Gíao án 6 - TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
168
lượt xem
19
download

Gíao án 6 - TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già. - Xác định bản thân HS đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời. - Thông tin và hình trang 16, 17 SGK. - Sưu tầm tranh ảnh của người lớn ở các lứa tuổi khác nhau và làm các nghề khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ

  1. Bài 7: T TU I V THÀNH NIÊN N TU I GIÀ I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - Nêu m t s c i m chung c a tu i v thành niên, tu i trư ng thành, tu i già. - Xác nh b n thân HS ang vào giai o n nào c a cu c i. II. dùng d y h c: - Thông tin và hình trang 16, 17 SGK. - Sưu t m tranh nh c a ngư i l n các l a tu i khác nhau và làm các ngh khác nhau. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: Làm vi c v i SGK. M c tiêu: HS nêu ư c m t s c i m chung c a tu i v thành niên, tu i trư ng thành, tu i già. Cách ti n hành: a) Giao nhi m v và hư ng d n. - Cho HS c các thông tin và th o lu n theo - HS c các thông tin trang 16, nhóm. 17 SGK và nêu c i m n i b t c a t ng giai o n l a tu i. b) Làm vi c theo nhóm. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm th o lu n. c) Làm vi c c l p. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n nhóm lên trình bày. Ho t ng 3: Trò chơi “Ai? H ang vào giai o n nào c a cu c i?” M c tiêu:
  3. - C ng c cho HS nh ng hi u bi t v tu i v thành niên, tu i trư ng thành, tu i già ã h c ph n trên. - HS xác nh ư c b n thân ang vào giai o n nào c a cu c i. Cách ti n hành: - GV và HS sưu t m kho ng 12- 16 tranh, nh nam, n các l a tu i khác nhau, làm các ngh khác nhau. a) T ch c và hư ng d n. - GV chia l p thành 4 nhóm. Phát cho m i - HS xác nh nh ng ngư i trong nhóm t 3 n 4 hình. nh vào giai o n nào c a cu c i và nêu c i m c a giai o n ó. b) Làm vi c theo nhóm. - HS làm vi c như hư ng d n trên. c) Làm vi c c l p. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n nhóm lên trình bày.
  4. - GV nh n xét. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản