Giám sát thi công công trình đường bộ - Trần Thúc Tài

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

2
779
lượt xem
355
download

Giám sát thi công công trình đường bộ - Trần Thúc Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên tắc chọn và sử dụng máy thi công - phải phân biệt khối lượng chính và khối lượng phụ: + Khối lượng chính- máy chỉ đạo + Khói lượng phụ- Máy phụ +nguyên tắc là chọn máy chủ đạo trước, chọn máy phụ sau, khi chọn máy phụ thì phải đảm bảo cho máy chính làm việc hết công suất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giám sát thi công công trình đường bộ - Trần Thúc Tài

 1. ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP.HCM KHOÙA BOÀI DÖÔÕNG NGHIEÄP VUÏ GIAÙM SAÙT THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH NG CHUYEÂN NGAØNH NH GIAÙM SAÙT THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH GIAO THOÂNG NG Baøi Giaûng ng Giaùm Saùt Thi Coâng Ñöôøng Boä ng Giaûng vieân trình baøy: TRAÀN THUÙC TAØI ng y:
 2. NOÄI DUNG TRÌNH BAØY PHAÀN 1 : GIAÙM SAÙT THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG PHAÀN 2 : GIAÙM SAÙT THI COÂNG AÙO ÑÖÔØNG PHAÀN 3 : GIAÙM SAÙT COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC THI COÂNG ÑÖÔØNG BOÄ
 3. PHAÀN 1 : GIAÙM SAÙT THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG NG A – THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG ÑAØO B – THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG ÑAÉP C – CAÙC BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÖÔØNG TREÂN ÑAÁT YEÁU D – KIEÅM TRA NGHIEÄM THU NEÀN ÑÖÔØNG
 4. Hieän nay coâng ngheä thi coâng ñaøo ñaép neàn ñöôøng ng chuû yeáu döïa vaøo thi coâng cô giôùi • NGUYEÂN TAÉC CHOÏN VAØ SÖÛ DUÏNG MAÙY THI COÂNG • Phaûi phaân bieät khoái löôïng chính vaø khoái löôïng phuï: • Khoái löôïng chính => maùy chuû ñaïo • Khoái löôïng phuï => maùy phuï • - Khoái löôïng chính: ñaøo, ñaép laø khoái löôïng vöôït troäi so vôùi caùc khoái löôïng khaùc trong döï toaùn. • - Khoái löôïng phuï: xôùi, san, ñaàm neùn… • • Nguyeân taéc laø choïn maùy chuû ñaïo tröôùc choïn maùy phuï sau, khi choïn maùy phuï thì phaûi baûo ñaûm cho maùy chính laøm vieäc heát coâng suaát.
 5. A – THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG ÑAØO • Caùc Chuù YÙ Khi Ñaøo Ñaát: • - Ñeå moät cao ñoä phoøng luùn. • - Ñaøo rieâng töøng loaïi vaø ñaép rieâng töøng loaïi. • - Luoân kieåm tra maùi doác. • - Coù bieän phaùp thoaùt nöôùc trong suoát quaù trình thi coâng. • - Chuù yù coâng taùc an toaøn: khoâng ñaøo haøm eách, ta luy khoâng quaù doác, khoâng ñaøo quùa saâu (h < 5m)
 6. Caùc Tieâu Chuaån Kieåm Tra Neàn Ñaøo • Cao ñoä tim vaø vai ñöôøng: sai soá cho pheùp khoâng quaù 5cm vaø khoâng taïo ra ñoä doác 0,5%; • Beà roäng sai soá cho pheùp +5cm treân ñoaïn 50 daøi nhöng toaøn chieàu roäng neàn ñöôøng khoâng huït quaù 5cm; • Ñoä doác doïc sai soá khoâng quaù +0,005. • Ñoä doác ngang, ñoä doác sieâu cao sai soá khoâng quaù 5% cuûa ñoä doác thieát keá. • Maùi taluy, ñoä baèng phaúng cuûa maùi taluy: sai soá cho pheùp khoâng quaù (2, 4, 7)% ñoä doác thieát keá öùng vôùi chieàu cao (>6, 2-6,
 7. B – THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG ÑAÉP • Xöû lyù neàn tröôùc khi ñaép: • + Xöû lyù thoâng thöôøng: • - Raãy coû, goác, reã caây • - Caày xôùi, ñaùnh xôøm beà maët tröôùc khi ñaép • - Khi ñaép treân neàn doác phaûi ñaùnh caáp • + Xöû lyù khi ñaép ñaát treân neàn ñoïng nöôùc: • - Thaùo khoâ • - Ñaøo boû ñaát yeáu • - Ñaép laán ra hai beân
 8. • Choïn ñaát ñeå ñaép: • + Ñaát toát neân duøng: • - Ñaát laãn ñaù cuïc , ñaù daêm, ñaù soûi, ñaát laãn soûi ñoû, soûi ong. • - Ñaát aù caùt, aù seùt. • + Ñaát duøng ñöôïc: duøng ñaát coù ñieàu kieän nhaát ñònh. • - Ñaát seùt: duøng nôi khoâ • - Caùt vaøng, caùt ñen, ñaát caùt boät: coù bieän phaùp baûo veä taluy. • - Ñaát öôùt thuøng ñaáu: neân phôi khoâ • + Ñaát xaáu: khoâng neân duøng • - Ñaát chöùa nhieàu muoái vaø thaïch cao (>5%) • - Ñaát buøn. • - Ñaát muøn (coù nhieàu reã, laù caây…)
 9. • Caùch boá trí caùc lôùp ñaát khaùc nhau: - Ñaát khaùc nhau ñaép thaønh töøng lôùp khaùc nhau treân suoát maët caét ngang, nguyeân taéc laø ñaép xen keõ caùc lôùp ñaát khoù thoaùt nöôùc vôùi caùc lôùp ñaát deã thoaùt nöôùc
 10. Caùc Löu YÙ Khi Kieåm Tra Neàn Ñaép • Ñaát ñaép phaûi ñaûm baûo ñoä aåm thích hôïp. • Trong quaù trình ñaép thuû coâng cöù moãi 1m phaûi kieåm tra vaø voã maùi ta luy ñöôøng. • Caàn traùnh ñaép trong muøa möa. • Chuù yù ñeán cao ñoä phoøng luùn: • Tröôùc khi ñaép ñaát hoaëc raûi lôùp ñaát tieáp theo ñeå ñaàm beà maët lôùp tröôùc phaûi ñöôïc ñaùnh xôøm. Khi duøng lu chaân cöøu thì khoâng caàn ñaùnh xôøm. • Khi raûi ñaát ñeå ñaép phaûi raûi töø meùp vaøo tim. • Ñeå lu leøn chaët phaàn meùp thì phaûi ñaép roäng hôn so vôùi thieát keá töø 20→ 40cm.
 11. C – CAÙC BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÖÔØNG TREÂN ÑAÁT YEÁU • Ñaëc ñieåm cuûa ñaát yeáu: – Ñaát meàm yeáu noùi chung laø loaïi ñaát coù khaû naêng chòu taûi nhoû (ñaát coù cöôøng ñoä khaùng neùn quy öôùc döôùi 0,50daN/cm2 ), coù tính neùn luùn lôùn, heä soá roãng lôùn, coù moâñun bieán daïng thaáp vaø coù söùc khaùng caét nhoû,… Tuøy theo thaønh phaàn haït vaø ñieàu kieän hình thaønh maø toàn taïi ñaát yeáu ôû daïng seùt meàm, seùt deûo chaûy, buøn, than buøn,… Khi xaây döïng coâng trình ñöôøng boä hoaëc caàu, coáng…treân ñaát yeáu maø thieáu caùc bieän phaùp xöû lyù thích ñaùng vaø hôïp lyù thì seõ phaùt sinh bieán daïng, thaäm chí gaây hö hoûng coâng trình.
 12. • Caùc bieän phaùp xöû lyù khi thi coâng neàn ñöôøng treân ñaát yeáu: • + Phöông phaùp ñaép beä phaûn aùp: • - Ñaây laø coâng ngheä truyeàn thoáng ñaõ ñöôïc xöû duïng töø haøng traêm naêm nay nhöng phöông phaùp naøy vaãn coøn nguyeân gía trò cuûa noù vaø toû ra raát hieäu quûa trong vieäc choáng tröôït, troài neàn thieân nhieân vaø vaø choáng neàn ñaép bò luùn suït trong quùa trình ñaép neàn ñöôøng tröïc tieáp qua vuøng ñaát yeáu . •
 13. • + Phöông phaùp ñaép vaät lieäu gia taûi tröôùc: • Phöông phaùp naøy laø duøng moät loaïi vaät lieäu coù taûi troïng töông ñöông hoaëc lôùn hôn ñaát ñaép neàn, coù ñaëc tính deã thoaùt nöôùc, deã thi coâng ñaép, dôõ, (nhö caùt hoaëc ñaát pha caùt…) ñeå gia taûi tröôùc cho neàn ñaát yeáu, sau moät thôøi gian gia taûi, neàn ñaát seõ ñöôïc coá keát laïi, luùc ñoù seõ tieán haønh dôõ taûi ñeå thi coâng caùc haïng muïc keá tieáp. Phöông phaùp naøy coù öu ñieåm laø thi coâng ñôn giaûn vaø giaù thaønh reû nhöng thôøi gian thi coâng seõ phaûi keùo daøi do vieäc phaûi chôø ñôïi ñaát neàn coá keát. •
 14. • + Phöông phaùp söû duïng coïc caùt, gieáng caùt hoaëc baác thaám: • Phöông phaùp naøy giuùp nöôùc coù ñieàu kieän thoaùt ra khoûi neàn ñaát yeáu, giuùp taêng nhanh toác ñoä luùn ñeå sôùm ñaït ñöôïc ñoä luùn toång coäng, taêng nhanh toác ñoä coá keát ñeå ñaït ñöôïc cöôøng ñoä chòu taûi yeâu caàu • + Phöông phaùp traûi vaûi ñòa kyõ thuaät: • Phöông phaùp traûi vaûi ñòa kyõ thuaät coù taùc duïng phaân boá taûi troïng, haïn cheá ñaát neàn thieân nhieân troài ngang khi ñaép neàn ñöôøng treân ñaát yeáu vaø coù taùc duïng laøm giaûm ñoä luùn toång coäng, tuy nhieân ñoä luùn theo thôøi gian seõ keùo daøi hôn
 15. • + Phöông phaùp söû duïng coïc ñaát-ximaêng : • Coïc ñaát troän xi maêng laø phöông phaùp xöû lyù môùi ñeå gia coá neàn ñaát yeáu, vaät lieäu söû duïng laø xi maêng, voâi,…ñeå laøm chaát ñoùng raén, nhôø vaøo caàn khoan xoaén vaø thieát bò bôm phuït vöõa vaøo trong ñaát ñeå troän cöôõng böùc ñaát yeáu vôùi chaát hoaù raén(daïng boät hoaëïc dung dòch), lôïi duïng loaït phaûn öùng hoaù hoïc – vaät lyù xaûy ra giöõa chaát hoaù raén vôùi ñaát, laøm cho ñaát meàm yeáu hoaù raén thaønh moät heä khung cöùng coù tính oån ñònh vaø cöôøng ñoä nhaát ñònh. Ñaây laø moät phöông phaùp môùi ñöôïc öùng duïng ôû Vieät Nam, coù öu ñieåm laø thi coâng nhanh choùng, khoâng gaây ñoä luùn thöù caáp khoâng gaây dao ñoäng ñeán coâng trình laân caän, khoâng aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh, thích hôïp vôùi ñaát coù ñoä aåm cao(>75%).
 16. • + Phöông phaùp keát hôïp : • Coù theå keát hôïp hai hoaëc ba phöông phaùp ñaõ neâu treân, ñeå haïn cheá nhöôïc ñieåm cuûa töøng phöông phaùp vaø phaùt huy öu ñieåm cuûa phöông phaùp keát hôïp ví duï : Söû duïng baác thaám keát hôïp vôùi traûi vaûi ñòa kyõ thuaät vaø ñaép caùt gia taûi… • + Nhöõng ñieàu löu yù : • Ñaát yeáu laø moät trong nhöõng ñoái töôïng nghieân cöùu xöû lyù raát phöùc taïp. Veà nguyeân taéc, moãi moät phöông phaùp xöû lyù ñaát yeáu ñeàu coù phaïm vi aùp duïng thích hôïp vaø ñeàu coù nhöõng öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm noùi rieâng, do ñoù tuyø ñieàu kieän ñòa hình, ñòa chaát thuûy vaên… cuï theå cuûa neàn ñaát yeáu, neân keát hôïp giöõa tay ngheà cuûa nhaø thieát keá, naêng löïc cuûa nhaø thaàu thi coâng vaø beà daøy kinh nghieäm cuûa tö vaán giaùm saùt ñeå choïn ra moät phöông phaùp hôïp lyù nhaát.
 17. D – KIEÅM TRA NGHIEÄM THU NEÀN ÑÖÔØNG Kieåm tra cöôøng ñoä neàn ñöôøng thoâng qua trò soá moduyn ñaøn hoài Eyc vaø ñoä chaët cuûa neàn ñöôøng thoâng qua heä soá ñaàm neùn Kyc , vieäc xaùc ñònh caùc thoâng soá kyõ thuaät naøy phaûi do moät ñôn vò chuyeân nghieäp coù chöùc naêng kieåm ñònh tieán haønh cuøng vôùi söï chöùng kieán cuûa ñaïi dieän 3 beân : thieát keá, thi coâng, giaùm saùt. Moduyn ñaøn hoài Eyc • ( ño baèng caàn ño ñoä voõng Benkenman ) • Eneàn ñöôøng > Eyc neàn ñöôøng Heä soá ñaàm neùn Kyc • ( xaùc ñònh theo thí nghieäm ñaàm neùn tieâu chuaån ) • Kneàn ñöôøng > Kyc neàn ñöôøng
 18. Xaùc ñònh heä soá ñaàm neùn K δ K nen duong = δo Trong ñoù : δ : dung troïng khoâ cuûa ñaát neàn sau khi ñaàm neùn xong δo : dung troïng khoâ öùng vôùi ñoä chaët toái öu xaùc ñònh baèng thí nghieäm ñaàm neùn tieâu chuaån . Taùc duïng cuûa coâng taùc ñaàm neùn : - Naâng cao cöôøng ñoä neàn ñöôøng, taêng söùc khaùng caét cuûa ñaát, naâng cao ñoä oån ñònh, cuûng coá maùi taluy - Giaûm thieåu tính thaám, giaûm chieàu cao mao daãn - Baûo ñaûm söï laøm vieäc ñoàng ñeàu cuûa vaät lieäu
 19. • Kieåm tra maùi doác taluy vaø caùc bieän phaùp oån ñònh maùi doác ta luy, • Kieåm tra ñoä doác doïc id , ñoä doác ngang in ,, treân toaøn boä ñoaïn ñaõ thi coâng neàn • Kieåm tra ñoä doác sieâu cao isc taïi caùc vò trí coù ñöôøng cong naèm • Kieåm tra cao ñoä hoaøn thaønh taïi vò trí tim, vai, leà ñoàng thôøi vôùi vieäc kieåm tra kích thöôùc hình hoïc cuûa töøng traéc ngang theo ñuùng hoà sô thieát keá kyõ thuaät. • Kieåm tra cao ñoä phoøng luùn theo ñuùng cao ñoä vaø vò trí ñaõ ghi trong hoà sô thieát keá kyõ thuaät • * Sau khi ñaõ kieåm tra taát caû caùc haïng muïc coâng taùc thi coâng neàn theo ñuùng quy trình, quy phaïm, thì tieán haønh laäp bieân baûn nghieäm thu coâng taùc thi coâng neàn, cho pheùp tieán haønh thi coâng haïng muïc tieáp theo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản