intTypePromotion=3

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
22
download

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, giải quyết các vấn đề phát triển giải quyết các vấn đề xã hội như xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và là lực lượng nòng cốt trong hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết nêu lên những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  1. NGHIEN c d u - T R A O D O I GlA! PHAP NANG CAO NANG LllC CANH IRANI cAo cdo c/lxi^ noAl^ i/uti i/a n/tSp • ThS. PHAM DUY HlTNG 49% vl^c Idm phi ndng nghipp d XK cda Vlpt Nam, ndu trd ndng thdn. khodng 26 - 27% I^c nggch XK ddu thd ra thi Idpng tao dpng cda cd nddc. ngEich XK do cdc DNWN 1 Rieng khu vdc DN do tdng them hl$n chidm khodng trdn I rong nhdng ndm qua. T cdc DNWN, m6l ndm thu hut tdng klm nggch XK cda cd n DNWN dd cd si; phdt khodng 45 vgn lao dpng vdi mdc TVong dd cd mpt sd m$t hdnj trldn mgnh md cd vd thu nh^p binh qudn trdn 1,5 cdc DNWN chidm ^ trpng ti sd Idpng Idn chdt Idpng. Glal trldu ddng/ngddi/thdng. Glal ddi cao nhd may mdc DNWN doan 2000 - 2006 dd cd gdn dogn 2006 - 2010. cdc DN vda chidm khodng trdn 60%; thu 200.000 DN ddng ky thdnh l$p, vd nhd t^o thdm khodng 2,7 cdng my' nghp chldm gdn 90%; giai doan 2006 2010, cd trlpu chd 1dm mdi. Ngodi ra khu hdi sdn chidm khodng 70%, b^t khodng 339 ngdn DN ddpc thdnh v\fc hp kinh doanh cd thd, tidu didu chldm trdn 80%... Idp mdi vdi tdc dp tdng khodng chu mdi ndm tdng thdm td 12 - ' Ddng gdp vdo ngdn sdch gdn 20%/ndm, dda tdng sd DN 15 van cd sd, thu hut thdm gdn Nhd nddc. Khu vi^c DNWN ngay ngodi qudc doanh trdn cd nddc 40 vgn lao dpng vdi mdc thu cdng chidm t^ trpng cao trong ddn nay IPn khodng gdn 600.000 nhdp binh qudn td 600.000 thu ngdn sdch cda cd nddc, nam DN. cpng them khodng gdn 3 800. OOOddng/thdng. Dldu ddng trieu hp kinh doanh cd thd, 2003 sd thu td DN ddn doanh ndl la khu v^fc DN td nhdn (chd khodng gan 19 ngdn hpp tdc xd ydu Id DNWN, chidm tdi 96%) cd chidm khodng 15% tdng sd thu va 340 ngdn td hpp tac= Ndu nhd ty sudt ddu td trung binh cho 1 thi ndm 2010 dd Idn ddn tren ndm 2001 trung binh cd 964 cho 1dm la 80 - 100 trt$u ddng. 30,1% tdng sd thu ngdn sdch ci^ ngddi ddn cd 1 DN ddng ky kinh trong khi dd DNNN la khodng cd nddc. Ndu tinh chung cho doanh thi den ndm 2005 cd 500 210 - 280 trlpu ddng/Iao dpng. todn bp DNWN thi khu vdc DN ngddi dan ed 1 DN ddng ky kinh ndy ddng gdp khodng 50 % GDP, - Gdp phdn tdng kim nggch Tieng GDP ngdnh cdng nghipp la doanh, ndm 2007 ddc khodng XK. dly m^nh hpi nh$p kinh te 31%. D^c bipt, khu vi/c DNWN 460 ngddi cd 1 DN ddng ky kinh qudc te. Trong nhdng ndm qua, sd thu ngdn sdch cd tdc dp tdng doanh, ndm 2009 cd khodng gdn DNWN dd trd thdnh dpi qudn 300 ngddi cd 1 DN ddng ky kinh tddng ddi cao, binh qudn hang chd Idc trong chldn Idpc d^y doanh. Khu vi/c DNWN dd ddng ndm d^t tren 20%... m?inh XK cda Vl^t Nam, thd hipn val trd hdt sdc quan trpng trong Phdi ndl rdng, s\t ddng gop cdc DNWN dd chidm t^ trpng vide huy dpng cdc ngudn li/c cda cdc DNWN ddi vdi sd nghifep chinh trong mpt sd m$t hang XK trong xd hpi cho ddu td phdt phdt trldn kinh td xd hdi cua dit chd l\tc cda Vipt Nam nhd thd trien, gidl qitydt cdc vdn dd xd nddc Id rdt Idn. song khu vdc DN cdng my ngh^. chd bidn ndng hdi nhd xda ddi, gidm ngheo, tao ndy dang bpc ip nhidu han che sdn. hdi sdn... l i n h ddn nay, sd vipc lam. ddng vai trd quan trpng Idpng DNWN tham gia kinh trong vipc ndng cao ndng lite trong sd nghipp CNH. HDH ddt doanh XK chidm khodng 85%, canh tranh trong dieu kien hSi nddc \ d Id Idc Idpng ndng cdt NK chidm khodng gdn 90% tdng nhdp kinh td qudc td ngay cang trong hdi nh§p kinh td qudc td sd DN tham gia khih doanh XNK sdu rpng cda Vipt Nam thd hien cda Vipt Nam cy thd; tren cd nddc. Ndu nhd tdng kim d cac m$t sau: - ve tao vipc lam vd ndng cao ngach XK ndm 2002 cda cdc - Thidu cdc DN cd trinh dfi mdc sdng cho ngddi lao dpng. DNWN d^t 4,1 ti USD, chidm t^ cdng nghp va khoa hpc ky thuat Theo tinh todn cda Tdng eye trpng 24,6% tM ddn nay chidm cao. Nhin chung cac DNWN cua Thdng ke. DNWN tgio ra khodng tren 30% trong tdng kim nggch Vipt Nam c6 ddy chuydn sdn 121 s e 13/2012
  2. I NGHItNCBU-TRftOBOi de ndng cao vl the cda DN. de thu hut ddi tdc, de huy ddng vdn td ngdn hang cho thudn Ipi, ndng cao vi the khi dam phdn vdi cac ddi tdc... Nang Idc vd vdn yeu dan den mdc trang bl tai sdn cd djnh rdt thdp, binh qudn chi d^t 137 tripu ddng/l lao dpng S DNNN. ddi vdi DNNQD Id 43 trlpu ddng, trong khi dd DN cd vdn dau td nddc ngodi la 247 trlpu ddng. Vdi mdc vdn thdp nhd vay nen cdc DN khd cd khd ndng cdl thlpn tinh trang cdng nghe l^c hdu hipn tgi. Hdn thd nda, cdng nghe lac hdu keo hidu qud sd dyng vdn thdp, khd ndng xual drill gian. han ciic vc nang Nang life nghien cifu va canh tranh thdp. Vi nhd theo Idc cdng nghe, chd yeu dp dyng trien khai (R&D) ydu kem. Ddy tinh todn cda cdc chuyen gia cdc phddng thdc kinh doanh Id ndng Idc thd hipn khd ndng kinh td cda UNDP dd sdn xudt ra truydn thdng, dja phifdng va sd trldn khal cdc sdn ph^m mdi, 1 USD tdng them trong GDP, dyng cac cdng nghd lac hau, cdc qud trinh mdi. ve nghien cOfu vd Thdi Lan chi can ddu td thdm 1 chd DN thitdng khdng nhdn tridn khai ddpc td chdc ra sao ddng thi Viet Nam phdi cdn ddn thdc ddy du vai trd ddi mdi cdng (theo dinh hddng thi trddng hay 3 ddng. Vdn it bupc cac DN chda nghd. Xet ve cdng nghe vd may dinh hddng cdng nghe), ngan the xay ddng cho minh mpt mdc thiet bi trong san xua't quy ddnh cho R&D va vi the ndi chien Iddc kinh doanh hddng tdi ngdnh cdng nghiep Viet Nam chung cda bp phan R&D cda DN cdc ngdnh cd ham Iddng cdng. cho thay, mdc dp ddi mdi mdy trong nganh kinh doanh. Phdi nghd cao, ed y nghia Idn ddi vdi mdc, cdng nghe, dng dung khoa ndl rdng, ndng Ittc nay cda cac ndng cao gia tri gia tdng cho hpc ky thuat vao san xuat, mdc DNWN Vipt Nam rat yeu do cd chinh DN vd cho dat nddc. Ngoai dp chuyen giao cdng nghe cua nhidu nguydn nhdn chu quan Idn ra cdc DN Vipt Nam ndl chung vd cdc DN Viet Nam thap hdn rat khach quan nhd cdc DN chda cdc DNWN ndi ridng cdn gdp nhidu so vdi cdc qudc gia khdc. quen vdi canh tranh todn cdu, phdi khd khdn rat Idn trong viec Didu ddng ndl nda la theo Bdo khd ndng tdi chinh ban chd, vay tin d\ing dd md rpng sdn cdo cda Trung tdm khao sat vd chat Idpng ngudn nhdn Idc chda xu^t kinh doanh. Hipn chu ydu nghidn cdu vd phdt trien qudc cao, ddc bipt khdng it DN cdn cd cdc DN phdi sd dyng vdn vay te (CERDI) so sdnh canh tranh nhdn thdc chda day dd vd val trd thitdng m^i, do vdy thddng phdi gifla cdc nen kinh te Viet Nam cda R&D nen chda tdp trung dau chiu sdc ep rdt Idn ve tai chinh. va Trung Qudc da de cap ddn td cho linh vdc ndy. Didu ddng ndl nila Id so vdi m^t mdt nguy cd ddng Idu y la cdng bang ldi sudt cho vay cda cac nghe, thidt bj ky thuat NK cda - Ndng Idc tdi chinh han che. nddc thi DN Vidt Nam phdi chlu Viet Nam phyc vu cho sdn xudt. Thi^c te cho thdy, hdu hdt vdn lai suat cao hdn rdt nhldu (ldi kd cd ngdnh cdng nghe cao cda cdc DNWN cua Viet Nam rat sudt hipn t^i dao dpng td 1,75 - phdn idn deu td ehdu A (chd thap, theo tinh todn, DNWN cua 1,85%/thang, trrong khi dd mdc ydu td Ddng Nam A) ma khdng khu v\fc kinh td td nhan vdn lai sudt cda cde nddc thdp hdn phdi Id thidt bl cdng nghe binh qudn chi dg,t khodng 1,5 ^ rat nhieu, ddc biet Id cdc qudc nguon. Trong khi dd, phan Idn dong/DN, khdng it DN cd thd gia la ddi thd cgLnh tranh XK trde cdc thldt bi cdng nghd cao phuc ddpc gpi Id sidu nhd, tuy nhien tidp vdi Viet Nam nhd Trung vy sdn xuat ddu dddc Trung day mdi chi Id sd vdn ddng 1^, Qudc, Thdi Lan, An Dp... Day la Qudc NK td ehdu Au, Nhdt Bdn con sd thdc te cdn thap hdn rat nhdng ly do gidi thich tai ^^ va My, ndl cd nhdng thiet bi nhidu, bdl cdc DN thddng ddng sao gid cd cda cdc hdng cdng nghe ngudn. 1^ vdn cao hdn so vdi vdn thdc te IISfil3/2012 I 13
  3. NGHllNCliU-TRAODOi C:^ IKKI XK n i a V i r l N.iiii Ihirtfii^i rao hn ral n h i r i i so vU cac (loi lliii caiih h a n h ilav l,i 111 loan call rua rac DN V i r l N;nu noi chinii; v,i v.w D N W N noi i riiMig. - Mifc do lien k r i , h.I|. I.ir li-on.i; hni iih.ip i ii.i i .11 DN clui'.i t d d n g tidu n d n g , c h y p gldt. T i n h n , L ; h ) r | ) . n h , h l.i q i h i i i Iv l,ii r l j i i i h d a giiii thich tai sao ddi ngil t r ^ n g t h i d u c d c DN p h y t r p c h o tiiiii!; DN liiififii;; Ihirn iiiiiih d o a n h n h a n Viet Nam chij yen c a c n g d n h XK c h i n h n h d m a y liarh, Ihlrii do hii
  4. NGHItN cdu-TRAD Otfl ^ Qud trinh toan cdu hda dang nhdn Idc cung nhd cdc ngudn xdy ddng bp phdn marketing cd didn ra het sdc manh md, ddc l\tc khdc cda DN, tren cd sd dd can bp trinh dp chuydn mdn bidt trong didu kien Viet Nam ndng cao ndng lyc c^nh tranh cao, cd kinh nghipm dieu tra va chinh thdc trd thdnh vien cda cho DN. Chi cd cd cdu, td chdc dd bdo thj trddng trdn cd sd dd To chdc Thddng mgii thd gidi, vi hpp ly thi DN mdi cd dldu klpn giup cho chd DN ho^ch djnh vdy vide canh tranh glda cdc DN md rpng phdt trldn sdn xudt chldn Idpc kinh doanh mpt se ngay cdng dien ra rdt gay kinh doanh mpt cdch hipu qud. cdch cd hipu qud. Tdng cddng gdt. Di cd the hpi nhdp thdnh Tdng cddng ndng cao trinh dp lidn doanh UPn kdt dd ndng cao cdng thi vdn dd mang tinh sdng chuydn mdn ngu6n nhdn Idc. ndng It/c c^nh tranh, trong dldu cdn Id cdc DN phdi ndng cao DN vda phdi dao tao phdt huy kipn kinh doanh hipn nay ndng Idc canh tranh. Theo do ngudn nhdn Idc hipn cd, vda khdng thd cd DN ndo cd thd cdc DN Viet Nam ndi chung vd phdi t^o mdi trddng thudn Ipi dd bao triim ddpc todn bp nganh, DNWN ndi rieng cdn tdp trung thu hut ngudn nhdn Idc cd chdt md cdc DN phdi lidn doanh, vao cdc gidl phdp sau: Ddi vdi Idpng cao td bdn ngodi, song lien kdt dd khal thdc hdt Ipi the Nha nddc, cdn t^io mdi trddng song vdi vipc lam nay Id cdn td vdn cd cda tdng DN. cung nhd sdn xuat kinh doanh thudn Ipi. chdc sdp xdp bp may qudn ly han chd nhdng dldm ydu cda Theo dd, Nhd nddc cdn tdng cda DN mpt cdch gpn nhp, hoat DN. Ddc bipt la DN cdn phdi cddng cdi cdch thd tuc ddng ky dpng hiTu hipu. D^y m^nh ddu xdy ddng hinh dnh va uy tin khih doanh thdnh Idp DN, thi/c td cho cdc hoat dpng nghidn cdu cda minh tren thj trddng. danh hien tdt cd chd "mdt cda lidn thj trddng. Cd thd ndi, cdc tidng vd hinh dnh cda DN Id thdng" trong ddng 1^ kinh DNWN hipn nay chda cd dd van de quan trpng dd DN cd thd doanh. Tidp tyc md rdng cdc didu kipn cdn thiet de nghien md rpng llPn doanh, lien kdt hinh thdc dang ky kinh doanh cdu thj tntdng mpt cdch bdl bdn vdi ban hdng, vdi he thdng nhd ddng 1^ kinh doanh trdc dpc Idp, tuy nhien ddy Id van de ngdn hang vd thu hdt khdch tuydn dd tgo didu kien cho DN hdt sdc quan trpng ddi vdi cac hang. Ngodi ra, cdn phdi tdng sdm gia nhap thi trddng va gidm DN, vi vdy ngoai vide nd Idc td cddng xay ddng vdn hda DN, cdc chi phi khdng cdn thldt cho chinh cac DN, Nhd nddc cdn ddy la ydu td cdt ldi tgio ndn sd DN. Cdi each hdnh chinh trong ddng val trd ho trp cho cdc DN khdc biet cda DN, Id mdt trong thu tuc, quy trinh npp thue vd trong vdn de nay. Ben cgnh do, nhiing dieu kipn giup DN thdc hoat dpng cda cdc td chdc tin tdp trung cho cdng tdc xuc tien hien chidn Iddc ndng cao ndng dung. Tidp tyc hien dai hda thd thddng m^i vd md rpng thi Idc canh tranh nhd khdc biet tyc thdng quan dien td nhdm trddng. DN cdn phdi hinh thanh. hda • tdng bddc cal cdch hogtt ddng nghipp vy phu hdp vdi chuan mdc hdi quan hlen dai. Phdt trien ddng dp cdc logii thi trddng nhd thj tntdng tdi chinh, tidn te, chdng khodn, bdt ddng sdn, khoa hpc, cdng nghe vd thi tntdng lao ddng de giup eac DN de dang tidp cdn cdc ngudn Idc ddu vdo cdng nhd gidi quydt cdc vdn de ddu ra. Tdng cddng h6 trd thdng tin thi tntdng va xuc tidn thddng m^l cho cdc DN. Vd phia cdc DN, cdn tdp trung vdo cdc gidi phdp sau: hodn thidn cd cdu td chdc cda DN thich dng vdi didu kien hpi nhdp. Day la van de het sdc quan trong nham phdt huy vd sd dung tdt ngudn nnNfiM^Sfi 13/2012 I 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản