intTypePromotion=3

Đơn xin cấp giấy xác nhận

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
287
lượt xem
25
download

Đơn xin cấp giấy xác nhận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Đơn xin cấp giấy xác nhận không có Quốc tịch Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin cấp giấy xác nhận

  1. Mẫu TP/QT-1999-B.1b CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ảnh 4x6 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Chụp chưa quá 3 tháng) ĐƠN XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Dùng trong trường hợp cha mẹ xin cho con chưa thành niên dưới 15 tuổi) Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Chúng tôi là: Họ và tên chồng (1):..................................... Họ và tên vợ (1):..................................... ...................................................................... ...................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:................................ Ngày, tháng, năm sinh:................................ ...................................................................... ...................................................................... Nơi sinh:....................................................... Nơi sinh:....................................................... Quê quán...................................................... Quê quán...................................................... Dân tộc:...............................Quốc tịch......... Dân tộc:...............................Quốc tịch......... Nghề nghiệp: ............................................... Nghề nghiệp: ............................................... Nơi làm việc: ............................................... Nơi làm việc: ............................................... Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt Nam:............................................................... Nam:............................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ........................................................................ . Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.......... (3):.......... ...................................................................... ...................................................................... Số:................................................................ Số:................................................................ Cấp tại: ....................................................... Cấp tại: ....................................................... Ngày.........tháng........năm............................ Ngày.........tháng........năm............................ Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm....... Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm....... Tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan xem xét, cấp cho các con chưa đến tuổi thành niên của chúng tôi Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam. Họ và tên con thứ nhất (1):.................................................................................................. Giới tính ................................................................................................................................. Ngày tháng năm sinh: .......................................................................................................... Nơi sinh:.................................................................................................................................
  2. Dân tộc........................... Quốc tịch....................................................................................... Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt Nam (2)............................................................... Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.................................................................. Số:............................................................................................................................. Cấp tại: ............................, ngày.........tháng........năm.............................................. Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm................................................................. Họ và tên con thứ hai (1):................................................................................................. Giới tính ................................................................................................................................. Ngày tháng năm sinh: .......................................................................................................... Nơi sinh:................................................................................................................................. Dân tộc........................... Quốc tịch....................................................................................... Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt Nam (2)............................................................... Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.................................................................. Số:............................................................................................................................. Cấp tại: ............................, ngày.........tháng........năm.............................................. Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm................................................................. Họ và tên con thứ ba (1):................................................................................................. Giới tính ................................................................................................................................. Ngày tháng năm sinh: .......................................................................................................... Nơi sinh:................................................................................................................................. Dân tộc........................... Quốc tịch....................................................................................... Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt Nam (2)............................................................... Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.................................................................. Số:............................................................................................................................. Cấp tại: ............................, ngày.........tháng........năm.............................................. Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm................................................................. Mục đích xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam (4)...................................... ............................................................................................................................................... . ............................................................................................................................................... . ............................................................................................................................................... . Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước phápluật Việt Nam về lời khai của mình.
  3. Giấy tờ kèm theo: ..., ngày ... tháng ... năm -................................ Người làm đơn -................................ (Ký và ghi rõ họ tên) -................................ Chú thích: (1) Viết chữ in hoa (2) Ghi rõ xã (phường/thị trấn), huyện (quận/thành phố, thị xã thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố theo nơi đăng ký thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú...” (3) Ghi rõ loại giấy tờ gì? (4) Ghi rõ mục đích xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản