Giáo trình cơ bản môn dự toán xây dựng

Chia sẻ: Tran Xuan Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

2
683
lượt xem
394
download

Giáo trình cơ bản môn dự toán xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành xây dựng - Giáo trình cơ bản môn dự toán xây dựng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cơ bản môn dự toán xây dựng

 1. ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN LAÄP DÖÏ TOÙAN XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN GIAÛNG VIEÂN THs.KS LÖÔNG VAÊN VAÊN CAÛNH TP. HOÀ CHÍ MINH ,THAÙNG 11, NAÊM 2007 bai 01- trang 1
 2. bai 01- trang 2
 3. 1. a. b. c. d. e. f. 2. a. b. c. d. 3. a. b. 4. a. b. 04 : oH . o . o . o . . bai 01- trang 3
 4. 70*70/4*3,14*5*1=19232,5 mm3 Thành (100*3,14+70*3,14)*150/2*4*1= 160140 mm3 bai 01- trang 4
 5. : DN1 0.2*0.3*4*35 bai 01- trang 5
 6. bai 01- trang 6
 7. bai 01- trang 7
 8. bai 01- trang 8
 9. bai 01- trang 9
 10. bai 01- trang 10
 11. bai 01- trang 11
 12. bai 01- trang 12
 13. bai 01- trang 13
 14. bai 01- trang 14
 15. bai 01- trang 15
 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. L 14. 15. 16. 17. 18. th P bai 01- trang 16
 17. T bai 01- trang 17
 18. ép bai 01- trang 18
 19. s#n, mái 3D-SG bích Công tác làm mái Công tác trát Công tác láng c bai 01- trang 19
 20. C - - - bai 01- trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản