intTypePromotion=1

Ebook Quản trị học - TS. Trương Quang Dũng

Chia sẻ: Kloi Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:146

0
467
lượt xem
59
download

Ebook Quản trị học - TS. Trương Quang Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Quản trị học của tiến sĩ Trương Quang Dũng được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng những kiến thức căn bản về quản trị một tổ chức, hệ thống các kiến thức cơ bản của quản trị học dưới dạng đơn giản và dễ hiểu để giúp sinh viên nắm được dễ dàng nhất những nội dung chủ yếu của quản trị học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Quản trị học - TS. Trương Quang Dũng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH<br /> <br /> QUẢN TRỊ HỌC<br /> Biên soạn: TS. Trương Quang Dũng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................................................................................... 2<br /> HƯỚNG DẪN .......................................................................................................................................................................8<br /> BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC ......................................................................... 1<br /> <br /> 1.1 KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ ............................................................................................................................................ 1<br /> 1.2 TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH NGHỆ THUẬT CỦA QUẢN TRỊ ........................................................................ 4<br /> 1.2.1 Tính khoa học của quản trị ..............................................................4<br /> 1.2.2 Tính nghệ thuật của quản trị ...........................................................5<br /> 1.3 CẤP BẬC, KỸ NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ ............................................................................... 6<br /> 1.3.1 Các cấp quản trị ............................................................................6<br /> 1.3.2 Nhà quản trị ..................................................................................6<br /> 1.3.3 Cấp bậc quản trị trong một tổ chức ..................................................7<br /> 1.3.4 Kỹ năng của nhà quản trị ................................................................8<br /> 1.3.5 Các vai trò của nhà quản trị .......................................................... 10<br /> 1.4 CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ ........................................................................................................................................ 12<br /> TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 14<br /> CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 15<br /> BÀI 2: MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ....................................................... 16<br /> <br /> 2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG ................................................................................................... 17<br /> 2.1.1 Khái niệm về môi trường ............................................................... 17<br /> 2.1.2 Các loại môi trường ...................................................................... 17<br /> 2.2 QUẢN TRỊ SỰ BẤT TRẮC CỦA MÔI TRƯỜNG .............................................................................................. 36<br /> 2.2.1 Xác định vị trí của tổ chức trong môi trường .................................... 36<br /> 2.2.2 Các biện pháp quản trị các bất trắc của môi trường........................... 37<br /> TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 38<br /> CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 39<br /> <br /> BÀI 3: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH .............................................................................. 40<br /> <br /> 3.1 KHÁI NIỆM VÀ TÁC DỤNG CỦA HOẠCH ĐỊNH............................................................................................ 40<br /> 3.1.1 Khái niệm ................................................................................... 40<br /> 3.1.2 Tác dụng .................................................................................... 41<br /> 3.1.3 Phân loại hoạch định .................................................................... 41<br /> 3.2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HOẠCH ĐỊNH ........................................................................................................... 42<br /> 3.2.1 Mục tiêu và thứ tự ưu tiên............................................................. 42<br /> 3.2.2 Các biện pháp ............................................................................. 44<br /> 3.2.3 Các nguồn lực ............................................................................. 45<br /> 3.2.4 Thực hiện kế hoạch ...................................................................... 45<br /> 3.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TRONG HOẠCH ĐỊNH ............................................................................... 46<br /> 3.4 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ................................................................................................................................ 48<br /> 3.4.1 Khái niệm ................................................................................... 48<br /> 3.4.2 Các công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lược ........................................ 48<br /> 3.4.3 Những khuôn mẫu chu kỳ đời sống ................................................ 51<br /> 3.5 HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP ................................................................................................................................. 52<br /> 3.5.1 Khái niệm ................................................................................... 52<br /> 3.5.2 Tiến trình và nội dung cụ thể......................................................... 52<br /> TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 53<br /> CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 54<br /> BÀI 4: CHỨC NĂNG TỔ CHỨC ..................................................................................... 55<br /> <br /> 4.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC CỦA CHỨC NĂNG TỔ CHỨC ...................................................... 55<br /> 4.1.1 Khái niệm chức năng tổ chức......................................................... 55<br /> 4.1.2 Vai trò của chức năng tổ chức ....................................................... 56<br /> 4.1.3 Nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị .......................................... 56<br /> 4.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ................................................................... 56<br /> 4.2.1 Phân công lao động ..................................................................... 56<br /> <br /> 4.2.2 Tầm hạn quản trị ......................................................................... 57<br /> 4.2.3 Quyền hành trong quản trị ............................................................ 57<br /> 4.2.3.2 Mối quan hệ giữa sử dụng quyền hành và thái độ lao động .............. 58<br /> 4.2.3.3 Phân quyền .............................................................................. 58<br /> 4.3 XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC ............................................................................................................................ 63<br /> 4.3.1 Khái niệm cơ cấu tổ chức .............................................................. 63<br /> 4.3.2 Các yêu cầu đối với một cơ cấu tổ chức quản trị tối ưu ...................... 63<br /> 4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản trị .......................... 63<br /> 4.3.4 Các bộ phận và các cấp trong cơ cấu tổ chức ................................... 64<br /> 4.3.5 Các tiêu chuẩn để hình thành các bộ phận trong tổ chức ................... 64<br /> 4.4 CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC THÔNG DỤNG ....................................................................................... 65<br /> 4.4.1 Mô hình cơ cấu trực tuyến ............................................................. 65<br /> 4.4.2 Mô hình cơ cấu chức năng ............................................................. 66<br /> 4.4.3 Mô hình cơ cấu trực tuyến - chức năng ............................................ 67<br /> 4.4.4 Mô hình cơ cấu tổ chức ma trận ..................................................... 68<br /> 4.4.5 Cơ cấu tổ chức theo địa lý ............................................................. 69<br /> Hình 4.5: Cơ cấu tổ chức theo địa lý ....................................................... 69<br /> 4.4.6 Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm ....................................................... 69<br /> TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 70<br /> CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 71<br /> BÀI 5: CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN ............................................................................... 72<br /> <br /> 5.1 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CỦA CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN.................................................................... 72<br /> 5.1.1 Khái niệm ................................................................................... 72<br /> 5.1.2 Nội dung..................................................................................... 72<br /> 5.1.3 Các lý thuyết động viên ................................................................ 73<br /> 5.2 LÃNH ĐẠO VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO...................................................................................................... 78<br /> <br /> 5.2.1 Lãnh đạo .................................................................................... 78<br /> 5.2.2 Phong cách lãnh đạo .................................................................... 79<br /> 5.2.3 Một số khía cạnh nhằm ứng dụng các thuyết động viên trong quản trị. 82<br /> 5.3 QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT............................................................................................................................................ 83<br /> 5.3.1 Khái niệm xung đột, quản trị xung đột ............................................ 83<br /> 5.3.2 Phân loại xung đột ....................................................................... 83<br /> 5.3.3 Các bước giải quyết xung đột ........................................................ 84<br /> TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 85<br /> CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 85<br /> BÀI 6: CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT ................................................................................. 86<br /> <br /> 6.1 KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT.................................................................................... 86<br /> 6.1.1 Khái niệm ................................................................................... 86<br /> 6.1.2 Mục đích .................................................................................... 87<br /> 6.2 CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT .......................................................................................................................... 87<br /> 6.3 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT ....................................................................................................................................... 88<br /> 6.4 CÁC LOẠI KIỂM SOÁT ........................................................................................................................................... 90<br /> 6.4.1 Kiểm soát trước công việc ........................................................ 90<br /> 6.4.1 Kiểm soát trong công việc............................................................. 90<br /> 6.4.2 Kiểm soát sau công việc ............................................................... 90<br /> 6.4.3 Cấp bậc quản trị và vấn đề kiểm soát ............................................. 91<br /> TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 92<br /> CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 93<br /> BÀI 7: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ .......................................................... 94<br /> <br /> 7.1 THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ ......................................................................................................................... 94<br /> 7.1.1 Khái niệm - yêu cầu đối với thông tin ............................................. 94<br /> 7.1.2 Vai trò của thông tin trong quản trị ................................................ 95<br /> 7.1.3 Thông tin trong tổ chức ................................................................ 95<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2