8 - 0,8-1,6 Tinh 6-7 6 0,2-0,4 Moûng Töø hình daïng vaø yeâu caàu cuûa beà maët vaø ñeå laøm chuaån tinh cho caùc beà maët khaùc vaø ñeå ñaït ñöôïc naêng xuaát cao ta choïn phöông phaùp gia coâng : PHAY MAËT ÑAÀU – phay thoâ. ­Beà maët 2, 3 : Phoâi sau khi ñuùc ñaït ñoä nhaùm yeâu caàu cuûa chi tieát, do ñoù khoâng caàn phaûi gia coâng. ­ Beà maët 4 : + Loaïi beà maët : loã φ 8 khoâng thoâng + Ñoä nhaùm : Ra = 1,25 µm Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN + DOA Phöông phaùp gia Caáp chính xaùc Ñoä coâng nhaùm Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra (µm ) KHOAN ( d
 13. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long Moûng 7 6 0,4-0,8 ­Beà maët 5 : + Loaïi beà maët : maët phaúng + Yeâu caàu ñoä nhaùm : Ra = 1,25 µm Do ñoù coù theå gia coâng baèng caùc phöông phaùp : PHAY, BAØO, MAØI. Phöông phaùp  Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm gia coâng beà maët Kinh  Ñaït ñöôïc Ra(µm ) teá PHAY Thoâ 12-14 - 6,3-12,5 MAËT Tinh 11 10 3,2-6,3 ÑAÀU Moûng 8-9 6-7 0,8-1,6 BAØO Thoâ 12-14 - 12,5-25 Tinh 11-13 - 3,2-6,3 Moûng 8-10 7 (0,8)-1,6 MAØI Nöûa 8-11 - 3,2 PHAÚNG tinh 6-8 - 0,8-1,6 Tinh 6-7 6 0,2-0,4 Moûng Ñeå taêng naêng xuaát gia coâng, phuø hôïp vôùi loaïi beà maët, ñaït ñoä nhaùm theo yeâu caàu. Neân ta choïn phöông phaùp gia coâng : PHAY THOÂ + MAØI BAÙN TINH + MAØI TINH ­ Beà maët 6 : + Loaïi beà maët : 2 loã φ 36, khoâng thoâng ñaõ coù loã tröôùc töø phöông phaùp ñuùc. + Ñoä nhaùm :Ra = 1,25 (µm) + Ñoä song song cuûa hai taâm loã 0,02. Choïn phöông phaùp gia coâng: KHOEÙT + MAØI NGHIEÀN. ­Beà maët 7 : Nhoùm 2 Trang 12
 14. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long + Loaïi beà maët : raõnh coù hình, neân ta choïn phöông phaùp gia coâng : PHAY ÑÒNH HÌNH. ­ Beà maët 8 : + Loaïi beà maët : loã φ 11 loã suoát + Ñoä nhaùm : Rz = 40 (µm). Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN Phöông phaùp gia Caáp chính xaùc Ñoä coâng nhaùm Kinh teá Ñaït ñöôïc Rz KHOAN
 15. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long Phöông phaùp gia Caáp chính xaùc Ñoä coâng nhaùm Kinh teá Ñaït ñöôïc Rz KHOAN
 16. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long 3 PHAY 1 5,3 Maùy 14-12 TINH phay ñöùng 6H-12 4 KHOAN 4 1,3 Maùy 14-12 DOA doa toaï 7 TINH ñoä 278 5 KHOÙET 6 1,4 Maùy 15-12 khoan 2A 135 6 KHOAN 8 1,4 Maùy 15-12 khoan caàn 2A55 7 KHOEÙT 9 2,5 Maùy 15-12 khoan caàn 2A55 8 KHOAN 11 1,4 Maùy 15-12 khoan 2A 135 9 KHOAN 10 1,8 Maùy 15-12 khoan 2A 135 Nhoùm 2 Trang 15
 17. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long 1,8 Maùy 14-12 10 PHAY 7 phay RAÕNH ñònh hình 11 MAØI 6 1,4 Maùy 7-6 KHOÂN maøi 3 σ TRUÏ 833 12 MAØI 5 1,8 Maùy 7-6 MAËT maøi 3 σ PHAÚNG 833 Chöông V: THIEÁT KEÁ CAÙC NGUYEÂN COÂNG COÂNG  NGHEÄ : I.    : Nguyeân coâng 1  Gia coâng maët phaúng 5. - Phöông phaùp gia coâng: PHAY THOÂ - Ñònh vò: + Ñònh vò maët phaúng 2: khoáng cheá 3 baäc töï do + Ñònh vò maët phaúng 3 vaø 3’ baèng 1 khoái V coá ñònh vaø moät khoái V di ñoäng: khoáng cheá 3 baâc töï do Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 3 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò: Nhoùm 2 Trang 16
 18. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long - Maùy gia coâng: + Maùy phay ñöùng 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320x1250 mm2 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30- 1500 + Böôùc tieán cuûa baøn (mm/ph) 30-1500 + Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7 -Duïng cuï caét: Dao phay maët ñaàu chaép raêng baèng hôïp kim cöùng: D = 100 mm B = 50 mm -Dung dòch trôn nguoäi: emunxi -Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% ; ñoàng hoà so 1/100. II.  Nguyeân coâng 2:   Gia coâng maët phaúng 1 - Phöông phaùp gia coâng: PHAY THOÂ - Ñònh vò: + Ñònh vò maët phaúng 5: khoáng cheá 3 baäc töï do + Ñònh vò maët phaúng 3 vaø 3’ baèng 1 khoái V coá ñònh vaø moät khoái V di ñoäng: khoáng cheá 3 baâc töï do Nhoùm 2 Trang 17
 19. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 3 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò: - Maùy gia coâng: + Maùy phay ñöùng 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320x1250 mm2 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30- 1500 + Böôùc tieán cuûa baøn (mm/ph) 30-1500 + Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7 - Duïng cuï caét: dao phay maët ñaàu chaép raêng baèng hôïp kim cöùng: D = 100 mm B = 50 mm - Dung dòch trôn nguoäi: emunxi - Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% ; ñoàng hoà so 1/100. III .Nguyeân coâng 3: - Phöông phaùp gia coâng: PHAY TINH - Ñònh vò: + Ñònh vò maët phaúng 5: khoáng cheá 3 baäc töï do + Ñònh vò maët phaúng 3 vaø 3’ baèng 1 khoái V coá ñònh vaø moät khoái V di ñoäng: khoáng cheá 3 baâc töï do Nhoùm 2 Trang 18
 20. Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy: GVHD: Phan Hoaøng Long Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 3 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò: - Maùy gia coâng: + Maùy phay ñöùng 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320x1250 mm2 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30- 1500 + Böôùc tieán cuûa baøn (mm/ph) 30-1500 + Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7 - Duïng cuï caét: Dao phay maët ñaàu chaép raêng baèng hôïp kim cöùng: D = 100 mm B = 50 mm - Dung dòch trôn nguoäi: emunxi - Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% ; ñoàng hoà so 1/100. IV. Nguyeân coâng 4 Gia coâng maët 4: 2 loã φ 8 - Phöông phaùp gia coâng: KHOAN + DOA TINH - Ñònh vò: Nhoùm 2 Trang 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản