intTypePromotion=1

Giáo án về ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

1
353
lượt xem
38
download

Giáo án về ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu : -Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp , nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước . -Rèn luyện cho học sinh tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án về ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

 1. …………..o0o………….. Giáo án Về ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
 2. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : Chöông I – OÂN TAÄP VAØ BOÅ TUÙC VEÀ SOÁ TÖÏ NHIEÂN --- --- Ngaøy soaïn : 06 – 09 - 2006 Tieát 1 §1 . TAÄP HÔÏP – PHAÀN TÖÛ CUÛA TAÄP HÔÏP Haõy laøm quen vôùi taäp hôïp vaø caùc kyù hieäu ∈ , ∉ I.- Muïc tieâu : - Hoïc sinh ñöôïc laøm quen vôùi khaùi nieäm taäp hôïp baèng caùch laáy caùc ví duï veà taäp hôïp , nhaän bieát ñöôïc moät ñoái töôïng cuï theå thuoäc hay khoâng thuoäc moät taäp hôïp cho tröôùc . - Hoïc sinh bieát vieát moät taäp hôïp theo dieãn ñaït baèng lôøi cuûa baøi toaùn , bieát söû duïng caùc kyù hieäu ∈ vaø ∉ - Reøn luyeän cho hoïc sinh tö duy linh hoaït khi duøng nhöõng caùch khaùc nhau ñeå vieát moät taäp hôïp 1./ Kieán thöùc cô baûn : Hieåu ñöôïc theá naøo laø moät taäp hôïp , vieát ñuùng kyù hieäu cuûa moät taäp hôïp baèng caùch lieät keâ caùc phaàn töû vaø baèng caùch chæ ra tích chaát ñaëc tröng cuûa caùc phaàn töû . 2./ Kyõ naêng cô baûn : Bieát vieát ñuùng kyù hieäu cuûa moät taäp hôïp . 3./ Thaùi ñoä : Nhaän thöùc ñöôïc caùc taäp hôïp thöôøng gaëp trong toaùn hoïc vaø trong caû ñôøi soáng . II.- Phöông tieän daïy hoïc : Saùch giaùo khoa , baûng phuï III.- Hoaït ñoäng treân lôùp : 1./ Oån ñònh : Lôùp tröôûng ñieåm danh baùo caùo só soá . 2./ Baøi môùi : Giaùo vieân Hoïc sinh Baøi ghi I ./ Caùc ví duï : - Cho hoïc sinh quan saùt caùc duïng cuï Khaùi nieäm taäp hôïp thöôøng gaëp trong toaùn hoïc hoïc taäp coù treân baøn - GV giôùi thieäu - Hoïc sinh cho moät vaøi ví duï vaø trong ñôøi soáng nhö Trang 1
 3. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : theá naøo laø taäp hôïp veà taäp hôïp - Taäp hôïp caùc hoïc sinh cuûa lôùp 6A - Khaùi nieäm veà taäp hôïp - Hoïc sinh vieát kyù hieäu taäp - Taäp hôïp caùc soá töï nhieân nhoû hôn 4 - Goïi B laø taäp hôïp cuûa caùc chöõ caùi hôïp B - Taäp hôïp caùc chöõ caùi a ,b , c a,b,c - Taäp hôïp caùc duïng cuï hoïc taäp coù treân baøn II ./ Caùch vieát – Caùc kyù hieäu - 5 coù phaûi laø moät phaàn töû cuûa taäp - Hoïc sinh leân baûng vieát 5 khoâng Ngöôøi ta thöôøng ñaët teân caùc taäp hôïp hôïp A khoâng ? thuoäc A baèng chöõ caùi in hoa Goïi A laø taäp hôïp caùc soá töï nhieân nhoû Ngöôøi ta coøn coù theå minh hoïa taäp hôïp - Ñieàn soá hoaëc kyù hieäu thích hôïp hôn 4 baèng moät voøng kheùp kín moãi phaàn töû vaøo oâ vuoâng : A = {0 ; 1 ; 2 ; 3 } ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät daáu chaám 3 A;7 A Hay A = {2 ; 1 ; 0 ; 3 } trong voøng ñoù . Goïi laø bieåu dieãn taäp B = { a ,b , c } a ∈A ; a B hôïp baèng sô ñoà Venn Caùc soá 0,1,2,3 goïi laø phaàn töû cuûa taäp hôïp A A 1 B; ∉B a,b,c laø caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp B •1 Kyù hieäu : 2 ∈ A - Hoïc sinh laøm ? 1 ; ?2 •3 Ñoïc : 2 thuoäc A hay 2 laø phaàn töû cuûa A •2 •0 a∉A - Hoïc sinh laøm caùc baøi taäp 1 ; 2 ; 3 Ñoïc a khoâng thuoäc A hay a khoâng laø SGK trang 6 phaàn töû cuûa A B - Coù theå laøm theâm caùc baøi taäp töø 1 Chuù yù : ñeán 9 ôû saùch Baøi taäp Toaùn 6 trang 3 •a - Caùc phaàn töû cuûa moät taäp hôïp ñöôïc vaø 4 •b vieát trong hai daáu ngoaëc { } , caùch •c Trang 2
 4. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : nhau bôõi daáu “ ; “ hay daáu “ , “ . Veà nhaø laøm tieáp caùc baøi taäp 4 , 5 - Moãi phaàn ñöôïc lieät keâ moät laàn , thöù SGK trang 6 töï lieät keâ tuøy yù . ( Chuù yù xem kyû hình 5 ôû baøi taäp 4 , - Ngoaøi caùch vieát lieät keâ taát caû caùc caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp naøo thì naèm phaàn töû cuûa taäp hôïp ta coù theå vieát baèng trong voøng cuûa taäp hôïp ñoù ) caùch chæ ra tính chaát ñaëc tröng cuûa caùc 4./ Cuûng coá : Cuûng coá töøng phaàn phaàn töû 5./ Daën doø : Ví duï : - Hoïc sinh laøm caùc baøi taäp 4 ; 5 SGK Goïi A laø taäp hôïp caùc soá töï nhieân nhoû trang 6 hôn 4 - Coù theå laøm theâm caùc baøi taäp töø 1 ñeán Ta vieát : A = { x∈N / x < 4 } 9 ôû saùch Baøi taäp Toaùn 6 trang 3 vaø 4 Ñeå vieát moät taäp hôïp , thöôøng coù hai caùch: - Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp . - Chæ ra tính chaát ñaëc tröng cho caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp ñoù . Tieát 2 ♣§ 2 . TAÄP HÔÏP CAÙC SOÁ TÖÏ NHIEÂN Coù gì khaùc nhau giöõa hai taäp hôïp N vaø N* ? I.- Muïc tieâu : - Hoïc sinh bieát ñöôïc taäp hôïp caùc soá töï nhieân , naém ñöôïc caùc qui öôùc veà thöù töï trong taäp hôïp soá töï nhieân , bieát bieåu dieãn moät soá töï nhieân treân tia soá , naém ñöôïc ñieåm bieåu dieãn soá nhoû hôn ôû beân traùi ñieåm bieåu dieãn soá lôùn hôn treân tia soá . Trang 3
 5. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : - Hoïc sinh phaân bieät ñöôïc caùc taäp hôïp N vaø N* , bieát söû duïng caùc kyù hieäu ≤ vaø ≥ , bieát vieát soá töï nhieân lieàn sau , soá töï nhieân lieàn tröôùc cuûa moät soá töï nhieân . - Reøn luyeän cho hoïc sinh tính chính xaùc khi söû duïng caùc kyù hieäu . 1./ Kieán thöùc cô baûn : Hieåu roõ ñöôïc taäp hôïp N vaø N* 2./ Kyõ naêng cô baûn : So saùnh ñöôïc caùc soá töï nhieân , bieát tìm soá töï nhieân lieàn tröôùc , lieàn sau 3./ Thaùi ñoä : Vaän duïng ñöôïc tính keá thöøa caùc kieán thöùc cuûa naêm hoïc tröôùc . II.- Phöông tieän daïy hoïc : Saùch giaùo khoa , baûng phuï III.- Hoaït ñoäng treân lôùp : 1./ Oån ñònh : Lôùp tröôûng baùo caùo só soá 2./ Kieåm tra baøi cuû : Kieåm tra baøi taäp 4 vaø 5 SGK trang 6 (hoïc sinh khaùc cuûng coá vaø söûa sai) Vieát taäp hôïp A caùc soá töï nhieân lôùn hôn 3 nhöng nhoû hôn 10 baèng hai caùch Lieät keâ vaø neâu tính chaát ñaëc tröng cuûa phaàn töû 3./ Baøi môùi : Giaùo vieân Hoïc sinh Baøi ghi - ÔÛ tieåu hoïc ta ñaõ bieát caùc soá 0 ; 1 ; - Haõy ñieàn vaøo oâ vuoâng caùc kyù hieäu ∈ I./ Taäp hôïp N vaø Taäp hôïp N* 2 ...laø caùc soá töï nhieân . vaø ∉ : Taäp hôïp caùc soá 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . . . . . . 3 - Taäp hôïp caùc soá töï nhieân kyù hieäu laø goïi laø taäp hôïp caùc soá töï nhieân. N 12 N; 4 N Kyù hieäu N N = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . . . . . . . } - GV veõ tia vaø bieåu dieån caùc soá 0 ; - Hoïc sinh leân baûng ghi tieáp treân tia 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . laø caùc phaàn töû cuûa N Trang 4
 6. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : 1 ; 2 ; 3 treân tia soá ñoù . chuùng ñöôïc bieåu dieån treân tia soá : soá caùc ñieåm 4 , 5 , 6 . - Caùc ñieåm ñoù laàn löôït ñöôïc goïi laø ñieåm 0 , ñieåm 1 , ñieåm 2 , ñieåm 3 . 0 1 2 3 4 5 - Hoïc sinh ñieàn vaøo oâ vuoâng caùc kyù hieäu ∈ vaø ∉ cho ñuùng : - GV nhaán maïnh : Moãi soá töï nhieân Taäp hôïp caùc soá töï nhieân khaùc 0 ñöôïc kyù hieäu N* ñöôïc bieåu dieãn bôõi moät ñieåm treân N* ; N* = { 1 ; 2 ; 3 ; . . . . . . . . . . } 5 N tia soá . 5 Hoaëc N* = { x ∈ N | x ≠ 0 } - GV giôùi thieäu taäp hôïp N* N* ; 0 - Cuûng coá 0 N II./ Thöù töï trong taäp hôïp soá töï nhieân - GV giôùi thieäu tieáp kyù hieäu ≥ vaø 1.- Vôùi a , b ∈ N thì a ≥ b hay a ≤ b ≤ - Ñieàn kyù hieäu > hoaëc < vaøo oâ 2.- Neáu a < b vaø b < c thì a < c - Cuûng coá : vuoâng cho ñuùng : 3.- Moãi soá töï nhieân coù moät soá lieàn - Vieát taäp hôïp A ={ x ∈ N | 6 ≤ x ≤8 3 9; 15 7 sau duy nhaát. } 4.- Soá 0 laø soá töï nhieân nhoû nhaát . - GV giôùi thieäu soá lieàn tröôùc vaø lieàn - Hoïc sinh cho bieát soá töï nhieân nhoû Khoâng coù soá töï nhieân lôùn nhaát . sau cuûa moät soá töï nhieân . nhaát ? soá töï nhieân lôùn nhaát ? 5.- Taäp hôïp soá töï nhieân coù voâ soá - Cuûng coá Baøi taäp 6 SGK - Hoïc sinh cho bieát soá phaàn töû cuûa taäp phaàn töû . N vaø N* - GV giôùi thieäu hai soá töï nhieân lieân tieáp - Laøm ? 4 ./ Cuûng coá : Cuûng coá töøng phaàn nhö treân 5./ Daën doø : Veà nhaø laøm caùc baøi taäp 7 ; 8 ; 9 ; 10 Trang 5
 7. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : ♣§ 3 . GHI SOÁ TÖÏ NHIEÂN Tieát 3 ÔÛ heä thaäp phaân , giaù trò cuûa moãi chöõ soá trong moät soá Thay ñoåi theo vò trí nhö theá naøo ? I.- Muïc tieâu : - Hoïc sinh hieåu theá naøo laø heä thaäp phaân , phaân bieät soá vaø chöõ soá trong heä thaäp phaân . Hieåu roõ trong heä thaäp phaân , giaù trò cuûa moãi chöõ soá trong moät soá thay ñoåi theo vò trí - Hoïc sinh bieát ñoïc vaø vieát caùc soá La Maõ khoâng quaù 30 . - Hoïc sinh thaáy ñöôïc öu ñieåm cuûa heä thaäp phaân trong vieäc ghi soá vaø tính toaùn . 1./ Kieán thöùc cô baûn : Naém vöõng caùch ghi soá töï nhieân , phaân bieät ñöôïc soá vaø chöõ soá trong heä thaäp phaân 2./ Kyõ naêng cô baûn : Ñoïc vaø vieát ñöôïc caùc soá töï nhieân 3./ Thaùi ñoä : II.- Phöông tieän daïy hoïc : Saùch giaùo khoa , baûng phuï veõ hình maët ñoàng hoà ghi caùc soá baèng chöõ soá La maõ III.- Hoaït ñoäng treân lôùp : 1./ Oån ñònh : Lôùp tröôûng baùo caùo só soá lôùp , Toå tröôûng baùo caùo tình hình laøm baøi taäp veà nhaø cuûa hoïc sinh . 2./ Kieåm tra baøi cuû : - Kieåm tra baøi taäp veà nhaø 7 vaø 8 SGK trang 29 GV cuûng coá Hoïc sinh söûa sai . 3./ Baøi môùi : Trang 6
 8. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : Giaùo vieân Hoïc sinh Baøi ghi I .- Soá vaø chöõ soá : - GV : ngöôøi ta duøng nhöõng chöõ soá naøo ñeå vieát moïi soá töï nhieân - Ñoïc vaøi soá töï nhieân baát kyø chuùng Vôùi 10 chöõ soá 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; - Cuûng coá : goàm nhöõng chöõ soá naøo 8 ; 9 ta coù theå ghi ñöôïc moïi soá töï - Trong soá 3895 coù bao nhieâu chöõ soá nhieân - Giôùi thieäu soá traêm , soá haøng traêm . . . - Phaân bieät soá vaø chöõ soá . Ví duï : 7 laø soá coù 1 chöõ soá 364 laø soá coù 3 chöõ soá Chuù yù : Khi vieát caùc soá töï nhieân coù Chuù yù : - Cuûng coá treân 3 chöõ soá ta khoâng neân duøng daáu - Khi vieát caùc soá coù töø 5 chöõ soá trôû leân - Hoïc sinh laøm baøi taäp 11 SGK chaám ñeå taùch nhoùm 3 chöõ soá maø chæ ngöôøi ta thöôøng taùch thaønh töøng nhoùm 3 vieát rôøi ra maø khoâng duøng daáu gì nhö chöõ soá cho deã ñoïc . 5373 589 Chöõ Chöõ Soá soá Soá soá Caùc Soá traêm haøng chuïc haøng chöõ soá - GV giôùi thieäu heä thaäp phaân vaø nhaán traêm chuïc maïnh trong heä tha6p phaân , giaù trò cuûa - Hoïc sinh vieát soá 444 thaønh toång caùc 3895 38 8 389 9 3,8,9,5 moãi chöõ soá trong moät soá vöøa phuï soá haøng traêm , haøng chuïc , haøng ñôn thuoäc vaøo baûn thaân chöõ soá ñoù , vöøa vò II .- Heä thaäp phaân : phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa noù trong soá - Hoïc sinh vieát nhö treân vôùi caùc soá Caùch ghi soá nhö treân laø caùch ghi soá trong ñaõ cho . heä thaäp phaân . ab vaø abc - Cuûng coá baøi taäp ? Trong heä thaäp phaân cöù 10 ñôn vò ôû moät Trang 7
 9. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : haøng thì laøm thaønh 1 ñôn vò ôû haøng lieàn tröôùc noù. - GV cho hoïc sinh ñoïc 12 chöõ soá La 444 = 400 + 40 + 4 maõ treân maët ñoàng hoà = a.100 + b . 10 + c abc III .- Chuù yù : - GV giôùi thieäu caùc chöõ soá I , V , X vaø hai soá ñaëc bieät IV vaø IX . Ngoaøi caùch ghi soá ôû heä thaäp phaân coøn coù - Hoïc sinh caàn löu yù ôû soá La maõ - Hoïc sinh nhaän xeùt giaù trò cuûa moãi caùch ghi khaùc nhö caùch ghi soá heä La maõ . nhöõng chöõ soá ôû caùc vò trí khaùc nhau soá trong caùch ghi heä La maõ nhö theá Trong heä La maõ ngöôøi ta duøng Chöõ I ,V , nhöng vaãn coù giaù trò nhö nhau . naøo ? X , D , C …. ( giaù trò caùc chöõ soá khoâng ñoåi) I → 1 ; V → 5 ; X → 10 30 chöõ soá La maõ ñaàu tieân : I II III IV V VI VII VIII IX X 123456 7 8 9 10 XI XII XIII XIV XV XVI XVII 11 12 13 14 15 16 17 - Hoïc sinh caàn löu yù ôû soá La maõ nhöõng XVIII XIX XX XXI XXII chöõ soá ôû caùc vò trí khaùc nhau nhöng vaãn XXIII cí giaù trò nhö nhau . 18 19 20 21 22 23 XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII 24 25 26 27 28 XXIX XXX Trang 8
 10. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : 29 30 4./ Cuûng coá : Baøi taäp 12 ; 13 a . 5./ Höôùng daãn daën doø : Baøi taäp veà nhaø 13b ; 14 ; 15 . § 4 . SOÁ PHAÀN TÖÛ CUÛA MOÄT TAÄP HÔÏP - TAÄP HÔÏP CON Tieát 4 ♣ Trang 9
 11. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : Moät taäp hôïp coù theå coù bao nhieâu phaàn töû ? I.- Muïc tieâu : - Hoïc sinh hieåu ñöôïc moät taäp hôïp coù theå coù moät phaàn töû , coù nhieàu phaàn töû , coù theå coù voâ soá phaàn töû , coù theå khoâng coù phaàn töû naøo ; hieåu ñöôïc khaùi nieäm taäp hôïp con vaø khaùi nieäm hai taäp hôïp baèng nhau . - Hoïc sinh bieát tìm soá phaàn töû cuûa moät taäp hôïp , bieát kieåm tra moät taäp hôïp laø taäp hôïp con hoaëc khoâng laø taäp hôïp con cuûa moät taäp hôïp cho tröôùc , bieát vieát moät vaøi taäp hôïp con cuûa moät taäp hôïp cho tröôùc , bieát söû duïng ñuùng caùc kyù hieäu ⊂ vaø ¬. - Reøn luyeän cho Hoïc sinh tính chính xaùc khi söû duïng caùc kyù hieäu ∈ vaø ⊂ . 1./ Kyõ naêng cô baûn : Söû duïng thaønh thaïo caùc kyù hieäu ∈ vaø ∉ ; ⊂ vaø 2./ Kieán thöùc cô baûn : Soá phaàn töû cuûa moät taäp hôïp , taäp hôïp con 3./ Thaùi ñoä : Nhaän bieát söï lieân heä cuûa phaàn töû vôùi taäp hôïp vaø cuûa taäp hôïp vôùi taäp hôïp chính xaùc . II.- Phöông tieän daïy hoïc : Saùch giaùo khoa III.- Hoaït ñoäng treân lôùp : 1./ Oån ñònh : Lôùp tröôûng baùo caùo só soá lôùp , Toå tröôûng baùo caùo tình hình laøm baøi taäp veà nhaø cuûa hoïc sinh . 2./ Kieåm tra baøi cuû : - Laøm baøi taäp 14 SGK trang 10 Vieát giaù trò cuûa soá abcd trong heä thaäp phaân . - Laøm baøi taäp 15 SGK trang 10 3./ Baøi môùi : Giaùo vieân Hoïc sinh Baøi ghi Trang 10
 12. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : - Trong caùc ví duï treân hoïc sinh xaùc I.- Soá phaàn töû cuûa moät taäp hôïp : - Trong taäp hôïp A soá 5 goïi laø gì cuûa A ñònh soá phaàn töû cuûa moãi taäp hôïp Cho caùc taäp hôïp - Hoïc sinh coù keát luaän gì veà soá phaàn töû A={5} coù 1 phaàn töû cuûa moät taäp hôïp ? - Cuûng coá : hoïc sinh laøm baøi taäp B={x,y} coù 2 phaàn töû ?1 C = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 . . . } coù voâ soá phaàn töû Trang 11
 13. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : - Taäp hôïp khoâng coù phaàn töû naøo goïi - Cho M ={x ∈ N | x + 5 = 2 } - Hoïc sinh laøm baøi taäp ?2 laø taäp hôïp roãng kyù hieäu ∅ (Khoâng coù soá töï nhieân x naøo maø x Ví duï : M = { x ∈ N | x + 5 = 2 } - GV giôùi thieäu kyù hieäu taäp hôïp roãng (laø + 5 = 2) M= ∅ ∅) - Hoïc sinh nhaéc laïi soá phaàn töû cuûa Moät taäp hôïp coù theå coù moät phaàn töû , coù nhieàu phaàn töû , coù voâ soá phaàn töû , moät taäp hôïp . cuõng coù theå khoâng coù phaàn töû naøo . - Hoïc sinh traû lôøi : Moïi phaàn töû cuûa taäp hôïp A ñeàu thuoäc taäp hôïp B II .- Taäp hôïp con : - Cuûng coá baøi taäp 17 - Hoïc sinh coù nhaän xeùt gì veà caùc phaàn töû Ví duï : cuûa hai taäp hôïp ? Cho hai taäp hôïp : A = {a , b } - GV cuûng coá nhaän xeùt ñeå giôùi thieäu taäp B = { a , b , c ,d } hôïp con . Ta thaáy moïi phaàn töû cuûa A ñeàu thuoäc B , ta noùi : taäp hôïp A laø taäp hôïp con - Cuûng coá : Cho taäp hôïp cuûa taäp hôïp B - Hoïc sinh nhaéc laïi quan heä cuûa M = {a , b , c } kyù hieäu : A ⊂ B hay B ⊃ A phaàn töû vaø taäp hôïp , taäp hôïp vaø taäp a) Vieát caùc taäp hôïp con cuûa M maø coù hôïp trong vieäc duøng kyù hieäu ⊂ vaø Ñoïc laø : A laø taäp hôïp con cuûa B hay moät phaàn töû , hai phaàn töû . A ñöôïc chöùa trong B hay ∈. b) Duøng kyù hieäu ⊂ ñeå theå hieän quan heä B chöùa A giöõa caùc taäp hôïp con ñoù vôùi M . Neáu moïi phaàn töû cuûa taäp hôïp A ñeàu - Cuûng coá : Hoïc sinh laøm baøi taäp Chuù yù : {a} ⊂ M thuoäc taäp hôïp B thì taäp hôïp A goïi laø ?3 taäp hôïp con cuûa taäp hôïp B . - Hoïc sinh laøm tieáp baøi taäp 16 / 13 •c B •a •b •d A Trang 12
 14. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : 4./ Cuûng coá : Cuûng coá töøng phaàn nhö treân 5 ./ Daën doø : Veà nhaø laøm caùc baøi taäp 18 ; 19 ; 20 SGK trang 13 Ngaøy soaïn : 15 – 09 - 2006 Tieát 5 LUYEÄN TAÄP I.- Muïc tieâu : - Hoïc sinh naém vöõng kieán thöùc veà taäp hôïp , phaân bieät ñöôïc caùc taäp hôïp N vaø N* , taäp hôïp con - Reøn luyeän kyû naêng vieát moät taäp hôïp theo dieãn ñaït baèng lôøi cuûa baøi toaùn baèng hai caùch lieät keâ caùc phaàn töû vaø chæ ra tính chaát ñaëc tröng cuûa caùc phaàn töû , bieát söû duïng thaønh thaïo caùc kyù hieäu ∈ vaø ∉ ; ⊂ vaø ⊄ ,xaùc ñònh chính xaùc soá phaàn töû cuûa moät taäp hôïp . 1./ Kyõ naêng cô baûn : Söû duïng thaønh thaïo caùc kyù hieäu ∈ vaø ∉ ; ⊂ vaø ⊄ 2./ Kieán thöùc cô baûn : Taäp hôïp , soá phaàn töû cuûa moät taäp hôïp , taäp hôïp N vaø N* , taäp hôïp con 3./ Thaùi ñoä : Laøm baøi caån thaän , chính xaùc . II.- Phöông tieän daïy hoïc : Saùch giaùo khoa III.- Hoaït ñoäng treân lôùp : 1./ OÅn ñònh : Lôùp tröôûng baùo caùo só soá , Toå tröôûng baùo caùo tình hình laøm baøi taäp veà nhaø cuûa Hoïc sinh trong toå . - Laøm baøi taäp 19 SGK trang 13 2./ Kieåm tra baøi cuû : - Laøm baøi taäp 20 SGK trang 13 3./ Luyeän taäp Giaùo vieân Hoïc sinh Baøi ghi Trang 13
 15. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : LUYEÄN TAÄP - Trong tröôøng hôïp caùc phaàn töû cuûa - Hoïc sinh chaát vaán caùch giaûi cuûa - Baøi taäp 21 / 14 moät taäp hôïp khoâng vieát lieät keâ heát baïn mình Taäp hôïp A = {8 ; 9 ; 10 ; . . . . ; 20 } ( bieåu thò bôûi daáu “. . . “ ) caùc phaàn Coù 20 – 8 + 1 = 13 phaàn töû töû cuûa taäp hôïp ñöôïc vieát coù qui luaät . - Baøi taäp 22 / 14 - GV cuûng coá vaø cho bieát coâng thöùc a) Taäp hôïp C caùc soá chaún nhoû hôn 10 giaûi baøi taäp naøy ñeå tìm soá phaàn töû - Hoïc sinh leân baûng giaûi C={0;2;4;6;8} cuûa taäp hôïp laø b) Taäp hôïp L caùc soá leû lôùn hôn 10 (b – a + 1) nhöng nhoû hôn 20 L = { 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 } Trang 14
 16. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : c) Taäp hôïp A ba soá chaún lieân tieáp , soá nhoû nhaát laø 18 A = { 18 ; 20 ; 22 } Taäp hôïp B boán soá leû lieân tieáp ,trong ñoù - Hoïc sinh leân baûng giaûi soá lôùn nhaát laø 31 - Hoïc sinh hoaït ñoäng theo nhoùm vaø cho bieát coâng thöùc toång quaùt B = { 25 ; 27 ; 29 ; 31 } - Baøi taäp 23 / 14 - Hoïc sinh xem kyõ phaàn Toång quaùt Taäp hôïp D coù trong baøi taäp 23 (99 – 21) : 2 + 1 = 40 phaàn töû Taäp hôïp E coù - Hoïc sinh leân baûng giaûi (96 – 32 ) : 2 + 1 = 33 phaàn töû - Baøi taäp 24 / 14 A laø taäp hôïp caùc soá töï nhieân nhoû hôn 10 B laø taäp hôïp caùc soá chaún N* Quan heä giöõa caùc taäp hôïp treân vôùi N laø - Vieát caùc taäp hôïp A , B , N* döôùi A ⊂ N ; B ⊂ N ; N* ⊂ N daïng lieät keâ (ñeå caùc hoïc sinh yeáu deå - Hoïc sinh leân baûng giaûi - Baøi taäp 25 / 14 hieåu) A = { In-do-neâ-xi-a , Mi-an-ma , Thaùi Lan , Vieät Nam } B = { Xin-ga-po , Bru-naây , Cam-pu- chia } . 4./ Cuûng coá : trong töøng baøi taäp treân Trang 15
 17. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : 5./ Daën doø : Veà nhaø luyeän taäp theâm ôû saùch baøi taäp vaø xem tröôùc baøi Pheùp Coäng vaø Pheùp Nhaân ♣ § 5 . PHEÙP COÄNG VAØ PHEÙP NHAÂN Tieát 6 Pheùp coäng vaø pheùp nhaân caùc soá töï nhieân Coù tính chaát gì gioáng nhau ? I.- Muïc tieâu : - Hoïc sinh naém vöõng tính chaát giao hoaùn vaø keát hôïp cuûa pheùp coäng , pheùp nhaân caùc soá töï nhieân; tính chaát phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng ; bieát phaùt bieåu vaø vieát daïng toång quaùt cuûa caùc tính chaát ñoù . - Hoïc sinh bieát vaän duïng caùc tính chaát treân vaøo caùc baøi taäp tính nhaåm , tính nhanh . - Hoïc sinh bieát vaän duïng hôïp lyù caùc tính chaát cuûa pheùp coäng vaø pheùp nhaân vaøo giaûi toaùn . 1./ Kieán thöùc cô baûn : Naém vöõng caùc tính chaát cuûa pheùp coäng vaø pheùp nhaân . 2./ Kyõ naêng cô baûn : Vaän duïng moät caùch hôïp lyù caùc tính chaát ñoù ñeå giaûi toaùn nhanh choùng 3./ Thaùi ñoä : Bieát nhaän xeùt ñeà baøi vaän duïng ñuùng , chính xaùc caùc tính chaát . II.- Phöông tieän daïy hoïc : Saùch giaùo khoa , baûng phuï III.- Hoaït ñoäng treân lôùp : 1./ OÅn ñònh : - Lôùp tröôûng baùo caùo só soá 2./ Kieåm tra baøi cuû : - Theá naøo laø taäp hôïp con cuûa moät taäp hôïp ? - Cho taäp hôïp A caùc soá töï nhieân lôùn hôn 0 nhöng khoâng vöôït quaù 5 vaø taäp hôïp B caùc soá thuoäc N* nhoû hôn 4 Haõy vieát taäp hôïp A , B vaø cho bieát quan heä giöõa hai taäp hôïp aáy . Trang 16
 18. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : 3./ Baøi môùi : Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoïc sinh Baøi ghi I.- Toång vaø tích hai soá töï - Duøng baûng - Tính chu vi moät saân hình chöõ - Chu vi hình chöõ nhaät laø : (32 + con nhaät coù chieàu daøi baèng 32m vaø 25) . 2 nhieân chieàu roäng baèng 25m . - Cuûng coá : ( Xem SGK trang 15) - Hoïc sinh laøm baøi taäp ?1 vaø ?2 - Qua baøi taäp treân giôùi thieäu Chuù yù : pheùp coäng vaø pheùp nhaân - Tìm soá töï nhieân x bieát 5 . (x + Neáu A . B = 0 thì A = 0 hay 6) = 7 B=0 - Pheùp coäng soá töï nhieân coù - Cuûng coá : Hoïc sinh laø baøi II.-Tính chaát cuûa pheùp coäng vaø pheùp taäp ?3 nhöõng tính chaát gì ? nhaân soá töï nhieân - Phaùt bieåu tính chaát ñoù ? a) 46 + 17 + 54 = (46 + 54) + Tí h h á tính Phaân phoái cuûa pheùp nhaân vôùi pheùp coäng 17 Nhaân vôùi soá 1 Coäng vôùi soá 0 = 100 + 17 Giao hoaùn Keát hôïp - Hoïc sinh - Pheùp nhaân soá töï nhieân coù = 117 laøm baøi taäp nhöõng tính chaát gì ? Pheùp taïi lôùp - Phaùt bieåu tính chaát ñoù ? b) 4 . 37 . 25 = (4 . 25) . 37 = 100 . 37 = 3700 - Tính chaát naøo lieân quan ñeán Trang 17
 19. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : caû hai pheùp tính coäng vaø nhaân ? (a + b) + c = a + (b + Phaùt bieåu tính chaát ñoù ? a+0=0+a=a a+b=b+a c) 87 . 36 + 87 . 64 = 87 . (36 Coäng + 64) ) a . (b + c) = a . b + a . c = 87 . 100 4./ Cuûng coá : = 8700 Baøi taäp 26 ; 27 (a . b) . c = a . (b . c) 5./ Daën doø : a.1=1.a=a Veà nhaø laøm caùc baøi taäp 28 ; a.b=b.a 29 ; 30 Nhaân Tieát 7 LUYEÄN TAÄP 1 I.- Muïc tieâu : 1./ Kieán thöùc cô baûn : Naém vöõng caùc tính chaát cuûa pheùp coäng vaø pheùp nhaân . 2./ Kyõ naêng cô baûn : Vaän duïng moät caùch hôïp lyù caùc tính chaát ñoù ñeå giaûi toaùn nhanh choùng 3./ Thaùi ñoä : Bieát nhaän xeùt ñeà baøi vaän duïng ñuùng , chính xaùc caùc tính chaát . Trang 18
 20. Tröôøng THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV : II.- Phöông tieän daïy hoïc : Saùch giaùo khoa III.- Hoaït ñoäng treân lôùp : 1./ Oån ñònh : Lôùp tröôûng baùo caùo só soá lôùp , toå tröôûng baùo caùo tình hình laøm baøi taäp veà nhaø cuûa hoïc sinh . 2./ Kieåm tra baøi cuû : Kieåm tra baøi taäp 30 : Tìm soá töï nhieân x , bieát : a) (x – 34) . 15 = 0 b) 18 . (x – 16) = 18 3./ Baøi môùi : Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoïc sinh Baøi ghi + Baøi taäp 31 /17 : Tính nhanh - Hoaït ñoäng - Nhaän xeùt ñeà baøi cho nhöõng soá - Aùp duïng tính chaát giao hoaùn vaø a) 135 + 360 + 65 + 40 haïng coäng ñöôïc soá troøn → aùp theo nhoùm keát hôïp cuûa pheùp coäng = (135 + 65) + (360 + duïng tính chaát gì cuûa pheùp coäng 40) ? = 200 + 400 = 600 b) 463 + 318 + 137 + 22 - Hoïc sinh thöïc hieän baøi giaûi treân = (463 + 137) + (318 + - Trong toång baûng con 22) = 600 + 340 = - Nhaän xeùt toång cuûa daõy n soá 940 haïng töï nhieân lieân tieáp khaùc ta c) 20 + 21 + 22 + . . . + 29 cuõng duøng tính chaát giao hoaùn + 30 vaø keát hôïp ñeå thöïc hieän nhö baøi = (20 + 30) + . . . +(24 + 26) naøy + 25 = 50 + 50 + 50 + 50 +50 + Trang 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản