intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình kỹ thuật cao áp - Chương 2

Chia sẻ: Trương Xuân Trung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

528
lượt xem
229
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học KỸ THUẬT CAO ÁP .CHƯƠNG II BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP CHO HỆ THỐNG ĐIỆN (1) Boä phaän thu seùt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kỹ thuật cao áp - Chương 2

 1. ĐA Ï HỌC BÁCH KHOA Tp.HCM I KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN Môn học KỸ THUẬT CAO ÁP
 2. CHƯƠNG II BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP CHO HỆ THỐNG ĐIỆN Boä phaän thu (1 ) seùt (100mm2) Boä phaän daãn ( 2) doøng seùt (50mm2) ////// ////// Boä phaän noái (3) RX ñaát
 3. Mô hình A.Kopian: Bằng thực nghiệm trên mô hình và xử lý dữ liệu theo nguyên lý thống kê Tỷ số k =H/h 1 R • Khi h ≤30m, k = 20 • Khi h >30m, H = 600m 2 H 4 h hx 3 rx
 4. Mô hình A.Kopian: R=3,5h Khu vực có xác suất 100% sét đánh vào cột H thu sét: R=3,5h h
 5. Mô hình A.Kopian: Phương pháp thực nghiệm trên mô hình này đã đưa ra được công thức xác định phạm vi bảo vệ của cột thu sét sẽ được trình bày ở phần sau rx
 6. Mô hình A.Kopian:
 7. Mô hình A.Kopian:
 8.  CAÙCH XAÙC ÑÒNH PHAÏM VI BAÛO VEÄ CUÛA CTS 1. Phaïm vi baûo veä cuûa moät CTS(
 9.  CAÙCH XAÙC ÑÒNH PHAÏM VI BAÛO VEÄ CUÛA CTS 1. Phaïm vi baûo veä cuûa moät CTS (
 10.  CAÙCH XAÙC ÑÒNH PHAÏM VI BAÛO VEÄ CUÛA CTS 1.rong ïm vi baûo veä cuûa moät CTS ( 2h/3 hx rx = 0, 75h(1 − ) p ⇔ rx = (0,75h – 0,75hx).p h
 11.  CAÙCH XAÙC ÑÒNH PHAÏM VI BAÛO VEÄ CUÛA CTS ( 2h/3 rx = 0, 75h(1 − ) p ⇔ rx = (0,75h – 0,75hx).p h
 12.  CAÙCH XAÙC ÑÒNH PHAÏM VI BAÛO VEÄ CUÛA CTS (>60m) 1. Phaïm vi baûo veä cuûa moät CTS: Sét không những đánh vào đỉnh mà còn đánh vào phần thân cột gần đỉnh Đối với cột thu sét có chiều cao từ 60m đến 100m: ∆h = 0,5(h − 60) Đối với cột thu sét có chiều cao từ 100m đến 250m: ∆h = 0, 2h Nếu chiều cao hiệu dụng ha ≥∆h, thì phạm vi bảo vệ của cột thu sét được tính với chiều cao hiệu chỉnh h’=h-∆h
 13. 2. Phaïm vi baûo veä cuûa hai CTS Tröôøng hôïp hai coät coù ñoä cao baèng nhau Ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc raèng neáu hai CTS ñaët caùch nhau moät khoaûng caùch a thì chuùng coù theå a baûo veä vaät coù ñoä cao h0 ñaët giöõa chuùng, vôùi h0 7p ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: h0 = h – a/7p a R 7p Coäthu seù t t Coäthu seù t t 0,2h a h0 = h − h 7p 2h/3 hx rx a/2 a/2 0,75hp 1,5hp r0x rx r0x rx
 14. 2. Phaïm vi baûo veä cuûa hai CTS Tröôøng hôïp hai coät coù ñoä cao baèng nhau R ho hx hx 0,75h 1.5h 0,75h 1.5hO 0,75hO 0,75hO 1.5hO 1.5h rOX rx rx a
 15. 2. Phaïm vi baûo veä cuûa hai CTS   Tröôøng hôïp hai coät coù ñoä cao khaùc nhau Neáu hai coät thu seùt coù ñoä cao khaùc nhau, ví duï h1 < h2 thì phaïm vi baûo veä cuûa chuùng ñöôïc xaùc ñònh nhö sau -Phaïm vi baûo veä phía ngoaøi hai coät thu seùt gioáng nhö phaïm vi baûo veä cuûa töøng coät rieâng leû. -Phaïm vi baûo veä giöõa hai coät thu seùt coù ñöôïc baèng caùch qua ñænh coät thaáp (h1) veõ moät ñöôøng thaúng ngang, noù caét ñöôøng sinh cuûa phaïm vi baûo veä cuûa coät cao h2 ôû moät ñieåm , ñieåm naøy ñöôïc coi nhö ñænh cuûa coät thu seùt giaû töôûng h’ = h1 vaø khu vöïc baûo veä giöõa coät thaáp h’ vaø h1 caùch nhau khoaûng a nhö giöõa hai coät coù ñoä cao baèng nhau.
 16. Khi coâng trình caàn baûo veä chieám moät dieän t3. Phaïm vi baûo veängöôøi ta nhieàu  CTS (n>2)moät ích roäng lôùn thì  cuûa heä thöôøng duøng   heä thoáng nhieàu coät thu seùt ñeå baûo veä. Ñeå xaùc ñònh phaïm vi baûo veä, ngöôøi ta chia heä thoáng coät thu seùt thaønh töøng nhoùm 3 hoaëc 4 coät thu seùt. Beân ngoaøi dieän tích cuûa ña giaùc ñi qua chaân caùc coät thu seùt ( hình tam giaùc hoaëc hình chöõ nhaät ) phaïm vi baûo veä ñöôïc xaùc ñònh nhö giöõa töøng ñoâi coät thu seùt vôùi nhau. Coøn taát caû caùc thieát bò coù ñoä cao lôùn nhaát hx ñaët trong dieän tích cuûa ña giaùc seõ ñöôïc baûo veä an toaøn neáu ñieàu kieän sau ñöôïc thoûa maõn : D ≤ 8 (h – hx ) p Trong ñoù: h : ñoä cao cuûa coät thu seùt. hx : ñoä cao lôùn nhaát cuûa cao trình. D : ñöôøng kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp ña giaùc.
 17. 3. Phaïm vi baûo veä cuûa heä nhieàu  CTS (n>2)   a rX rX 2 1 1 4 r 0X 12 a r 0X2 D b r 0X 13 r 0X23 b c r 0X1 2 3 3
 18. A 150 0 15 00 4 00 0 Xaø 3 00 0 ñôõ 30 00 30 00 daây 30 00 10 00 3 00 0 7 8, 5m Xaø 25 00 250 0 ñôõ B B 30 00 10 00 than RAÕH CAÙ ÑIEÀ K HIEÅ N P U N 3 000 300 0 h 3 00 0 goùp 30 00 40 00 1T 4 50 0 2T 60 MVA 60 MVA 7 00 0 RAÕ H CAÙ LÖÏ 22 K V N P C 50 00 PHOØG THIEÁ BÒ N T 100 00 1 00 00 PHOØG VAÄ HAØH N N N PHAÂ PHOÁ 2 K V N I2 35000 40 00 A TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC BÁCH KHOA TP. H Ồ C HÍ MINH Đ Ồ ÁN MÔN H ỌC KHOA ĐIỆ N - ĐIỆ N TỬ CAO ÁP B Ộ MÔN H Ệ TH ỐNG ĐIỆ N Ngườ i v ẽ Đ ặng Như Tấn MẶT BẰNG BỐ TRÍ TRẠM BIẾN ÁP 110/ 22 kV GVHD Bản vẽ số : 1 Ngày 12/11/2006
 19. 2500 2500 3000 3000 2500 15001500 3000 3000 3000 15001500 2500 3000 3000 2500 2500 3000 3000 2500 1500 7000 7000 1500 2500 3000 3000 Chuù thích : 1,77 m 4,125 m 2,52 m 6,54 m 9,75 m 5,04 m 9,75 m Vuøg baû veä ñoä m n o cao 6 4,125 m Vuøg baû veä ñoä m n o cao 8 1 2 3 4 Vuøg baû veä ñoä 1m n o cao 1 22 m 22m 15 m 48 ,0 9 m 4 8 ,0 9 m Vuøg n Vuøg III n 2m Vuøg IV n II m ,9 ,92 55 55 0,6375 m 2,4 m RAÕH CAÙ ÑIEÀ KHIEÅ N P U N 51 , 79 m 78, 5m 51 , 7 9 m Vuøg V n Vuøg I n 1T 2T 5 60 MVA 60 MVA 35,23 m 35,23 m 6 7 Coäanten t RAÕH CAÙ LÖÏ 22 K V N P C Coäñeø tn Coäñeø tn chieá saùg un chieá saùg un PHOØG N PHOØG THIEÁ BÒ N T V AÄ HAØ H N N PHAÂ PHOÁ22 K V N I 13,875 m 9,75 m TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC BÁCH KHOA TP H Ồ C HÍ MINH . Đ Ồ ÁN MÔN H ỌC KHOA ĐIỆ N - ĐIỆ N TỬ CAO ÁP BỘ MÔN H Ệ TH ỐNG ĐIỆ N 36,18 m 32,56 m GVHD Vũ Phan Tú PHẠM VI BẢO VỆ CỦA KIM THU SÉT TRẠM BIẾN ÁP 110/22 kV Ngườ i v ẽ Đ ặng Như Tấn Bản vẽ số : 3 Ngày 12/ 11/ 2006 MSSV: 402 HT039
 20. M AË  AÉ  ­ TC TA A 14m 11m 8m CB CB LA BI D S /E S D S /E S D S /E S D S/ E S LA BU BU BU BU BU D S /E S BI L A/ E S 3000 4000 1500 1500 3000 3000 3000 1000 3000 2500 2500 3000 1000 3000 3000 3000 4000 3000 4500 7000 M A Ë   A É   ­B TC TB D S /E S D S /E S LA BU BU LA D S/ E S BI C H U Ù H ÍC H    T : ­ C B    A Ù   A É   6 : M Y C T SF ­ D S : D A O   A Ù H     C C LY ­ E S   D A O   O Á  A Á : N IÑ T ­ B I   M A Ù   IE Á   O Ø G   IE Ä : YB ND N Ñ N ­ B U    M A Ù   IE Á   IE Ä   Ù : Y B N Ñ N AP ­ LA    C H O Á G   Ù   A N : N SE T V TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC BÁCH KHOA TP H Ồ C HÍ MINH . Đ Ồ ÁN MÔN H ỌC KHOA ĐIỆ N - ĐI Ệ N TỬ CAO ÁP BỘ MÔN H Ệ TH ỐNG ĐI Ệ N Ngườ i v ẽ Đ ặng Như Tấn Đ Ồ Á N MÔN H ỌC CAO ÁP MẶT CẮT TRẠM BIẾN ÁP 110 /22 kV GVHD Bản vẽ số : 2 Ngày 12/11/2006
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2