intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự báo các chỉ tiêu tài chính

Chia sẻ: Lan Xi Chen | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

42
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp một cách ổn định, bền vững, các nhà quản lý phải dự báo được nhu cầu về vốn để định hướng cho việc hoạch định kế hoạch kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh. Chính vì thế, dự báo nói chung và dự báo các chỉ tiêu tài chính nói riêng là một chức năng quan trọng, không thể thiếu đối với các nhà quản lý, là công cụ để kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự báo các chỉ tiêu tài chính

DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp một cách ổn định, bền vững, các nhà quản <br /> lý phải dự  báo được nhu cầu về  vốn để  định hướng cho việc hoạch định kế  hoạch kinh  <br /> doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh. Chính vì thế, dự báo nói chung và  dự báo các chỉ <br /> tiêu tài chính nói riêng là một chức năng quan trọng, không thể thiếu đối với các nhà quản lý, <br /> là công cụ để kiểm tra, theo dõi tình hình HĐKD.<br /> <br /> Dự báo các chỉ tiêu tài chính là gì?<br /> <br /> Dự báo các chỉ tiêu tài chính là việc tính toán trước các chỉ tiêu tài chính mà doanh nghiệp có <br /> thể đạt được dựa trên các giả thiết về năng lực và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp <br /> trong tương lai. Dự báo các chỉ tiêu tài chính là căn cứ quan trọng để xác định nhu cầu về vốn  <br /> cho hoạt động của doanh nghiệp<br /> Có thể  nói, dự  báo các chỉ  tiêu tài chính luôn là mối quan tâm của người sử  dụng thông tin  <br /> trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp<br /> Ý nghĩa dự báo các chỉ tiêu tài chính<br /> <br /> Dựa vào kết quả dự báo các chỉ tiêu tài chính, các nhà quản lý thấy được triển vọng tài chính <br /> của doanh nghiệp trong tương lai để ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Nếu kết quả dự <br /> báo về các chỉ tiêu tài chính khả quan, tình trạng tài chính và an ninh tài chính tốt, chắc chắn  <br /> các kế hoạch và phương án kinh doanh hiện tại sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng. Ngược  <br /> lại, nếu kết quả  dự  báo về  các chỉ  tiêu tài chính không khả  quan, tình trạng tài chính của  <br /> doanh nghiệp xấu đi, chắc chắn các kế  hoạch và phương án kinh doanh hiện tại phải được <br /> thay đổi để cải thiện tình hình tài chính. Kết quả dự báo các chỉ tiêu tài chính chính là căn cứ <br /> tin cậy để các nhà quản trị doanh nghiệp chủ động trong hoạch định kế hoạch tài chính, bảo  <br /> đảm đáp ứng yêu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh<br /> Nhờ có kết quả dự báo về các chỉ tiêu tài chính, các nhà đầu tư, các chủ nợ, các nhà cung cấp  <br /> tín dụng,… đánh giá tình trạng tài chính của doanh nghiệp trong tương lai. Từ đó, đề  ra các <br /> quyết định liên quan đến đầu tư, cho vay, bán chịu…phù hợp, đúng đắn, tránh được những <br /> rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra<br /> Dự báo các chỉ tiêu tài chính còn cảnh bá trước được những khó khăn mà doanh nghiệp có thể <br /> đương đầu và giúp cho những người sử dụng thông tin có căn cứ để nhận định chính xác để <br /> doanh nghiệp cùng những thuận lợi, khó khăn và môi trường kinh doanh hiện tại của doanh <br /> nghiệp. Trên cơ sở đó, đánh giá chính xác hoạt động của từng bộ phận cả về hiệu quả hoạt  <br /> động lẫn sự phối hợp hoạt động<br /> Phương pháp dự báo các chỉ tiêu tài chính<br /> <br /> Dự  báo các chỉ  tiêu tài chính được bắt đầu bằng việc dự  báo chỉ  tiêu doanh thu thuần bán  <br /> hàng và cung cấp dịch vụ. Để dự báo chỉ tiêu này các nhà phân tích dựa vào kết quả đạt được  <br /> trong quá khứ  kết hợp với điều kiện hiện tại và những giả  thiết về  môi trường hoạt động <br /> trong tương lai hoặc có thể  trên cơ  sở  điều kiện hiện tại gắn với những giả  thiết về năng <br /> lực hoạt động củ doanh nghiệp trong tương lai của doanh nghiệp. Dự báo chỉ tiêu doanh thu  <br /> thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ có thể được thực hiện bằng phương pháp phân tích định  <br /> lượng. Phân tích định tính mang nặng tính chủ quan của người phân tích trong việc suy đoán, <br /> cảm nhận. Vì thế, mức độ  chính xác của phương pháp phân tích định tính phụ  thuộc nhiều <br /> vào trực giác, kinh nghiệm và sự nhạy cảm của nhà phân tích học logistics ở đâu<br /> <br /> Phương pháp phân tích định tính<br /> <br /> Phương pháp phân tích định tính sử  dụng để  dự  báo doanh thu thuần bán hàng và cung cấp  <br /> dịch vụ được áp dụng dưới nhiều phương pháp cụ thể khác nhau như:<br />  Phương pháp lấy ý kiến của cán bộ điều hành<br /> <br /> <br /> Phương pháp lấy ý kiến của cán bộ điều hành, nhóm các nhà quản lý cấp cao sử dụng các số <br /> liệu thống kê tổng hợp kết hợp với các kết quả đánh giá ý kiến của cán bộ điều hành các bộ <br /> phận liên quan (marketing, kỹ thuật, tài chính, sản xuất, tiêu thụ) để đưa ra những con số dự <br /> báo về nhu cầu chung của thị trường về các mặt hàng của doanh nghiệp<br />  Phương pháp lấy ý kiến hỗn hợp của đội ngũ bán hàng<br /> Phương pháp lấy ý kiến hỗn hợp của lực lượng bán hàng được thực hiện bằng cách thu <br /> nhập ý kiến dự báo của các nhân viên bán hàng ở các khu vực, các thị  trường, các mặt hàng  <br /> khác nhau.<br /> Những dự báo riêng lẻ của đội ngũ bán hàng sẽ được thẩm định để bảo đảm tính hiện thực, <br /> sau đó được tổng hợp lại để hình thành dự báo về nhu cầu chung của toàn thị trường.<br /> Phương pháp này dựa trên cơ sở am hiểu của nhân viên bán hàng về nhu cầu và thị hiếu của  <br /> người tiêu dùng<br />  Phương pháp nghiên cứu thị trường người tiêu dùng<br /> <br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu thị trường người tiêu dùng tập trung vào việc lấy ý kiến của khách  <br /> hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp thông qua các hình thức khác nhau  <br /> như  tổ  chức các cuộc điều tra lấy ý kiến của khách hàng, phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn  <br /> thông qua điện thoại, gửi phiếu điều tra tới gia đình hoặc cơ sở tiêu dùng,…<br /> Vì thế, phương pháp này vừa giúp doanh nghiệp có cơ sở dự báo nhu cầu tiêu thị chung vừa  <br /> có thể  nắm được những đánh giá của khách hàng về  mặt hàng, dịch vụ  mà doanh nghiệp <br /> cung cấp để cải tiến, hoàn thiện cho phù hợp<br />  Phương pháp Delphi<br /> <br /> <br /> Phương pháp Delphi là phương pháp dự báo bằng trưng cầu ý kiến điển hình do hai nhà khoa <br /> học người Mỹ là O.Helmer và D.Gordon đề xướng và lấy tên một thành phố cổ Hy Lạp.<br /> Theo phương pháp này, việc dự  báo được thực hiện bằng cách thu thập ý kiến của các  <br /> chuyên gia trong hoặc ngoài doanh nghiệp ở những vùng địa lý khác nhau.<br /> Trên cơ sở các câu hỏi được phát cho các chuyên gia và ý kiến phản hồi của họ, các nhà phân  <br /> tích sẽ tiến hành sắp xếp, chọn lọc và biên tập lại rồi gửi cho các chuyên gia trả lời tiếp.<br /> Quá trình được lặp đi, lặp lại nhiều lần cho đến khi thỏa mãn những yêu cầu đề ra.<br /> Phương pháp này tránh được ảnh hưởng do mối liên hệ cá nhân giữa các chuyên gia với nhau <br /> và họ không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của một người nào đó có ưu thế trong số người được  <br /> hỏi ý kiến<br /> Phương pháp phân tích định lượng<br /> <br /> Khác với phương pháp phân tích định tính, phương pháp phân tích định lượng sử dụng để dự <br /> báo các chỉ tiêu tài chính nói chung và dự báo doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <br /> nói riêng được căn cứ vào các mô hình kinh tế lượng hoặc mô hình chuỗi thời gian. Để đáp  <br /> dụng phương pháp định lượng trong dự báo, trước hết phải xác định mục tiêu dự báo. Từ đó, <br /> lựa chọn các mặt hàng cần dự  báo, xác định thời gian dự  báo và lựa chọn mô hình dự  báo.  <br /> Căn cứ vào mô hình dự báo đã lựa chọn, thu thập các dữ liệu cần thiết và tiến hàng dự báo.  <br /> Sau khi thực hiện dự báo, cần sử  dụng kết quả  dự báo vào thực tế  và theo dõi kết quả  dự <br /> báo<br />  Phương pháp dự báo theo mô hình kinh tế lượng<br /> <br /> <br /> Dự  báo kinh tế lượng đặt cơ sở  trên mô hình hồi quy để  kết nối một (hay nhiều) biến phụ <br /> thuộc (phản ánh doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ) với một số  biến độc lập.  <br /> Theo đó, các nhà phân tích phải đi ngược về quá khứ để nghiên cứu mỗi quan hệ giữa doanh  <br /> thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ với các biến độc lập (sản lượng tiêu thụ, giá bán,  <br /> chiết khấu thương mại, thuế tiêu thụ,…) diễn ra theo thời gian. Mối quan hệ giữa các biến <br /> phụ thuộc và biến độc lập được biểu diễn thành phương trình gọi là phương trình hồi quy và  <br /> dựa vào đó, các nhà phân tích có thể dự báo được trị  số của các biến phụ thuộc trong tương <br /> lai<br /> Để  áp dụng phương pháp kinh tế  lượng, các nhà phân tích phải thu thập, khảo sát dữ  liệu <br /> trong quá khứ  nhằm  ước lượng, xác định hay xây dựng một số  mô hình dự  báo có thể  vận <br /> dụng. Mô hình dự báo thích hợp được lựa chọn là mô hình thu được chuỗi các giá trị  tương  <br /> ứng gần nhất với dữ liệu thực tế  trong quá khứ  xa. Do sử  dụng mô hình để  dự  báo lại dữ <br /> liệu theo mẫu nên việc dự báo này được gọi là dự báo theo mẫu. Tiếp theo, các nhà phân tích <br /> sử dụng mô hình đã lựa chọn để tiến hành dự  báo cho quá khứ  gần nhằm kiểm định lại độ <br /> chính xác của mô hình dự báo lựa chọn. Việc dự báo cho quá khứ gần vì thế  được gọi là dự <br /> báo kiểm định. Sau khi được kiểm định, nếu được cấp nhận, mô hình này sẽ được sử dụng  <br /> để dự báo thời gian tiếp theo<br /> Như vậy, về thực chất các nhà phân tích đã sử dụng mô hình dự báo kinh tế lượng nhằm kết <br /> nối biến phụ thuộc với một số biến độc lập được xem là có tác động ảnh hưởng đến biến  <br /> phụ thuộc. Trên cơ sở đó, đánh giá mức độ thích ứng của mô hình và sử dụng mô hình để dự <br /> báo giá trị của biến phụ thuộc trong tương lai trong điều kiện giá trị của biến độc lập đã biết  <br /> trước hoặc chưa biết. Do đó có khả  năng phản ánh các thay đổi ở  các biến phụ  thuộc trong  <br /> tương lai nên phương pháp kinh tế lượng được sử dụng khá phổ  biến, đặc biệt là trong dự <br /> báo dài hạn, dự báo vĩ mô.<br /> Phương pháp dự báo theo mô hình chuỗi thời gian<br /> Dự báo theo mô hình chuỗi thời gian dựa trên những giá trị  trong quá khứ của một biến phụ <br /> thuộc để dự báo các giá trị  tương lai của chính biến ấy. Nói cách khác, dự  báo theo mô hình  <br /> chuỗi thời gian là việc sử dụng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc với giá trị của nó trong quá <br /> khứ và với các sai số ngẫu nhiên có thể có tương quan theo chuỗi để dự báo các giá trị trong  <br /> tương lai của biến phụ thuộc<br /> Mô hình chuỗi thời gian sử dụng để  dự  báo thường được mô hình hóa dạng tổng (hay tích) <br /> của 3 thành phần ảnh hưởng đến biến phụ thuộc là thành phần xu hướng, thành phần mùa,  <br /> thành phần ngẫu nhiên. Khi vận dụng để dự báo, các thành phần này thường được biến đổi <br /> cho phù hợp với từng biến phụ thuộc cần dự báo<br /> Để xác định mô hình dự báo theo chuỗi thời gian phải qua 3 bước: Nhận dạng, ước lượng và  <br /> kiểm định chẩn đoán. Nhận dạng là quá trình xác định bậc của mô hình dự  báo do dự  thay  <br /> đổi của biến phụ thuộc theo thời gian một cách có hệ thống. ước lượng là quá trình dự báo  <br /> giá trị biến phụ thuộc sau khi mô hình dự báo theo chuỗi thời gian thông qua việc nhận dạng  <br /> được đánh giá là phù hợp. Kiểm định chẩn đoán là quá trình áp dụng các kiểm định khác nhau <br /> để  xem mức độ  thích hợp của mô hình dự  báo đã lựa chọn với dữ  liệu. nếu mô hình chưa <br /> thích hợp thì lặp lại quá trình<br /> Do không sử dụng các biến độc lập nên dự báo theo mô hình chuỗi thời gian không chịu ảnh <br /> hưởng của bất kỳ sự thay đổi nào trong tương lai của các biến độc lập. Vì thế, dự báo theo  <br /> mô hình chuỗi thời gian được sử dụng khá rộng rãi, đặc biệt trong dự báo ngắn hạn<br /> Trên cơ sở vận dụng các phương pháp thích hợp để dự báo mức doanh thu thuần bán hàng và  <br /> cung cấp dịch vụ đạt được trong tương lai, các nhà phân tích sẽ  dựa vào mối quan hệ  giữa  <br /> doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ với các chỉ tiêu tài chính để tiến hành dự  báo  <br /> trị  số  của những chỉ tiêu này. Phương pháp này khá đơn gian nhưng bảo đảm độ  chính xác,  <br /> cho phép dự báo được những chỉ tiêu tài chính cần thiết<br /> Để  đảm bảo độ  chính xác và kịp thời, việc dự báo các chỉ  tiêu tài chính cần phải tiến hành <br /> theo một tuần tự nhất định. Các bạn tham khảo thêm bài viết Trình tự dự báo các chỉ tiêu tài <br /> chính<br /> Trình tự dự báo các chỉ tiêu tài chính<br /> <br /> Khái quát trình tự dự báo các chỉ tiêu tài chính được thực hiện qua các bước sau:<br /> Bước 1: Dự báo doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br /> Bước 2: Xác định mỗi liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính với doanh thu thuần về bán hàng và  <br /> cung cấp dịch vụ<br /> Bước 3: Xác định trị số của các chỉ tiêu tài chính trên BCĐKT và điều chỉnh dự báo (nếu cần)<br /> Bước 4: Dự báo các chỉ tiêu trên BCKQHĐKD<br /> Bước 5: Dự báo các chỉ tiêu trên BCLCTT hoặc dự báo dòng tiền<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2