Gíao án 6 - PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
117
lượt xem
18
download

Gíao án 6 - PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại và những điểm cần chú ý để phòng tránh bị xâm hại. - Rèn luyện kĩ năng ứng với nguy cơ bị xâm hại. - Liệt kê danh sách những người có thể tin cậy, chia sẻ, tâm sự, nhờ giúp đỡ khi bản thân bị xâm hại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI

  1. Bài 18: PHÒNG TRÁNH B XÂM H I I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - Nêu m t s tình hu ng có th d n n nguy cơ b xâm h i và nh ng i m c n chú ý phòng tránh b xâm h i. - Rèn luy n kĩ năng ng v i nguy cơ b xâm h i. - Li t kê danh sách nh ng ngư i có th tin c y, chia s , tâm s , nh giúp khi b n thân b xâm h i. II. dùng d y h c: - Hình trang 38, 39 SGK. - M t s tình hu ng óng vai. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: HS nêu ư c m t s tình hu ng có th d n n nguy cơ b xâm h i và nh ng i m c n chú ý phòng tránh b xâm h i. Cách ti n hành: - GV giao nhi m v cho các nhóm. - HS l ng nghe. - Cho HS làm vi c. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm th o lu n. - Cho HS trình bày k t qu th o lu n. - i di n các nhóm trình bày. - GV nh n xét và ch t l i. Ho t ng 3: óng vai “ ng phó v i nguy cơ b xâm h i”. M c tiêu: Giúp HS: - Rèn luy n kĩ năng ng phó v i nguy
  3. cơ b xâm h i. - Nêu ư c các quy t c an toàn cá nhân. Cách ti n hành: - GV giao nhi m v cho các nhóm. - Cho HS làm vi c c l p. - T ng nhóm trình bày cách ng x trong nh ng trư ng h p nêu trên. K t lu n: (SGK) Ho t ng 4: V bàn tay tin c y. M c tiêu: HS li t kê ư c danh sách nh ng ngư i có th tin c y, chia s , tâm s , nh giúp khi b n thân b xâm h i. Cách ti n hành: - GV hư ng d n HS làm vi c cá nhân. - HS v bàn tay c a mình trên t gi y A4.
  4. - Trên m i ngón tay ghi tên m t ngư i mà mình tin c y. - Cho HS làm vi c theo c p. - HS trao i hình v “bàn tay tin c y” c a mình v i b n bên c nh. - Cho HS làm vi c c l p. - HS nói v “bàn tay tin c y” c a mình v i m i ngư i. K t lu n: (GV k t lu n như m c B n c n bi t trang 39 SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản