Giáo trình cơ bản môn Dự toán xây dựng _Phần 1

Chia sẻ: Nguyễn Hải An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

4
3.167
lượt xem
1.612
download

Giáo trình cơ bản môn Dự toán xây dựng _Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo học tập môn Dự toán xây dựng cơ bản. Tài liệu hướng dẫn cách lập dự toán xây dưng cơ bản. Giáo trình được biên soạn bởi Giảng viên ThS.KS Lương Văn Văn Cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cơ bản môn Dự toán xây dựng _Phần 1

 1. ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN LAÄP DÖÏ TOÙAN XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN GIAÛNG VIEÂN THs.KS LÖÔNG VAÊN VAÊN CAÛNH TP. HOÀ CHÍ MINH ,THAÙNG 11, NAÊM 2007 bai 01- trang 1
 2. bai 01- trang 2
 3. 1. a. b. c. d. e. f. 2. a. b. c. d. 3. a. b. 4. a. b. 04 : o H . o . o . o . . bai 01- trang 3
 4. 70*70/4*3,14*5*1=19232,5 mm3 Thành (100*3,14+70*3,14)*150/2*4*1= 160140 mm3 bai 01- trang 4
 5. : DN1 0.2*0.3*4*35 bai 01- trang 5
 6. bai 01- trang 6
 7. bai 01- trang 7
 8. bai 01- trang 8
 9. bai 01- trang 9
 10. bai 01- trang 10
 11. bai 01- trang 11
 12. bai 01- trang 12
 13. bai 01- trang 13
 14. bai 01- trang 14
 15. bai 01- trang 15
 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. L 14. 15. 16. 17. 18. th P bai 01- trang 16
 17. T bai 01- trang 17
 18. ép bai 01- trang 18
 19. s#n, mái 3D-SG bích Công tác làm mái Công tác trát Công tác láng c bai 01- trang 19
 20. C - - - bai 01- trang 20
Đồng bộ tài khoản