intTypePromotion=3

Giáo án bài Chất dẫn điện, chất cách điện -DĐ trong KL - Vật lý 7 - GV:N.T.Tuyên

Chia sẻ: Nguyễn Trọng Tuyển | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Giáo án bài Chất dẫn điện, chất cách điện -DĐ trong KL - Vật lý 7 - GV:N.T.Tuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của giáo án Chất dẫn điện và chất cách điện -Dòng điện trong kim loại nhằm giúp học sinh nhận biết trên thực tế vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua, vật cách điện là vật không cho dòng điện đi qua. Kể tên được một số vật dẫn điện và vật cách điện thường dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài Chất dẫn điện, chất cách điện -DĐ trong KL - Vật lý 7 - GV:N.T.Tuyên

  1. CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Biết được đinh nghĩa về chất dẫn điện và chất cách điện - Biết được quy ước về chiều dòng điện 2. Kĩ năng:- Nắm được bản chất của dòng điện trong kim loại - Làm được các thí nghiệm kiểm chứng. 3. Thái độ:- Có ý thức vdụng kiến thức để giải thích 1 số hiện t ượng đ ơn giản - Nghiêm túc trong giờ học. II. Chuẩn bi: 1. Giáo viên: - Pin, bóng đèn, mỏ kẹp, chất dẫn điện và chất cách điện 2. Học sinh: - Bóng đèn, phích cắm, nhưa, thủy tinh, cao su, sứ … III. Tiến trình tổ chức day - học: 1. Ổn định: (1 phút) 2. Kiểm tra: (4 phút) Câu hỏi: nêu định nghĩa về dòng điện ? cho ví dụ về các nguồn điện? Đáp án: dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. VD: pin, ắc quy, đinamô xe đạp … 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ TG NỘI DUNG Hoạt động 1: 15’ I. Chất dẫn điện và chất cách GV: cung cấp thông tin về chất dẫn điện. điện và chất cách điện - Chất dẫn điện là chất cho dòng HS: nắm bắt thông tin và quan sát sau điện đi qua. đó trả lời C1 - Chất cách điện là chất không cho GV: gọi HS khác nhận xét dòng điện đi qua. HS: nhận xét và bổ xung cho nhau C1: Quan sát và nhận biết: GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết … dây tóc, dây trục, hai đầu dây luận chung cho câu C1 đèn, lõi dây, hai chốt cắm … HS: làm TN vói mạch điện hình 20.2 … trục thủy tinh, thủy tinh đen, Đại diện các nhóm trình bày vỏ dây, vỏ nhựa của phích cắm Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho … câu trả lời của nhau. * Thí nghiệm: GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết Vật dẫn điện Vật cách điện luận chung cho phần này. dây thép vỏ nhựa HS: suy nghĩ và trả lời C2 dây đồng miếng sứ ruột bút chì … vỏ gỗ … GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung C2: sao đó đưa ra kết luận chung cho câu
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ TG NỘI DUNG C2 - ®ång, nh«m, s¾t … HS: suy nghĩ và trả lời C3 - nhùa, sø, cao su … GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung C3: ®øng gÇn æ c¾m ®iÖn sao đó đưa ra kết luận chung cho câu kh«ng bÞ giËt, chøng tá C3 kh«ng khÝ lµ chÊt c¸ch ®iÖn. Hoạt động 2: 10’ II. Dòng điện trong kim loại. HS: suy nghĩ và trả lời C4 1. Electron tự do trong kim loại. GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung C4: hạt nhân mang điện tích sao đó đưa ra kết luận chung cho câu dương còn electron mang điện C4 tích âm. HS: suy nghĩ và trả lời C5 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung C5: electron tự do sao đó ++ đưa ra kết luận chung cho câu phần còn lại của nguyên C5 tử HS: thảo luận với câu C6 mang điện tích dương vì mất bớt Đại diện các nhóm trình bày electron. Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau. 2. Dòng điện trong kim loại. GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết C6: Electron tự do bị cực dương luận chung cho câu C6 hút và cực âm đẩy HS: hoàn thành kết luận trong SGK * Kết luận: GV: đưa ra kết luận chung cho phần …electron tự do … dịch chuyển ... này. Hoạt động 3: 5’ III. Vận dụng. HS: suy nghĩ và trả lời C7 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung C7: ýB sao đó đưa ra kết luận chung cho câu C7 C8: ýC HS: suy nghĩ và trả lời C8 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung C9: ýC sao đó đưa ra kết luận chung cho câu C8 HS: suy nghĩ và trả lời C9 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đưa ra kết luận chung cho câu C9
  3. IV. Cñng cè: (8 phót) - Gi¸o viªn hÖ thèng hãa l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m - Gäi 1 vµi häc sinh ®äc ghi nhí + cã thÓ em cha biÕt - Híng dÉn lµm bµi tËp trong s¸ch bµi tËp. V. Híng dÉn häc ë nhµ: (2 phót) - Häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch bµi tËp - ChuÈn bÞ cho giê sau. VI.Rút kinh nghiệm:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản