Giáo án thể dục lớp 6

Chia sẻ: Hoang Manh Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
111
lượt xem
10
download

Giáo án thể dục lớp 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- MỤC TIÊU - Thực hiện tương đối linh hoạt 4 kiểu tâng cầu. Bước đầu thực hiện được kỹ thuật chuyền cầu bằng đùi - Biết và thực hiện được động tác đá lăng trước, đá lăng trước - sau và đá lăng ngang. - Nắm được luật chơi và thực hiện nghiêm túc 2 trò chơi "Đá cầy đúng ô" và "nhảy ô tiếp sức".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án thể dục lớp 6

 1. So¹n:  D¹y:  TuÇn 19: TiÕt 37 M«n tù chän ­ bËt nh¶y – Ch¹y bÒn I­ Môc tiªu ­ Thùc hiÖn t¬ng ®èi linh ho¹t 4 kiÓu t©ng cÇu. B­ íc ®Çu thùc hiÖn ®îc kü thuËt chuyÒn cÇu b»ng ®ïi ­ BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c ®¸ l¨ng tríc, ®¸  l¨ng tríc ­ sau vµ ®¸ l¨ng ngang. ­ N¾m ®îc luËt ch¬i vµ thùc hiÖn nghiªm tóc 2 trß  ch¬i "§¸ cÇy ®óng «" vµ "nh¶y « tiÕp søc". Qua tËp luyÖn nh»m trang bÞ cho c¸c em mét sè hiÓu  biÕt   kü   n¨ng   cÇn   thiÕt   vµ   rÌn   luyÖn   søc   m¹nh   ch©n,  søc bËt ®Ó chuÈn bÞ kiÓm tra nh¶y cao.  II­ ®Þa ®iÓm ­ ph¬ng tiÖn S©n trêng n¬i réng r∙i tho¸ng m¸t 30­40 qu¶ cÇu. III­  TiÕn tr×nh d¹y­ häc §Þnh  Néi dung Ph¬ng ph¸p ­ tæ chøc lîng I­ PhÇn Më ®Çu 5 ­  7' 1. NhËn líp 2' ­ Líp trëng tËp trung   vµ  ­ æn ®Þnh tæ chøc líp b¸o c¸o sÜ sè ­   Phæ   biÕn   néi   dung  ­ GV phæ biÕn ng¾n gän  yªu cÇu bµi häc ­   Líp   trëng   vµ   GV   ®iÒu  hµnh khëi ®éng 2. Khëi ®éng ­ Ch¹y nhÑ nhµng vßng  1  quanh s©n  200m vßng ­ §i thµnh vßng trßn  tËp   4   ®éng   t¸c   khëi  1
 2. ®éng vêi vßng trßn 2L x  NK ­ Ðp h«ng tríc sau ­  8 ngang 2L x  NK ­ TËp mét sè ®éng t¸c  8 bæ trî ®¸ cÇu II­ PhÇn C¬ b¶n 30­ 35' 1. BËt nh¶y:  GV ph©n tÝch trªn tranh vÏ  C¸c ®éng t¸c bæ trî     a. §¸ l¨ng tr    íc x     x     x      x     x  ChuÈn   bÞ:   §øng   trªn  x   mét   ch©n,   ch©n   kia  x     x     x      x     x th¶ láng,  tay cã thÓ  vÞn têng vai b¹n hoÆc  ∆ c©y, tay kia bu«ng tù  nhiªn. x     x     x      x     x  x   x §éng   t¸c:   Dïng   søc  x     x     x      x  cña ®ïi ®¸ l¨ng m¹nh  x    x    x vÒ tríc lªn cao (cµng  cao cµng tèt).  GV võa lµm mÉu võa h« cho  Sau ®ã th¶ láng ch©n  häc sinh tËp chËm kh«ng  vÒ   vÞ   trÝ   ban   ®Çu.  gi¶i thÝch  d×a mçi ®éng  §éng   t¸c   ®îc   lÆp   ®i  t¸c 2L x 8N lÆp l¹i mét c¸ch nhÞp  nhµng,   Khi   ®¸   ch©n  lªn cao bµn ch©n trô  theo   ®µ   kiªng   gãt  th©n   trªn   v¬n   lªn,  m¾t   nh×n   bµn   ch©n  l¨ng. b.   §éng   t¸c   ®¸   l¨ng   Sau ®ã chia líp lµm 2 nhãm    íc ­ sau tr    vÞn   vµo   têng   tËp   ®¸   ®éng  ChuÈn   bÞ:   Nh  khi   ®¸  t¸c   ®¸   l¨ng,   1   nhãm   vÞn  2
 3. l¨ng tríc vµo vai b¹n §éng   t¸c:   Thùc   hiÖn  N1:  nh trªn nhng khi ch©n                        x       x       x  x       x          x l¨ng   bu«ng   tõ   trªn         cao phÝa tríc   xuèng  GV quan s¸t vµ söa sai thÊp th× dïng søc ®¸  N2:  x     x     x      x  m¹nh   lªn   cao   ë   phÝa  x     x sau. Khi ®¸ ch©n lªn  cao ë phÝa sau kh«ng                 x         x         x  h¹ thÊp träng  t©m mµ  x    x     x kiÕng gãt ch©n. c. §¸ l¨ng ngang ChuÈn  bÞ: Nh  ®¸ l¨ng  TËp sau 5' ®æi nhãm tríc §éng   t¸c:   Dïng   søc  cña ®ïi ®¸ m¹nh ch©n  l¨ng   sang   ngang,   lªn  cao   sau   ®ã   th¶   láng  bu«ng   ch©n   xuèng  (kh«ng   ch¹m   ®Êt   mµ  h¬i co l¹i tríc hoÆc  sau   ch©n   trô).   TiÕp  theo lÊy ®µ tiÕp tôc  ®¸   ch©n   sang     ngang  lªn cao. §éng t¸c lÆp  ®i   lÆp   l¹i   mét   c¸ch  nhÞp   nhµng   th¶   láng  (khi   bu«ng   ch©n  xuèng). * Cñng cè:  §¸ l¨ng tríc Gäi   2   em   häc   sinh   thùc  §¸ l¨ng tríc ­ sau hiÖn  §¸ l¨ng ngang Sau   ®ã   gäi   häc   sinh   nhËn  3
 4. xÐt *   Trß   ch¬i  "Nh¶y   «  tiÕp søc" ChuÈn bÞ kΠv¹ch xuÊt  ph¸t 0,8­1,5m cña mçi  hµng kΠ10 « ch÷ nhËt  mçi   «   cã   c¹nh   0,5m,  c¹nh kia 1­>1,5m. TËp   hîp   häc   sinh  thµnh   nh÷ng   ®éi   h×nh  theo   hµng   däc   sau  v¹ch xuÊt ph¸t. * C¸ch ch¬i: LÇn lît  GV   híng   dÉn   c¸ch   ch¬i,  tõng em cña mçi hµng  luËt ch¬i vµ thÞ ph¹m ®éng  bËt nh¶y b»ng 2 ch©n  t¸c vµo « sè 2 vµ 3. TiÕp  GV lµm träng tµi gi¸m s¸t  tôc nh  vËy cho ®Õn «  häc sinh thi ®Êu cuèi   cïng.   Sau   ®ã  Tæ   nµo   thua   ph¹t   bËt   cãc  quat   1800  råi   nh¶y  10m lÇn lît qua c¸c « vÒ  + Trêng hîp ph¹m quy xuÊt  v¹ch xuÊt ph¸t ®a tay  ph¸t   trcí   lÖnh   hoÆc   tríc  ch¹m   vµo   b¹n   sè   2   ­  khi chËm tay b¹n, ®Ó ch©n  sè 2 bËt   nh  sè 1 vµ  kh«ng ®óng « hoÆc giÈm lªn  cø   lÇn   lît   cho   ®Õn  v¹ch. hÕt ... hµng nµo nh¶y  xong tríc Ýt ph¹m quy  lµ   hµng   ®ã   th¾ng  cuéc. 2. M«n tù chän  a. ¤n kü  thuËt t©ng  Dµn ®éi h×nh réng tÇng cÇu  cÇu c¸ nh©n t¹i chç T©n   cÇu   b»ng   m¸  trong,   m¸   ngoµi   tÇng  cÇu b»ng ®ïi vµ b»ng  4
 5. mu bµn ch©n b. Häc míi: ChuyÒn vµ  ®ì cÇu b»ng ®ïi theo  Cho   2   hµng   ®øng   quay   mÆt  nhãm 2 ngêi  vµo nhau. GV giíi thiÖu kü  ChuÈn   bÞ:   Hai   ngêi  thuËt chuyÒn cÇu ®øng ®èi diÖn nhau 1­ x     x     x      x     x  2m mét ngêi tay thuËn  x   x cÇm cÇu tung nhÑ cÇu        x     x     x      x  lªn   kho¶ng   0,2­0,3m  x    x    x khi   cÇu   r¬i   xuèng       ∆ dïng ®ïi ®ì vµ chuyÓn  x     x     x      x     x  m¹nh vÒ tríc cho ngêi  x   x ®øng   ®èi   diÖn.   B¹n        x     x     x      x  ®èi   diÖn   di   chuyÓn  x    x    x ®Õn   híng     cÇu   r¬i  xuèng dïng ®ïi ®ì l¹i  Sau khi gíi thiÖu xong cho  3­4L hoÆc   chuyÓn   tiÕp   cho  dµn ®éi h×nh ®Ó tËp 2 hµng  3­5L b¹n. Bµi tËp tiÕp tôc  c¸ch nhau 2­3m 3­5L nh  vËy   nÕu   cÇu   r¬i  nhanh   chãng   nhÆt   lªn  ®Ó tiÕp tôc tËp. ­ Tung cÇu lªn ®a ®ïi  ra ®ì GV quan s¸t vµ söa sai ­ Mét ngêi tung cÇu,            VXP  1   ngêi   di   chuyÓn   ®ì  VGH cÇu. Sao ®ã ®æi . .  x  x           x ­   ChuyÒn   cÇu   theo  p nhãm 2 ngêi b»ng ®ïi . . . x  x       x *   Trß   ch¬i   vµ   thÓ  p lùc: "§¸ cÇu ®óng «"  . . . x  x        x ChuÈn  bÞ: Chia s häc  p sinh   trong   líp   thµnh  . . . x  x     x p 2­4 tæ cã sè lîng häc  5
 6. sinh b»ng nhau. KΠ2  v¹ch.   V¹ch   xuÊt   ph¸t  GV giíi thiÖu c¸ch ch¬i,  vµ v¹ch giíi h¹n c¸ch  luËt ch¬i vµ lµm träng t¹i  nhau   5m   trªn   v¹ch  gi¸m s¸t häc sinh thi tÝnh  giíi h¹n kΠ2 « vu«ng  thêi gian ®èi   diÖn   c¸ch   v¹ch  Tæ nµo thua nh¶y lß cß 10m giíi h¹n lµ 2m C¸ch   ch¬i:   Khi   cã  hiÖu lÖnh c¸c em ®Çu  hµng   ch¹y   (n©ng   cao  ®ïi)   lªn   v¹ch   giíi  h¹nnhÆt   cÇu   dïng   ®ïi  chuyÒn  cÇu vµo « quy  5 – 7’ ®Þnh, sau ®ã ch¹y qua  vÒ   ch¹m   vµo   tay   b¹n  sè   2,   b¹n   sè   2   ch¹y  ®Õn   ®¸   cÇu   vµo   «   nh b¹n sè 1 .. Trß ch¬i  cø   nh  vËy   trong   2  phót   ®éi   nµo   cã   cÇu  Gäi 1­2 em thùc hiÖn sau  ®¸   vµo   «   nhiÒu   nhÊt  ®ã gäi häc sinh nhËn xÐt  ®éi ®ã th¾ng. ®¸nh gi¸. * Cñng cè: ­ Em h∙y thùc hiÖn kü  thuËt   tÇng   c©u   b»ng  ®ïi ­ Gi¸o viªn hêng dÉn  ­   ChuyÒn   cÇu   theo  c¸ch ch¬i, lµm träng  nhãm 2 ngêi b»ng ®ïi tµi. 3. Ch¹y bÒn: ­ Trß ch¬i ch¹y vßng  x x x x x  sè 8 + ChuÈn bÞ: chia líp  lµm   2   nhãm   sè   lîng  6
 7. ngêi   b»ng   nhau   ®øng  x x x x x sau v¹ch xuÊt ph¸t + C¸ch ch¬i: Cã lÖnh  xuÊt   ph¸t,   lÇn   lît  tõng   em   ch¹y   theo  vßng   sè   8   vÒ   ®Ých  ch¹m vµo tay b¹n tiÕp  theo…  trß ch¬I cø nh thÕ   ®Õn   ngêi   cuèi  cïng, bªn nµo cã ngêi  vÒ   sau   cïng   vÒ   tríc  lµ bªn ®ã th¾ng. III­ PhÇn kÕt thóc 3­5' x     x     x      x  TËp c¸c ®éng t¸c ®iÒu  x    x     x hoµ th¶ láng, rò khíp  x     x     x      x  ch©n, tay th¶ láng x    x     x ­ Ra BTVN tËp chuyÒn              x     x     x  x     x    x     x cÇu ®óng «              x     x     x  x     x    x    x ∆ 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. §¸   l¨ng   ngang,   ®¸  l¨ng tríc sau   19
 20. So¹n:  D¹y:  TiÕt 38 M«n tù chän ­ bËt nh¶y – Ch¹y bÒn I­ Môc tiªu ­ BËt nh¶y: ¤n 3 ®éng t¸c ®¸ l¨ng, thùc hiÖn c¬  b¶n ®óng ®éng t¸c chÝnh x¸c ­ M«n tù chän: ¤n ®éng t¸c ®¸ cÇu c¸ nh©n (thùc  hiÖn tèt c¶ 4 kiÓu t©ng cÇu) rÌn thÓ lùc häc kü thuËt  di chuyÓn ®ì cÇu Qua tËp luyÖn  rÌn kü n¨ng khÐo lÐo, søc m¹nh ch©n II­ ®Þa ®iÓm ­ ph¬ng tiÖn S©n trêng n¬i réng r∙i tho¸ng m¸t 35­40 qu¶ cÇu. III­  TiÕn tr×nh d¹y­ häc §Þnh  Néi dung Ph¬ng ph¸p ­ tæ chøc lîng I­ PhÇn Më ®Çu 5 ­  7' 1. NhËn líp ­   Líp   trëng   tËp   hîp   ®éi  ­ æn ®Þnh tæ chøc líp h×nh b¸o c¸o sÜ sè ­   Phæ   biÕn   néi   dung  ­   GV   phæ   biÕn   néi   dung,  yªu cÇu bµi häc yªu cÇu bµi ­ Híng dÉn häc sinh khëi  ®éng 2. Khëi ®éng ­   Ch¹y   nhÑ   nhµng   1  1  vßng s©n vßng ­     Võa   ®i   võa   tËp   5  ®éng t¸c khëi ®éng ­   T¹i   chç   xoay   c¸c  2L x  khíp: cæ, cæ  tay, cæ  8NK ch©n, vai, gèi h«ng. 2L x  ­   Ðp   h«ng:   tríc   ­  8NK 20
Đồng bộ tài khoản