Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Xô Viết Nghệ Tĩnh

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
65
lượt xem
12
download

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Xô Viết Nghệ Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: xô viết nghệ tĩnh', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Xô Viết Nghệ Tĩnh

 1. CHU THỊ SOA Trường Tiểu học Thị Trấn Yên Thành, Nghệ An
 2. Caâu 1 Ñu ù n g h a y s a i ? ä i n g h ò t h a ø n h la ä p Ñ a û n g Co ä n g s a û n : Ñ Thôøi gian : 03 – 02 - 1930  Hoàng Coâng S Ñòa ñieåm : Vieät Nam  Ñ Ngöôøi chuû trì : Nguyeãn Aí Quoác 
 3. Caâu 2 Töø naêm 1930, laõnh ñaïo caùch maïng nöôùc ta laø : Sai Nguyeãn Aí Quoác Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam
 4. SGK trang 17
 5. XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH 1. Tinh thaàn caùch maïng cuûa nhaân daân Ngheä Tónh trong nhöõng naêm 1930 – 1931. Từ khi có Đảng ra đời, phong trào cách Từ khi có Đảng ra đời, phong trào cách mạng nổ ra như thế nào? Đó là phong trào mạng nổ ra trong cả nước. Đó là nào? Ở đâu phát triển mạnh nhất? phong trào nào cách mạng trong những năm 1930 – 1931.Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất.
 6. Hãy chỉ vị trí Nghệ - Tĩnh?
 7. XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH 1.Tinh thaàn caùch maïng cuûa nhaân daân Ngheä-Tónh trong nhöõng naêm1930–1931. 1.Bức tranh mô tả cảnh gì? 2. Em hãy thuật lại cuộc biểu tình ngày 12- 9-1930 ở Nghệ - Tĩnh ? -Đọc thầm từ “Ngày 12-9-1930” cho đến “chính quyền của mình” - Quan sát hình 1 ở SGK, Thảo luận nhóm đôi
 8. Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
 9. 1 Tinh thÇn c ¸c h m¹ng c ña nh©n d©n Ng hÖ TÜnh tro ng nh÷ng n¨m 1930 - 1931
 10. Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
 11. Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
 12. Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
 13. Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931 LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO
 14. XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931 3. Đảộc biểvừa ra đờcho thưy tinh thần Cu ng ta u tình này i đã đ ấ a phong trào đấu tranh ạng nhân dân Nghệ An ố Hàa cách m của bùng lên ở một s – đị Tĩnh ương. ế nào? đó, phong trào Xô viết ph như th Trong Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao. Phong trào này làm nên những đổi mới ở làng quê Nghệ - Tĩnh những năm 1930- 1931.
 15. XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH Nh÷ng c huyÓn biÕn míi ë n¬i nh©n d ©n giµnh ®-îc chÝnh quyÒn 1. S o víi bø c ¶nh “N«ng d©n ViÖt Nam tro ng thê i k× Ph¸p thué c ” e m thÊy c ã g × kh¸c ? nh÷ng ®iÓm míi ë nh÷ng n¬i 2. Nªu n h©n d©n Ng hÖ – TÜnh dµnh ®-îc c hÝnh quyÒn c ¸c h m¹ng nh÷ng n¨m 1 930 - 1931 s èng d-íi c hÝnh quyÒn 3. Khi ®-îc X« viÕt, ng-ê i d©n cã c ¶m nghÜ g ×? Quan sát tranh, th¶o luËn nhãm 4
 16. XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH Nh÷ng chuyÓn biÕn míi ë n¬i nh©n d ©n giµnh ®-îc chÝnh quyÒn 1. Khi sống dưới ách 1. Khi sống dưới ách đô hộ của thực dân đô hộ của thực dân Pháp, người nông Pháp, người nông dân không ng ruộng dân có ruộ có đất đất. Họ Họải càycày không? ph phải thuê cho địai? ủ, ruộng cho a ch thực đân hay bỏ làng đi làm việc khác N«ng d©n ViÖt Nam tro ng thê i Ph¸p thué c
 17. Nh÷ng chuyÓn biÕn míi ë n¬i nh©n d ©n giµnh ®-îc chÝnh quyÒn Ng -ê i d©n Hµ TÜnh ®-îc c µy trªn thö a rué ng do c hÝnh quyÒn X« viÕt c hia tro ng nh÷ng n¨m
 18. Nh÷ng chuyÓn biÕn míi ë n¬i nh©n d ©n giµnh ®-îc chÝnh quyÒn N«ng d©n ViÖt Nam tro ng Ng -ê i d©n ®-îc c µy trªn thö a rué ng d o c hÝnh quyÒn X« viÕt c hia tro ng thê i Ph¸p thué c n h÷ng n¨m 1930-1931
 19. Nh÷ng chuyÓn biÕn míi ë n¬i nh©n d ©n giµnh ®-îc chÝnh quyÒn Nh÷ng ®iÓm míi ë nh÷ng n¬i nh©n d©n NghÖ – TÜnh dµnh ®-îc c hÝnh quyÒn c ¸ch m¹ng: - Kh«ng hÒ x¶y ra trém c ¾p. - B·i bá nh÷ng tËp tôc mª tÝn dÞ ®oan. - TÞc h thu ruéng ®Êt c ña §Þa chñ, xo¸ bá c¸c thø thuÕ v« lÝ. - Nh©n d©n ®-îc nghe gi¶i thÝch c hÝnh s ¸ch vµ bµn b ¹c c«ng viÖc c hung… Khihi ®-îc èsng d-íi c hÝnh quyÒn X« viÕt, K ®-îc s è ng d-íi c hÝnh quyÒn X« nv iÕt,d©n aid©n c ã c ¶mphÊn khë i, tho ¸t g -ê i ng -ê i c ò ng thÊy ng hÜ g ×? khái ¸c h n« lÖ vµ trë thµnh ng -ê i c hñ th«n
 20. ý n ghÜa cña phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh Pho ng trµo X« viÕt Ng hÖ – – TÜnh nãi tinh Pho ng trµo X« viÕt Ng hÖ TÜnh nãi lªn thÇn ®iÒu g ×®Êutinh kh¶ n¨ng lµm c ¸c h lªn c hiÕn vÒ vµ thÇn c hiÕn ®Êu mv µ kh¶ n¨ng lµmd©n tm¹ng c ña nh©n ¹ng cña nh©n c ¸c h a là: - Tinh thÇn d ©n ta? d òng c¶m, kh¶ n¨ng lµm c¸ch m¹ng c ña n h ân d ©n lao ®é ng. -KhÝch lÖ, cæ vò tinh thÇn yªu n-íc c ña n h©n d©n ta.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản