intTypePromotion=1

Giáo trình cơ khí đại cương - Phần 1

Chia sẻ: Mai Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1
1.182
lượt xem
402
download

Giáo trình cơ khí đại cương - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành cơ khí - Giáo trình cơ khí đại cương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cơ khí đại cương - Phần 1

  1. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Môn học: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm khá Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại Địa chỉ: P306 Nhà C1 – ĐHBK Hà Nội Nhà Hà ĐT: 04.869 2204, Fax: 04.868 4543 T: Email: bmhan@mail.hut.edu.vn 1 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 Nội dung môn học: 1. Các khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí khá khí CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm 2. Vật liệu dùng trong ngành cơ khí ngà khí khá 3. Luyện kim 4. Các phương pháp chế tạo phôi phá 5. Các phương pháp Gia công cắt gọt Cá phá 6. Xử lý và bảo vệ bề mặt và 2 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 1
  2. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Quá trình sản xuất: Quá trì Tài nguyên QuÆng, nhiªn liÖu, trî dung ThÐp, gang, Kim loại Chế tạo vật liệu Phi kim CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm ®ång, nh«m khá Chế tạo phôi Đúc, cán, rèn, dập, hàn, ... PhÕ phÈm Tiện, phay, bào, khoan, ... Gia công cắt gọt PhÕ phÈm Nhiệt luyện, hoá nhiệt Xử lý và bảo vệ luyện, sơn, mạ, phủ, ... PhÕ phÈm Sản phẩm 3 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 Ch−¬ng I: C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n trong s¶n xuÊt c¬ khÝ ¬ng kh¸ niÖ I. Kh¸i niÖm vÒ s¶n phÈm, chi tiÕt m¸y, bé phËn m¸y, c¬ cÊu m¸y, ph«i Kh¸ niÖ phÈ phË c¬ ph« 1. S¶n phÈm là một danh từ quy ước chỉ vật phẩm được tạo ra ở giai đoạn đượ phÈ chế tạo cuối cùng của một cơ sở sản xuất 2. Chi tiÕt m¸y là đơn vị nhỏ nhất và hoàn chỉnh của máy, đặc trưng của nó hoà CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm là không thể tách ra được và đạt mọi yêu cầu kỹ thuật đượ khá - Nhóm chi tiết máy có công dụng chung 2 nhãm chi tiÕt m¸y: - Nhóm chi tiết máy có công dụng riêng 3. Bé phËn m¸y là một phần của máy, gồm hai hay nhiều chi tiết máy được đượ phË liên kết với nhau theo những nguyên lý máy nhất định 4. C¬ cÊu m¸y là một phần của máy hoặc bộ phận máy có nhiệm vụ nhất C¬ định trong máy 5. Ph«i là một danh từ quy ước chỉ vật phẩm được tạo ra của một quá đượ quá Ph« trình sản xuất này chuyển sang một quá trình sản xuất khác trì quá trì khá sang 4 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 2
  3. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 II. Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ Qu¸ tr× kÕ, qu¸ tr× xuÊt, tr× nghÖ 1. Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ Qu¸ tr× là quá trình con người sử dụng thành tựu khoa học (thông qua sự tích luỹ và bằng sự sáng tạo của mình) tạo ra sản phẩm thể hiện trên các bản vẽ kỹ thuật và bản thuyết minh tính toán CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm 2. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Qu¸ tr× khá là quá trình con người (thông quá các công cụ sản xuất) tác động lên tài quá trì ườ quá nguyên thiên nhiên hoặc bán thành phẩm để biến đổi chúng thành thà chú thà những vật phẩm có ích cho xã hội Quy tr×nh c«ng nghÖ tr× nghÖ là một phần của quy trình sản xuất, làm thay đổi trạng thái của đối tượng trì thá ượ sản xuất theo một thứ tự nhất định và bằng một công nghệ nhất định 5 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 III. C¸c thµnh phÇn cña quy tr×nh c«ng nghÖ: thµ phÇ tr× nghÖ 1. Nguyªn c«ng là một phần của quá trình công nghệ do một nhóm công 1. Nguyª quá trì nhó nhân thực hiện liên tục tại một chỗ làm việc để gia công một hay nhiều nhóm chi tiết cùng được gia công một lần nhó đượ CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm 2. B−íc là một phần của nguyên công để làm thay đổi trạng thái, hình dáng thá íc của chi tiết máy bằng một hay một tập hợp dụng cụ với chế độ làm khá việc không đổi của dụng cụ IV. C¸c d¹ng s¶n xuÊt: xuÊt: 1. S¶n xuÊt ®¬n chiÕc là dạng sản xuất chế tạo một hoặc một số ít sản ®¬n phẩm, chu kỳ lặp lại rất ít và không theo một khoảng thời gian nhất định nào 2. S¶n xuÊt hµng lo¹t là dạng sản xuất trong đó việc chế tạo sản phẩm lo¹ theo từng loạt hay từng lô được lặp lại thường đượ ườ xuyên sau một khoảng thời gian nhất định 3. S¶n xuÊt hµng khèi là dạng sản xuất trong đó sản phẩm được chế tạo đượ khè với một số lượng rất lớn và liên tục trong một ượ khoảng thời gian dài 6 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 3
  4. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 V. kh¸i niÖm vÒ chÊt l−îng bÒ mÆt cña s¶n phÈm kh¸ niÖ îng phÈ 1. §é nh½n bÒ mÆt (®é nhÊp nh« bÒ mÆt): nh½ nh« 1.1. C¸c kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghÜa. kh¸ niÖ nghÜ - BÒ mÆt h×nh häc lµ bÒ mÆt ®−îc x¸c ®Þnh bëi kÝch th−íc trªn b¶n vÏ îc íc trª kh«ng cã nhÊp nh« sai lÖch vÒ h×nh d¸ng kh« nh« CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm - BÒ mÆt thùc lµ bÒ mÆt giíi h¹n cña vËt thÓ, ng¨n c¸ch nã víi m«i tr−êng thù gií thÓ ng¨ khá xung quanh - BÒ mÆt ®o ®−îc lµ bÒ mÆt nhËn ®−îc khi ®o vÒ bÒ mÆt thùc b»ng c¸c îc nhË îc thù dông cô ®o ChiÒu dµi chuÈn L lµ chiÒu dµi phÇn bÒ mÆt ®−îc chän ®Ó ®¸nh gi¸ ®é chuÈ phÇ îc chä ®¸nh gi¸ ChiÒu nhÊp nh« bÒ mÆt nh« 7 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 - §é nh½n bÒ mÆt lµ tËp hîp nh÷ng mÊp m« cã b−íc t−¬ng ®èi nhá trªn bÒ mÆt nh½ nh÷ íc ¬ng nhá trª thùc, ®−îc xÐt trong ph¹m vi chiÒu dµi chuÈn L thù îc ph¹ chuÈ - ChiÒu dµi ®o lµ chiÒu dµi tèi thiÓu cña phÇn bÒ mÆt cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh thiÓ phÇ mét c¸ch tin cËy nhÊp nh« bÒ mÆt. Nã bao gåm mét sè chiÒu dµi chuÈn nh« chuÈ - §−êng trung b×nh cña Profin ®o ®−îc sao cho tæng b×nh ph−¬ng kho¶ng îc ¬ng kho¶ CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm c¸ch tõ c¸c ®iÓm cña Profin ®Õn ®−êng ®ã (y1, y2, ...yn) lµ nhá nhÊt trong giíi ...yn) lµ nhá gií h¹n chiÒu dµi chuÈn chuÈ khá F1 + F3 + …Fn-1 = F2 + F4+…Fn Fn- F4+… Sai lÖch trung b×nh sè häc Ra lµ trÞ sè trung b×nh c¸c kho¶ng c¸ch tõ kho¶ Sai nh÷ng ®iÓm cña Pr«fin ®o ®−îc ®Õn ®−êng trung b×nh cña nã, trong giíi h¹n nh÷ Pr« îc nã, gií chiÒu dµi chuÈn chuÈ 1L Ra = ∫ o y dx L 1n Ra = ∑ y i L i =1 8 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 4
  5. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 ChiÒu cao mÊp m« trung b×nh Rz lµ trÞ sè trung b×nh cña nh÷ng kho¶ng nh÷ kho¶ c¸ch tõ 5 ®Ønh cao nhÊt ®Õn 5 ®¸y thÊp nhÊt cña Profin ®o ®−îc, trong giíi h¹n ®¸y îc, gií chiÒu dµi chuÈn chuÈ (h1 + h3 + ... + h9 ) − (h2 + h4 + ... + h10 ) Rz = 5 CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm Trong ®ã h1, h3 +…h9 vµ h4, h4,…..h10 lµ kho¶ng c¸ch tõ c¸c ®Ønh cao +… vµ h4,… lµ kho¶ Trong khá nhÊt vµ c¸c ®¸y thÊp nhÊt cña Pr«fin ®Õn mét ®−êng bÊt kú song song víi ®−êng ®¸y Pr« trung b×nh 1.2. ph©n cÊp vµ ký hiÖu ®é nh½n bÒ mÆt ph© hiÖ nh½ §é nh½n bÒ mÆt ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 1 trong 2 chØ tiªu sau: nh½ îc chØ tiª sau: - Sai lÖch trung b×nh sè häc Ra lÖ b× sè - ChiÒu cao mÊp m« trung b×nh Rz m« b× Tiªu chuÈn Nhµ n−íc TCVN 2511- 78 quy ®Þnh 14 cÊp ®é nh½n bÒ mÆt Tiª chuÈ Nhµ íc 2511- nh½ mÆ §èi víi cÊp 6 ÷ 12, chñ yÕu dïng th«ng sè Ra, ví chñ dï th« sè §èi víi cÊp 13,14 vµ 1÷ 5 chñ yÕu dïng th«ng sè Rz. ví vµ chñ dï th« sè Ký hiệu: R z 20 2,5 9 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 2. TÝnh chÊt cã lý líp bÒ mÆt CÊu tróc cña líp bÒ mÆt kim lo¹i sau khi gia c«ng c¬ bao gåm c¸c líp sau: tró lo¹ sau: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm khá 1: Líp thø nhÊt lµ mét mµng khÝ hÊp thô trªn bÒ mÆt: 2 -3 Ao thø trª 1: 2: Líp thø hai lµ líp ¤xy ho¸: 40 - 80Ao thø ho¸ 40 3: Líp thø 3 lµ líp kim lo¹i bÞ biÕn d¹ng: 50.000Ao, thø lo¹ ng: 10 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 5
  6. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 VI. Kh¸i niÖm vÒ ®é chÝnh x¸c gia c«ng c¬ khÝ Kh¸ niÖ 1. Kh¸i niÖm vÒ tÝnh l¾p lÉn vµ dung sai Kh¸ niÖ TÝnh l¾p lÉn cña mét chi tiÕt hay bé phËn m¸y lµ kh¶ n¨ng thay thÕ cho phË kh¶ nhau kh«ng cÇn lùa chän vµ söa ch÷a mµ vÉn b¶o ®¶m ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn « ä ÷ îc kiÖ kh ch ch kü thuËt vµ kinh tÕ hîp lý Ë thu CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm Sai ph¹m trong ph¹m vi cho phÐp ®Ó b¶o ®¶m tÝnh l¾p lÉn gäi lµ dung sai (δ) ph¹ ph¹ khá δ = Dmax - Dmin hoÆc cã thÓ viÕt hoÆ thÓ δ (IT) = ES (es) + EI (ei) (es) (ei) IT: dung sai IT: ES, es: sai lÖch trªn es: trª EI, ei: sai lÖch d−íi ei: íi ES, EI: dïng cho lç es, ei: dïng cho trôc es, ei: 11 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 - KÝch th−íc danh nghÜa lµ kÝch th−íc c¬ b¶n, ®−îc x¸c ®Þnh theo chøc n¨ng íc nghÜ íc îc chø cña chi tiÕt vµ dïng lµm c¨n cø ®Ó tÝnh ®é sai lÖch --> KÝch th−íc danh nghÜa sö dông trong c¸c kÕt cÊu ph¶i ®−îc chän t−¬ng øng víi --> KÝch íc nghÜ ph¶ îc chä ¬ng kÝch th−íc trong TCVN 192 - 66 “KÝch th−íc −u tiªn” íc íc tiª --> Chän kÝch th−íc danh nghÜa theo tiªu chuÈn cho phÐp gi¶m sè l−îng, chñng lo¹i --> Chä íc nghÜ tiª chuÈ gi¶ îng, chñ lo¹ CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm c¸c dông cô ®o l−êng vµ c¾t gät, t¹o ®iÒu kiÖn ph©n lo¹i c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vµ t¹ kiÖ ph© lo¹ qu¸ tr× nghÖ ®¬n gi¶n ho¸ s¶n xuÊt ®¬n gi¶ ho¸ khá - Dung sai cã trÞ sè phô thuéc vµo kÝch th−íc danh nghÜa vµ ®−îc ký hiÖu thué íc nghÜ îc hiÖ b»ng c¸c ch÷ sè - cÊp chÝnh x¸c ch÷ Tiªu chuÈn ViÖt Nam ®−îc quy ®Þnh 19 cÊp chÝnh x¸c theo thø tù ®é chÝnh x¸c gi¶m Tiª chuÈ ViÖ îc thø gi¶ dÇn: 01, 0, 1, 2...17 >> MiÒn dung sai theo TCVN vµ ISO ®−îc ký hiÖu bëi mét ch÷ (ký hiÖu vµ îc hiÖ ch÷ hiÖ >> sai lÖch c¬ b¶n) vµ mét sè (ký hiÖu dung sai): µ Ö dung sai): v hi VÝ dô: H7, H11, D6... (®ãi víi lç), (® g6, f5, e6... (®èi víi trôc) (® trôc) >> Trªn c¸c tµi liÖu kü thuËt, mçi kÝch th−íc cÇn quy ®Þnh dung sai theo >> Trª liÖ thuË íc TCVN vµ ISO ®−îc ký hiÖu nh− sau: 18H7, 40g6, 40H11... vµ îc hiÖ sau: 18H7, 12 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 6
  7. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm khá MiÒn dung sai cña hÖ trôc vµ lç 13 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 - L¾p ghÐp ®−îc t¹o thµnh do sù nèi ghÐp gi÷a hai chi tiÕt îc t¹ thµ gi÷ --> TÝnh chÊt cña l¾p ghÐp ®−îc ®Æc tr−ng bëi hiÖu c¸c kÝch th−íc cña hai chi tiÕt --> îc hiÖ íc tr−íc khi l¾p, nghÜa lµ bëi trÞ sè cña ®é hë hoÆc ®é doi cã trong mèi ghÐp íc nghÜ hoÆ - Trôc lµ tªn gäi ®−îc dïng ®Ó ký hiÖu c¸c bÒ mÆt trô ngoµi cña chi tiÕt îc hiÖ ngoµ - Lç lµ tªn gäi ®−îc dïng ®Ó ký hiÖu c¸c bÒ mÆt trô trong cña chi tiÕt îc hiÖ CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm ->> Trôc c¬ b¶n lµ trôc mµ sai lÖch trªn cña nã b»ng kh«ng. trª kh« ng. khá ->> Lç c¬ b¶n lµ lç mµ sai lÖch d−íi cña nã b»ng kh«ng íi kh« ->> KÝch th−íc danh nghÜa cña mèi ghÐp lµ kÝch th−íc danh nghÜa chung cho lç vµ trôc. íc nghÜ íc nghÜ trôc. ->> Dung sai l¾p ghÐp lµ tæng dung sai cña lç vµ trôc - §é hë lµ hiÖu gi÷a c¸c kÝch th−íc cña lç vµ trôc nÕu kÝch th−íc cña lç lín hiÖ gi÷ íc íc h¬n kÝch th−íc cña trôc. L¾p ghÐp nµy ®−îc gäi lµ l¾p ghÐp láng íc trôc. L¾ îc - §é d«i lµ hiÖu gi÷a c¸c kÝch th−íc cña trôc vµ lç tr−íc khi l¾p, nÕu kÝch hiÖ gi÷ íc íc th−íc cña trôc lín h¬n kÝch th−íc cña lç. L¾p ghÐp nµy ®−îc gäi lµ ghÐp chÆt íc íc L¾ îc chÆ 14 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 7
  8. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 2. Kh¸i niÖm vÒ ®é chÝnh x¸c gia c«ng Kh¸ niÖ - §é chÝnh x¸c gia c«ng lµ møc ®é ®¹t ®−îc khi gia c«ng c¸c chi tiÕt thùc so ®¹t îc thù víi ®é chÝnh x¸c thiÕt kÕ ®Ò ra. ra. - Sai lÖch gia c«ng cµng lín tøc lµ ®é chÝnh x¸c gia c«ng cµng kÐm CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm Trong thùc tÕ ®é chÝnh x¸c gia c«ng ®−îc biÓu thÞ b»ng: thù îc biÓ ng: - sai lÖch vÒ kÝch th−íc ->> biÓu thÞ b»ng dung sai íc biÓ khá - sai lÖch h×nh d¸ng ->> biÓu thÞ b»ng: biÓ ng: + Sai lÖch h×nh d¸ng h×nh häc nh− ®é ph¼ng, ®é c«n, ®é «van ph¼ + Sai lÖch vÒ vÞ trÝ t−¬ng quan gi÷a c¸c yÕu tè h×nh häc cña chi tiÕt ¬ng gi÷ Sai (®é song song hai ®−êng t©m, ®é th¼ng gãc gi÷a mÆt ®Çu vµ t©m, v.v..) th¼ gi÷ + §é chÝnh x¸c cña h×nh d¸ng h×nh häc tÕ vi (®é nh½n bÒ mÆt) (®é nh½ 15 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 3. C¸c ph−¬ng ph¸p ®o vµ dông cô ®o ¬ng ph¸ vµ 3.1. C¸c ph−¬ng ph¸p ®o ¬ng ph¸ 3.1.1. §o trùc tiÕp: víi ph−¬ng ph¸p ®o nµy, gi¸ trÞ cña ®¹i l−îng ®o ®−îc x¸c trù tiÕp: ¬ng ph¸ gi¸ ®¹i îng îc ®Þnh trùc tiÕp theo chØ sè trªn dông cô ®o hoÆc theo ®é sai lÖch kÝch th−íc cña trù chØ trª hoÆ íc vËt ®o so víi kÝch th−íc mÉu íc CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm §o trùc tiÕp tuyÖt ®èi: §o trùc tiÕp kÝch th−íc cÇn ®o vµ gi¸ trÞ cña kÝch trù tuyÖ trù íc vµ gi¸ khá th−íc nhËn ®−îc trùc tiÕp trªn v¹ch chØ thÞ cña dông cô ®o íc nhË îc trù trª chØ §o trùc tiÕp so s¸nh: §o trùc tiÕp kÝch th−íc cÇn ®o, nh−ng khi ®o chØ x¸c trù nh: trù íc chØ ®Þnh trÞ sè sai lÖch cña kÝch th−íc so víi mÉu; gi¸ trÞ cña kÝch th−íc sÏ tÝnh c ¸ c í gi í b»ng phÐp céng ®¹i sè kÝch th−íc mÉu víi gi¸ trÞ sai lÖch ®ã ®¹i íc gi¸ 3.1.2. §o gi¸ tiÕp: §Æc ®iÓm cña ®o gi¸n tiÕp lµ gi¸ trÞ cña ®¹i l−îng ®o ®−îc gi¸ tiÕp: gi¸ ®¹i îng îc x¸c ®Þnh gi¸n tiÕp qua kÕt qu¶ ®o trùc tiÕp c¸c ®¹i l−îng cã liªn quan ®Õn ®¹i gi¸ qu¶ trù ®¹i îng liª ®¹i l−îng ®o îng 3.1.3. §o ph©n tÝch (tõng phÇn): B»ng ph−¬ng ph¸p nµy, c¸c th«ng sè cña ph© phÇ ¬ng ph¸ th« chi tiÕt ®−îc ®o riªng rÏ, kh«ng phô thuéc vµo nhau îc riª kh« thué 16 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 8
  9. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 3.2. C¸c dông cô ®o CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm §o kÝch th−íc lç íc khá a) Th−íc cÆp, chÝnh x¸c 0,05mm íc b) Panme ®o trong, cx 0,01mm trong, c) §ång hå ®o lç, cx 0,01mm 17 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm Calip giíi h¹n gií khá a) Calip trôc hai ®Çu b) Calip mét phÝa c) Calip ph¼ng hai ®Çu ph¼ 18 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 9
  10. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 4. Tiªu chuÈn ho¸ trong ngµnh C¬ khÝ: Tù ®äc s¸ch gi¸o khoa Tiª chuÈ ho¸ ngµ khÝ: gi¸ CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Các kh ái niệm khá 19 / 19 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2