Giáo trình: " Kỹ năng thuyết trình"

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
1.244
lượt xem
676
download

Giáo trình: " Kỹ năng thuyết trình"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn bị thuýêt trình: Xác định tình huống. Phân tích thính giả và dĩên giả. Xác định mục tiêu. Thu thập thông tin. Tập luyện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình: " Kỹ năng thuyết trình"

  1. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N K năng thuy t trình Không chu n b là CHU N B chu n b cho th t b i Tâm Vi t Group 1 2 Chu n b thuy t trình Chu n b thuy t trình Xác ñ nh tình hu ng Xác ñ nh tình hu ng Phân tích thính gi và di n gi Phân tích thính gi và di n gi Xác ñ nh m c tiêu Xác ñ nh m c tiêu Thu th p thông tin Thu th p thông tin T p luy n T p luy n 3 4 Gi i h n các v n ñ ðánh giá môi trư ng bên ngoài Cô l p và phân bi t g c r v n ñ Thông tin thư ng xuyên c p nh t Chi ti t hoá b ng các thông s Nh ng gì ñang x y ra trong lĩnh v c ðơn gi n hoá tình hu ng Nh ng gì ñang x y ra lĩnh v c liên quan Chia thành các ph n có th th c hi n S nh hư ng ph m vi qu c gia, qu c t 5 6 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 1 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  2. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N ðánh giá văn hoá t ch c Chu n b thuy t trình Phong cách giao ti p trang tr ng hay không Xác ñ nh tình hu ng Ăn m c chuyên nghi p hay không Phân tích thính gi và di n gi Gi làm vi c c ng nh c hay linh ñ ng Xác ñ nh m c tiêu Cơ c u ngang b ng hay c p b c Thu th p thông tin Thái ñ an toàn hay m o hi m T p luy n 7 8 Xác ñ nh thính gi Phân tích thính gi Thu th p thông tin v cá nhân, ngh nghi p Thính gi cơ s Xác ñ nh thái ñ v : ch ñ , di n gi ,... Xác ñ nh lòng tin và giá tr Thính gi ti m n Tìm hi u mong mu n, quan tâm c a thính gi ðánh giá s thông minh và kh năng ngôn t Ngư i quy t ñ nh Xác ñ nh vãng lai, b t ñ c dĩ hay t nguy n 9 10 Phân tích di n gi ð ng cơ, m c ñích C m giác, s chú tâm Bi t mình bi t ngư i, S g n gũi và h p d n trăm tr n trăm th ng S tin tư ng c a thính gi ð a v , quy n l c 11 12 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 2 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  3. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Ba th i ñi m quan tr ng Trư c khi thuy t trình M t b cái lý không Gi gi i lao b ng m t tí cái tình Sau khi thuy t trình 13 14 Chu n b thuy t trình Ch ñ thuy tt trình Ch ñ thuy trình Xác ñ nh tình hu ng Phân tích thính gi và di n gi M c ñích tt ng quát M c ñích ng quát Xác ñ nh m c tiêu M c tiêu M c tiêu c th c th Thu th p thông tin T p luy n 15 16 Ch n ch ñ Thính gi mu n nghe Chuyên sâu t o Ch ñ m i m nên s khác bi t Mình bi t sâu 17 18 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 3 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  4. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Xác ñ nh m c ñích t ng quát Xác ñ nh m c tiêu M c ñích t ng quát: M c tiêu c th c a bài trình bày Ph thu c vào m c ñích Thông tin Ph thu c vào các phân tích Thuy t ph c Ph thu c vào nhu c u c a di n gi Gi i trí ð m b o yêu c u SMART 19 20 Vi t t o nên suy nghĩ Suy nghĩ t o ra hình nh Thành M c Phương Hình nh t o nên c m nh n công = tiêu + pháp C m nh n d n ñ n hành ñ ng 100% 100% 0% Hành ñ ng t o ra k t qu 21 22 Phân tích cơ h i Hãy ch giùm tôi ph i ñi ñư ng nào? Ai s truy n ñ t thông ñi p? Th cô mu n ñi t i ñâu? Khi nào thì truy n ñ t thông ñi p? Tôi không quan tâm ñ n nơi tôi t i. Truy n ñ t thông ñi p ñâu? Th thì cô ñi ñư ng nào cũng th thôi. Lewis Carroll (Alice trong x s th n tiên) Truy n ñ t thông ñi p như th nào? 23 24 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 4 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  5. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Chu n b thuy t trình Thu th p thông tin Xác ñ nh tình hu ng Tra c u (thư vi n) Phân tích thính gi và di n gi Ph ng v n Xác ñ nh m c tiêu ði u tra Thu th p thông tin D gi T p luy n Quan sát, l ng nghe... 25 26 Tinh th n c a con ngư i ch Nói là b c, có th ti n xa v i ñi u ki n: v a kiên nh n v a thinh im l ng là vàng, l ng, tư tư ng cá nhân thêm l ng nghe là kim cương vào tư tư ng các th h . 27 28 Thà d t 5 phút Cái gì cũng chép cũng ghi còn hơn ngu c ñ i. Không bi t thì h i t ti làm gì Thà d t trư c vài ngư i còn hơn ngu trư c thiên h . 29 30 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 5 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  6. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N M u bút chì hơn trí nh t t S.O.S. Trí nh ñ m Significance Of Simplicities không b ng nét m c m 31 32 Th ghi ý ð cương C K.I.S.S. O Q L i gi i thi u N U Q C O U L Thành ng U T O I O N E T T U L ik t Keep It Short & Simple E R T O L Kích c : I N 1/3 t A4 E 33 34 Chu n b thuy t trình T p luy n Xác ñ nh tình hu ng T p m t mình Phân tích thính gi và di n gi Xác ñ nh m c tiêu T p trư c nhóm nh Thu th p thông tin Mô ph ng T p luy n 35 36 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 6 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  7. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N 3 bí quy t thành công Chu n b thuy t trình Th nh t: Xác ñ nh tình hu ng T p Phân tích thính gi và di n gi Th nhì: Xác ñ nh m c tiêu T p Thu th p thông tin Th ba: T p T p luy n 37 38 Ngư i thuy t trình Ngư i vi t k ch b n ð o di n Thao trư ng ñ m hôi, Di n viên chi n trư ng ít ñ máu. Hu n luy n viên 39 40 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 7 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
Đồng bộ tài khoản