intTypePromotion=3

Giáo án Giáo dục công dân 7 năm học 2010-2011

Chia sẻ: Dangnguyen260581 Dangnguyen260581 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:130

0
53
lượt xem
10
download

Giáo án Giáo dục công dân 7 năm học 2010-2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án "Giáo dục công dân 7" năm học 2010-2011 trình bày về mục tiêu, yêu cầu, hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh về sống giản dị, lối sống giản dị,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Sư phạm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Giáo dục công dân 7 năm học 2010-2011

 1. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 TuÇn 1 - TiÕt 1 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: : Bµi 1 : Sèng gi¶n dÞ a. môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc : Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ vµ kh«ng gi¶n dÞ ? - T¹i sao ph¶i sèng gi¶n dÞ? 2. Th¸i ®é - H×nh thµnh ë häc sinh th¸i ®é quý träng sù gi¶n dÞ, ch©n thËt, xa l¸nh lèi sèng xa hoa, h×nh thøc. 3. KÜ n¨ng - Gióp häc sinh cã kh¶ n¨ng tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c vÒ lèi sèng gi¶n dÞ ë mäi khÝa c¹nh: Lêi nãi, cö chØ, t¸c phong, c¸ch ¨n mÆc vµ th¸i ®é giao tiÕp víi mäi ngêi, biªt x©y dùng kÕ ho¹ch tù rÌn luyÖn, tù häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng sèng gi¶n dÞ cña mäi ngêi xung quanh ®Ó trë thµnh ngêi sèng gi¶n dÞ. B. ph¬ng ph¸p - Th¶o luËn nhãm- Trß ch¬i s¾m vai - Nªu vµ gi¶i quyÕt t×nh huèng c. ph¬ng tiÖn THùC HIÖN - Tranh ¶nh, c©u chuyÖn, b¨ng h×nh (nÕu cã) thÓ hiÖn lèi sèng gi¶n dÞ. - Th¬, ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ tÝnh gi¶n dÞ. d. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra: S¸ch vë cña häc sinh 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi GV: Nªu t×nh huèng (TH) cho häc sinh trao ®æi: (TH tr×nh bµy trªn b¶ng phô) 1. Gia ®×nh An cã møc sèng b×nh thêng (bè mÑ An ®Òu lµ c«ng nh©n). Nhng An ¨n mÆc rÊt diÖn, cßn häc tËp th× lêi biÕng. 2. Gia ®×nh Nam cã cuéc sèng sung tóc. Nhng Nam ¨n mÆc rÊt gi¶n dÞ, ch¨m häc, ch¨m lµm. Em h·y nªu suy nghÜ cña em vÒ phong c¸ch sèng cña b¹n An vµ b¹n Nam? HS: Trao ®æi. GV: Chèt vÊn ®Ò vµ giíi thiÖu bµi häc. Ho¹t ®éng 2: Nhãm/c¸ nh©n t×m hiÓu truyÖn ®äc Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 1
 2. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 GV :Híng dÉn HS t×m hiÓu truyÖn I. TruyÖn ®äc: : B¸c Hå trong ngµy Tuyªn ng«n ®éc HS: - Th¶o luËn - NhËn xÐt, bæ lËp sung. GV: Chèt ý ®óng 1. T×m chi tiÕt biÓu hiÖn c¸ch ¨n 1. C¸ch ¨n mÆc, t¸c phong vµ lêi nãi mÆc, t¸c phong vµ lêi nãi cña B¸c cña B¸c: - B¸c mÆc bé quÇn ¸o KiÕn ka-ki, ®éi mò v¶i ®· ng¶ mµu vµ ®i mét ®«i dÐp cao su. - B¸c cêi ®«n hËu vµ vÉy tay chµo mäi ngêi. - Th¸i ®é cña B¸c: Th©n mËt nh ngêi cha ®èi víi c¸c con. - C©u hái ®¬n gi¶n: T«i nãi ®ång bµo nghe râ kh«ng? 2. Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch ¨n 2. NhËn xÐt: mÆc, t¸c phong vµ lêi nãi cña B¸c - B¸c ¨n m¹c ®¬n s¬, kh«ng cÇu k×, Hå trong truyÖn ®äc? phï hîp víi hoµn c¶nh ®Êt níc. - Th¸i ®é ch©n t×nh, cëi më, kh«ng h×nh thøc, lÔ nghi nªn ®· xua tan tÊt c¶ nh÷ng g× cßn c¸ch xa gi÷a vÞ Chñ tÞch níc vµ nh©n d©n Lêi nãi cña B¸c dÔ hiÓu, gÇn gòi th©n th¬ng víi mäi ngêi. 3) H·y t×m thªm vÝ dô kh¸c nãi vÒ - Gi¶n dÞ ®îc biÓu hiÖn ë nhiÒu sù gi¶n dÞ cña B¸c. khÝa c¹nh. Gi¶n dÞ lµ c¸i ®Ñp. §ã lµ 4) H·y nªu tÊm g¬ng sèng gi¶n dÞ sù kÕt hîp gi÷a vÎ ®Ñp bªn ngoµi vµ ë líp, trêng vµ ngoµi x· héi mµ em vÎ ®Ñp bªn trong. VËy chóng ta cÇn biÕt. häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng Êy ®Ó trë thµnh ngêi cã lèi sèng gi¶n dÞ. GV: Tæ chøc cho HS th¶o luËn * BiÓu hiÖn cña lèi sèng gi¶n dÞ: theo néi dung: T×m hiÓu biÓu - Kh«ng xa hoa l·ng phÝ hiÖn cña lèi sèng gi¶n dÞ vµ tr¸i víi - Kh«ng cÇu k× kiÓu c¸ch. gi¶n dÞ. - Kh«ng ch¹y theo nh÷ng nhu cÇu GV: Chia HS thµnh 5 nhãm vµ nªu vËt chÊt vµ h×nh thøc bÒ ngoµi. yªu cÇu th¶o luËn: Mçi nhãm t×m 5 - Th¼ng th¾n, ch©n thËt, gÇn gòi, biÓu hiÖn tr¸i víi gi¶n dÞ? V× sao hoµ hîp víi mäi ngêi trong cuéc sèng em l¹i lùa chän nh vËy? * Tr¸i víi gi¶n dÞ: HS: th¶o luËn, cö ®¹i diÖn ghi kÕt - Sèng xa hoa, l·ng phÝ, ph« tr¬ng qu¶ ra giÊy to. vÒ h×nh thøc, häc ®ßi trong ¨n GV: Gäi ®¹i diÖn mét sè nhãm mÆc, cÇu k× trong cö chØ sinh ho¹t, tr×nh bµy. giao tiÕp. HS: C¸c nhãm kh¸c bæ sung. - Gi¶n dÞ kh«ng cã nghÜa lµ qua Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 2
 3. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 GV: Chèt vÊn ®Ò. loa, ®¹i kh¸i, cÈu th¶, tuú tiÖn trong nÕp sèng, nÕp nghÜ, nãi n¨ng côt GV nhÊn m¹nh kiÕn thøc bµi häc ngñn, trèng kh«ng, t©m hån nghÌo nµn, trèng rèng. Lèi sèng gi¶n dÞ ph¶i phï hîp víi løa tuæi, ®iÒu kiÖn gia ®×nh, b¶n th©n vµ m«i trêng x· héi xung quanh. Ho¹t ®éng 3: C¸ nh©n/cÆp ®«i híng dÉn häc sinh t×m hiÓu néi dung bµi häc HS: §äc néi dung bµi häc (SGK- 1. Sèng gi¶n dÞ lµ sèng phï hîp víi Tr4( ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cña b¶n th©n, GV: §Æt c©u hái: cña gia ®×nh vµ x· héi. 1. Em hiÓu thÕ nµo lµ sèng gi¶n BiÓu hiÖn: Kh«ng xa hoa l·ng phÝ, dÞ? BiÓu hiÖn cña sèng gi¶n dÞ cÇu k×, kiÓu c¸ch kh«ng ch¹y theo lµ g×? nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt vµ h×nh thøc bÒ ngoµi. 2. ý nghÜa cña phÈm chÊt nµy 2. Gi¶n dÞ: lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc trong cuéc sèng? cÇn cã ë mçi ngêi. Ngêi sèng gi¶n GV: Chèt vÊn ®Ò b»ng néi dung dÞ sÏ ®îc mäi ngêi xung quanh yªu bµi häc SGK mÕn, c¶m th«ng vµ gióp ®ì. Ho¹t ®éng 4: c¸ nh©n híng dÉn häc sinh luyÖn tËp GV: Nªu yªu cÇu cña bµi tËp III. Bµi tËp: HS: Lµm viÖc c¸ nh©n 1. Bøc tranh nµo thÓ hiÖn tÝnh GV: Gäi HS nhËn xÐt tranh gi¶n dÞ cña HS khi ®Õn trêng? HS: NhËt xÐt (SGK - Tr5) GV: Chèt ý ®óng - Bøc tranh 3: ThÓ hiÖn ®øc tÝnh gi¶n dÞ: C¸c b¹n HS ¨n mÆc phï hîp víi løa tuæi. T¸c phong nhanh nhÑn, vui, th©n mËt. 2. §¸p ¸n: - Lêi nãi ng¾n gän dÔ hiÓu. - §èi xö víi mäi ngêi lu«n ch©n thµnh ?: H·y nªu ý kiÕn cña em vÒ viÖc cëi më. lµm sau: Sinh nhËt lÇn thø 12 cña 3.§¸p ¸n: Hoa ®îc tæ chøc rÊt linh ®×nh. + ViÖc lµm cña Hoa lµ xa hoa l·ng phÝ, kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña b¶n th©n. Ho¹t ®éng 5: Trß ch¬i Cñng cè vµ gi¶i quyÕt t×nh huèng GV: Tæ chøc HS ch¬i trß ch¬i s¾m vai. HS: Ph©n vai ®Ó thùc hiÖn. GV: Cho HS nhËp vai gi¶i quyÕt t×nh huèng: TH1: Anh trai cña Nam thi ®ç vµo trêng chuyªn THPT cña tØnh, cã giÊy Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 3
 4. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 nhËp häc, anh ®ßi bè mÑ mua xe m¸y. Bè mÑ Nam rÊt ®au lßng v× nhµ nghÌo chØ ®ñ tiÒn ¨n häc cho c¸c con, lÊy ®©u tiÒn mua xe m¸y! TH2: Lan hay ®i häc muén, kÕt qu¶ häc tËp cha cao nhng Lan kh«ng cè g¾ng rÌn luyÖn mµ suèt ngµy ®ßi mÑ mua s¾m quÇn ¸o, giµy dÐp, thËm chÝ c¶ ®å mÜ phÈm trang ®iÓm. GV: NhËn xÐt c¸c vai thÓ hiÖn vµ kÕt luËn: - Lan chØ chó ý ®Õn h×nh thøc bªn ngoµi. - Kh«ng phï hîp víi tuæi häc trß. - Xa hoa, l·ng phÝ, kh«ng gi¶n di. Lµ HS chóng ta ph¶i cè g¾ng rÌn luyÖn ®Ó cã lèi sèng gi¶n dÞ. Sèng gi¶n dÞ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña gia ®×nh cóng lµ thÓ hiÖn t×nh yªu th¬ng, v©ng lêi 4. Cñng cè - GV cñng cè l¹i kiÕn thøc toµn bµi - HS nh¾c l¹i. 5. Híng dÉn häc vµ lµm bµi vÒ nhµ: - VÒ nhµ lµm bµi d, ®iÓm e (SGK - Tr 6) - Häc kü phÇn bµi häc - ChuÈn bÞ Bµi 2: Trung thc * Yªu cÇu HS n¾m ®îc : - BiÓu hiÖn cña lßng trung thùc vµ v× sao cÇn ph¶i trung thùc? - ý nghÜa cña trung thùc * T liÖu tham kh¶o Tôc ng÷: - ¡n lÊy ch¾c, mÆt lÊy bÒn. - NhiÒu no, Ýt ®ñ. - ¡n cÇn, ë kiÖm. Danh ng«n: - Lêi nãi gi¶n dÞ mµ ý s©u xa lµ lêi nãi hay. (M¹nh Tö ) TuÇn 2 - TiÕt 2 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y : Bµi 2 : Trung thùc a. môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ trung thùc. - BiÓu hiÖn cña lßng trung thùc vµ v× sao cÇn ph¶i trung thùc? - ý nghÜa cña trung thùc 2. Th¸i ®é - H×nh thµnh ë häc sinh th¸i ®é quý träng vµ ñng hé nh÷ng viÖc lµm trung thùc, ph¶n ®èi, ®Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi thiÕu trung thùc. 3. KÜ n¨ng Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 4
 5. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 - Gióp häc sinh cã kh¶ n¨ng tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c vÒ lèi sèng trung thùc vµ kh«ng trung thùc trong cuéc sèng hµng ngµy - Tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh vµ cã biÖn ph¸p rÌn luyÖn tÝnh trung thùc B. ph¬ng ph¸p - Gi¶i quyÕt t×nh huèng - Th¶o luËn nhãm - Tæ chøc trß ch¬i s¾m vai c. ph¬ng tiÖn thùc hiÖn - ChuyÖn kÓ, tôc ng÷, ca dao nãi vÒ trung thùc. - Bµi tËp t×nh huèng - GiÊy khæ lín, bót d¹. d. tiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò C©u 1: Nªu vÝ dô vÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña nh÷ng ngêi sèng xung quanh em.? C©u 2: §¸nh dÊu x vµo  ®Æt sau c¸c biÓu hiÖn sau ®©y mµ em ®· lµm ®îc ®Ó rÌn luyÖn ®øc tÝnh gi¶n dÞ ? KÕt qu¶ cña viÖc rÌn luyÖn Êy nh thÕ nµo? - Ch©n thËt, th¼ng th¾n trong giao tiÕp  - T¸c phong gän gµng lÞch sù  - Trang phôc, ®å dïng kh«ng ®¾t tiÒn  - Sèng hoµ ®ång víi b¹n bÌ  3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: giíi thiÖu bµi GV cho HS lµm bµi tËp sau: a) Trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y, hµnh vi nµo sai? - Trùc nhËt líp m×nh s¹ch, ®Èy r¸c sang líp b¹n. - Giê kiÓm tra miÖng gi¶ vê ®au ®Çu ®Ó xuèng phßng y tÕ. - Xin tiÒn häc ®Ó ch¬i ®iÖn tö. - Ngñ dËy muén, ®i häc kh«ng ®óng quy ®Þnh, b¸o c¸o lÝ do èm. b) Nh÷ng hµnh vi ®ã biÓu hiÖn ®iÒu g× ? GV dÉn d¾t tõ bµi tËp trªn ®Ò vµo bµi Trung thùc. Ho¹t ®éng 2: C¶ líp/ nhãm Ph©n tÝch truyÖn ®äc: mét t©m hån cao thîng Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 5
 6. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 GV: Cho HS ®äc truyÖn I. TruyÖn ®äc HS: §äc diÔn c¶m truyÖn ®éc Mét t©m hån cao thîng GV: Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u hái -> Kh«ng a thÝch, k×nh ®Þch, ch¬i sau: xÊu, lµm gi¶m danh tiÕng, lµm h¹i 1. Bra-man-t¬ ®· ®èi xö víi Mi-ken- sù nghiÖp… l¨ng-gi¬ nh thÕ nµo? -> Sî danh tiÕng cña Mi-ken-l¨ng- 2. V× sao Bra-man-t¬ cã th¸i ®é gi¬ nèi tiÕp lÊn ¸t m×nh. nh vËy? -> C«ng khai ®¸nh gi¸ cao Bra- 3. Mi-ken-l¨ng-gi¬ cã th¸i ®é nh thÕ man-t¬ lµ ngêi vÜ ®¹i. nµo? -> ¤ng th¼ng th¾n, t«n träng vµ 4. V× sao Mi-ken-l¨ng-gi¬ xö sù nh nãi sù thËt, ®¸nh gi¸ ®óng sù viÖc. vËy? - ¤ng lµ ngêi trung thùc, t«n träng 5. Theo em «ng lµ ngêi nh thÕ ch©n lÝ, c«ng minh chÝnh trùc. nµo? GV: NhËn xÐt vµ ghi c¸c ý kiÕn cña häc sinh lªn b¶ng GV: Rót ra bµi häc qua c©u truyÖn trªn. Ho¹t ®éng 3: Nhãm Rót ra néi dung bµi häc GV: Cho HS c¶ líp cïng th¶o luËn II. Néi dung bµi häc sau ®ã mêi 3 em lªn b¶ng tr×nh bµy. Sè HS cßn l¹i theo dâi vµ nhËn xÐt. HS tr¶ lêi c©u hái sau: C©u1: T×m nh÷ng biÓu hiÖn + Häc tËp: Ngay th¼ng, kh«ng tÝnh trung thùc trong häc tËp? gian dèi víi thÇy c« gi¸o, kh«ng quay cãp, nh×n bµi cña b¹n, kh«ng lÊy ®å dïng häc tËp cña b¹n. C©u 2: T×m nh÷ng biÓu hiÖn tÝnh + Trong quan hÖ víi mäi ngêi: trung thùc trong quan hÖ víi mäi Kh«ng nãi xÊu, lõa dèi, kh«ng ®æ ngêi. lçi cho ngêi kh¸c, dòng c¶m nhËn khuyÕt ®iÓm. C©u 3: BiÓu hiÖn tÝnh trung thùc + Hµnh ®éng: Bªnh vùc, b¶o vÖ c¸i trong hµnh ®éng. ®óng, phª ph¸n viÖc lµm sai GV: Yªu cÇu HS lªn b¶ng tr×nh bµy theo 3 phÇn HS: Tr¶ lêi vµo phiÕu, nhËn xÐt phÇn tr¶ lêi cña 3 b¹n. GV: NhËn xÐt, bæ sung, rót ra bµi häc C©u 1: BiÓu hiÖn cña hµnh vi tr¸i + Nhãm 1: Tr¸i víi trung thùc lµ dèi víi trung thùc? tr¸, xuyªn t¹c, bãp mÐo sù thËt, ng- îc l¹i ch©n lý. Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 6
 7. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 C©u 2: Ngêi trung thùc thÓ hiÖn + Nhãm 2: Kh«ng ph¶i ®iÒu g× hµnh ®éng tÕ nhÞ kh«n khÐo nh còng nãi ra, chç nµo còng nãi, thÕ nµo? kh«ng ph¶i nghÜ g× lµ nãi, kh«ng nãi to, ån µo, tranh luËn gay g¾t… C©u 3: Kh«ng nãi ®óng sù thËt mµ + Nhãm 3: Che giÊu sù thËt ®Ó cã vÉn lµ hµnh vi trung thùc? Cho VD lîi cho x· héi nh b¸c sÜ kh«ng nãi cô thÓ thËt bÖnh tËt cña bÖnh nh©n, nãi HS: C¸c nhãm th¶o luËn, ghi ý dèi kÎ ®Þch, kÎ xÊu…§©y lµ sù kiÕn vµo giÊy khæ lín. trung thùc víi tÊm lßng, víi l¬ng - Cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy. HS c¶ t©m. líp nhËn xÐt, tù do tr×nh bµy ý kiÕn. GV: NhËn xÐt, bæ sung vµ ®¸nh gi¸. híng dÉn HS rót ra kh¸i niÖm, biÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña trung thùc. HS: tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 1. ThÕ nµo lµ trung thùc? 1. Trung thùc lµ: t«n träng sù thËt, t«n träng lÏ ph¶i, t«n träng ch©n lý 2. BiÓu hiÖn cña trung thùc? 2. BiÓu hiÖn: Ngay th¼ng, thËt thµ, dòng c¶m nhËn lçi. 3. ý nghÜa cña trung thùc? 3. ý nghÜa: + §øc tÝnh cÇn thiÕt quý b¸u + N©ng cao phÈm gi¸. + §îc mäi ngêi tin yªu kÝnh träng. GV: Cho HS ®äc c©u tôc ng÷ + X· héi lµnh m¹nh "C©y ngay kh«ng sî chÕt ®øng" vµ - Sèng ngay th¼ng, thËt thµ, trung yªu cÇu gi¶i thÝch c©u tôc ng÷ thùc kh«ng sî kÎ xÊu, kh«ng sî thÊt trªn. b¹i. GV: NhËn xÐt ý kiÕn cña HS vµ kÕt luËn rót ra bµi häc. HS: Cã thÓ nªu ra ý kiÕn, cã trêng hîp ngêi trung thùc bÞ thua thiÖt. GV: SÏ cã trêng hîp nh vËy nhng tr- íc sau ngêi ®ã sÏ ®îc gi¶i oan vµ x· héi c«ng nhËn phÈm gi¸ tèt ®Ñp cña m×nh. GV: §äc c©u danh ng«n trong SGK vµ HS tù suy nghÜ ®Ó tham kh¶o. Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 7
 8. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 4. Cñng cè . * Bµi tËp c¸ nh©n: III. Bµi tËp GV: Ph¸t phiÕu häc tËp. - §¸p ¸n 4, 5, 6 HS: Tr¶ lêi bµi tËp a, SGK/.8. Nh÷ng hµnh vi sau ®©y, hµnh vi nµo thÓ hiÖn tÝnh trung thùc? Gi¶i thÝch v× sao? 1. Lµm hé bµi cho b¹n 2. Quay cãp trong giê kiÓm tra. 3. NhËn lçi thay cho b¹n 4. Th¼ng th¾n phª b×nh khi b¹n m¾c khuyÕt ®iÓm. 5. Dòng c¶m nhËn lçi . -> Thùc hiÖn hµnh vi trung thùc 6. Bao che khuyÕt ®iÓm cho b¹n gióp con ngêi thanh th¶n t©m hån. v× b¹n ®· gióp ®ì m×nh. 7. Ph©n c«ng trùc nhËt kh«ng c«ng b»ng GV: Gi¶i ®¸p bµi tËp trªn ®Ìn chiÕu. HS: Tr¶ lêi, cho biÕt ý kiÕn ®óng. Lu ý : GV cÇn gi¶i thÝch râ ®¸p ¸n vµ gi¶i thÝch v× sao c¸c hµnh vi cßn l¹i kh«ng biÓu hiÖn tÝnh trung thùc. 5. Híng dÉn häc tËp vµ giao bµi vÒ nhµ GV: Gi¶i thÝch nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý cho c¸c bµi tËp cßn l¹i. - CÇn lÝ gi¶i hµnh ®éng cña b¸c sÜ xuÊt ph¸t tõ tÊm lßng nh©n ®¹o, mong muèn bÖnh nh©n sèng l¹c quan, cã nghÞ lùc vµ hy väng sÏ chiÕn th¾ng bÖnh tËt. GV: Giao bµi vÒ nhµ. HS: LËp phiÕu rÌn luyÖn tÝnh trung thùc b»ng c¸c viÖc lµm cô thÓ, th«ng thêng gÇn gòi nhÊt. GV tæng kÕt toµn bµi rót ra bµi häc vµ ý nghÜa cña trung thùc: Trung thùc lµ mét ®øc tÝnh quý b¸u, n©ng cao gi¸ trÞ ®¹o ®øc cña mçi con ngêi. X· héi sÏ tèt ®Ñp lµnh m¹nh h¬n nÕu ai còng cã lèi sèng, ®øc tÝnh trung thùc. 4. DÆn dß GV: + Giao bµi vÒ nhµ :b,c,d,® + Su tÇm c¸c c©u tôc ng÷, ca dao nãi vÒ trung thùc - ChuÈn bÞ bµi 3: Tù träng * Lu ý HS cÇn n¾m ®îc: - ThÕ nµo lµ tù träng vµ kh«ng tù träng? - BiÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña lßng tù träng * T liÖu tham kh¶o Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 8
 9. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 Tôc ng÷: - ¡n ngay nãi th¼ng - Thuèc ®¾ng d· tËt sù thËt mÊt lßng - §êng ®i hay tèi nãi dèi hay cïng - ThËt thµ lµ cha quû qu¸i. Ca dao: - Nhµ nghÌo yªu kÎ thËt thµ. Nhµ quan yªu kÎ vµo ra nÞnh thÇn TruyÖn ngô ng«n: Chó bÐ ch¨n cõu Cã mét chó bÐ ch¨n cõu nä, trong khi ch¨n ®µn cõu cña m×nh ®· nghÜ ra mét trß ®ïa tai qu¸i. Chó kªu thËt to "Cã chã sãi!" ThÕ lµ mäi ngêi tõ kh¾p n¬i trong lµng ch¹y ra gióp ®ì chó, nhng ch¼ng thÊy sãi ®©u c¶. LÇn thø nhÊt, lÇn thø hai vµ ®Õn lÇn thø 3 th× d©n lµng ®· biÕt hä bÞ lõa. Mét h«m kh¸c, cã chã sãi ®Õn b¾t cõu thËt, chó bÐ l¹i kªu to "Cã chã sãi !" nhng lÇn nµy th× kh«ng cßn ai ®Õn gióp chó c¶… ____________________________________ TuÇn 3 – TiÕt 3 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 3 : TỰ TRỌNG A. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ tù träng vµ kh«ng tù träng? - BiÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña lßng tù träng. 2. Th¸i ®é - HS cã nhu cÇu vµ ý thøc luyÖn tÝnh tù träng. 3. KÜ n¨ng - HS biÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c. - Häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng vÒ lßng tù träng. B. Ph¬ng ph¸p - KÓ chuyÖn ph©n tÝch. - Th¶o luËn - Tæ chøc trß ch¬i. C. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn. - C©u chuyÖn vÒ tÝnh tù träng. - Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n nãi vÒ tù träng. D.TiÕn tr×nh d¹y vµ häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò C©u 1: Em cho biÕt ý kiÕn ®óng vÒ biÓu hiÖn cña ngêi thiÕu trung thùc? 1. Cã th¸i ®é ®êng hoµng, tù tin. 2. Dòng c¶m nhËn khuyÕt ®iÓm. 3. Phô häa, a dua víi viÖc lµm sai tr¸i. Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 9
 10. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 4. §óng hÑn, gi÷ lêi høa. 5. Xö lÝ tÕ nhÞ, kh«n khÐo. ( §¸p ¸n: 1,2,3,5 ) C©u 2: Trung thùc lµ biÓu hiÖn cao cña ®øc tÝnh g×? Cho vÝ dô cô thÓ? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: giíi thiÖu bµi - GV : Cã thÓ vËn dông c©u hái kiÓm tra bµi cò (c©u 2) ®Ó vµo bµi - HS sÏ tr¶ lêi: Trung thùc lµ biÓu hiÖn cao cña ®øc tÝnh: Tù träng - Tõ ®ã GV dÉn d¾t HS vµo bµi míi Ho¹t ®éng 2: Nhãm Ph©n tÝch truyÖn ®äc: mét t©m hån cao thîng GV: Híng dÉn HS ®äc truyÖn I. TruyÖn ®äc b»ng c¸ch ph©n vai. Nhãm 1: (C©u 1) GV: §Æt c©u hái Hµnh ®éng cña R«-be HS: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - Lµ em bÐ må c«i nghÌo khæ ®i 1. Hµnh déng cña R«-be qua c©u b¸n diªm. truyÖn trªn. - CÇm ®ång tiÒn vµng ®æi lÊy tiÒn lÎ tr¶ l¹i cho ngêi mua diªm. - Khi bÞ xe chÑt vµ bÞ th¬ng nÆng R«-be ®· nhê em m×nh tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch 2. V× sao R«-be l¹i nhê em m×nh Nhãm 2: (c©u 2) tr¶ l¹i tiÒn cho ngêi mua diªm? V× sao R«-be l¹i lµm nh vËy? - Muèn gi÷ ®óng lêi høa. - Kh«ng muèn ngêi kh¸c nghØ mÜnh nghÌo mµ nãi dèi ®Ó ¨n c¾p tiÒn. - Kh«ng muèn bÞ coi thêng, danh dù bÞ xóc ph¹m, mÊt lßng tin ë m×nh 3. C¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ Nhãm 3: (c©u 3) hµnh ®éng cña R«-be? NhËn xÐt cña R«-be - Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao - Gi÷ ®óng lêi høa - T«n träng ngêi kh¸c vµ t«n träng chÝnh m×nh. - T©m hån cao thîng tuy cuéc sèng rÊt nghÌo. Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 10
 11. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 4. ViÖc lµm ®ã thÓ hiÖn ®øc Nhãm 4: (c©u4 + 5) tÝnh g×? Hµnh ®éng cña R«-be thÓ hiÖn 5. Hµnh ®éng cña R«-be t¸c ®øc tÝnh tù träng. ®éng ®Õn t¸c gi¶ nh thÕ nµo? - Hµnh ®éng cña R«-be ®· lµm GV: Chia líp thµnh 4 nhãm thay ®æi t×nh c¶m cña t¸c gi¶. HS: Tr×nh bµy ý kiÕn vµo khæ Tõ chç nghi ngê, kh«ng tin ®Õn giÊy lín. Sau ®ã cö ®¹i diÖn s÷ng sê, tim se l¹i v× hèi hËn vµ tr×nh bµy trªn líp. cuèi cïng «ng nhËn nu«i em Sac- GV: NhËn xÐt bæ sung ý kiÕn. l©y HS: Tù do tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh khi ®¸nh gi¸ hµnh ®éng cña R«-be. GV: KÕt luËn Qua c©u chuyÖn c¶m ®éng trªn ta thÊy ®îc hµnh ®éng, cö chØ ®Ñp ®Ï cao c¶. T©m hån cao thîng cña mét em bÐ nghÌo khæ. §ã lµ bµi häc quý gi¸ vÒ lßng tù träng cho mçi chóng ta. Ho¹t ®éng 3: C¶ líp T×m hiÓu néi dung bµi häc GV: §Ó HS hiÓu ®îc néi dung ®Þnh nghÜa cña bµi häc, GV cÇn gi¶i thÝch: ChuÈn mùc x· héi lµ g× ? ( X· héi ®Ò ra c¸c chuÈn mùc x· héi ®Ó mäi ngêi tù gi¸c thùc hiÖn. - §Ó cã ®îc lßng tù träng mçi c¸ nh©n ph¶i cã ý thøc, t×nh c¶m, biÕt t«n träng, b¶o vÖ phÈm chÊt cña chÝnh m×nh. ) GV: Híng dÉn HS th¶o luËn líp HS: Tr¶ lêi c©u hái sau (m¸y chiÕu) C©u 1: T×m nh÷ng hµnh vi biÓu C©u 1: hiÖn tÝnh tù träng trong thùc - Kh«ng quay cãp tÕ? - Gi÷ ®óng lêi høa. - Dòng c¶m nhËn lçi. - C xö ®µng hoµng - Nãi n¨ng lÞch sù - Gi÷ ch÷ tÝn. - B¶o vÖ danh dù c¸ nh©n, tËp thÓ. - Lµm trßn ch÷ hiÕu. - KÝnh träng thÇy c«. C©u 2: T×m nh÷ng hµnh vi C©u 2: kh«ng biÓu hiÖn lßng tù träng - Sai hÑn trong thùc tÕ? - Sèng bu«ng th¶ GV: Mêi 2 HS xung phong lªn - Suång s· Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 11
 12. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 b¶ng, em nµo viÕt ®îc nhiÒu vµ - Kh«ng biÕt ¨n n¨n chÝnh x¸c th× ®îc ®iÓm cao (ë - Kh«ng biÕt xÊu hæ phÇn nµy cã thÓ tæ chøc trß - NÞnh bî luån cói ch¬i "nhanh tay nhanh m¾t" cho - B¾t n¹t ngêi kh¸c giê häc sinh ®éng ) - Tham gia tÖ n¹n x· héi HS: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ ý kiÕn - Sèng luém thuém cña 2 b¹n trªn b¶ng - Kh«ng trung thùc, dèi tr¸. GV: Tæng hîp ý kiÕn nhËn xÐt cho ®iÓm GV:§Æt c©u hái (ph¸t phiÕu häc tËp): Lßng tù träng cã ý nghÜa nh thÕ nµo ®èi víi: a) C¸ nh©n b) Gia ®×nh c) X· héi HS: Lªn b¶ng ghi ý kiÕn cña - c¸ nh©n: ®îc mäi ngêi kÝnh nÓ, m×nh g×n gi÷ danh dù b¶n th©n - C¶ líp nhËn xÐt - Gia ®×nh: H¹nh phóc, b×nh yªn, GV: NhËn xÐt bæ sung. kh«ng ¶nh hëng ®Õn thanh danh. - X· héi: Cuéc sèng tèt ®Ñp cã v¨n ho¸, v¨n minh… Qua c¸c néi dung trªn GV tæng kÕt rót ra bµi häc: 1. Tù träng lµ biÕt coi träng vµ 1. ThÕ nµo lµ tù träng? gi÷ g×n phÈm c¸ch, biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi c¸ nh©n cña m×nh cho phï hîp chuÈn mùc x· héi. 2. BiÓu hiÖn cña tù träng? 2.BiÓu hiÖn: C xö ®µng hoµng ®óng mùc, biÕt gi÷ lêi høa vµ lu«n lu«n lµm trßn nhiÖm vô. 3. ý nghÜa cña tù träng? 3. ý nghÜa: Lµ phÈm chÊt ®¹o HS: Tr¶ lêi c¸ nh©n ®øc cao quý, gióp con ngêi cã GV: NhËn xÐt, bæ sung nghÞ lùc n©ng cao phÈm gi¸, uy HS: Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: tÝn c¸ nh©n vµ ®îc mäi ngêi t«n - ChÕt vinh cßn h¬n sèng träng quý mÕn. nhôc - §ãi cho s¹ch r¸ch cho th¬m GV: NhËn xÐt vµ kÕt thóc néi dung bµi Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 12
 13. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 Ho¹t ®éng 4: C¸ nh©n LuyÖn tËp c¸c bµi tËp SGK GV: Híng dÉn HS lµm bµi tËp . III. Bµi tËp GV: Ch÷a bµi tËp trªn m¸y chiÕu. Bµi tËp a, tr.11, SGK C©u hái: C¸c hµnh vi sau ®©y, §¸p ¸n: 1, 2 hµnh vi nµo thÓ hiÖn tÝnh tù träng? Gi¶i thÝch v× sao? 1. Kh«ng lµm ®îc bµi nhng kiªn quyÕt kh«ng quay cãp vµ kh«ng nh×n bµi cña b¹n 2. Dï khã kh¨n ®Õn mÊy còng thùc hiÖn b»ng ®îc lêi høa cña m×nh. 3. NÕu cã khuyÕt ®iÓm, khi ®îc nh¾c nhë, Nam ®Òu vui vÎ nhËn lçi. 4. T©m chØ khoe víi bè mÑ khi cã bµi kiÓm tra ®iÓm cao, cßn ®iÓm kÐm th× giÊu ®i. 5. §ang ®i ch¬i cïng b¹n bÌ, Lan rÊt xÊu hæ khi gÆp c¶nh bè hoÆc mÑ m×nh lao ®éng vÊt v¶. HS: Tr¶ lêi vµo phiÕu bµi tËp. GV: Gäi HS ®äc phiÕu tr¶ lêi. GV: NhËn xÐt vµ yªu cÇu HS gi¶i thÝch v× sao hµnh vi 3 vµ 4 kh«ng thÓ hiÖn lßng tù träng? Ho¹t ®éng 5: CÆp ®«i LuyÖn tËp vµ cñng cè 1. Bµi tËp nhanh ?: Trong nh÷ng c©u tôc ng÷ díi ®©y, c©u tôc ng÷ nµo nãi lªn ®øc tÝnh tù träng? 1. GiÊy r¸ch ph¶i gi÷ lÊy lÒ. 2. §ãi cho s¹ch, r¸ch cho th¬m. §¸p ¸n 1, 2, 4 3. Häc thµy kh«ng tµy häc b¹n. 4. ChÕt vinh cßn h¬n sèng nhôc. 5. Tèt gç h¬n tèt níc s¬n. HS: Ph¸t biÓu ý kiÕn. GV: NhËn xÐt vµ cho ®iÓm nh÷ng HS lµm nhanh vµ ®óng 2. Bµy tá th¸i ®é GV: Nªu c¸c t×nh huèng sau vµ yªu cÇu HS bµy tá th¸i ®é cña Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 13
 14. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 m×nh víi c¸c nh©n vËt trong mçi t×nh huèng. 1. B¹n Nam xÊu hæ víi b¹n bÌ v× §¸p ¸n: Kh«ng ®ång ý c¶ bän ®ang ®i ch¬i th× gÆp bè ®ang ®¹p xÝch l«. 2. B¹n H¬ng rñ b¹n bÌ ®Õn nhµ m×nh ch¬i nhng l¹i ®a b¹n sang nhµ c« chó v× nhµ c« chó sang träng h¬n. 3. Minh kh«ng bao giê ®i sinh nhËt v× kh«ng cã tiÒn mua quµ. HS: Th¶o luËn bµy tá ý kiÕn, th¸i ®é. GV: NhËn xÐt ý kiÕn, nÕu kh«ng ®ñ thêi gian th× giao bµi tËp vÒ nhµ 4. Cñng cè: GV tæng kÕt toµn bµi: Tù träng lµ mét ®øc tÝnh tèt ®Ñp. Ngêi tù träng cã ý thøc cao vÒ phÈm gi¸ cña m×nh, lu«n lu«n hoµn thµnh tèt tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô, kh«ng bÞ chª tr¸ch. Kh«ng chÊp nhËn sù xóc ph¹m, sØ nhôc hoÆc sù th- ¬ng h¹i cña ngêi kh¸c. Ngêi cã lßng tù träng lu«n lu«n cã ý thøc b¶o vÖ danh dù cña m×nh. Lµ HS chóng ta ph¶i hoµn thµnh tèt bæn phËn cña m×nh víi gia ®×nh, nhµ trêng vµ x· héi, ph¶i gi÷ ®óng lêi høa, ®óng hÑn, sèng trung thùc, kh«ng a dua víi b¹n bÌ xÊu. Tr¸nh xa nh÷ng thãi xÊu nh khóm nóm, sî sÖt, nÞnh hãt, ®a chuyÖn, nãi xÊu ngêi kh¸c, …Cã nh vËy chóng ta míi lµ con ngoan, trß giái. 5. Híng dÉn häc tËp ë nhµ. - VÒ nhµ lµm bµi tËp b, c, d SGK trang 12. - ChuÈn bÞ bµi 4: §¹o ®øc vµ kû luËt . * Lu ý HS cÇn n¾m ®îc : - Mèi quan hÖ gi÷a ®¹o ®øc vµ kØ luËt. - ý nghÜa cña rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ kØ luËt. * T liÖu tham kh¶o Tôc ng÷ - ¸o r¸ch cèt c¸ch ngêi th¬ng. (Ca ngîi c¶nh sèng nghÌo, cã ®¹o ®øc ®îc mäi ngêi quý träng) - ¡n cã mêi, lµm cã khiÕn. (Lèi xö sù cña ngêi biÕt tù träng). TÊm g¬ng vÒ lßng tù träng LiÖt sÜ NguyÔn C¶nh DÇn, sinh n¨m 1974 lµ chiÕn sÜ ®ån biªn phßng 547 - NghÖ An. Nhµ nghÌo, bè mÑ ®· giµ yÕu, nhng anh kh«ng v× thÕ mµ nhËn hèi lé cña kÎ xÊu bu«n b¸n qua biÕn giíi. Anh lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô vµ ®· hy sinh dòng c¶m trong khi lµm nhiÖm vô. _____________________________________________ Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 14
 15. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 TuÇn 4 - TiÕt 4 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 4 : ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT A. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ ®¹o ®øc, kØ luËt? - Mèi quan hÖ gi÷a ®¹o ®øc vµ kØ luËt. - ý nghÜa cña rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ kØ luËt. 2. Th¸i ®é - Häc sinh cã th¸i ®é t«n träng kØ luËt vµ phª ph¸n thãi tù do v« kØ luËt. 3. KÜ n¨ng - Häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸, xem xÐt hµnh vi cña c¸ nh©n, céng ®ång theo chuÈn mùc ®¹o ®øc, kØ luËt. B. Ph¬ng ph¸p - Th¶o luËn nhãm. - §ãng vai - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò - DiÔn gi¶i, ®µm tho¹i. C. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn. - TruyÖn kÓ. - Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n. - Bµi tËp t×nh huèng. - §Ìn chiÕu, giÊy kÝnh trong (nÕu cã) - GiÊy khæ to, giÊy mµu, hå d¸n. D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò C©u hái 1: C¸c hµnh vi sau ®©y, hµnh vi nµo thÓ hiÖn tÝnh tù träng? Gi¶i thÝch v× sao? 1) Kh«ng lµm ®îc bµi nhng kiªn quyÕt kh«ng quay cãp 2) Dï khã kh¨n ®Õn mÊy còng thùc hiÖn b»ng ®îc lêi høa cña m×nh. 3) GÆp hoµn c¶nh khã kh¨n sÏ ph¶i nhê ngay ngêi kh¸c gióp ®ì. 4) NÕu ai ®ã m¾ng khi m×nh m¾c lçi th× sÏ vui vÎ nhËn lêi C©u hái 2 : H·y nªu mét sè c©u tôc ng÷ nãi vÒ lßng tù träng? V× sao mçi ngêi cÇn rÌn luyÖn tÝnh tù träng? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: giíi thiÖu bµi GV: §a t×nh huèng sau : Vµo líp ®· ®îc 15 phót. C¶ líp 7A ®ang l¾ng nghe c« gi¸o gi¶ng bµi. Bçng b¹n Nam ho¶ng hèt ch¹y vµo líp vµ s÷ng l¹i nh×n c« gi¸o. C« ngõng gi¶ng bµi, c¶ líp giËt m×nh ng¬ ng¸c. B×nh t©m trë l¹i, c« gi¸o yªu cÇu Nam lïi l¹i nãi víi c¶ líp: C¸c em cã suy nghÜ g× vÒ hµnh vi cña b¹n Nam? Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 15
 16. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 HS: Suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái C¸ch øng xö cña Nam: - §¹o ®øc: + Kh«ng chµo c« gi¸o GV: NhËn xÐt vµ chuyÓn tiÕp ®Ó + Kh«ng xin phÐp vµo bµi h«m nay. - KØ luËt: §i häc muén Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n/cÆp T×m hiÓu truyÖn ®äc GV: Gióp HS khai th¸c truyÖn ®äc I. T×m hiÓu truyÖn ®äc HS: Theo dâi vµ tù ®äc SGK ®Ó t×m Mét tÊm g¬ng tËn tôy v× viÖc hiÓu néi dung. chung ChuÈn bÞ: 1 2 3 C¾t giÊy ®á thµnh h×nh ng«i sao - HuÊn - D©y - Kh«ng n¨m c¸nh (cì b»ng nh·n vë.) luyÖn diÖn, ®i muén - GiÊy khæ to ®Ó ghi s½n c©u hái. kÜ thuËt d©y vÒ sím. - Hå d¸n - An toµn ®iÖn - Vui vÎ C©u hái: lao ®éng tho¹i hoµn 1) KØ luËt lao ®éng ®èi víi nghÒ - D©y qu¶ng thµnh cña anh Hïng nh thÕ nµo? b¶o c¸o nhiÖm 2) Khã kh¨n trong nghÒ nghiÖp cña hiÓm ch»ng vô anh Hïng lµ g×? - Thõng chÞt - S½n 3) ViÖc lµm nµo cña anh Hïng thÓ lín - Kh¶o sµng hiÖn kØ luËt lao ®éng vµ quan t©m - Ca tay s¸t tríc gióp ®ì ®Õn mäi ngêi? - Ca m¸y - Cã ®ång ®éi GV: Cho ®Õm HS cã nhiÒu sao lÖnh - NhËn nhÊt vµ ®¸nh gi¸ tõng c©u mét. c«ng ty viÖc khã GV: KÕt luËn ho¹t ®éng 1 b»ng c©u míi ®îc kh¨n, hái: Qua ph©n tÝch truyÖn ®éc, b¹n chÆt nguy nµo cã thÓ cho biÕt anh Hïng lµ ng- -Trùc hiÓm. êi cã ®øc tÝnh nh thÕ nµo? 24/24 giê - §îc mäi HS: Tr¶ lêi. - Lµm ngêi t«n GV: NhËn xÐt vµ ghi lªn b¶ng. suèt träng yªu §Ó gióp c¸c em hiÓu râ vÒ ®¹o ®øc ngµy quÝ. vµ kØ luËt chóng ta cïng chuyÓn ®ªm, ma sang phÇn 2 rÐt - VÊt v¶ - Thu nhËp thÊp. -> §øc tÝnh cña anh Hïng : - Cã ®¹o ®øc - Cã kØ luËt Ho¹t ®éng 3: Nhãm T×m hiÓu néi dung bµi häc Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 16
 17. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 GV: Chia nhãm th¶o luËn (3 nhãm) II. Néi dung bµi häc C©u hái: (§Ìn chiÕu) 1. §¹o ®øc lµ: Nhãm 1: §¹o ®øc lµ g×? BiÓu hiÖn - Quy ®Þnh, chuÈn mùc øng xö con cô thÓ trong cuéc sèng? ngêi víi con ngêi, víi c«ng viÖc víi tù nhiªn vµ m«i trêng sèng. - Mäi ngêi ñng hé vµ tù gi¸c thùc hiÖn. NÕu vi ph¹m bÞ chª tr¸ch, lªn ¸n VÝ dô: Gióp ®ì, ®oµn kÕt, ch¨m chØ Nhãm 2: KØ luËt lµ g×? 2. Kû luËt : - Quy ®Þnh chung cña tËp thÓ, x· héi, mäi ngêi ph¶i tu©n theo. NÕu vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo qui ®Þnh. - BiÓu hiÖn cô thÓ trong cuéc - §i häc ®óng giê, an toµn lao ®éng, sèng? chÊp hµnh luËt giao th«ng… Nhãm 3: Ngêi sèng cã ®¹o ®øc vµ 3. ý nghÜa: kØ luËt sÏ mang l¹i lîi Ých g×? - Ngêi cã ®¹o ®øc lµ ngêi tù gi¸c GV: Yªu cÇu c¸c nhãm HS cö ®¹i tu©n theo kØ luËt diÖn - Ngêi chÊp hµnh tèt kØ luËt lµ ngêi lªn tr×nh bµy khi hÕt thêi gian quy cã ®¹o ®øc. ®Þnh HS: NhËn xÐt, tù do tr×nh bµy ý kiÕn. GV: KÕt luËn vµ ghi tãm t¾c lªn b¶ng Lu ý: Sau khi HS tr×nh bµy néi dung th¶o luËn theo nhãm GV kÕt hîp ph¬ng ph¸p diÔn gi¶i, ®µm tho¹i tõ ®ã rót ra bµi häc. Ho¹t ®éng 4: C¶ líp Híng dÉn lµm bµi tËp GV: Híng dÉn bµi tËp c SGK/14 III. Bµi tËp - Nh¾c nhë häc sinh ®äc kÜ bµi 1) Bµi tËp 1, trang 14, SGK tËp. §Æt gi¶ thuyÕt vµ kÕt luËn, tõ 2) Bµi tËp c, trang 14, SGK ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¹n TuÊn. - Hoµn c¶nh khã kh¨n - TuÇn thêng xuyªn ph¶i ®i lµm thªm - ThØnh tho¶ng nghØ tham gia ho¹t - KÕt luËn vÒ TuÊn: Cã ®¹o ®øc, cã ®éng tËp thÓ líp. ý thøc kØ luËt - TuÊn nghØ cã b¸o c¸o - Gi¶i ph¸p gióp ®ì ( HS tù tr×nh bµy quan ®iÓm c¸ nh©n) 4. Cñng cè. Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 17
 18. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 GV: Ph¸t phiÕu häc tËp. * Mét sè hµnh vi tr¸i víi kØ luËt: C©u hái (®Ìn chiÕu). - §i ch¬i vÒ muén Nªu hµnh vi tr¸i ngîc víi kØ luËt cña - §i häc muén mét sè b¹n häc sinh hiÖn nay (ë gia - Kh«ng chuÈn bÞ bµi tríc khi ®Õn ®×nh, ë líp) líp. HS: Lµm nhanh ra phiÕu - Kh«ng trùc nhËt líp. GV: Gäi HS ®äc phiÕu tr¶ lêi, ghi - Kh«ng lµm bµi tËp nhanh kÕt qu¶ lªn b¶ng - La cµ, hót thuèc l¸ GV: NhËn xÐt vµ cho ®iÓm - MÊt trËt tù, quay cãp… GV kÕt luËn toµn bµi: §¹o ®øc vµ kØ luËt cã ý nghÜa quan träng trong häc tËp, lao ®éng, lèi sèng cña mçi thµnh viªn. ThiÕu ®¹o ®øc, kØ luËt sÏ ¶nh hëng ®Õn c«ng viÖc chung vµ sÏ bÞ x· héi lªn ¸n. Khi cßn lµ häc sinh, trong nhµ trêng chóng ta ph¶i tù gi¸c rÌn luyÖn gãp phÇn nhá cho sù b×nh yªn cña mçi gia ®×nh, x· héi. 5. Híng dÉn häc tËp ë nhµ. - Bµi tËp vÒ nhµ (c¸c bµi tËp cßn l¹i trong SGK, trang 14) - Su tÇm tôc ng÷, ca dao nãi vÒ ®¹o ®øc, kØ luËt. - Tù thiÕt lËp t×nh huèng cho bµi 5. * T liÖu tham kh¶o Tôc ng÷ - §Êt cã lÒ, quª cã thãi. - Níc cã vua, chïa cã bôt. - Qu©n ph¸p bÊt vÞ th©n. Ca dao: BÒ trªn ch¼ng gi÷ kØ c¬ng Cho nªn kÎ díi lËp ®êng m©y ma Danh ng«n Kh«ng ph¶i lµ søc lùc mµ lµ tÝnh kØ luËt ®· lµm lªn nh÷ng c«ng tr×nh vÜ ®¹i TuÇn 5 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 5. Bµi 5 : Yªu th¬ng mäi ngêi (2 TiÕt) A. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc : Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ yªu th¬ng mäi ngêi? - BiÓu hiÖn cña yªu th¬ng mäi ngêi. - ý nghÜa cña yªu th¬ng mäi ngêi. Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 18
 19. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 2. Th¸i ®é - Häc sinh cã th¸i ®é quan t©m ®Õn mäi ngêi xung quanh. - GhÐt th¸i ®é thê ¬ l¹nh nh¹t. - Lªn ¸n hµnh vi ®éc ¸c ®èi víi con ngêi. 3. KÜ n¨ng - BiÕt sèng cã t×nh th¬ng, biÕt x©y dùng t×nh ®oµn kÕt, yªu th¬ng mäi ngêi tõ trong gia ®×nh ®Õn nh÷ng ngêi xung quanh. B. Ph¬ng ph¸p - Th¶o luËn nhãm.- §ãng vai - DiÔn gi¶i, ®µm tho¹i. C. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn - Bµi tËp t×nh huèng. - Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n.- TruyÖn kÓ. - GiÊy khæ to, ®Ìn chiÕu. D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò GV: KiÓm tra bµi tËp trªn ®Ìn chiÕu Néi dung: Nh÷ng hµnh ®éng nµo biÓu hiÖn tÝnh ®¹o ®øc, hµnh ®éng nµo biÓu hiÖn tÝnh kØ luËt? V× sao? 1. §i häc ®óng giê. 2. Tr¶ s¸ch cho b¹n ®óng hÑn. 3. Quan t©m ®Õn b¹n bÌ 4. §å dïng häc tËp ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh 5. Kh«ng quay cãp trong giê kiÓm tra. 6. §¸ bãng, häc tËp ®óng n¬i quy ®Þnh. 7. Kh«ng ®¸nh nhau, c·i nhau, chöi nhau. §¸p ¸n: 1,4.5,6,7( kØ luËt) 2,3 (®¹o ®øc) 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: giíi thiÖu bµi Mét truyÒn thèng nh©n v¨n næi bËt cña d©n téc ta lµ: Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n ThËt vËy: Ngêi thÇy thuèc hÕt lßng ch¨m sãc cøu ch÷a bÖnh nh©n, thÇy gi¸o, c« gi¸o ®ªm ngµy tËn tuþ bªn trang gi¸o ¸n ®Ó d¹y dç häc sinh nªn ng- êi. ThÊy ngêi gÆp khã kh¨n ho¹n n¹n, ngêi tµn tËt yÕu ®uèi, ta ®éng viªn, an ñi, gióp ®ì….TruyÒn thèng ®¹o lÝ ®ã lµ thÓ hiÖn lßng yªu th¬ng con ngêi. §ã còng chÝnh lµ chñ ®Ò cña tiÕt häc h«m nay. Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n t×m hiÓu truyÖn ®äc: B¸c Hå ®Õn th¨m ngêi nghÌo GV: Cho HS ®äc truyÖn ®äc SGK HS: §äc truyÖn diÔn c¶m. GV: §Æt c©u hái: Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 19
 20. Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 N¨m häc 2010 - 2011 ?: B¸c Hå ®Õn th¨m gia ®×nh chÞ + B¸c Hå ®Õn th¨m gia ®×nh chÞ ChÝn thêi gian nµo? ChÝn vµo tèi 30 tÕt n¨m Nh©m DÇn (1962) ?: Hoµn c¶nh gia ®×nh chÞ nh thÕ + Hoµn c¶nh gia ®×nh chÞ ChÝn: nµo? Chång chÞ mÊt, chÞ cã 3 con nhá, Con lín võa ®i häc võa tr«ng em, b¸n rau, b¸n l¹c rang. ? : Nh÷ng cö chØ vµ lêi nãi thÓ hiÖn + B¸c Hå ®· ©u yÕm ®Õn bªn c¸c sù quan t©m yªu th¬ng cña B¸c ®èi ch¸u, xoa dÇu, trao quµ TÕt, B¸c víi gia ®×nh chÞ ChÝn? hái th¨m viÖc lµm, cuéc sèng cña mÑ con chÞ. ? : Th¸i ®é cña chÞ ®èi víi B¸c Hå nh + ChÞ ChÝn xóc ®éng r¬m rím níc thÕ nµo? m¾t. ? : Ngåi trªn xe vÒ Phñ Chñ tÞch, th¸i + B¸c d¨m chiªu suy nghÜ: ®é cña B¸c nh thÕ nµo? Theo em B¸c B¸c nghÜ ®Õn viÖc ®Ò xuÊt víi Hå nghÜ g×? l·nh ®¹o thµnh phè cÇn quan t©m ®Õn chÞ ChÝn vµ nh÷ng ngêi gÆp khã kh¨n. B¸c th¬ng vµ lo cho mäi ngêi. ? : Nh÷ng suy nghÜ vµ hµnh ®éng + B¸c ®· thÓ hiÖn ®øc tÝnh cña B¸c Hå ®· thÓ hiÖn nh÷ng ®øc Lßng yªu th¬ng mäi ngêi tÝnh g×? HS: Tõ suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña B¸c Hå ®· thÓ hiÖn nh÷ng ®øc t×nh g× ? GV: Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy tõng c©u tr¶ lêi. HS: Quan s¸t b¹n tr¶ lêi vµ ph¸t biÓu ý kiÕn bæ sung. GV: N/ xÐt cho ®iÓm HS tr¶ lêi xuÊt s¾c. GV kÕt luËn: Dï ph¶i g¸nh v¸c viÖc níc nÆng nÒ, nhng B¸c Hå vÉn lu«n quan t©m ®Õn hoµn c¶nh khã kh¨n cña ngêi d©n. T×nh c¶m yªu th¬ng con ngêi v« bê bÕn cña B¸c lµ tÊm g¬ng s¸ng ®Ó chóng ta noi theo. Ho¹t ®éng 3: Nhãm/ c¸ nh©n t×m hiÓu néi dung bµi häc GV: Híng dÉn HS t×m hiÓu thÕ nµo II. Bµi häc lµ yªu th¬ng con ngêi qua th¶o luËn nhãm. GV: Chia líp thµnh 3 nhãm Néi dung Nhãm1: Yªu th¬ng con ngêi lµ nh 1. Lßng yªu th¬ng con ngêi: thÕ nµo? - Lµ quan t©m gióp ®ì ngêi kh¸c - Lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp - Gióp ngêi kh¸c khi hä gÆp khã kh¨n, ho¹n n¹n. Giáo viên: NguyÔn H÷u NghÞ                                 Trường THCS Tiến Thịnh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản