Đứa con của một giấc mơ

Chia sẻ: Nguyen Van Thien Thien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
188
lượt xem
100
download

Đứa con của một giấc mơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủa ấy, thần Jupiter sống ở đỉnh Plympe thống trị toàn vũ trụ. Từ trên ngai vàng cao ngất, ngài thường nghiêng mình nhìn xuống thế gian và hay xuống thăm họ. Thường thì ngài mang lại cho họ những điều tốt lành song thi thoáng cũng gây những nỗi thống khổ cho con người. Ngài luôn tham dự vào các mâu thuẫn, chiến tranh và tình yêu của con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đứa con của một giấc mơ

 1. 12 CHIÏËN CÖNG CUÃA HERCULER 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG I ÀÛÁA CON CUÃA MÖÅT GIÊËC MÚ.............................................................................. 2 CHÛÚNG II TUÖÍI THÚ BI THAÃM CUÃA MÖÅT ANH HUÂNG ..................................................... 7 CHÛÚNG III CON SÛ TÛÃ CUÃA NEÁMEÁE .................................................................................. 12 CHÛÚNG IV CON CHOÁ ÀÊÌU RÙÆN LERNE ............................................................................ 19 CHÛÚNG V CON LÚÅN RÛÂNG EÁRYMANT HE ....................................................................... 29 CHÛÚNG VI CON NAI CHÊN CÛÁNG SÛÂNG VAÂNG.............................................................. 36 CHÛÚNG VII ÀAÂN CHIM HÖÌ STYMPHALE.......................................................................... 43 CHÛÚNG VIII CON BOÂ MÖÅNG CUÃA VUA MINOS ............................................................... 48 CHÛÚNG IX ÀAÂN NGÛÅA CAÁI CUÃA DIOMEÂDE ..................................................................... 58 CHÛÚNG X CHIÏËC THÙÆT LÛNG CUÃA HIPPOLYTE............................................................ 65 CHÛÚNG XI KHU CHUÖÌNG NGÛÅA CUÃA AUGIAS .............................................................. 74 CHÛÚNG XII ÀAÂN BOÂ CUÃA GEÁRYON.................................................................................... 83 CHÛÚNG XIII NHÛÄNG QUAÃ TAÁO VAÂNG TRONG KHU VÛÚÂN CUÃA NGÛÚÂI HESPEÁRIDES .............................................................................................................................. 90 CHÛÚNG XIV XUÖËNG ÀÕA NGUÅC ........................................................................................ 101 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Thierry Lefeâvre 2 CHÛÚNG I ÀÛÁA CON CUÃA MÖÅT GIÊËC MÚ Thuãa êëy, thêìn Jupiter söëng úã àónh Olympe thöëng trõ toaân vuä truå. Tûâ trïn ngai vaâng cao ngêët, ngaâi thûúâng nghiïng mònh nhòn xuöëng thïë gian vaâ hay xuöëng thùm hoå. Thûúâng thò ngaâi mang laåi cho hoå nhûäng àiïìu töët laânh song thi thoaãng cuäng gêy nhûäng nöîi thöëng khöí cho con ngûúâi. Ngaâi luön tham dûå vaâo caác mêu thuêîn, chiïën tranh vaâ tònh yïu cuãa con ngûúâi. Vò Jupiter buöìn chaán û? Hay laâ ngaâi ghen tyå vúái con ngûúâi vaâ vúái sûå khöng toaân veån cuãa hoå? Chùèng ai coá thïí traã lúâi àûúåc cêu hoãi àoá, nhûng têët caã àïìu biïët rùçng cún thõnh nöå cuãa Jupiter thêåt àaáng súå. Võ thêìn cao nhêët trong söë caác võ thêìn, chuáa tïí cuãa toaân vuä truå, súã hûäu biïët bao quyïìn lûåc. Ngaâi thi haânh chuáng vúái biïët bao tñnh toaán khön ngoan vaâ veã thöng minh cuãa möåt võ thêìn coá thïí coá àûúåc. Vaâ ngaâi khöng chêëp nhêån coá ai àoá chöëng laåi ngaâi. Möåt ngaây kia, truyïìn thuyïët thuêåt laåi rùçng: hònh nhû Jupiter muöën ài tòm hiïíu thïm vïì cuöåc söëng cuãa con ngûúâi vaâ àuáng laâ muöën hoâa nhêåp vúái hoå möåt thúâi gian... ÚÃ haå giúái, võ tûúáng Amphitryon kiïu haänh vò àaä coá têët caã cho möåt cuöåc söëng haånh phuác: trong thaânh phöë Theâbes tûúi àeåp maâ vua trõ vò laâ Creáon, Amphitryon àaä cûúái ngûúâi àeåp Alcmeâne, con gaái cuãa vua Myceânes laáng giïìng. Võ tûúáng àang chuêín bõ dêîn quên ra trêån àïí chûáng toã giaá trõ cuãa mònh. Ngaâi vui veã tûâ biïåt Alcmeâne vaâ heån súám chiïën thùæng trúã vïì. Nguyïån voång cuãa ngaâi laâ khi ca khuác khaãi hoaân vang lïn seä laâ luác ngaâi coá möåt àûáa con trai nöëi nghiïåp mònh, dêîn àêìu àoaân quên Theâbes. Vêåy laâ Amphitryon cuâng caác chiïën binh cuãa mònh ra trêån. Coân Alcmeâne luác vïì lêu àaâi, söëng kheáp mònh trong hy voång möåt http://ebooks.vdcmedia.com
 3. 12 CHIÏËN CÖNG CUÃA HERCULER 3 ngaây túái chöìng naâng seä trúã vïì. Naâng cuäng mong muöën mau choáng sinh cho Amphitryon möåt àûáa con cuäng taâi nùng nhû cha noá vêåy. Nhiïìu tuêìn lïî tröi qua, Amphitryon vêîn maãi mï chiïën trêån. Alcmeâne vêîn àúåi chúâ. Möåt mònh trong lêu àaâi röång mïnh möng, àöi khi naâng lo.súå Amphitryon khöng trúã vïì nûäa, súå chöìng naâng seä tûã trêån, mùåc duâ Amphitryon thûâa duäng caãm vaâ àöåi quên dûúái quyïìn chó huy cuãa ngaâi rêët coá kyã luêåt vaâ gioãi giang. Naâng cûá suy nghô vaâ buöìn rêìu lo lùæng: "Nïëu caác võ thêìn khöng giuáp sûác thò dên thaânh Theâbes seä ra sao? Nïëu hoå àaä quyïët àõnh laâ Amphitryon phaãi chïët?" Thónh thoaãng trong nhûäng giêëc mú, Alcmeâne mú thêëy chöìng mònh nùçm chïët trong möåt bïí maáu, thên thïí dêåp naát do haâng ngaân vïët thûúng. Thúâi gian caâng tröi, Alcmeâne caâng lo súå möîi khi phaãi lïn giûúâng ài nguã, nhêët laâ laåi trong cùn phoâng cuãa hai vúå chöìng. Trong khi àoá, maân àïm vêîn buöng maái toác huyïìn diïåu xuöëng thaânh phöë Theâbes xinh àeåp. Möåt àïm, haånh phuác àïën vúái Alcmeâne khi naâng khöng coá yá chúâ àúåi. Amphitryon hiïån ra trong cùn phoâng vêîn mùåc nguyïn böå chiïën phuåc, vuä khñ vêîn cêìm trïn tay, gûúng mùåt baám àêìy buåi nhûng raång rúä. Neát mùåt vêîn bònh yïn nhû khöng hïì coá chuát mïåt moãi naâo àoång laåi sau nhiïìu thaáng ngaây chiïën trêån. Ngaâi lùång leä khöng noái möåt lúâi. Luác àoá ngoaâi trúâi aánh trùng chiïëu saáng lêëp laánh àöi mùæt dõu daâng cuãa Alcmeâne, tûúãng nhû trong giêëc mú. Amphitryon cúãi boã quên phuåc vaâ àïën bïn ngûúâi vúå yïu. Àïm töëi thêåt dõu daâng àïën nöîi Alcmeâne phaãi ngaåc nhiïn. Khi naâng thûác giêëc, Alcmeâne khöng hïì thêëy Amphitryon àêu caã, cuäng khöng coá dêëu vïët gò chûáng toã chaâng àaä úã àêy àïm qua. Phaãi chùng ngaâi àaä lêëy laåi vuä khñ vaâ mùåc chiïën phuåc àïí lïn àûúâng tûâ saáng súám? Coá leä naâo ngaâi chó coá thïí úã bïn vúå vaâi giúâ röìi laåi ra chiïën trêån? Nhûäng yá nghô naây thêåt phi lyá! Möåt võ àaåi tûúáng khöng bao giúâ rúâi boã chiïën trêån vaâ binh lñnh cuãa mònh trong khi chiïën àêëu. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Thierry Lefeâvre 4 Alcmeâne biïët àiïìu àoá, nhûng naâng khöng thïí giaãi thñch àûúåc cêu chuyïån xaãy ra àïm qua. Caâng suy nghô, naâng laåi caâng caãm thêëy sûå thêåt quaá phuä phaâng. Naâng àaä mú thêëy Amphitryon trúã vïì... Naâng àaä mú tûúãng àïí xua ài nhûäng aác möång, song Amphitryon vêîn bùåt vö êm tñn. Hay laâ chaâng chïët röìi, Alcmeâne àaä nghô nhû vêåy. Giêëc mú êëy coá thïí laâ àiïìm baáo cuãa caác thêìn.linh hoùåc cuäng coá thïí laâ möåt thöng àiïåp cuãa chñnh võ chuáa tïí Jupiter. Dêìn dêìn, nöîi àau àúán hònh thaânh roä rïåt trong naâng, Alcmeâne rúâi khoãi giûúâng vaâ bùæt àêìu khoác. Ngoån gioá súám mai dõu daâng qua cûãa söí len vaâo cùn phoâng. Röìi bïn ngoaâi vang dêåy tiïëng tung hö. Tiïëng binh khñ va chaåm, tiïëng bûúác chên nùång nïì cuãa voá ngûåa vang laåi tûâ rêët gêìn. Alcmeâne tin rùçng mònh seä àiïn lïn mêët. Àuáng laâ caác võ thêìn àang laâm khöí naâng. - Alcmeâne! Alcmeâne! Gioång noái thên quen êëy. Khöng! Vêîn laâ cún aác möång. Àêy khöng thïí naâo laâ sûå thêåt! - Alcmeâne! Àêy hoaân toaân khöng phaãi laâ aác möång, khöng phaãi laâ giêëc mú, maâ laâ gioång noái hên hoan cuãa Amphitryon, chöìng naâng, ngûúâi chiïën binh cao quyá. Ngaâi bêët chúåt trúã vïì ngay bïn caånh naâng, veã mïåt moãi vaâ quêìn aáo baám àêìy buåi àûúâng, chùèng giöëng hònh aãnh trong giêëc mú cuãa naâng àïm trûúác. - Öi Amphitryon!... Em haånh phuác biïët mêëy! Hoå öm hön nhau trong tiïëng tung hö vang döåi cuãa cû dên thaânh Theâbes àang nöíi lïn ngoaâi phöë, àang chaâo àoán chiïën thùæng cuãa võ àaåi tûúáng vaâ àoaân quên cuãa ngaâi. Àïm sau nûäa vêîn laâ hiïån thûåc. Amphitryon nguã caånh Alcmeâne vaâ khöng rúâi khoãi naâng cho túái têån saáng höm sau. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. 12 CHIÏËN CÖNG CUÃA HERCULER 5 Haånh phuác ngêåp traân trong lêu àaâi cuãa Amphitryon nhiïìu thaáng sau àoá. Röìi túái möåt ngaây, Alcmeâne cho ra àúâi möåt àûáa con trai maâ naâng hùçng ao ûúác. Cêåu beá xinh àeåp khoãe maånh êëy àûúåc àùåt tïn laâ Hercule. Nhûng vaâi phuát sau, Alcmeâne laåi sinh thïm àûáa con thûá hai, tröng yïëu àuöëi mong manh hún, àûúåc àùåt tïn laâ Iphicleâs. Amphitryon hïët sûác maän nguyïån: coá nhûäng hai cêåu con trai! Tiïëng tùm thaânh Theâbes röìi seä coân raång danh nûäa trïn toaân coäi Hy Laåp. Nhûng than öi! Sûå vui mûâng naây khöng thoaát khoãi têìm mùæt cuãa caác võ thêìn. Junon laâ vúå cuãa Jupiter biïët rùçng Hercule khöng phaãi laâ con cuãa Amphitryon maâ chñnh laâ con trai Jupiter, ngûúâi àaä quyïën ruä naâng Alcmeâne vaâo àïm trûúác ngaây maâ võ tûúáng thaânh Theâbes trúã vïì. Vò thïë Junon quyïët àõnh seä toã roä quyïìn lûåc cuãa mònh vúái tûúáng Amphitryon vaâ ngûúâi vúå yïëu àuöëi cuãa chaâng. Àuáng laâ Alcmeâne khöng hïì möång mõ: Jupiter àaä hoáa thên thaânh Amphitryon vaâ ài vaâo phoâng Alcmeâne àïí quyïën ruä naâng. Junon quyïët àõnh traã thuâ: baâ seä giïët Hercule vaâ thaânh Theâbes seä khöng coân ngûå trõ úã Hy Laåp nûäa. Junon chiïëm giûä nhiïìu quyïìn lûåc. Baâ sùén saâng laâm bêët cûá viïåc gò àïí nguöi cún giêån vaâ ghen tuöng cuãa mònh. Nïëu Jupiter coá nhûäng cuöåc tònh chaáy boãng khaác, Junon khöng hïì do dûå khi mang àïën cho gia àònh nhûäng phuå nûä kia nöîi àau àúán khön cuâng. Ñt ngaây sau khi cùåp song sinh chaâo àúâi, Junon quyïët àõnh traã thuâ khi moåi ngûúâi trong lêu àaâi Amphitryon àang chòm trong giêëc nguã. Hai con rùæn àûúåc Junon sai khiïën, nheå nhaâng trûúân vaâo phoâng hai cêåu beá, tiïën saát laåi chiïëc nöi. Hercule vaâ Iphicleâs vêîn say sûa nguã, khöng hïì hay biïët thaãm hoåa àang àïën gêìn. Hai con rùæn trûúân vaâo trong nöi vaâ thûåc hiïån lúâi nguyïìn aác àöåc. Chuáng bùæt àêìu quêën quanh ngûúâi Iphicleâs vaâ siïët chùåt laåi. Iphicleâs kïu theát lïn, tiïëng kïu àaä àaánh thûác anh cuãa cêåu dêåy. Hercule, ngay tûác thò, vúái sûác maånh phi thûúâng cuãa mònh àaä cûáu ngûúâi em khoãi voâng siïët cuãa hai con rùæn àaáng súå. Trong khi Iphicleâs vûâa khoác vûâa lùn löån thò Hercule àaä boáp chïët hai con rùæn. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Thierry Lefeâvre 6 Ngaåc nhiïn vò tiïëng kïu cuãa Iphicleâs, Amphitryon vaâ Alcmeâne vöåi vaä túái phoâng hai con trai. Caãnh tûúång trûúác mùæt khiïën hoå kinh ngaåc, khöng thöët lïn àûúåc möåt lúâi. ÚÃ möåt àêìu nöi, Iphicleâs vêîn kïu khoác thaãm thiïët vò súå haäi. Coân àêìu kia, Hercule àang ngöìi, trong tay laâ hai con rùæn mïìm nhuän, bêët àöång. Cêåu àang cûúâi ha haã. Caã Amphitryon vaâ Alcmeâne chúåt hiïíu rùçng thêìn thaánh àaä ban cho Hercule möåt sûác maånh phi thûúâng. Vaâ hoå biïët, Hercule seä coá möåt tûúng lai raång rúä vaâ chùæc chùæn, cêåu seä coá àûúåc nhiïìu khaã nùng siïu viïåt. Amphitryon böìng Hercule lïn tay, loâng traân ngêåp niïìm vui vaâ kiïu haänh. Ngûúâi con trai caã cuãa ngaâi seä trúã thaânh möåt chiïën binh vô àaåi, seä laâm thaânh Theâbes raång danh vaâo bêåc nhêët, seä khiïën cho vua Creáon cha ngaâi hïët sûác maän.nguyïån. Amphitryon hy voång àûúåc thêëy con mònh tranh taâi vúái caác võ thêìn. Vûâa döî daânh cêåu beá Iphicleâs yïëu àuöëi àang khoác ti tó, Alcmeâne vûâa nghô túái giêëc mú àïm trûúác khi Amphitryon trúã vïì. Naâng chùæc rùçng Hercule laâ con cuãa möåt võ thêìn. Coá thïí Hercule seä coá möåt tûúng lai khaác thûúâng, nhûng Alcmeâne hiïíu rùçng àiïìu êëy röìi seä phaãi traã bùçng möåt giaá àùæt. Liïåu caác võ thêìn seä giaáng bao nhiïu tai hoåa xuöëng dên thaânh Theâbes? Phaãi chùng hoå àaä choån thaânh Theâbes àïí gêy möëi bêët hoâa vúái cêåu beá naây? Coá êín yá gò cuãa thêìn linh phña sau sûå chaâo àúâi cuãa Hercule? Alcmeâne nhòn Amphitryon vaâ thêìm nghô: Hùèn laâ chaâng khöng ngúâ rùçng mêy àen àang bao phuã trïn àêìu hai àûáa nhoã. Naâng khöng daám kïí cho chöìng nghe chuyïån àïm höm êëy. Song vaâi ngaây nûäa, coá leä seä coá luác thñch húåp àïí naâng thöí löå vúái chöìng nhûäng dûå àoaán cuãa mònh. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. 12 CHIÏËN CÖNG CUÃA HERCULER 7 CHÛÚNG II TUÖÍI THÚ BI THAÃM CUÃA MÖÅT ANH HUÂNG Nùm thaáng cûá tröi qua maâ Alcmeâne vêîn khöng daám thöí löå àiïìu bñ mêåt vúái chöìng. Võ tûúáng cuãa thaânh Theâbes döëc hïët sûác lûåc daåy döî reân luyïån cho con trai Hercule, cêåu beá súám coá nhûäng taâi nùng phi thûúâng. Àñch thên ngaâi daåy cho Hercule cûúäi ngûåa vaâ àiïìu khiïín xe. Hún thïë, vúái möîi mön hoåc quan troång, ngaâi múâi vïì cho con möåt öng thêìy gioãi. Hercule àûúåc daåy döî chu àaáo nïn súám thöng thaåo caác mön àêëu vêåt, kyä thuêåt sûã duång binh khñ vaâ bùæn cung. Hercule coân àûúåc hoåc nhaåc, hoåc àaánh àaân lia, nhûäng mön hoåc khöng khiïën cêåu thñch thuá. Vêåy nïn, möåt höm, thêìy daåy nhaåc coá traách moác cêåu thiïëu chuyïn cêìn, cêåu àaä nöíi giêån neám cêy àaân vaâo àêìu öng giaáo vaâ võ naây chïët ngay tûác khùæc. Sûå cöë àau loâng naây khùèng àõnh sûác maånh vö song cuãa cêåu Hercule treã tuöíi. Bõ buöåc töåi saát nhên, Hercule bõ àûa ra xeát xûã. Amphitryon quyïët àõnh cho cêåu rúâi xa thaânh Theâbes àïí traánh moåi tai hoåa. Vaã laåi, ngaâi nghô rùçng: Hercule seä phaát triïín hún nûäa nïëu söëng úã möåt khöng gian röång lúán, laâm nhûäng cöng viïåc nhoåc nhùçn àoâi hoãi sûác khoãe töët, tinh thêìn kiïn cûúâng vaâ sûå kheáo leáo. Amphitryon beân giao cho con tröng coi àaân suác vêåt trïn nuái cuâng vúái nhûäng ngûúâi chùn thuá cuãa mònh. Àuáng laâ võ tûúáng thaânh Theâbes àaä coá möåt quyïët àõnh tuyïåt vúâi, búãi Hercule ngaây caâng khoãe maånh, gioãi giang vaâ duäng caãm hún. Cêåu chùèng coân laå lêîm gò vúái cung tïn vaâ muäi lao nûäa vaâ cêåu àaä trúã thaânh möåt voä sô àêëu vêåt tuyïåt vúâi. Sûå duäng caãm cuãa Hercule http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Thierry Lefeâvre 8 àûúåc têët caã nhûäng ngûúâi chùn thuá trong vuâng khêm phuåc. Khöng lêu sau coá möåt sûå viïåc xaãy ra àaä chûáng minh àiïìu naây. Khi Hercule vûâa troân mûúâi taám tuöíi, úã vuâng Amphitryon nuöi àaân gia suác xuêët hiïån möåt con sû tûã to lúán vaâ hung dûä khaác thûúâng. Chó trong vaâi ngaây, noá àaä giïët chïët haâng loaåt gia suác. Hercule beân êín nêëp trong nuái rònh con thuá hoang àöåc aác. Khi con sû tûã xuêët hiïån, Hercule beân lao túái, khöëng chïë vaâ chó bùçng möåt nhaát dao, chaâng àaä kïët liïîu noá dïî daâng nhû boáp chïët hai con rùæn ngay tûâ khi coân nùçm trong nöi. Sau chiïën cöng kyâ laå naây tiïëng tùm cuãa Hercule vang döåi khùæp àêët nûúác. Chaâng quyïët àõnh trúã vïì vò thaânh Theâbes àang nguy nan. Hercule khöng àûúåc úã laåi trong lêu àaâi. Amphitryon àang sûãa soaån àöëi àêìu vúái möåt keã thuâ cuãa thaânh Theâbes. Àoá laâ Erginos, võ hoaâng àïë cuãa ngûúâi Minyens thaânh Orchomeâne. Hercule trúã vïì thêåt àuáng luác vò Amphitryon àang cêìn hai con trai giuáp sûác mònh trong cuöåc chiïën àêëu. Duâ yïëu àuöëi, Iphicleâs cuäng àaä trúã thaânh möåt chaâng trai treã duäng maänh. Duâ keám gioãi giang hún anh trai nhûng Iphicleâs vêîn nhêån àûúåc sûå giaáo duåc nhû anh cuãa mònh. Vaâ chaâng cuäng khöng coá gò phaãi höí theån trong cöng cuöåc chuêín bõ cho cuöåc àaánh lúán sùæp túái. Coân Alcmeâne thò khöng quen vúái chiïën tranh. Naâng nhòn chöìng vaâ hai con ra chiïën trêån, loâng àêìy lo súå: coá thïí möåt ngûúâi trong söë hoå khöng bao giúâ trúã vïì nûäa. Sûå thêåt quaã nhiïn nhû vêåy. Dên thaânh Theâbes àaä mêët ài võ àaåi tûúáng taâi ba cuãa mònh. Thêëy Amphitryon chïët, dên Minyens tûúãng laâ mònh àaä thùæng trêån. Vò mêët ài võ chó huy khaác naâo gaâ con mêët meå. Quaã laâ dên Minyens húi vöåi vaä khi khöng nhòn thêëy khaã nùng tiïìm taâng cuãa Hercule. Àau àúán vaâ giêån dûä khön cuâng, Hercule maånh daån thay thïë võ trñ chó huy cuãa cha, dêîn àêìu àoaân quên tiïën túái vêy haäm thaânh http://ebooks.vdcmedia.com
 9. 12 CHIÏËN CÖNG CUÃA HERCULER 9 Or-chomeâ ne, núi Erginos êín naáu. Chó trong möåt àïm, hoå àaä vûúåt thaânh vaâ thiïu ruåi caã thaânh phöë. Erginos thêët baåi nùång nïì. Chiïën thùæng cuãa Hercule khöng thïí xoáa ài nöîi àau mêët cha vaâ sûå àau buöìn cuãa meå. Nhòn thêëy Alcmeâne vêåt vaä àau àúán, Hercule caãm thêëy mònh bêët lûåc. Tûâ khi trúã vïì thaânh Theâbes, tñnh khñ cuãa chaâng thay àöíi hùèn vaâ ngaây caâng hay cau coá, gùæt goãng. Ngaây xûa nïëu Hercule laâ ngûúâi vui veã, nhiïåt huyïët vúái têët caã nhûäng gò cuöåc àúâi mang laåi cho chaâng thò giúâ àêy, chaâng chó chòm trong nhûäng nöîi trêìm tû u buöìn. Nùm thaáng dêìn tröi. Ngay caã dûå àõnh hön nhên vúái Meágare, con gaái vua Creáon cuäng chùèng àem laåi niïìm vui söëng cho chaâng. Dûúâng nhû caác võ thêìn àaä quyïët àõnh thûã thaách chaâng nhiïìu hún nûäa. Vaâ dûúâng nhû, coá möåt caái gò àoá trong têm höìn chaâng àaä ra ài cuâng vúái caái chïët cuãa ngûúâi cha. Tuy vêåy, lïî cûúái cuãa chaâng vêîn rêët vui veã. Nhûäng nùm sau àoá laâ khoaãng thúâi gian mang àïën cho chaâng sûå cên bùçng trúã laåi, giuáp chaâng quïn ài nhûäng giêy phuát àúán àau cuãa quaá khûá. Meágare nhanh choáng sinh cho chaâng ba cêåu con trai khoãe maånh hïåt nhû Hercule thuúã nhoã. Boån nhoác thûúâng nö àuâa vúái Iolaos laâ con cuãa Iphicleâs. Trong khu vûúân röång nhaâ Hercule vaâ Meágare, tiïëng cûúâi, tiïëng nö àuâa vui veã cuãa mêëy anh em vang lïn suöët ngaây. Junon vêîn chûa quïn möëi hêån cuãa mònh. Búãi vò Hercule vêîn coân söëng soát sau möëi hiïím nguy vúái hai con rùæn, búãi vò Jupiter cha chaâng àaä ban cho chaâng sûác maånh phi thûúâng nïn Junon chó coân möåt mûu kïë. Baâ rùæp têm thi haânh möåt thuã àoaån hïët sûác àaáng súå: Àoá laâ buöåc Hercule phaãi àau àúán búãi chñnh nhûäng ngûúâi thên cuãa mònh. Búãi thïë, nhên möåt bûäa tiïåc àûúåc töí chûác trong lêu àaâi cuãa Hercule úã thaânh Theâbes, Junon phaái möåt ngûúâi àaân baâ àïën àoá. Àoá laâ möåt sinh vêåt àöåi löët ngûúâi, coá khaã nùng laâm cho ngûúâi khaác bõ http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Thierry Lefeâvre 10 àiïn loaån. Nêëp kyä sau cêy cöåt úã àaåi saãnh, ngûúâi àaân baâ quyã quyïåt phoáng tia mùæt vïì phña Hercule. Trong nhaáy mùæt, chaâng trúã nïn hung dûä, àiïn loaån. Hercule àûáng bêåt dêåy khoãi chiïëc ghïë chuã trò bûäa tiïåc cuãa mònh röìi chó tay vaâo mùåt vúå con maâ heát lïn: - Chuáng laâ ai? Chuáng laâ ai thïë? Meágare kinh ngaåc trûúác sûå thay àöíi àöåt ngöåt cuãa chöìng, naâng khöng taâi naâo hiïíu àûúåc nguyïn nhên. Meágare beân ra hiïåu cho caác con laåi gêìn cha, hy voång Hercule seä nhêån ra chuáng vaâ bònh têm trúã laåi. Nhûng khöng ngúâ Hercule lêåp tûác giûúng cung vaâ nhùæm muäi tïn vïì phña caác con vaâ vaâo ngûúâi vúå àang cöë lao ra che chúã cho àûáa beá nhêët. Vúå vaâ caác con chaâng chïët ngay lêåp tûác. Têën bi kõch khuãng khiïëp do Junon baây ra àaä kheáp laåi. Hercule chúåt tónh vaâ hiïíu ra haânh àöång taân baåo cuãa mònh. Suöët àïm, chaâng khoác than thûúng tiïëc nhûäng ngûúâi thên yïu vaâ nguyïìn ruãa caác võ thêìn àaä mang àïën cho chaâng möåt söë phêån nghiïåt ngaä nhû vêåy. Hònh aãnh ngûúâi thêìy xêëu söë bõ chaâng vö tònh giïët chïët höìi beá cûá trúã ài trúã laåi trong trñ oác chaâng. Chaâng cûá than khoác vaâ ên hêån khöng nguöi. Saáng súám höm sau, chaâng thêëy khöng coân giaãi phaáp naâo nûäa ngoaâi viïåc phaãi ra ài. Hercule tûâ biïåt thaânh Theâbes vaâ àïën hoãi yá kiïën nhaâ tiïn tri Delphes mong coá caách giaãi thoaát àau khöí, tòm laåi sûå thanh thaãn trong têm höìn. Nhaâ tiïn tri lùæng nghe röìi khuyïn chaâng túái Tirynthe phuåc vuå cho vua Eurystheáe. Vaâ chaâng phaãi tuyïåt àöëi chêëp haânh nhûäng àoâi hoãi cuãa nhaâ vua. Khi nhaâ vua Eurystheáe nhêån chaâng, nhûäng lúâi noái cuãa öng àïìu laâ cuãa Junon caã. Baâ ta vêîn tiïëp tuåc theo àuöíi êm mûu haäm haåi chaâng. Hercule seä phaãi thûåc hiïån möåt sûá mïånh maâ khöng möåt http://ebooks.vdcmedia.com
 11. 12 CHIÏËN CÖNG CUÃA HERCULER 11 ngûúâi trêìn mùæt thõt naâo coá thïí thûåc hiïån àûúåc. Vaâ sau àêy laâ mûúâi hai cuöåc chinh phuåc cuãa chaâng.. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Thierry Lefeâvre 12 CHÛÚNG III CON SÛ TÛÃ CUÃA NEÁMEÁE - Ngûúi khöng biïët àûúåc sûác maånh cuãa mònh vaâ khinh thûúâng luêåt phaáp. Ngûúi àaä giïët vúå vaâ ba àûáa con yïu quyá cuãa ngûúi. Nhaâ tiïn tri àaä cûã ngûúi túái àêy àïí phuåc tuâng lïånh cuãa ta àïën khi naâo ngûúi nhêån àûúåc sûå tha thûá cuãa nhûäng ngûúâi àaä khuêët vaâ àûúåc caác thêìn xoáa boã töåi löîi. Nhûng ngûúi coân chûa biïët mònh laâ ai, àuáng khöng? Hercule! Ngûúi haäy tûå nhòn laåi mònh vaâ nghe ta noái àêy, haäy nghe roä nhiïåm vuå maâ ta àoâi hoãi ngûúi phaãi thûåc hiïån!... Eurystheáe àöåt ngöåt ngûâng laåi, nhû àïí têån hûúãng caãm giaác thñch thuá khi thêëy möåt ngûúâi luön tûå haâo vïì sûác maånh vö àõch àang quyâ laåy möåt caách thaãm haåi dûúái chên mònh. Chñnh laâ Junon àaä truyïìn cho Eurystheáe nhûäng lúâi noái àoá cuâng loâng cùm thuâ cuãa mònh. Cûúng quyïët chuöåc laåi nhûäng löîi lêìm àaä phaåm, Hercule chùm chuá lùæng nghe lïånh cuãa Eu-rystheáe. Võ vua thaânh Tirynthe àêíy ngai vaâng cuãa mònh sang möåt bïn vúái veã trõch thûúång vaâ cûúâi ngaåo nghïî. Búãi öng biïët rùçng duâ Hercule coá gioãi giang àïën mêëy cuäng khöng thïí naâo söëng soát nöíi qua nhûäng thûã thaách maâ öng sùæp àûa ra. - Nhòn laåi mònh ài Hercule! Ngûúi chùèng phaãi laâ thêìn, cuäng seä khöng laâ con ngûúâi nûäa, maâ laâ möåt tïn nö lïå vaâ chùèng bao lêu nûäa seä chó laâ möåt con thuá khöng coân gò àïí mêët! Hercule vêîn im lùång. Àöåt nhiïn chaâng ngêíng lïn vaâ ngaåc nhiïn nhêån thêëy trong àöi mùæt vaâng cuãa Eurystheáe sûå giêån dûä khön cuâng, nhû röì daåi, möåt thaái àöå laâm chaâng khöng thïí naâo hiïíu nöíi. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. 12 CHIÏËN CÖNG CUÃA HERCULER 13 Hercule àaä tuên theo lúâi nhaâ tiïn tri Delphes vaâ phuåc tuâng têët caã mïånh lïånh maâ Eurystheáe truát xuöëng àêìu mònh nhû nhûäng muäi tïn têím thuöëc àöåc nhuöëm loâng hêån thuâ. Chaâng noái: - Húäi Eurystheáe! Liïåu töi phaãi laâm gò àïí phuåc vuå ngaâi vaâ laâm ngaâi nguöi cún noáng giêån? Eurystheáe cûá cûúâi khanh khaách. Öng khöng nhêån ra trong lúâi noái cuãa Hercule coá nguå yá móa mai nïn cûá têån hûúãng caãm giaác chiïën thùæng. Vúái têët caã loâng kiïu ngaåo vaâ cún giêån maâ Junon àaä truyïìn cho Eurystheáe, öng vöåi vaâng baão: - Trong möåt khu rûâng töëi tùm úã xûá Argolide coá möåt con sû tûã Neámeáe. Haäy giïët chïët noá vaâ àem xaác vïì àêy cho ta. Möåt con sû tûã... Hercule chúåt nghô àïën con sû tûã àaä bõ chaâng haå guåc khi chaâng mûúâi taám tuöíi. Dûúâng nhû Eurystheáe biïët àûúåc suy nghô cuãa chaâng nïn lêåp tûác baão: - Àuáng thïë! Nhûng con sû tûã naây hung dûä nhêët trïn traái àêët. Röìi ngûúi seä thêëy... Ngûúi seä thêëy soå ngûúâi lùn loác trïn nhûäng àaám coã thûa thúát núi con sû tûã êín naáu. Àoá laâ soå cuãa nhûäng ngûúâi coá yá àõnh giïët con sû tûã hung dûä naây. Con quaái vêåt hung túån naây vûâa sûác vúái ngûúi lùæm àoá. Vaâ bêy giúâ haäy lïn àûúâng ài! Hercule chûa bao giúâ biïët súå. Nhûäng lúâi noái sau cuâng cuãa Eurystheáe khöng laâm cho chaâng nao nuáng chuát naâo. Möåt quaái vêåt chùèng qua chó xuêët phaát tûâ oác tûúãng tûúång cuãa nhûäng keã nhaát gan maâ thöi. Con sû tûã Neámeáe naây àaä nöíi tiïëng tûâ lêu röìi, chaâng biïët thïë. Nhûng vúái chaâng noá chó laâ keã thuâ maâ chaâng phaãi mau tiïu diïåt àïí nhanh choáng baáo cöng vúái Eurystheáe vaâ laâm haâi loâng nhaâ tiïn tri Delphes. Khöng chêìn chûâ gò nûäa, Hercule lïn àûúâng ngay, chó mang theo cung, tïn vaâ kiïëm. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Thierry Lefeâvre 14 Roâng raä nhiïìu ngaây trïn àêët Argoline, cuöëi cuâng chaâng àaä túái àûúåc laänh àõa Neámeáe. Nuái rûâng theo nhau chaåy daâi tñt tùæp túái têån chên trúâi. Laänh àõa cuãa sû tûã Neámeáe dûúâng nhû keáo daâi vö têån. Hercule bùn khoùn khöng biïët laâm sao tòm àûúåc keã thuâ trong khu rûâng mïnh möng naây. Noá êín naáu úã chên nuái naâo? Hang öí noá úã àêu? Nhiïìu ngaây tröi qua, Hercule doâ dêîm khùæp núi trïn maãnh àêët naây. Chaâng treâo lïn khöng biïët bao nhiïu ngoån nuái vaâ suåc saåo khùæp caác ngoác ngaách àïí tòm dêëu vïët con quaái vêåt. Tuy thïë chaâng khöng hïì moãi mïåt hay naãn chñ. Nhûng caâng ngaây Hercule caâng nhêån thêëy roä raâng cú may khaám.phaá ra dêëu vïët con sû tûã thêåt ñt oãi vaâ chaâng àaânh tröng chúâ vaâo sûå ngêîu nhiïn. Möåt chiïìu noå, khi túái rûâng cêy ö liu moåc ven àöìi, chaâng dûâng laåi vaâ quyïët àõnh chúâ àúåi àöëi thuã úã àoá. Hùèn cuöëi cuâng thò con sû tûã cuäng phaãi coá luác qua àêy. Röìi chaâng chöët laåi trong rûâng hún möåt thaáng. Ngaây àïm chaâng rònh rêåp boáng daáng con sû tûã. Chaâng nguã rêët ñt vaâ daânh phêìn nhiïìu thúâi gian àïí nghe ngoáng àöång tônh xem coá phaãi laâ con vêåt hay khöng. Chaâng luön thuã sùén vuä khñ bïn mònh. Trong cuöåc chiïën àêëu vúái sû tûã sùæp túái, cung hay laâ gûúm thñch húåp hún? Cêín thêån hún, chaâng coân thïm vaâo àoá möåt chiïëc chuây göî laâm tûâ loäi cêy ö liu àaåi thuå. Loâng kiïn nhêîn cuãa Hercule àûúåc àïìn àaáp xûáng àaáng. Chaâng àöåt nhiïn nhêån ra con sû tûã Neámeáe àang úã quaã àöìi àöëi diïån. Àuáng laâ Eurys-theáe àaä khöng cûúâng àiïåu chuát naâo: Hercule chûa bao giúâ thêëy möåt con vêåt naâo nhû thïë. Sû tûã tiïën lïn phña trûúác vúái nhûäng bûúác ài chêåm chaåp, nùång nïì. Nhûäng caái chên to tûúáng cuãa noá phuã möåt lúáp löng daây. Maáu cuãa möåt "naån nhên" xêëu söë naâo àoá àang nhoã gioåt tûâ chiïëc lûúäi khöíng löì cuãa noá. Con sû tûã vûâa ùn uöëng no nï vaâ àang tòm chöî nùæng êëm àïí liïëm laáp vaâ nghó ngúi. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. 12 CHIÏËN CÖNG CUÃA HERCULER 15 Tûâ chöî nêëp Hercule biïët con vêåt khöng thïí nhòn thêëy mònh. Noá coá veã chùèng hïì quan têm àïën möåt sûå hiïån diïån laå thûúâng naâo caã. Noá tiïëp tuåc bûúác chêåm raäi vúái daáng veã cuãa möåt con vêåt àang no nï, àang têån hûúãng sûå khoaái traá khöng kiïìm chïë àûúåc. Hercule biïët mònh phaãi têån duång cú höåi naây àïí tiïu diïåt con vêåt, möåt cú höåi têën cöng bêët ngúâ. Chaâng nhanh choáng cêìm cung lùæp tïn vaâ nhùæm vaâo con vêåt. Muäi tïn xeá gioá lao ài. Nhûng Hercule hïët sûác kinh ngaåc, muäi tïn chó chaåm nheå vaâo con vêåt, dûúâng nhû khöng gêy nïn möåt phaãn ûáng naâo, röìi rúi xuöëng coã. Hercule tiïëp tuåc muäi tïn thûá hai, thûá ba trûúác khi con sû tûã phaát hiïån ra. Nhûng nhûäng muäi tïn naây cuäng chõu chung söë phêån vúái muäi tïn àêìu. Mùåc duâ ùn uöëng no nï vaâ thên hònh nùång nïì, con sû tûã Neámeáe vêîn lao túái vúái möåt töëc àöå kinh hoaâng. Vúái vaâi bûúác nhaãy, noá àaä túái gêìn Hercule, vaâ Hercule cuäng àaä sùén saâng vúái thanh gûúm lùm lùm trong tay. Chaâng àêm liïìn mêëy nhaát vaâo buång con vêåt nhûng lûúäi gûúm giöëng nhû chaåm phaãi möåt khöëi àaá, noá nhû muöën gaäy. Con vêåt lao àïën chöìm lïn ngûúâi Hercule, chaâng mau choáng neá sang möåt bïn vaâ toám lêëy caái chuây. Trong cún cuöìng nöå maänh liïåt, chaâng vuåt túái têëp lïn mònh sû tûã. Choaáng vaáng, con vêåt khöng coân dûä túån nûäa. Hercule liïn tiïëp böìi cho noá nhûäng cuá àaánh trúâi giaáng. Röìi khi chiïëc chuây àaä gaäy naát, chaâng duâng luön tay khöng boáp chùåt cöí hoång con thuá dûä. Möåt tiïëng ruá khaãn àuåc nhû àïën tûâ trong loâng àêët vang lïn, giûäa nuái àöìi vuâng Neámeáe. Con vêåt giaäy giuåa àuöëi sûác dêìn dêìn, maáu möìm höåc ra. Noá chïët hùèn. Hercule chiïm ngûúäng chiïën cöng cuãa mònh vaâ móm cûúâi. Trêån àaánh thêåt aác liïåt, nhûng chaâng àaä hoaân thaânh nhiïåm vuå. Eurystheáe vaâ nhaâ tiïn tri seä rêët thoãa maän. Bêy giúâ chó coân möîi viïåc laâ löåt lêëy böå da con sû tûã mang vïì. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Thierry Lefeâvre 16 Nhûng thanh kiïëm gaäy vaâ nhûäng muäi tïn khöng taâi naâo xeã àûúåc böå da daây khuãng khiïëp naây. Tuy nhiïn Hercule phaãi löåt da con sû tûã cho bùçng àûúåc vò Eurystheáe phaãi tröng thêëy àûúåc böå da naây. Hercule ài tòm hoân àaá cûáng nhêët àïí maâi sùæc lûúäi gûúm. Sau àoá, vúái lûúäi gûúm sùæc beán, Hercule tiïëp tuåc cöng viïåc, nhûng chùèng coá kïët quaã gò. Chaâng ngöìi bïåt xuöëng caånh con sû tûã, chaán ngaán: "Laâm sao maâ àûa àûúåc con sû tûã to lúán thïë naây vïì Tirynthe?" Duâ khoãe àïën mêëy, Hercule cuäng biïët rùçng mònh khöng thïí naâo mang àûúåc con vêåt khöíng löì naây vïì. Chó riïng mêëy caái chên vaâ böå moáng vuöët cuãa noá cuäng àaä to lúán khaác thûúâng röìi. Chaâng buöåc phaãi löåt da noá mang vïì thöi. AÁnh mùæt chaâng dûâng laåi núi böå moáng vuöët nhoån vaâ sùæc. Thêåt laâ nhûäng vuä khñ tuyïåt vúâi. Àöi baân tay xêy xûúác vò nhûäng cöë gùæng quaá mûác. Cuöëi cuâng Hercule cuäng löåt boã àûúåc böå moáng vuöët sùæc nhoån vaâ cûáng úã baân chên trûúác cuãa con thuá. Vúái àöì nghïì laå luâng naây cuöëi cuâng Hercule cuäng löåt àûúåc böå da khöíng löì cuãa con sû tûã. Chaâng nghó möåt laát lêëy laåi sûác lûåc, têån hûúãng chiïën thùæng vaâ niïìm vui khi àaä nhanh choáng hoaân thaânh nhiïåm vuå. Hercule caãm thêëy mònh nheå nhoäm hún trûúác nhûäng bi kõch cuãa quaá khûá. Chaâng vaác böå da thuá khöíng löì lïn vai vaâ xuöëng nuái. Túái thung luäng coá doâng suöëi nhoã chaåy qua, Hercule dûâng laåi vaâ lau chuâi böå da thuá bùçng doâng nûúác maát. Cöng viïåc xong xuöi, chaâng khoaác böå da thuá lïn ngûúâi. Quaã laâ tröng chaâng nhû möåt con sû tûã thûåc thuå. Röìi chaâng lïn àûúâng trúã vïì. Chaâng khöng hïì hay biïët rùçng tûâ àónh Olympe, Jupiter, cha chaâng, àaä tröng thêëy toaân böå sûå viïåc. Laâ chuáa tïí cuãa muön thêìn, ngûúâi hïët sûác haänh diïån vïì trñ thöng minh vaâ loâng duäng caãm cuãa con trai, ngûúâi con taâi ba àaä laâm cho sûå kiïån trúã nïn bêët tûã, vaâ Jupiter böí sung thïm möåt ngöi sao múái, ngöi sao söë phêån cuãa Sû tûã, lïn bêìu trúâi. Àûúâng vïì nhaâ múái ngùæn laâm sao! Hercule ài nhanh hún luác khúãi haânh. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. 12 CHIÏËN CÖNG CUÃA HERCULER 17 Thúâi gian chaâng vùæng nhaâ khaá lêu khiïën Eu-rystheáe nghô rùçng chaâng, cuäng nhû bao ngûúâi khaác àaä àuång àöå vúái sû tûã Neámeáe, àaä guåc ngaä trûúác böå rùng nhoån vaâ moáng vuöët cuãa noá. Eurystheáe thêìm nghô rùçng mònh àaä loaåi boã àûúåc àöëi thuã, ngûúâi coá thïí möåt ngaây naâo àoá seä chiïëm ngöi baáu. Nhûng tiïëng àöìn lan khùæp thaânh: Hercule àaä trúã vïì, khoaác böå da sû tûã Neámeáe, böå da to lúán khaác thûúâng êëy khiïën cho Hercule trúã thaânh ngûúâi duäng sô vö àõch. Ban àêìu, Eurystheáe khöng tin vaâ cho rùçng àoá chùèng qua chó laâ sûå phoáng àaåi vïì möåt tay du cön naâo àoá. Nhûng tiïëng àöìn àaä túái têån cung àiïån, bêët kïí ngûúâi hêìu naâo cuäng hoan hó baáo tin Hercule thùæng trêån trúã vïì. Cuöëi cuâng thò Eurystheáe cuäng phaãi cöng nhêån sûå thêåt hiïín nhiïn, song hùæn vêîn ngoan cöë cho rùçng Hercule àaä mang vïì têëm da cuãa möåt con sû tûã khaác, hoaân toaân khöng phaãi cuãa con quaái vêåt àaä giïët chïët bao nhiïu thúå sùn taâi ba vaâ àêìy kinh nghiïåm. Hùæn quyïët àõnh ra trûúác lêu àaâi àúåi chaâng vaâ tin chùæc rùçng vúái lyá leä êëy mònh seä chiïën thùæng. Möåt nuå cûúâi móa mai hiïån lïn gûúng mùåt khi hùæn tröng thêëy boáng daáng ngûúâi anh huâng àang àûúåc dên chuáng cöí vuä nöìng nhiïåt. Àuáng thïë, Hercule àaä hoaân toaân chiïën thùæng sû tûã Neámeáe. Chaâng tiïën lïn gêìn bêåc tam cêëp cuãa lêu àaâi, phña trïn àoá, võ vua thaânh Tirynthe àang run rêíy taái xanh mùåt maây. Chaâng cúãi böå da sû tûã vaâ neám xuöëng chên Eurystheáe. Laäo ta khiïëp àaãm boã chaåy vïì phoâng vaâ khoáa cûãa laåi. Hercule ngöìi chúâ laäo ta quay trúã laåi cöng nhêån chiïën thùæng cuãa mònh. Vaâ chúâ àúåi nhûäng nhiïåm vuå tiïëp theo. Búãi vò nhaâ tiïn tri àaä noái anh phaãi phuåc vuå vö àiïìu kiïån vaâ phaãi thoãa maän têët caã nhûäng mïånh lïånh cuãa Eurystheáe. Nhûng Eurystheáe khöng daám beán maãng túái. Laäo sai võ cöë vêën Copreáe àïën gùåp Hercule. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Thierry Lefeâvre 18 Copreáe bûúác túái vúái têët caã sûå haänh diïån vïì chûác vuå cuãa mònh. Nhûng nhûäng lúâi leä öng ta àûúåc lïånh Eurystheáe truyïìn laåi cho Hercule thò hïët sûác nûåc cûúâi: - Àûác vua cuãa chuáng ta yïu cêìu ngûúi, phaãi àùåt nhûäng gò liïn quan àïën cöng viïåc úã cöíng thaânh, khöng àûúåc xuêët hiïån trûúác mùåt vua. Ngaâi àaä uãy thaác cho ta truyïìn laåi cho ngûúi têët caã nhûäng cöng viïåc ngûúi phaãi laâm. Àûâng chêìn chûâ gò nûäa, haäy lïn àûúâng ài. Tûâ nay ngûúi chùèng coân àûúåc nghó ngúi gò nûäa nïëu chûa hoaân thaânh têët caã cöng viïåc maâ àûác vua Eurystheáe àaä giao phoá cho ngûúi. Trûúác tiïn, phaãi chiïën thùæng cho àûúåc con choá àêìu rùæn Lerne. Nïëu thùæng àûúåc noá, haäy quay vïì àêy gùåp ta. Bêy giúâ thò ngûúi haäy ài ài, àïí cho àûác vua àûúåc nghó ngúi. Copreáe chùèng theâm nghe Hercule noái. Vûâa dûát lúâi, hùæn àaä quay vaâo lêu àaâi. Hercule nhêån thêëy bûúác chên hùæn vöåi vaä, nhû thïí hùæn lo lùæng coá gò nguy hiïím àïën tñnh maång. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. 12 CHIÏËN CÖNG CUÃA HERCULER 19 CHÛÚNG IV CON CHOÁ ÀÊÌU RÙÆN LERNE Vûâa ra khoãi cöíng thaânh Tirynthe, Hercule àaä chuêín bõ ngay cho cuöåc chiïën sùæp túái. Trong vûúng quöëc cuãa Eurystheáe, ai ai cuäng nghe noái àïën con choá àêìu rùæn Lerne. Dên thaânh Tirynthe vêîn tin chùæc rùçng noá coân dûä túån hún caã sû tûã Neámeáe. Hercule khöng súå phaãi chaåm traán vúái con choá àêìu rùæn. Vêën àïì khöng phaãi laâ möåt con quaái vêåt dõ hònh thò coá nhiïìu sûác maånh. Con choá àêìu rùæn khöng hïì giöëng bêët cûá möåt àöång vêåt naâo maâ con ngûúâi àûúåc biïët: Noá coá thên hònh cuãa möåt con choá khöíng löì vúái caái àêìu rùæn ngêët ngûúãng úã trïn. Möåt giaâ laäo trong thaânh àaä thïì trûúác mùåt Hercule rùçng con quaái vêåt naây coá nhûäng möåt trùm caái àêìu. Möåt ngûúâi khaác thò laåi baão noá coá nùm àêìu. Àa söë coân laåi thò baão coá chñn caái àêìu. Nhûng tûâ chñn caái àêìu naây luön phaã ra möåt thûá muâi xuá uïë coá thïí giïët chïët ngay bêët cûá ai ngûãi thêëy. Vaâ maáu cuãa noá coá thïí coi laâ àöåc dûúåc maånh nhêët maâ con ngûúâi tûâng biïët. Hercule cuäng biïët rùçng con choá àêìu rùæn naây êín cû úã vuâng àêìm lêìy Lerne, caách biïín vaâ thaânh Argos chùèng bao xa. úã àoá, noá giêëu mònh rêët kyä khi àaä quyïët àõnh tiïu diïåt keã thuâ, hoùåc bêët chúåt têën cöng àaân gia suác trong vuâng, phaá hoaåi muâa maâng, giïët chïët vaâ huát maáu bêët cûá ngûúâi hay vêåt naâo trong têìm tay cuãa noá. Ngûúâi ta noái rùçng noá laâ möåt con vêåt hïët sûác thöng minh vaâ khön ngoan khöng gò saánh nöíi, noá coá trñ tuïå cuãa möåt võ thêìn. Noá laâ hiïån thên cuãa sûå hêån thuâ vaâ chïët choác. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Thierry Lefeâvre 20 Trong suöët möåt giúâ àöìng höì, Hercule vûâa ài vûâa nghô ngúåi mong tòm ra giaãi phaáp coá thïí tiïu diïåt àûúåc con quaái vêåt ghï súå naây. Nhûäng bûác thaânh Tirynthe múâ khuêët dêìn sau lûng chaâng. Trûúác mùåt chaâng, con àûúâng àïën Lerne nhû traãi daâi, traãi daâi maäi. Maãi chòm trong suy nghô, Hercule khöng nhêån ra möåt thiïëu niïn àang chaåy túái vaâ vêîy goåi chaâng röëi rñt..Luác caách chaâng chûâng nùm chuåc meát, cêåu beá kïu vaáng lïn: - Baác Hercule! Baác Hercule úi! Chaáu Iolaos àêy. Hercule ngêíng lïn. Àuáng laâ Iolaos, con trai cuãa Iphicleâs. Tûâ lêu lùæm röìi chaâng khöng gùåp noá. Cêåu beá thay àöíi khaá nhanh, giúâ àaä ra daáng möåt chaâng trai kiïu haänh, vúái voác daáng thêåt giöëng baác cuãa noá, ngûúâi maâ noá luön ngûúäng möå. - Chaâ! Iolaos àêëy û? - Baác khöng nhêån ra chaáu nûäa àêëy. - Chaâng öm hön chaáu vaâ hoãi. - Chaáu laâm gò maâ boã nhaâ túái àêy? - Chaáu ài tòm baác. Chaáu muöën ài vúái baác. Chaáu khöng muöën àïí baác möåt mònh àûúng àêìu vúái nhûäng cöng viïåc nguy hiïím naây. Iolaos coá àöi mùæt maâu àen tinh anh, caái nhin thêåt quyïët àoaán maånh meä, khuön mùåt toaát lïn veã cûúng nghõ. - Laâm sao chaáu biïët àûúåc nhûäng viïåc baác laâm? - Têët caã dên chuáng àïìu biïët maâ baác. Ngay caã úã thaânh Theâbes, ai cuäng biïët laâ Eurystheáe àang gêy aáp lûåc àöëi vúái baác, àang muöën laâm haåi baác. Hercule móm cûúâi khi nghe nhûäng cêu noái thú ngêy naây. Chaâng laåi öm hön chaáu lêìn nûäa vaâ hoãi thùm tin tûác cuãa chaáu vaâ thaânh Theâbes. Vûâa noái, hai baác chaáu vûâa dêën bûúác trïn àûúâng àïën Lerne. Sau mêëy phuát hûng phêën vui veã ban àêìu, Hercule nhêån ra àûáa chaáu thêåt gùæn boá vúái mònh. Chaâng dûâng laåi. http://ebooks.vdcmedia.com
Đồng bộ tài khoản