Đơn xin học lại_15 SV-P.HC-TH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
119
lượt xem
16
download

Đơn xin học lại_15 SV-P.HC-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin học lại_15 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin học lại_15 SV-P.HC-TH

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Tôi đã được Nhà trường cho phép tạm ngừng học từ ngày ...... / ..... / 20… Theo quyết định số:………/QĐ-ĐHTG của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang. Lý do: ............................................................................................................. ................................................................................................................................. Nay Tôi đã: (đánh dấu x vào ô thích hợp)  Hoàn thành NVQS  Bình phục sức khỏe  Hết thời hạn kỷ luật  Lý do khác Kính xin Nhà trường cho phép Tôi được tiếp tục học tập để hoàn thành chương trình khóa học. Ngày ...... tháng ...... năm 20 ...... Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) Ghi chú: Đính kèm Quyết định cho phép tạm ngừng học Xác nhận của địa phương nơi sinh viên cư ngụ trong thời gian tạm ngừng học: ......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ......................................................................................................................... ............................................................................................................................. 15 SV-P.HC-TH
  2. ......................................................................................................................... ............................................................................................................................. Ý kiến Phòng Đào tạo: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ HIỆU TRƯỞNG 15 SV-P.HC-TH
Đồng bộ tài khoản