Giáo án chương trình đổi mới Chủ đề : Thế giới thực vật Đề tài: Sự phát triển của cây từ hạt.

Chia sẻ: Abcdef_11 Abcdef_11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
189
lượt xem
21
download

Giáo án chương trình đổi mới Chủ đề : Thế giới thực vật Đề tài: Sự phát triển của cây từ hạt.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. YÊU CẦU: -Trẻ có biểu tượng về quá trình phát triển của cây từ hạt ( hạt nẩy mầm cây lớn lên cây trưởng thành cây ra hoa kết trái thu hoạch ) -Trẻ thích gieo trồng, theo dõi, chăm sóc sự phát triển của cây. -Rèn luyện khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định phát triển óc sáng tạo của tre -Hoạt động tích hợp: Âm nhạc bài “gieo hạt” Làm quen tác phẩm văn học : truyện “cây đỗ con “ Toán: số đếm trong phạm vi 6, so sánh kích thước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án chương trình đổi mới Chủ đề : Thế giới thực vật Đề tài: Sự phát triển của cây từ hạt.

  1. Chủ đề : Thế giới thực vật Đề tài: Sự phát triển của cây từ hạt. I. YÊU CẦU: -Tr ẻ có biểu t ư ợng về quá tr ình phát tri ển của cây từ hạt ( h ạt n ẩy mầm c ây lớn lên cây trư ởng th ành c ây ra hoa k ết t rái thu hoạch ) -Tr ẻ thích gieo trồng, theo dõi, ch ăm sóc sự phát triển của cây. -Rèn luyện khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định phát triển óc sáng t ạo của tre -Hoạt động tích hợp: Âm nhạc b ài “gieo h ạt” Làm quen tác ph ẩm văn học : truyện “cây đỗ con “ Toán: số đếm trong phạm vi 6, so sánh kích thư ớc I I. CHUẨN BỊ : -Hạt và t ổ chức cho trẻ trồng cây v à quan sát quá trình phát t ri ển của cây từ hạt -2 mô hình quá trình phát tri ển của cây từ hạt (5 quá trình), hình m ũi tên (5) -Tranh vẽ rời các giai đoạn c uả quá trình phát tri ển cuả cây t ừ hạt ( 3 bộ) -Số đếm(1->5) -R ối mèo,ông m ặt trời -Cây ớt,cây cải
  2. I II. TIẾN TRÌNH : -Ổn định lớp: -Trò chuyện về thế giới thực vật về các loại cây xanh phát t ri ển từ hạt.Có hạt cho cây ăn quả, có hạt cho cây hoa, có hạt cho câ y bóng mát… C huyển H OẠT ĐỘNG H OẠT ĐỘNG CỦA CÔ biến C ỦA TRẺ - Hôm vừa rồi cô vừa dạy lớp mình bài hát gieo hạt. Lớp mình cùng hát với cô bài hát gieo hạt nhé! Đặt câu hỏi đ àm tho ại với trẻ: T r ẻ quan sát v à - A! Sau 1 đêm qua ,2 đêm qua t r ả lời k hông biết lớp mình có gì đặc biệt T r ẻ trả lời bằng k hông nè? - Đúng rồi hôm nay lớp ta có rất l à kinh nghiệm thực n hiều cây xanh. Cô đố các con đó là t ế n h ững loại cây gì (cho tr ẻ xem chậu cây c ải, cây đậu xanh, cây ớt…) - Vậy muốn có các loại cây xanh n ày ta ph ải làm gì? - Đúng rồi đó các con , các cây n ày đ ều đ ư ợc gieo từ hạt, c ác h ạt sẽ r ơi xuống đất, đ ư ợc con ng ư ời chăm bón
  3. và nh ờ á nh sáng nước đất và không k hí các cây lớn lên và ra hoa k ết quả. T r ẻ trả lời: canh c ải, cải xào… - C ó loại thì cho chúng ta lá c ải (cho tr ẻ xem cây cải). C ải chúng ta có t h ể chế biến th ành nhiều lọai thức T r ẻ sẽ trả lời l à ớt ă n.chúng ta ăn đư ợc nhữ ng món ăn c ay n ào t ừ cải nè. - Có loại hạt cho chúng ta qu ả (cho tr ẻ xem cây ớt) n hư cây ớt n ày T r ẻ trả lời là cây n è.ớt ă n vào mùi vị nó ra sao nè? đ ậu đen và cây đ ậu xanh - Còn có một cây rất là đ ặc biệt. Cô đố c ả lớp mình nhé! Hôm v ừa rồi lớp mình cùng với cô trồng cây gì n hỉ? - Bây giờ lớp mình và cô nh ớ lại Xới đất cho tốt, q uá trình mà chúng ta tr ồng cây đậu gieo h ạt, t ưới n ước n hư th ế n ào n hé? H ạt xuất hiện cái 1.Công việc đầu tiên của chúng ta làm m ầm m àu tr ắng gì nè? (cho trẻ xem hình gieo hạt) 2.Sau khi gieo hạt xong ta thấy điều gì lạ xảy ra?
  4. T r ẻ trả lời phải (cho trẻ xem hình cây nẩy mầm) -Đúng r ồi, s au khi gieo h ạt xuống c hăm sóc và tưới đ ất sau một thời gian th ì h ạt đậu bắt n ư ớc đ ầu to ra nứt nẻ ra m ột mầm nhỏ có Lớn lên vươn cao m àu tr ắng cắm xuống đất, đầu kia sẽ t hành cây đ ậu lú ra m ầm xanh đẩy vỏ đậu và tách h ạt đậu ra làm đôi. Đó là giai đoạn h ạt nẩy mầm. - Sau khi h ạt nẩy mầm ta phải làm gì? 3.Khi được chúng ta chăm sóc và tưới nước cây mầm như thế nào vậy con? Đúng đó c ác con k hi được chúng P h ải t ưới n ư ớc và t a chăm sóc cái m ầ m tr ắng sẽ lớn ra c hăm sóc và c ắm xuống đất (cái đó bây giớ ta k hông gọi là m ầm trắng nữa m à gọi nó là rễ) m ầm xanh lúc bấy giờ sẽ đẩy h ạt đậu ra và vươn cao lên thành t hân và có hai chiếc lá. Đây là quá C ây sẽ chết t rình mà cây lớn lên. ( cho trẻ xem hình cây con ) - Khi cây con đ ã lớn các con phải làm gì? C ây có nhiều lá và
  5. - Đúng rồi đó các con cây cũng n hiều c ành n hư mình, c ây c ũng cần có ngư ời chăm sóc. C húng ta thì có mẹ chăm sóc còn cây thì có con ng ư ời chúng ta chăm sóc. - Nếu nh ư bây giờ ta đem cây vào Hoa, q u ả hạt t rong phòng kín l ấy bao tr ùm lại thì cây sẽ nh ư th ế n ào? Đúng r ồi,vì th ế chúng ta ph ải cho cây tiếp xúc với Q u ả đậu á nh sáng m ặt trời,phải t ư ới n ư ớc,bón p hân cho cây và đ ể cây ngoài không k hí. Như th ế cây mới phát triển 4.Bây giờ cô lại đố các con.Khi cây phát triển cây như thế nào nè? T rò ch ơi Đúng r ồi khi cây có nhiều lá v à Đếm và tr ả lời n hiều c ành thì cũng là lúc cây trư ởng C hỉ lên tranh và t hành m ô t ả m ời khoảng (Cho trẻ xem hình cây trưởng thành) 2,3 cháu)] 5.Và khi cây trưởng thành cây sẽ cho chúng ta những gì nè? -A cây lớn lên sẽ cho mình hoa và sẽ kết quả. - Vậy cây đậu của mình sẽ cho quả gì vậy con?
  6. - Như vậy quá tr ình phát tri ển từ h ạt đậu để cho quả đậu th ì chúng ta p h ải qua rất nhiều giai đọan : gieo h ạt  nẩy mầm c ây lớn lên cây t rư ởng th ành c ây ra hoa k ết trái  t hu ho ạch (Cho xem hình vòng tròn khép kín Kể của cây đậu) chuyện - Vậy quá trình phát triển của cây đ ậu phải qua mấy giai đoạn? - B ây giờ bạn n ào có thể nói lại q uá trình phát tri ển của cây đậu từ h ạt cho các bạn nghe n è? T r ẻ tự sáng tạo 1.Gọi đúng tên tranh: Đàm A b ạn m èo tr ắng của lớp ta hôm t hoại và n ay lại đến trễ rồi.bây giờ bé mèo hãy giáo d ục k ể cho cô và các b ạn nghe xem tại sao con lại đến lớp trễ. bé mèo nói là bé T r ẻ trả lời m èo gặp ông m ặt trời. Ông mặt trời đ ưa cho bé mèo r ất nhiều tranh v à T r ẻ trả lời hỏi nh ưng bé mèo lại không trả lời đ ư ợc .Bây giờ có bạn n ào giúp bé mèo k hông? T rò ch ơi
  7. 2.Xếp tranh: Ôi bé mèo th ật là hư quá bé mèo đ ể tranh sai vị trí của h ình r ồi. C ó b ạn n ào giúp bé mèo không? 3.Cắt bớt 1 quá trình để trẻ tìm tranh Nh ận Bé mèo c ảm ơn các b ạn và m ời các b ạn c ùng đến nh à ông m ặt trời. C ác xét b é ph ụ ông mặt trời trồng cây (di t uyên d ương chuyển đội hình và ch ơi trò ch ơi t r ồng cây) - Ô ng m ặt trời khen các các bé v à b é mèo r ất ngoan đ ã biệt phụ giúp ông trồng cây.bây giờ ông sẽ kể cho các cháu nghe về một cậu bé cũng rất ngoan.( k ể chuyện CHÚ ĐỖ CON) Kể cho trẻ nghe xong, ông m ặt trời sẽ cho tr ẻ đ ặt t ên cho câu chuyện . - A c ác con biết không đây l à câu chuyện về chú đỗ con m à ông đ ã gặp - C ác con biết chú đỗ con nằm
  8. d ư ới đất và đư ợc t ư ới n ư ớc nh ư th ế n ào không? - C hú n ẩy mầm và thành đ ậu l à n h ờ cái gì vậy? - M uốn cây đậu t ươi tốt ra hoa kết q u ả t hì mình ph ải làm gì? Truyền tin: lớp th ành C hia 3 nhóm(5 b ạn/nhóm) để 3 nhóm thi Xếp tranh theo thứ tự từ lúc hạt cho đến lúc th ành cây. 1.Yêu c ầu trẻ vừa gắn vừa gọi tên 2.Yêu c ầu trẻ xếp tranh theo yêu cầu của cô 3.Yêu c ầu trẻ h òan chỉnh tranh IV. HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO : -Cho tr ẻ tô m àu quá trình phát tri ển của cây

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản