intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập các thuộc tính cho ảnh với định dạng Bitmap p4

Chia sẻ: Fdsf Gfjy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

42
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có thể tạo ra âm thanh phát liên tục, độc lập trên thanh thước Timeline hoặc bạn có thể đồng bộ hoá ảnh chuyển động vào track âm thanh. Bạn có thể gắn âm thanh vào cho các nút để tạo cho chúng tương tác hơn. Bạn có thể sử dụng âm thanh trong các thư viện chia sẻ (Shared Library) để liên kết âm thanh từ một thư viện đến nhiều đoạn phim. Ngoài ra bạn có thể dùng âm thanh trong các đối tượng Sound. Trong Flash có 2 loại âm thanh : Event sound và Stream...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập các thuộc tính cho ảnh với định dạng Bitmap p4

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 THEÂM AÂM THANH VAØO CHO ÑOAÏN PHIM TOÅNG QUAN VEÀ CAÙCH THEÂM AÂM THANH VAØO CHO ÑOAÏN PHIM Flash ñöa ra nhieàu caùch ñeå duøng aâm thanh. Baïn coù theå taïo ra aâm thanh phaùt lieân tuïc, ñoäc laäp treân thanh thöôùc Timeline hoaëc baïn coù theå ñoàng boä hoaù aûnh chuyeån ñoäng vaøo track aâm thanh. Baïn coù theå gaén aâm thanh vaøo cho caùc nuùt ñeå taïo cho chuùng töông taùc hôn. Baïn coù theå söû duïng aâm thanh trong caùc thö vieän chia seû (Shared Library) ñeå lieân keát aâm thanh töø moät thö vieän ñeán nhieàu ñoaïn phim. Ngoaøi ra baïn coù theå duøng aâm thanh trong caùc ñoái töôïng Sound. Trong Flash coù 2 loaïi aâm thanh : Event sound vaø Stream sound. Moät Event sound phaûi taûi xuoáng hoaøn toaøn tröôùc khi noù baét ñaàu phaùt vaø noù tieáp tuïc phaùt cho ñeán khi döøng laïi hoaøn toaøn. Trong khi ñoù Stream sound baét ñaàu phaùt ngay khi noù coù ñuû döõ lieäu trong moät soá frame ñaàu tieân ñöôïc naïp veà. Stream sound laø nhöõng aâm thanh bò ñoàng boä hoaù vaøo thanh thöôùc Timeline ñeå phaùt laïi treân Web site. Baïn coù theå tuøy choïn ñoä neùn ñeå ñieàu khieån chaát löôïng vaø kích thöôùc cuûa aâm thanh khi ñoaïn phim ñöôïc xuaát. Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå choïn caùc tuøy choïn cho töøng aâm thanh trong hoäp thoaïi Sound Properties hoaëc xaùc ñònh caùc cheá ñoä thieát laäp cho taát caû aâm thanh cho ñoaïn phim taïi hoäp thoaïi Publish Settings. Neáu baïn bieát tieáng Anh coù theå xem taïi muïc Help > Lessons > Sound ñeå coù theâm thoâng tin veà caùch söû duïng aâm thanh trong Flash. NHAÄP AÂM THANH VAØO Baïn duøng trình ñôn File > Import ñeå ñöa aâm thanh WAV (chæ trong Windows), AIFF (chæ trong Macintosh) hoaëc MP3 (cho caû hai heä thoáng) vaøo trong Flash ngay khi baïn choïn baát kyø loaïi file naøo. Neáu baïn duøng QuickTime 4 hoaëc phieân baûn môùi hôn ñöôïc caøi ñaët vaøo trong heä thoáng cuûa baïn, baïn coù theå nhaäp nhöõng ñònh daïng file aâm thanh nhö sau : Sound Designer II (chæ daønh cho Macintosh) ♦ Sound Only QuickTime Movies (cho caû Windows vaø Macintosh) ♦ Sun AU (cho caû Windows vaø Macintosh) ♦ System 7 Sounds (chæ daønh cho Macintosh) ♦ WAV (cho Windows hay Macintosh) ♦ Flash seõ löu aâm thanh laïi trong thö vieän cuøng vôùi aûnh Bitmap vaø caùc Symbol. Cuõng nhö vôùi caùc Symbol Graphic, baïn chæ caàn moät baûn sao cuûa file aâm thanh ñeå söû duïng aâm thanh trong nhieàu ñoaïn phim. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 285 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 Ñeå söû duïng aâm thanh trong thö vieän chia seû, baïn gaùn file aâm thanh vaøo trong moät chuoãi ñònh danh trong hoäp thoaïi Symbol Linkage Properties. Chuoãi ñònh danh naøy coù theå ñöôïc duøng ñeå truy caäp moät ñoái töôïng trong ActionScript. AÂm thanh coù theå duøng tuøy thuoäc vaøo soá löôïng khoaûng troáng treân ñóa vaø RAM. Tuy nhieân, döõ lieäu aâm thanh MP3 ñöôïc neùn laïi vaø coù kích thöôùc nhoû hôn döõ lieäu aâm thanh WAV hay AIFF. Noùi chung, khi baïn duøng file WAV hay AIFF, caùch toát nhaát laø baïn neân duøng aâm thanh mono 16-bit 22 kHz (aâm thanh stereo coù kích thöôùc lôùn gaáp 2 laàn aâm thanh mono) nhöng Flash coù theå nhaäp vaøo caû aâm thanh 8- bit hay 16-bit vôùi cuøng tæ leä laáy maãu nhö 11 kHz, 22 kHz hay 44 kHz. Flash coù theå chuyeån ñoåi aâm thanh thaáp hôn khi xuaát file. Neáu baïn muoán theâm nhöõng hieäu öùng aâm thanh vaøo trong Flash, caùch toát nhaát laø baïn duøng aâm thanh 16-bit. Neáu boä nhôù RAM cuûa baïn bò giôùi haïn, baïn chæ duøng aâm thanh cho ñoaïn Movie Clip ngaén thoâi hoaëc duøng aâm thanh 8-bit thay vì duøng aâm thanh 16-bit. Nhaäp vaøo aâm thanh: Choïn treân trình ñôn File > Import ñeå nhaäp vaøo aâm thanh. 1 2 Trong hoäp thoaïi Import, xaùc ñònh ñòa chæ file aâm thanh caàn môû. File aâm thanh luùc naøy seõ ñöôïc ñaët vaøo trong thö vieän cuûa ñoaïn phim hieän haønh. Chuù yù : Baïn coù theå keùo file aâm thanh trong Common Library vaøo trong thö vieän cuûa ñoaïn phim hieän haønh. THEÂM AÂM THANH VAØO TRONG ÑOAÏN PHIM Ñeå theâm aâm thanh vaøo trong ñoaïn phim, baïn gaùn aâm thanh ñoù vaøo trong moät Layer vaø sau ñoù thieát laäp caùc tuøy choïn trong baûng Sound. Baïn neân ñeå moãi aâm thanh vaøo töøng Layer rieâng bieät. Theâm aâm thanh vaøo trong ñoaïn phim: 1. Nhaäp vaøo ñoaïn aâm thanh neáu noù chöa ñöôïc nhaäp. 2. Choïn treân trình ñôn Insert > Layer ñeå taïo moät Layer cho aâm thanh. 3. Baïn haõy choïn Layer cho aâm thanh môùi, keùo muïc aâm thanh coù trong thö vieän vaøo trong vuøng Stage. AÂm thanh ñöôïc theâm vaøo trong Layer hieän haønh. Baïn coù theå ñaët nhieàu aâm thanh vaøo trong moät Layer hoaëc nhieàu Layer coù nhieàu ñoái töôïng khaùc. Tuy nhieân baïn neân ñaët töøng ñoaïn aâm thanh vaøo trong moät Layer rieâng bieät. Moãi Layer coù moät cheá ñoä dieãn hoaït gioáng nhö moät keânh aâm thanh ñoäc laäp. Caùc aâm thanh trong taát caû caùc Layer seõ ñöôïc keát hôïp laïi khi baïn phaùt ñoaïn phim trôû laïi. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 286 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 4. Choïn treân trình ñôn Window > Panels > Sound. 5. Trong baûng Sound, choïn moät file aâm thanh coù trong trình ñôn doïc Sound. 6. Choïn moät tuøy choïn hieäu öùng töø trong trình ñôn doïc Effects: None : khoâng aùp ñaët hieäu öùng cho file aâm thanh. Choïn tuøy choïn naøy ñeå loaïi boû ♦ hieäu öùng ñöôïc aùp ñaët tröôùc ñoù. Left Channel/Right Channel : Chæ phaùt aâm thanh trong keânh traùi hay keânh phaûi. ♦ Fade Left to Right, Fade Right to Left : ♦ Chuyeån ñoåi aâm thanh töø keânh naøy sang keânh khaùc. Fade In : Taêng daàn bieân ñoä aâm thanh theo thôøi ♦ gian. Fade Out : Laøm giaûm daàn bieân ñoä aâm thanh ♦ theo thôøi gian. Custom : Cho pheùp baïn taïo caùc ñieåm aâm thanh In vaø Out söû duïng Edit Envelope. ♦ 7. Choïn moät tuøy choïn ñoàng boä hoaù trong trình ñôn Sync: Event : Laøm ñoàng boä hoaù aâm thanh vaøo moät ♦ söï kieän (Event). Moät aâm thanh event (Event sound) phaùt ñi khi keyframe baét ñaàu ñöôïc hieån thò vaø phaùt hoaøn toaøn ñoäc laäp treân thanh thöôùc Timeline cho duø ñoaïn phim ngöøng phaùt. Event sound ñöôïc troän laãn vôùi nhau khi baïn phaùt (play) ñoaïn phim xuaát. Moät ví duï veà Event sound laø aâm thanh seõ phaùt khi ngöôøi duøng nhaáp chuoät vaøo moät nuùt Button. Start : Gioáng nhö Event, ngoaïi tröø neáu aâm thanh ñang phaùt, moät Instance môùi cuûa ♦ aâm thanh ñöôïc khôûi ñoäng. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 287 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 Stop : Taét aâm thanh ñöôïc xaùc ñònh. ♦ Stream : Laøm ñoàng boä hoaù aâm thanh phaùt treân Web site. Flash seõ laøm cho vuøng ♦ chuyeån ñoäng coù cuøng toác ñoä vôùi Stream sounds. Flash khoâng theå veõ neân caùc frame chuyeån ñoäng ñuû nhanh, noù seõ boû qua caùc frame ñoù. Khoâng gioáng nhö Event sound, Stream sound döøng laïi neáu ñoaïn chuyeån ñoäng ngöøng phaùt. Ngoaøi ra moät Stream sound coù theå khoâng bao giôø phaùt laâu hôn chieàu daøi cuûa caùc frame noù chieám. Stream sound ñöôïc troän vôùi nhau khi baïn phaùt ñoaïn phim xuaát. Moät ví duï veà Stream sound laø tieáng cuûa moät kyù töï trong moät ñoaïn chuyeån ñoäng phaùt taïi nhieàu frame. Chuù yù : Neáu baïn duøng aâm thanh MP3 ñeå laøm Stream sound, baïn phaûi neùn laïi aâm thanh ñeå xuaát. 8. Nhaäp vaøo giaù trò cho muïc Loop ñeå xaùc ñònh soá laàn aâm thanh laëp laïi. Chuù yù : Vieäc laëp laïi caùc Stream sound trong ñoaïn phim khoâng caàn thieát. Neáu moät Stream sound ñöôïc thieát laäp ñeå laëp laïi, caùc frame ñöôïc theâm vaøo ñoaïn phim vaø kích thöôùc file seõ taêng leân theo soá laàn aâm thanh ñöôïc laëp laïi. THEÂM AÂM THANH VAØO CHO CAÙC NUÙT Baïn coù theå keát hôïp aâm thanh vôùi caùc traïng thaùi khaùc nhau cuûa moät Symbol Button. Vì aâm thanh ñöôïc löu laïi thaønh Symbol, chuùng laøm vieäc cho taát caû caùc Instance cuûa Symbol. Theâm aâm thanh vaøo cho nuùt: 1. Choïn nuùt trong thö vieän . 2. Choïn leänh Edit trong trình ñôn Library Options. 3. Trong thanh thöôùc Timeline, theâm vaøo moät Layer cho aâm thanh. 4. Trong Layer aâm thanh, taïo moät keyframe troáng hoaëc keyframe bình thöôøng töông öùng vôùi traïng thaùi nuùt baïn muoán theâm aâm thanh. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 288 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 Ví duï: Khi baïn nhaáp chuoät vaøo nuùt aâm thanh seõ phaùt leân, taïo moät keyframe trong frame coù nhaõn teân laø Down. 5. Nhaáp chuoät taïi keyframe baïn vöøa taïo. 6. Choïn treân trình ñôn Window > Panels > Sound. 7. Trong baûng Sound, choïn moät file aâm thanh töø trong trình ñôn doïc Sound. 8. Choïn Event trong trình ñôn doïc Synchronization. Keyframe aâm thanh vöøa taïo xuaát hieän trong Layer hieäu chænh Ñeå keát hôïp moät aâm thanh khaùc vôùi moãi keyframe cuûa nuùt, baïn coù theå taïo ra moät keyframe troáng vaø theâm vaøo file aâm thanh khaùc cho moãi keyframe. Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå duøng nhöõng file aâm thanh gioáng nhau vaø öùng duïng moät hieäu öùng aâm thanh khaùc cho moãi keyframe nuùt ñoù. SÖÛ DUÏNG AÂM THANH VÔÙI CAÙC SHARED LIBRARY HOAËC ÑOÁI TÖÔÏNG SOUND Baïn coù theå kieân keát moät aâm thanh töø moät thö vieän cho nhieàu ñoaïn phim Flash movie baèng caùch gaùn caùc thuoäc tính lieân keát cho aâm thanh ñoù vaø aâm thanh trong thö vieän shared library. Baïn coù theå duøng ñoái töôïng Sound trong ActionScript ñeå theâm aâm thanh cho ñoaïn phim. Baïn coù theå ñieàu khieån aâm thanh nhö hieäu chænh aâm löôïng hay söï caân baèng aâm thanh beân traùi vaø beân phaûi trong khi phaùt aâm thanh. Ñeå duøng moät aâm thanh trong Shared Library hoaëc moät Action Sound, baïn gaùn moät chuoãi ñònh danh cho aâm thnh trong hoäp thoaïi Symbol Linkage. Gaùn moät chuoãi ñònh danh cho moät aâm thanh: 1. Choïn aâm thanh trong cöûa soå thö vieän Library. 2. Sau ñoù baïn coù theå choïn moät trong hai thao taùc sau: Choïn leänh Linkage trong trình ñôn Library Options. ♦ Nhaáp phaûi chuoät (trong Windows) hoaëc nhaáp Control (trong Macintosh) taïi teân aâm ♦ thanh trong cöûa soå Library vaø choïn leänh Linkage trong trình ñôn Context. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 289 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  6. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 3. Trong muïc Linkage taïi hoäp thoaïi Symbol Linkage Properties, choïn muïc Export this symbol. 4. Nhaäp vaøo moät chuoãi ñònh danh trong hoäp kyù töï vaø sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. DUØNG CAÙC ÑIEÀU KHIEÅN SOUND-EDITING Xaùc ñònh ñieåm khôûi ñaàu cuûa aâm thanh hoaëc ñieàu khieån aâm vöïc cuûa aâm thanh khi noù phaùt, baïn duøng caùc ñieàu khieån Sound-editing trong baûng Sound. Flash coù theå thay ñoåi aâm thanh baét ñaàu vaø döøng laïi. Ñieàu naøy raát coù ích cho vieäc taïo ra caùc file aâm thanh coù kích thöôùc nhoû hôn baèng caùch loaïi boû caùc ñoaïn khoâng coù ích. Hieäu chænh moät file aâm thanh: 1. Theâm vaøo aâm thanh cho moät frame hoaëc choïn moät frame ñaõ coù chöùa aâm thanh. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Panels > Sound vaø nhaáp chuoät vaøo nuùt Edit. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 290 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  7. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 3. Sau ñoù baïn thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau ñaây: Thay ñoåi ñieåm baét ñaàu vaø ñieåm keát thuùc cuûa aâm thanh baèng caùch keùo caùc ñieàu ♦ khieån Time In vaø Time Out trong baûng Sound. Thay ñoåi hình bao aâm thanh (Sound Envelope), keùo caùc handle hình bao ñeå thay ♦ ñoåi möùc ñoä taïi nhöõng ñieåm aâm thanh khaùc nhau. Caùc ñöôøng hình bao hieån thò aâm vöïc cuûa aâm thanh khi noù phaùt. Ñeå taïo ra caùc handle boå sung (up to eight total), nhaáp chuoät vaøo caùc ñöôøng hình bao naøy. Baïn coù theå xoaù boû moät handle hình bao baèng caùch keùo noù ra khoûi cöûa soå. Ñeå hieån thò nhieàu hay ít aâm thanh trong cöûa soå, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo caùc nuùt ♦ Zoom In/Out. Ñeå chuyeån ñoái caùc ñôn vò thôøi gian giöõa giaây vaø frame, baïn coù theå nhaáp chuoät vaøo ♦ nuùt Seconds vaø Frame. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 291 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2