Giao dịch nội bộ

Chia sẻ: Le Huuchinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
69
lượt xem
6
download

Giao dịch nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải thích sự cần thiết phải có các bút toán hợp nhất hoặc điều chỉnh khi có các giao dịch nôi bộ về bán hàng hoặc chuyển dịch TS dài hạn. Lập các bút toán liên quan đến lãi/lổ chưa thực hiện đến việc bán hàng trong niên độ hiện hành. Lập các bút toán liên quan đến lãi/lổ chưa thực hiện đến việc bán hàng trong niên độ trước .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao dịch nội bộ

 1. b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt C¸C GIAO DÞCH NéI Bé 1
 2. Mục tiêu •Giải thích sự cần thiết phải có các bút toán hợp nhất  hoặc điều chỉnh khi có các giao dịch nôi bộ về bán hàng  hoặc chuyển dịch TS dài hạn. •Lập các bút toán liên quan đến lãi/lổ chưa thực hiện đến  việc bán hàng trong niên độ hiện hành.  •Lập các bút toán liên quan đến lãi/lổ chưa thực hiện đến  việc bán hàng trong niên độ trước . 2
 3. Mục tiêu ( t.t. ) •Giải thích sự khác biệt của 2 PP kê khai thường xuyên  và kiểm kê định kỳ ảnh hưởng đến bút toán hợp nhất  của việc bán hàng nội bộ •Giải thích Upstream sales / downstream sales •Lập các bút toán liên quan đến lãi/lổ chưa thực hiện  phát sinh từ việc chuyển dịch nội bộ các tài sản dài hạn  khấu hao ( nhà cửa) ,hoặc tài sản dài hạn không khấu  hao (đất).   3
 4. KHÁI NIỆM • Giao dịch nội bộ: không phổ biến • Hoà nhập theo chiều thẳng đứng:  Khai thác quặng mỏ       sản xuất sắt thép     • Hoà nhập theo chiều nằm ngang:  trao đổi quần áo       mua bán h.h nói chung  • Chuyển dịch TS khác ngoài hàng tồn kho:   Tổ chức lại hoạt động      đất 4
 5. NGUYÊN TẮC CHUNG  • Loại trừ 100% /  không phụ thuộc tỷ lệ sở hưũ  của Cty mẹ • Bút toán loại trừ được lập cho báo cáo tài chính  hợp nhất • Sổ sách kế toán của riêng Cty mẹ và Cty con thì  không điều chỉnh 5
 6. NGUYÊN TẮC CHUNG t.t • Loại trừ phần số dư các tài khoản phải thu và các  khoản phải trả trong cùng tập đoàn trên bảng  cân đối kế toán hợp nhất . • Loại trừ phần doanh thu bán hàng nội bộ và các  khoản thu nhập khác phát sinh từ các hoạt động  giao dịch trong nội bộ tập đoàn trên báo cáo kết  quả kinh doanh hợp nhất. • Loại trừ các khoản thu nhập và chi phí phát sinh  từ các giao dịch (cung cấp dịch vụ, cho vay…)  6
 7. Các giao dịch nội bộ Cty mẹ Bán tài sản Bán tài sản downstream upstream Cty con 7
 8. C¸C GIAO DÞCH NéI Bé 1. Cung cấp hàng hóa 2. Cung cấp dịch vụ 3. cổ tức 4. Các khoảnPhải thu, phải trả 5. Vay và các khoản nợ phụ thuộc 6. Lợi nhuận 7. Các nghiệp vụ nội bộ dài hạn 8
 9. Cung cấp hàng hóa 1. Bán hàng hoá trong niên độ(lợi nhuận chưa thực  hiện nằm trong SD HTK cuối kỳ) 2. Tính toán lợi nhuận chưa thực hiện nằm trong  SD HTK 3. Bán hàng hoá trong niên độ trước(lợi nhuận  chưa thực hiện nằm trong SD HTK đầu kỳ) 4. Hợp nhất theo PP kê khai thường xuyên 9
 10. Cung cấp hàng hóa 5. Ví dụ : bán hàng Downstream 6. Ví dụ : bán hàng upstream 10
 11. 1.Bán hàng hoá trong niên độ(lợi nhuận chưa thực hiện  nằm trong SD HTK cuối kỳ) • VD 1:Trong niên độ ,Cty con mua 1 lượng  HTK từ nhà cung cấp độc lập trả bằng  TM=200.000đ. HTK này sau đó được  bánchịu cho Cty mẹ giá trị 250.000đ.Cuối  niên độ Cty mẹ còn giữ lượng hàng này và  vẫn nợ Cty con.giả sử các đv áp dụng PP  KK định kỳ. (COGS=open.Inv+purch­clos.Inv) 11
 12. Nhận xét • Cty mẹ • Cty mẹ N Mua hàng 250.000    C phải trả              250.000 N tồn kho     250.000     C mua hàng      250.000 • Cty con N Mua hàng 200.000 • Cty con    C tiền mặt             200.000 N phải thu     250.000     C doanh thu      250.000 • Bên ngoài 12
 13. Bút toán điều chỉnh 1: giảm doanh thu N doanh thu                                   250.000     C giá vốn hàng bán                                       250.000 Bút toán điều chỉnh 2: giảm phải thu­phải trả N phải trả                                   250.000     C phải thu                                                    250.000 Bút toán điều chỉnh 3: giảm lợi nhuận chưa thực hiện N giá vốn hàng bán                         50.000     C tồn kho                                                     50.000 13
 14. Khi loại trừ doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán n ội bộ: • Nếu vào thời điểm lập báo cáo, hàng hóa  đã bán hết ra ngoài tập đoàn, thì loại bỏ  doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán  nội bộ khi lập báo cáo kết quả kinh doanh.  Trong trường hợp này lợi nhuận thu được  từ việc bán hàng là thực sự và chắc chắn. 14
 15. •VÍ DỤ 2:    tiếp theo ví dụ 1 trong niên độ Cty mẹ đã bán  toàn bộ hàng tồn kho cho bên ngoài với giá  300.000 bằng TM (giả sử nghiệp vụ bán nội bộ  cũng được thanh toán bẳng tiền mặt)                                                                                      15
 16. Nhận xét • Cty con • Cty Mẹ N mua hàng 200.000 N mua hàng 250.000   C TM                  200.000   C TM                  250.000 N TM            250.000 N TM            300.000   C doanh thu          250.000   C doanh thu          300.000 Bút toán điều chỉnh : giảm doanh thu nội bộ N doanh thu                                   250.000     C giá vốn hàng bán                                       250.000 16
 17. 2.Tính lợi nhuận chưa thực hiện nằm trong SD HTK 2. • Theo ví dụ trên lợi nhuận chưa thực hiện nằm trong SD HTK, được tính như sau: lợi nhuận chưa thực hiện = Giá chuyển giao – giá gốc                                                                           =  250.000  ­  200.000                                       =   50.000 Trong đó: Giá chuyển giao     = giá gốc x (1 + tăng giá ) Tăng giá          =          Giá chuyển giao  _ 1                                         giá gốc                               =           250.000    _  1      =25%                                            200.000   Như vậy  lợi nhuận chưa thực hiện = Giá chuyển giao _ Giá chuyển giao                                                                                     (1+tăng giá)                                                     = 250.000­(250.000+1.25)                                                       =50.000 17
 18. 3.Bán hàng hoá trong niên độ trước(lợi nhuận chưa thực  hiện nằm trong SD HTK đầu kỳ) • Ví dụ 3:  Giả sử việc mua bán hàng nội bộ 250.000 xảy ra ở  năm trước . Như vậy , lợi nhuận chưa thực hiện  50.000 trong HTK cuối kỳ của năm trước trở thành  lợi nhuận chưa thực hiện 50.000 nằm trong SD  HTK đầu kỳ Bút toán điều chỉnh : lợi nhuận chưa thực hiệnHTK đầu kỳ N  lãi lũy kế đầu kỳ                         50.000     C  GVHB ­ tồn kho  đầu kỳ                                  50.000 18
 19. Ý nghĩa 1. Đảm bảo rằng giá trị hợp nhất của HTK đầu kỳ  bằng giá trị hợp nhất của HTK cuối kỳ  2. LN chưa thực hiện được loại ra khỏi LN lũy kế  đầu kỳ 3. Giảm GVHB, sẽ làm tăng LN hợp nhất năm  nay (nếu bán hết trong kỳ) 4. Nếu LN chưa thực hiện trong kỳ(chưa bán  HTK), cần thiết loại trừ LN chưa thực hiện của  cả HTK ĐK và HTK CK 19
 20. 4. Hợp nhất theo PP kê khai thường xuyên • sử dụng lại các ví dụ trên , bút toán hợp nhất  như sau: Bút toán điều chỉnh 1: giảm doanh thu nội bộ N doanh thu                                   250.000     C giá vốn hàng bán                                       250.000 Bút toán điều chỉnh 2: giảm LN chưa thực hiện trong HTK CK N giá vốn hàng bán                       50.000     C Tồn kho                                                    50.000 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản