intTypePromotion=3

Giáo án Sinh học 12 bài 26: Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Chia sẻ: Nguyễn Thị Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
245
lượt xem
24
download

Giáo án Sinh học 12 bài 26: Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gồm một số giáo án trình bày về thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại dành cho quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo để nâng cao kiến thức Sinh học 12. Thông qua những giáo án này, học sinh sẽ nắm được các đặc điểm cơ bản của tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn của thuyết tiến hóa tổng hợp. Từ đó, hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. Bên cạnh đó, các em còn được mở rộng thêm một số kiến thức mới về quá trình đột biến, di nhập gen, CLTN, giao phối không ngẫu nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên. Giáo án là những tài liệu hữu ích dành cho các bạn yêu thích môn Sinh học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 12 bài 26: Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

  1. Sở GD – ĐT Vĩnh Long GIÁO ÁN SINH HỌC Trường THPT Nguyễn Thông Khối 12 Tổ Sinh – Địa Ban KHTN Bài 26: THUYẾT TIẾN HÓA HIỆN ĐẠI I. Mục tiêu: Qua bài này, học sinh phải: - Nêu được những cơ sở cho sự ra đời của thuyết tiến hóa hiện đại. - Phân biệt được tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. - Giải thích được vì sao quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở. - Nêu được những luận điểm cơ bản trong thuyết tiến hóa bằng đột biến trung tính. - Phát triển được năng lực tư duy lí thuyết ( phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát). II. Phương tiện: - Phiếu học tập: + Bảng so sánh tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ + Bảng nội dung thuyết tiến hóa trung tính + Bộ câu hỏi trắc nghiệm cuối bài - Bảng phụ: + Trả lời bảng so sánh tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ + Trả lới nội dung thuyết tiến hóa trung tính III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Mở bài: Lamac là người đầu tiên đề ra học thuyết tiến hoá. Tuy nhiên,quan điểm của ông về tiến hoá là chưa chính xác.Đến Đacuyn, ông đã đưa ra được những quan điểm đúng đắn về CLTN, biến dị di truyền, nguồn gốc chung của sinh giới….Nhưng ông vẫn chưa giải thích được nguyên nhân phát sinh và cơ chế di truyền các biến dị. Tiếp tục khắc phục những hạn chế của Đacuyn, đưa quan niệm tiến hoá đi đến chỗ đúng đắn và đầy đủ hơn, thuyết tiến hoá hiện đại đã ra đời. 4. Giảng bài mới: Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Thuyết tiến hóa tổng Cho học sinh đọc to SGK, mục hợp: 1 của I. - Thuyết tiến hóa tổng hợp 1. Sự ra đời của thuyết (?) Thuyết tiến hóa tổng hợp hình dựa trên: phân loại học, cổ tiến hóa tổng hợp: thành dựa trên những thành tựu sinh vật học, sinh thái học, di Dựa trên thành tựu của nào? truyền học quần thể… nhiều lĩnh vực sinh học. 3 (?) Những ai là đại diện đầu tiên - Học sinh xem SGK, rút ra người đại diện đầu tiên là: cho thuyết tiến hóa tổng hợp? công lao của Dobsanxki, - Dobsanxki: biến đổi di Trong đó, mỗi người đã đóng góp Mayơ, Sim son. truyền liên quan đến tiến những gì? hóa, chủ yếu là biến dị nhỏ Thuyết tiến hóa tổng hợp đã tiếp tuân theo các qui luật tục được bổ sung nhờ sinh học Menđen phân tử. - Mayơ: đề cập các khái (?) Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện - Tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ. niệm: sinh học về loài, sự được chia thành mấy mức độ? hình thành loài khác khu. - Simson: tiến hóa là sự tích Cho học sinh 3 phút hoàn thành - Học sinh hoàn thành nội lũy dần các gen đột biến bảng so sánh tiến hóa lớn và tiến dung phiếu học tập theo nhóm nhỏ trong quần thể. hóa nhỏ trong phiếu học tập. nhỏ (2 học sinh) 2. Tiến hóa nhỏ và tiến Nhờ di truyền học quần thể và
  2. hóa lớn: sinh học phân tử, tiến hóa nhỏ sáng tỏ rồi thành trung tâm thuyết tiến hóa hiện đại. 1 thời gian, tiến hóa lớn được xem là hệ quả của tiến hóa nhỏ. Nhưng hiện nay, người ta đang làm rõ những nét riêng của nó. Vấn đề Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn Là quá trình biến đổi thành phần kiểu Là quá trình hình thành các đơn vị Nội dung gen của quần thể gốc đưa đến hình trên loài như chi, họ, bộ, lớp, thành loài mới ngành. Qui mô, thời Phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời Qui mô rộng lớn, thời gian địa chất gian gian lịch sử tương đối ngắn rất dài Phương thức Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm Thường nghiên cứu gián tiếp qua nghiên cứu các bằng chứng Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3. Đơn vị tiến hóa cơ sở: a. Quần thể: đơn vị tiến hóa (?) Theo Rixopxki, đơn vị tiến - Học sinh xem SGK, nêu 3 cơ sở hóa cơ sở phải thỏa 3 điều kiện, điều kiện của đơn vị tiến hóa - Đơn vị tiến hóa cơ sở phải đó là gì? cơ sở thỏa 3 điều kiện: + Có tính toàn vẹn trong không gian, thới gian + Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ + Tồn tại thực trong tự nhiên - Quần thể là đơn vị tiến hóa (?) Vì sao chỉ quần thể mới thỏa - Học sinh đọc nội dung cơ sở vì: mãn 3 điều kiện đó? SGK, mục 3, phần I, thảo luận trả lời + Là đơn vị tổ chức tự nhiên (?) Vì sao quần thể là đơn vị tổ - Quần thể là đơn vị tổ chức chức tự nhiên? của loài. + Là đơn vị sinh sản nhỏ nhất (?) Vì sao quần thể là đơn vị - Trong sinh sản hữu tính, 1 sinh sản nhỏ nhất? cá thể không thể là đơn vị sinh sản + Là nơi diễn ra tiến hóa nhỏ (?) Chứng minh quần thể là nơi - Tiến hóa nhỏ là quá trình diễn ra tiến hóa nhỏ? biến đổi tần số alen và thành phần gen của quần thể b. Quá trình tiến hóa: - Bất đầu bằng những biến đổi (?) Quá trình tiến hóa bắt đầu - Tiến hóa bắt đầu khi có biến di truyền trong quần thể bằng hiện tượng gì? đổi di truyền trong quần thể - Dấu hiệu bắt đầu quá trình - Dấu hiệu: sự thay đổi tần số (?) Dấu hiệu nào chứng tỏ bắt tiến hóa: sự thay đổi tần số alen và kiểu gen của quần thể đầu có quá trình tiến hóa? alen và thành phần gen trong theo hướng xác định, qua quần thể nhiều thế hệ II. Thuyết tiến hóa trung (?) Thuyết tiến hóa trung tính - Kimura đề xuất sự tiến hóa tính: do ai đề xuất? Nói đến sự tiếh bằng đột biến trung tính ở cấp - Do Kimura đề xuất dựa trên hóa ở cấp độ nào? phân tử các nghiên cứu về cấp phân tử (?) Vậy đột biến trung tính là - Đột biến trung tính:không
  3. (prôtêin) gì? có lợi cũng không có hại - Đột biến trung tính: đột biến không có lợi cũng không có Cho học sinh đọc SGK, hoàn - Học sinh hoàn thành nhiệm hại (đa số ở cấp phân tử) thành nội dung thuyết tiến hóa vụ dựa trên phiếu học tập và - Nội dung thuyết tiến hóa trung tính trong 3 phút SGK (nhóm 2 học sinh) trung tính: (?) Theo Kimura, nhân tố nào - Quá trình đột biến làm phát đã thúc đẩy sự tiến hóa ở cấp sinh các đột biến trung tính phân tử? - Cơ chế TH: sự củng cố ngẫu (?) Sự tiến hóa theo Kimura, nhiên các đột biến trung tính thực chất có cơ chế là gì? - Học sinh xem đoạn cuối SGK, rút ra những cống hiến (?) Kimura đã đóng góp những của Kimura gì cho tiến hóa? 1.Nhân Quá trình đột biến tố tiến làm phát sinh Như vậy, theo kimura, khi đột hóa những đột biến biến là trung tính thì không có trung tính sự thay thế hoàn toàn 1 alen mà 2. Cơ Sự củng cố ngẫu duy trí thể dị hợp hoặc 1 số cặp chế nhiên các đột biến alen nào đó - Thuyết này đề cập đến tiến tiến trung tính, không (?) Thuyết tiến hóa bằng các đột hóa ở cấp phân tử, chỉ bổ hóa chịu tác dụng của biến trung tính có phủ nhận sung cho thuyết tiến hóa bằng CLTN thuyết tiến hóa bằng con đường CLTN 3.Cống Nêu lên sự tiến hóa CLTN không? hiến cấp phân tử. Giải thích sự đa dạng của các phân tử prôtêin, sự đa dạng cân bằng trong quần thể 5. Củng cố: Câu 1: Để được gọi là 1 đơn vị tiến hóa, phải thỏa mãn điều kiện: A. Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian B. Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ C. Tồn tại thực trong tự nhiên D. Cả A, B, C Câu 2: Tiến hóa lớn là quá trình hình thành: A. Các cá thể thích nghi hơn B. Các cá thể thích nghi nhất C. Các nhóm phân loại trên loài D. Các loài mới Câu 3: Thuyết Kimura đề cập tới các nguyên lí cơ bản của sự tiến hóa ở cấp độ: A. Nguyên tử B. Phân tử C. Cơ thể D. Quần thể Câu 4: Thực chất của quá trình tiến hóa là: A. Quá trình hình thành loài B. Quá trình biến đổi theo hướng phức tạp dần về tổ chức cơ thể, ngày càng hoàn thiện dần C. Quá trình hình thành các đơn vị trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành D. Câu A, C Câu 5: Đơn vị cơ sở của quá trình tiến hóa là: A. Cá thể B. Quần thể C. Quần xã D. Loài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản