intTypePromotion=3

Giáo trình hướng dẫn phân tích kỹ thuật kết cấu sàn thép trụ đơn và trụ kép với ứng suất pháp p8

Chia sẻ: Dgrw Eryewr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
3
download

Giáo trình hướng dẫn phân tích kỹ thuật kết cấu sàn thép trụ đơn và trụ kép với ứng suất pháp p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trị số thay đổi của nhiệt độ E - mô đun đàn hồi của bê tông Ngoài ra, trong thiết kế có thể sử dụng các bảng biểu trực tiếp tra tính ra mội lực tại đỉnh vòm, chân vòm và một số điểm khác dưới tác dụng của các tải trọng: áp lực nước phân bố đều, không đều, trọng lượng bản thân và sự thay đổi nhiệt độ, không cần phải thông qua tính toán xác định các hằng số hình dạng và hằng số tải trọng. c. Biến vị chân vòm Trong quá trình tính toán ứng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn phân tích kỹ thuật kết cấu sàn thép trụ đơn và trụ kép với ứng suất pháp p8

  1. www.Phanmemxaydung.com Vßm tùa vµo trô, biÕn vÞ ch©n vßm cã quan hÖ chÆt víi trô, v× thÕ lóc ph©n tÝch øng suÊt cÇn xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña trô. Do vßm máng nªn ngoµi viÖc kiÓm tra c­êng ®é, cßn ph¶i kiÓm tra c¶ æn ®Þnh. II 5 00 500 500 5 00 5 00 500 5 00 74 5 00 500 500 90° 45° 45° 50 60 50 30 30 30 30 25 1 75 50 1760 I 250 I 50Ø 500 800 800 800 800 800 800 II II - II 5 67 R= 650 I- I H×nh 4-40 . §Ëp liªn vßm cã trô kÐp 1. Ph©n tÝch øng suÊt cña vßm §èi víi khu vùc gi÷a cã thÓ ph©n tÝch øng suÊt cña vßm theo ph­¬ng ph¸p vßm thuÇn tuý (®· ®­îc giíi thiÖu ë ch­¬ng ®Ëp vßm) nh­ng do mÆt th­îng l­u cña vßm lµ mét mÆt nghiªng, khi c¾t mét b¨ng vßm theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt th­îng l­u vßm ®Ó tÝnh to¸n, t¶i träng t¸c dông lªn b¨ng vßm ngoµi träng l­îng b¶n th©n, cßn cã ¸p lùc n­íc ph©n bè ®Òu vµ kh«ng ®Òu (h×nh 4-42). C¸c b¨ng vßm th­êng cã ®é dµy T kh«ng ®æi (cßn gäi lµ vßm cã tiÕt diÖn ®Òu) v× lo¹i nµy dÔ thi c«ng, tÝnh to¸n ®¬n gi¶n h¬n, cho ®Õn nay ®èi víi ®Ëp liªn vßm rÊt Ýt thÊy lo¹i cã tiÕt diÖn thay ®æi (tøc chiÒu dµy T cña m çi b¨ng vßm thay ®æi). 185
  2. www.Phanmemxaydung.com a) b) l' A' A B' 1 1 B E' l F' E F C' C' l l D' D' C C D D H×nh 4-41. Ph©n khu vùc tÝnh to¸n b¶n ch¾n n­íc. a- Ph¹m vi ¶nh h­ëng cña biªn trong tr­êng hîp hå chøa ®Çy n­íc; b- Ph¹m vi ¶nh h­ëng cña biªn trong tr­êng hîp h å chøa 1 møc n­íc nhÊt ®Þnh; 1- Khu vùc bÞ ¶nh h­ëng cña biªn t­¬ng ®èi nhá. a. TÝnh to¸n øng suÊt d­íi t¸c dông cña ¸p lùc n­íc. Theo s¬ ®å tÝnh to¸n nh­ h×nh 4- 42 ®· nªu, ®é s©u cét n­íc t¹i ®Ønh vßm lµ Y1, ®é s©u cét n­íc t¹i ch©n vßm lµ Y2. 1 y y y2 h1 ho S P x e dp Po ds 1 y y y 1 Ø S y- h= ØB T Ro u Ø Ø R A d f a' Ø C' Ø Q C B A y2 ho = y -y 2 1 l l H×nh 4-42. S¬ ®å tÝnh to¸n øng suÊt vßm d­íi t¸c dông cña ¸p lùc n­íc. ¸p lùc n­íc t¨ng dÇn tõ ®Ønh vßm ®Õn ch©n vßm. ¸p lùc n­íc chia lµm 2 bé phËn: - ¸p lùc n­íc ph©n bè ®Òu rn g y1 - ¸p lùc n­íc ph©n bè kh«ng ®Òu: ë ®Ønh vßm cã trÞ sè b»ng kh«ng, ë ch©n vßm cã trÞ sè b»ng rn g (y2 - y1). Khi tÝnh to¸n øng suÊt vßm ®Çu tiªn biÕn vßm thµnh hÖ tÜnh ®Þnh t×m lùc t¸c dông t¹i c¸c ®iÓm MT, HT, VT (T lµ ký hiÖu biÓu thÞ c¸c ®iÓm ë phÇn vßm bªn tr¸i). Sau ®ã dùa vµo ®iÒu kiÖn liªn tôc biÕn h×nh gi¶i ra lùc t¸c dông ë ®Ønh vßm thuéc hÖ siªu tÜnh M0, H0, V0. Cuèi cïng dùa vµo c¸c kÕt qu¶ trªn ®Ó t×m ra néi lùc M, H, V ë c¸c mÆt c¾t trªn vßm vµ tõ ®ã sÏ tÝnh ra ®­îc øng suÊt ë tõng mÆt c¾t cña vßm. 186
  3. www.Phanmemxaydung.com TÝnh to¸n néi lùc cña vßm d­íi t¸c dông cña ¸p lùc n­íc ph©n bè kh«ng ®Òu ¸p lùc n­íc ph©n bè kh«ng ®Òu t¹i mét ®iÓm bÊt k ú trªn vßm: p = rn g(Y - Y1 ) = rn g(1 - cos j) cos x Sau ®ã ta sÏ dÔ dµng t×m ra hÖ lùc tÜnh ®Þnh t¹i 1 ®iÓm bÊt kú trªn vßm: j sin j ù ü é M T = rn gR 2 cos xR o ê(1 - cos j) - 2 úï u ë ûï j sin j ù ï é H T = rn gR 2 cos x ê(1 - cos j) - (4 -35) ý 2úï u ë û ï é sin j j sin j ù VT = rn gR 2 cos x ê - ï 2ú u ë2 û þ Dùa vµo ®iÒu kiÖn liªn tôc biÕn h×nh tøc: biÕn vÞ gãc vµ biÕn vÞ theo h­íng tiÕp tuyÕn víi vßm ë ®Ønh vßm b»ng 0, ta sÏ t×m ra ®­îc hÖ lùc siªu t Ünh M0, H0, V0 ë ®Ønh vßm. Trong ®ã do t¶i träng t¸c dông vµ h×nh d¹ng vßm ®èi xøng nªn V0=0. KÕt qu¶ t×m ®­îc: é D B - D 3 B1 ù M 0 = ZT ê 1 3 ú K ë û (4-36) é A D - D 1 B1 ù H 0 = Zê 1 3 ú K ë û trong ®ã: T - chiÒu dµy cña vßm; Z= r n gR 2 cos x u K= A1B3 - B2 I A1, B1, B3 - h»ng sè h×nh d¹ng (h»ng sè phô thuéc vµo h×nh d¹ng mÆt c¾t vßm). 12R 0 ' A1 = A1 + a víi A1 = jA ' T (jA - sin jA ) + R 0a versjA 2 12R 0 B1 = 2 T T R 2a 2 12R 0 R B3 = B31 + 0 B32 + o2 vers2jA + b cos 2 jA + g sin 2 jA T2 T T jA + sin jA cos jA trong ®ã: B31 = jA - 2 sin jA + 2 B32 = 2jA - sin jA cos jA 187
  4. www.Phanmemxaydung.com a, b, g : h»ng sè ë gèi ®ì tøc ch©n vßm. D1, D3: c¸c h»ng sè t¶i träng (tøc h»ng sè phô thuéc vµo sõ ph©n bè cña t¶i träng) 12R 0 ' aR 0 j sin jA ö 2 æ D1 = D1 + ç versjA - A ÷ T2 T 2 è ø j cosj A 3 Víi: D 1 = j A - sinj A + A ' 2 2 aR 2 æ j sin jA ö 12R 3 R D3 = D31 + 0 D32 + 2 0 ç versjA - A ÷ versjA 0 3 T T Tè 2 ø æ sin jA jA cos jA ö j sin jA ö æ + gç - ÷ sin jA - bç versjA - A ÷ cos jA è2 2 2 ø è ø trong ®ã: fjA j cos jA jA cos2 jA f D31 = - sin jA + A - + cos jA sin jA 8 2 4 8 jA cos 2 jA sin jA cos jA D32 = - sin jA + jA - 2 2 Néi lùc t¹i mét ®iÓm bÊt kú (mÆt c¾t bÊt kú) cña vßm: M = M0 + H0 y - MT ü ï H = H 0 cos j + H T ý (4-37) V = H 0 sin j - VT ïþ TÝnh to¸n néi lùc cña vßm d­íi t¸c dông cña ¸p lùc n­íc ph©n bè ®Òu p = r n gy 1 M T = pR a R 0 versjü ï H T = pR u versj ý (4-38) ï VT = pR u sin j þ Còng dùa vµo ®iÒu kiÖn liªn tôc biÕn h×nh, ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc hÖ lùc siªu t Ünh ë ®Ønh vßm: D1B3 - D3B1 ü M 0 = pR u T ï ï K (4-39) ý A D - B1D1 ï H 0 = pR a 1 3 ï þ K trong ®ã: K = A1B3 - B1 2 188
  5. www.Phanmemxaydung.com O' ds T bp dp Ro x fA dq O dp A O' q Ø ØA H×nh 4-43. S¬ ®å tÝnh to¸n néi lùc vßm t¸c dông cña träng l­îng b¶n th©n C¸c h»ng sè h×nh d¹ng A1, B1, B3 vÉn tÝnh nh­ trªn, riªng c¸c h»ng sè t¶i träng D1, D3 tÝnh nh­ sau: 12R 0 ' R 0a 2 D1 = D1 + versjA T2 T víi: D1 = jA - sin jA ' 12R 3 R2 R D3 = D31 + 0 D32 + 2 avers2jA - bversjA cos jA + g sin 2 jA 0 T3 T T jA + sin jA cos jA víi: D31 = jA - 2 sin jA + 2 D32 = 2jA - cos jA sin jA - sin jA Néi lùc t¹i mét mÆt c¾t bÊt kú trªn vßm tÝnh theo c«ng thøc (4-37). b. TÝnh to¸n néi lùc cña vßm d­íi t¸c dông cña träng l­îng b¶n th©n S¬ ®å tÝnh to¸n biÓu thÞ b»ng h×nh 4-43. Träng l­îng cña mét khèi bª t«ng vi ph©n: dG = rb .g.T.dS = rb .g.TR0.dq Träng l­îng nµy chia lµm 2 ph©n lùc: ph©n lùc dq theo ph­¬ng song song víi m¸i ®Ëp truyÒn xuèng vßm d­íi råi xuèng nÒn, cßn ph©n lùc dp n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi m¸i ®Ëp vµ song song víi trôc ®èi xøng 0 - 0 ’ cña vßm: dp = dG.cosx = rb .g.TR0.cosx .dq hÖ lùc tÜnh ®Þnh t¸c dông lªn mét ®iÓm A bÊt kú, cã to¹ ®é j ë trªn vßm: 189
  6. www.Phanmemxaydung.com ü j M T = ò rbgT cos x(R 0 sin j - R 0 sin q)R 0dqï ï 0 ï = rb gTR 0 cos x(j sin j - versj) (4-40) ý 2 ï H T = rb gTR 0j sin j cos x ï ï VT = rbgTR 0j cos j cos x þ D­íi t¸c dông cña träng l­îng b¶n th©n, hÖ lùc siªu t Ünh t¸c dông lªn ®Ønh vßm: æ D B - D3B1 ö ü M 0 = rbgT 2 R 0 cos xç 1 3 ÷ï K è øï (4-41) ý æ A1D3 - D1B1 ö ï H 0 = rbgTR 0 cos xç ÷ øï K è þ K, A1, B1, B3 vÉn tÝnh nh­ trªn. Cßn c¸c h»ng sè t¶i träng D 1, D3 tÝnh nh­ sau: 12R 0 ' R 0a 2 (jA sin jA - versjA ) D1 = D1 + T2 T víi: D1 = sin jA - jA cos jA - (jA - sin jA ) ' aR 0 12R 3 2 R0 D 32 + 2 (- versj A + j A sin j A )versj A - D3 = D 31 + 0 T3 T T - bj A cos j A sin j A - g sin j A cos j A trong ®ã: j sin 2 jA 3 5 - (sin jA cos jA ) D31 = - jA + 3 sin jA - jA cos jA - A 4 2 4 1 (jA - sin jA cos jA ) D32 = jA sin 2 jA - 2 Néi lùc t¹i mét mÆt c¾t bÊt kú trªn vßm vÉn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (4-37) sau khi biÕt ®­îc néi lùc, øng suÊt t¹i mÆt c¾t cña vßm sÏ x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc nÐn lÖch t©m. Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n néi lùc ®Ó bè trÝ cèt thÐp vµ tÝnh to¸n biÕn vÞ ë c¸c ®iÓm trªn vßm. D­íi t¸c dông cña ¸p lùc n­íc ph©n bè kh«ng ®Òu, mÆt th­îng l­u cña ch©n vßm th­êng sinh øng suÊt kÐo. Gãc trung t©m cña cña vßm cµng lín, øng suÊt kÐo cµng lín, cã thÓ gi¶m øng suÊt kÐo b»ng c¸ch t¨ng bÒ dµy ë ch©n vßm. D­íi t¸c dông cña träng l­îng b¶n th©n, mÆt th­îng l­u ë ch©n vßm th­êng sinh øng suÊt nÐn cã lîi ®èi víi sù ph©n bè øng suÊt cña vßm nh­ng ¶nh h­ëng nµy rÊt nhá. Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n c¸c h»ng sè h×nh d¹ng vµ h»ng sè t¶i träng trªn cã thÓ lîi dông c¸c b¶ng biÓu trong quyÓn “§Ëp liªn vßm” cña t¸c gi¶ Phan - Gia-Tranh (Trung Quèc) ®Ó gi¶m bít khèi l­îng tÝnh to¸n. 190

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản