intTypePromotion=1

Giáo trình kỹ thuật Nhiệt lạnh - Chương 6

Chia sẻ: Gray Swan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
90
lượt xem
37
download

Giáo trình kỹ thuật Nhiệt lạnh - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế hệ thống miệng thổi và miệng hút Các cơ sở lý thuyết . Cấu trúc luồng không khí trước miệng thổi. Tình hình chuyển động không khí trong phòng: Quá trình trao đổi nhiệt ẩm trong phòng thực hiện chủ yếu nhờ vào chuyển động của không khí trong phòng, các chuyển động đó bao gồm:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kỹ thuật Nhiệt lạnh - Chương 6

 1. Hçnh 6-16 : Âäö thë xaïc âënh täúc âäü âoaûn äúng kãú tiãúp 6.2 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG MIÃÛNG THÄØI VAÌ MIÃÛNG HUÏT 6.2.1 Caïc cå såí lyï thuyãút 6.2.1.1 Cáúu truïc luäöng khäng khê træåïc mäüt miãûng thäøi * Tçnh hçnh chuyãøn âäüng khäng khê trong phoìng Quaï trçnh trao âäøi nhiãût áøm trong phoìng thæûc hiãûn chuí yãúu nhåì chuyãøn âäüng cuía khäng khê trong phoìng, caïc chuyãøn âäüng âoï bao gäöm: - Chuyãøn âäüng âäúi læu tæû nhiãn : Âäüng læûc gáy nãn chuyãøn âäüng âäúi læu tæû nhiãn laì sæû chãnh lãûch nhiãût âäü vaì âäü áøm giæîa caïc vuìng khaïc nhau trong phoìng. Khäng khê noïng vaì khä nheû hån nãn thoaït lãn cao vaì khäng khê laûnh nàûng hån seî chçm xuäúng. Thæûc tãú chuyãøn âäüng âäúi læu tæû nhiãn chuí yãúu laì do chãnh lãûch nhiãût âäüü, khi nhiãût âäü chãnh lãûch caìng cao thç chuyãøn âäüng caìng maûnh. - Chuyãøn âäüng âäúi læu cæåîng bæïc : Do quaût taûo nãn vaì âoïng vai troì quyãút âënh trong viãûc trao âäøi khäng khê trong nhaì. - Chuyãøn âäüng khuyãúch taïn : Ngoaìi 2 daûng chuyãøn âäüng âäúi læu tæû nhiãn vaì cæåîng bæïc, khäng khê trong phoìng coìn tham gia chuyãøn âäüng khuyãúch taïn. Chuyãøn âäüng khuyãúch taïn laì sæû chuyãøn âäüng cuía khäng khê âæïng yãn vaìo mäüt luäöng khäng khê âang chuyãøn âäüng. Chuyãøn âäüng khuãúch taïn coï yï nghéa låïn trong viãûc giaím täúc âäü cuía doìng khäng khê sau khi ra khoíi miãûng thäøi, laìm âäöng âãöu täúc âäü khäng khê trong phoìng vaì gáy ra sæû xaïo träün cáön thiãút trãn toaìn bäü khäng gian phoìng. * Luäöng khäng khê tæì mäüt miãûng thäøi troìn Mäüt doìng khäng khê thäøi vaìo mäüt thãø têch khäng gian naìo âoï vaì choaïn âáöy thãø têch áúy goüi laì luäöng khäng khê. Khi nghiãn cæïu luäöng khäng khê âæåüc thäøi ra tæì mäüt miãûng thäøi troìn âæåìng kênh do, täúc âäü thäøi trung bçnh ra miãûng thäøi laì vo ngæåìi ta nháûn tháúy: - Do chuyãøn âäüng khuyãúch taïn cuía khäng khê trong phoìng nãn tiãút diãûn luäöng caìng ra xa caìng låïn . - Phán bäú täúc âäü trãn luäöng ban âáöu coï daûng hçnh thang chiãöu cao laì vo, sau chuyãøn dáön daûng tam giaïc vaì täúc âäü åí tám giaím dáön. 140
 2. y α vo vo vo x vmax do y α xd x Hçnh 6-17 : Cáúu truïc luäöng khäng khê âáöu ra miãûng thäøi Trãn hçnh 6-17 laì cáúu truïc cuía luäöng khäng khê åí âáöu ra mäüt miãûng thäøi troìn. Ngæåìi ta âaî xaïc âënh âæåüc täúc âäü cuía luäöng khäng khê taûi mäüt vë trê caïch miãûng thäøi mäüt khoaíng x nhæ sau - Âäúi våïi miãûng thäøi troìn + Täúc âäü cæûc âaûi taûi tám 3,29 v max = v o (6-23) 2x tgα 1+ do + Täúc âäü trung bçnh 0,645 vTB = v o = 0,2.v max (6-24) 2x tgα 1+ do - Âäúi våïi miãûng thäøi deût Miãûng thäøi deût laì miãûng thäøi maì caûnh låïn låïn gáúp êt nháút 5 láön caûnh beï ao > 5.bo + Täúc âäü cæûc âaûi taûi tám 1,88 v max = v o (6-25) 2.x tgα 1+ bo + Täúc âäü trung bçnh 0,78 vTB = v o ≈ 0,4.v max (6-26) 2.x tgα 1+ bo α - Laì goïc khuyãúch taïn cuía âoaûn âáöu : α o = 14o30' våïi miãûng thäøi troìn vaì α o = 12o40' våïi miãûng thäøi deût. do, bo - Âæåìng kênh cuía miãûng thäøi troìn vaì chiãöu nhoí cuía miãûng thäøi deût 141
 3. Muäún luäöng khäng khê âi xa cáön choün m låïn, täúc âäü luäöng suy giaím cháûm vaì khi cáön luäöng âi gáön thç choün m nhoí, luäöng suy giaím täúc âäü nhanh. Vç váûy trong caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp khi khäng gian âiãöu hoìa räüng, täúc âäü cho pheïp låïn coï thãø choün miãûng thäøi deût, coìn trong caïc phoìng laìm viãûc, phoìng åí khäng gian thæåìng heûp, tráön tháúp, täúc âäü cho pheïp nhoí thç nãn choün miãûng thäøi kiãøu khuyãúch taïn hoàûc coï caïc caïnh hæåïng . 6.2.1.2 Cáúu truïc cuía doìng khäng khê gáön miãûng huït. Khaïc våïi luäöng khäng khê træåïc caïc miãûng thäøi, luäöng khäng khê træåïc caïc miãûng huït coï 2 âàûc âiãøm khaïc cå baín: - Luäöng khäng khê træåïc miãûng thäøi coï goïc khuyãúch taïn nhoí, luäöng khäng khê træåïc miãûng thäøi chiãúm toaìn bäü khäng gian phêa træåïc noï . - Læu læåüng khäng khê trong luäöng træåïc miãûng thäøi tàng dáön do hiãûn tæåüng khuyãúch taïn , læu læåüng cuía luäöng træåïc miãûng huït coi nhæ khäng âäøi. Do 2 âàûc âiãøm trãn nãn khi âi ra xa, caïch miãûng huït mäüt khoaíng x naìo âoï thç täúc âäü giaím ráút nhanh so våïi træåïc miãûng thäøi. Nãn coï thãø noïi luäöng khäng khê træåïc miãûng huït triãût tiãu ráút nhanh. Täúc âäü trãn truûc cuía luäöng khäng khê træåïc miãûng huït xaïc âënh theo cäng thæïc sau : Vx = kH.vo.(do/x)2 (6-27) Vo - Täúc âäü khäng khê taûi âáöu vaìo miãûng huït, m/s Do - Âæåìng kênh cuía miãûng huït X - Khoaíng caïch tæì miãûng huït tåïi âiãøm xaïc âënh KH - Hãû säú phuû thuäüc daûn miãûng huït Baíng 6-52: Xaïc âënh hãû säú kH Så âäö Daûng Tiãút diãûn ngang Troìn, vuäng Deût Goïc khuyãúch taïn α > - Làõp nhä lãn cao 0,06 0,12 o 180 , meïp coï caûnh α=180o, Coï màût bêch - Làõp saït tæåìng, tráön 0,12 0,24 α=90 , bäú trê åí goïc o - Làõp åí goïc 0,24 0,48 Tæì giaï trë kH ta coï nháûn xeït laì täúc âäü khäng khê taûi tám luäöng træåïc miãûng thäøi giaím ráút nhanh khi tàng khoaíng caïch x. Vê duû däúi våïi miãûng thäøi troìn, khê bäú trê nhä lãn khoíi tæåìng (goïc khuyãúch taïn α > 180o ) khi x=do thç vx = 0,06.vo täúc âäü khäng khê taûi tám luäöng chè coìn 6% täúc âäü âáöu vaìo miãûng huït. Våïi caïc kãút quaí trãn ta coï thãø ruït ra kãút luáûn sau : - Miãûng huït chè gáy xaïo âäüng khäng khê taûi mäüt vuìng ráút nhoí træåïc noï vaì do âoï háöu nhæ khäng aính hæåíng tåïi sæû luán chuyãøn khäng khê åí trong phoìng. Vë trê miãûng huït khäng aính hæåíng tåïi viãûc luán chuyãøn khäng khê. - Viãûc bäú trê caïc miãûng huït chè coï yï nghéa vãö màût tháøm myî . Âãø taûo âiãöu kiãûn huït âæåüc âãöu gioï trong phoìng vaì viãûc thaíi kiãût caïc cháút âäüc haûi cáön taûo ra sæû xaïo träün trong phoìng nhåì quaût hoàûc luäöng gioï cáúp. 6.2.2 Miãûng thäøi, miãûng huït vaì læûa choün làõp âàût 6.2.2.1. Yãu cáöu cuía miãûng thäøi vaì miãûng huït - Coï kãút cáúu âeûp, haìi hoaì våïi trang trê näüi tháút cäng trçnh , deî daìng làõp âàût vaì thaïo dåî 142
 4. - Cáúu taûo chàõc chàõn, khäng gáy tiãúng äön . - Âaím baío phán phäúi gioï âãöu trong khäng gian âiãöu hoaì vaì täúc âäü trong vuìng laìm viãûc khäng væåüt quaï mæïc cho pheïp. - Tråí læûc cuûc bäü nhoí nháút. - Coï van diãöu chènh cho pheïp dãù daìng âiãöu chènh læu læåüng gioï. Trong mäüt säú træåìng håüp miãûng thäøi coï thãø âiãöu chènh âæåüc hæåïng gioï tåïi caïc vë trê cáön thiãút trong phoìng. - Kêch thæåïc nhoí goün vaì nheû nhaìng, âæåüc laìm tæì caïc váût liãûu âaím baío bãön âeûp vaì khäng rè - Kãút cáúu dãù vãû sinh lau chuìi khi cáön thiãút. 6.2.2.2. Phán loaûi Miãûng thäøi vaì miãûng huït coï ráút nhiãöu daûng khaïc nhau. a) Theo hçnh daûng - Miãûng thäøi troìn. - Miãûng thäøi chæî nháût, vuäng - Miãûng thäøi deût b) Theo caïch phán phäúi gioï - Miãûng thäøi khuyãúch taïn - Miãûng thäøi coï caïnh âiãöu chènh âån vaì âäi - Miãûng thäøi kiãøu laï saïch - Miãûng thäøi kiãøu chàõn mæa - Miãûng thäøi coï caïnh cäú âënh. - Miãûng thäøi âuûc läø - Miãûng thäøi kiãøu læåïi c) Theo vë trê làõp âàût - Miãûng thäøi gàõn tráön. - Miãûng thäøi gàõn tæåìng. - Miãûng thäøi âàût nãön, saìn. d) Theo váût liãûu - Miãûng thäøi bàòng theïp - Miãûng thäøi nhäm âuïc. - Miãûng thäøi nhæûa. 6.2.2.3 Caïc loaûi miãûng thäøi thäng duûng 1) Miãûng thäøi kiãøu khuyãúch taïn gàõn tráön (ceiling diffuser) Laì loaûi miãûng thäøi âæåüc sæí duûng phäø biãún nháút vç âån giaín vaì bãö màût âeûp. Thæåìng âæåüc gàõn trãn tráön, doìng khäng khê khi âi qua miãûng thäøi seî âæåüc khuyãúch taïn räüng ra theo nhiãöu hæåïng nãn täúc âäü khäng khê taûi vuìng laìm viãûc nhanh choïng giaím nhoí vaì âäöng âãöu. Nhåì váûy miãûng thäøi kiãøu khuyãúch taïn thæåìng âæåüc sæí duûng nhiãöu trong caïc cäng såí, phoìng laìm viãûc, phoìng nguí khi maì âäü cao laphäng tháúp. 143
 5. Hçnh 6-18 : Cáúu taûo miãûng thäøi khuyãúch taïn Trãn hçnh 6-18 laì cáúu taûo cuía miãûng thäøi kiãøu khuãúch taïn. Caïc bäü pháûn chênh gäöm pháön voí vaì pháön caïnh. Caïc caïnh nghiãng mäüt goïc tæì 30, 45 vaì 60o, nhæng phäø biãún nháút laì loaûi nghiãng 45o. Bäü pháûn caïnh coï thãø thaïo råìi âãø vãû sinh cuîng nhæ thuáûn tiãûn khi làõp miãûng thäøi. Miãûng thäøi khuyãúch taïn coï thãø coï 1, 2, 3 hoàûc 4 hæåïng khuyãúch taïn (hçnh 6-19), ngæåìi thiãút kãú coï thãø dãù daìng choün loaûi tuyì yï âãø bäú trê taûi caïc vë trê khaïc nhau. Vê duû khi làõp âàût åí giæîa phoìng choün loaûi a, åí tæåìng choün loaûi b, åí goïc phoìng thç choün loaûi c, åí cuäúi haình lanh thç choün loaûi d. Miãûng thäøi khuyãúch taïn thæåìng coï daûng hçnh vuäng, chæî nháût hoàûc troìn. Læûa choün kiãøu naìo laì tuyì thuäüc vaìo cäng trçnh cuû thãø vaì såí thêch cuía khaïch haìng. Våïi hçnh daûng nhæ váûy nãn chuïng ráút dãù làõp âàût lãn tráön. Coï thãø phäúi kãút håüp våïi caïc bäü âeìn hçnh thuì khaïc nhau taûo nãn mäüt màût bàòng tráön âeûp. Coï thãø tham khaío caïc âàûc tênh kyî thuáût cuía miãûng thäøi khuyãúch taïn ACD cuía haîng HT Air Grilles trãn baíng 6-50. * Váût liãûu - Caïnh thæåìng laìm tæì nhäm âënh hçnh daìy 1,2 mm hoàûc tän - Khung láöm nhäm âënh hçnh daìy 1,5mm hoàûc tän - Sån ténh âiãûn theo maìu khaïch haìng a) b) c) d) 6-19 : Caïc loaûi miãûng thäøi kiãøu khuyãúch taïn 2) Miãûng thäøi coï caïnh chènh âån vaì âäi (Single and double Deflection Register) Trãn hçnh 6-20 laì miãûng thäøi caïnh chènh âån vaì caïnh chènh âäi. Âàûc âiãøm sæí duûng : - Thæåìng sæí duûng laìm miãûng huït . Coï thãø laìm miãûng thäøi khi cáön læu læåüng låïn. - Âæåüc làõp trãn tráön, tæåìng hoàûc trãn äúng gioï - Khi laìm miãûng huït cáön làõp thãm phin loüc. - Caïc caïnh coï thãø âiãöu chènh goïc nghiãng tuyì theo yãu cáöu sæí duûng. - Tuyì theo vë trê làõp âàût maì choün loaûi caïnh âån hay caïnh âäi cho phuì håüp Váût liãûu vaì maìu sàõc - Caïnh laìm tæì nhäm âënh hçnh daìy tæì 1 âãún 1,5mm hoàûc tän. 144
 6. - Khung laì tæì nhäm âënh hçnh daìy 1,5mm hoàûc 2,0mm hoàûc tän - Sån ténh âiãûn maìu tràõng hoàûc maìu khaïc theo yãu cáöu khaïch haìng. Coï thãø tham khaío caïc âàûc tênh kyî thuáût cuía miãûng thäøi coï caïnh chènh âäi ARS cuía haîng HT Air Grilles trãn baíng 6-51. a) Miãûng gioï coï caïnh chènh âån b) Miãûng gioï coï caïnh chènh âäi Hçnh 6-20 : Miãûng gioï coï caïnh chènh 3) Miãûng thäøi daìi khuyãúch taïn Miãûng thäøi daìi kiãøu khuyãúch taïn laìm tæì váût liãûu nhäm âënh hçnh. Coï kêch thæåïc tæång âæång caïc häüp âeìn tráön nãn coï khaí nàng taûo ra màût bàòng tráön haìi hoaì , âeûp. Caïc caïnh hæåïng cho pheïp dãù daìng âiãöu chènh gioï tåïi caïc hæåïng cáön thiãút trong khoaíng 0 âãún 180o. Miãûng thäøi coï tæì 1 âãún 8 khe thäøi gioï. Kêch thæåïc chuáøn cuía caïc khe laì 20 vaì 25 mm. Caïc caïnh hæåïng gioï coìn âoïng vai troì laì van chàûn, khi cáön thiãút coï thãø chàûn hoaìn toaìn mäüt miãûng thäøi hay mäüt khe báút kyì. Coï thãø dãù daìng âiãöu chènh caïnh hæåïng ngay caí khi miãûng thäøi âaî âæåüc làõp âàût, phuì håüp våïi táút caí caïc loaûi tráön. Coï thãø tham khaío caïc âàûc tênh kyî thuáût cuía miãûng thäøi daìi khuyãúch taïn ALD cuía haîng HT Air Grilles trãn baíng 6-52. a) Miãûng thäøi coï 1 khe gioï b) Miãûng thäøi coï 2 khe gioï Hçnh 6-21 : Miãûng thäøi daìi kiãøu khuyãúch taïn 145
 7. 4) Miãûng gioï daìi kiãøu laï saïch (Linear Bar Grille) Miãûng thäøi daìi kiãøu laï saïch âæåüc thiãút kãú tæì nhäm âënh hçnh coï khaí nàng chäúng àn moìn cao. Bãö màût âæåüc phuí låïp men chäúng tráöy xæåïc. Miãûng thäøi daìi kiãøu laï saïch âæåüc sæí duûng ráút phäø biãún cho hãû thäúng laûnh, sæåíi vaì thäng gioï. Noï âæåüc thiãút kãú âãø cung cáúp læu læåüng gioï låïn nhæng váùn âaím bao âäü äön vaì täøn tháút aïp suáút coï thãø cháúp nháûn âæåüc. Miãûng thäøi daìi kiãøu laï saïch âæåüc thiãút kãú chuí yãúu làõp âàût trãn caïc tæåìng cao. Coï thãø sæí duûng laìm miãûng huït hay miãûng thäøi. Âäü nghiãng cuía caïnh tæì 0o âãún 15o. Khoaíng caïch chuáøn giæîa caïc tám caïnh laì 12mm. Tæì phêa træåïc miãûng thäøi coï thãø âiãöu chènh âäü måí cuía van âiãöu chènh phêa sau nhåì âinh vêt âàût åí goïc. Hçnh 6-22 : Cáúu taûo miãûng gioï daìi kiãøu laï saïch 5) Miãûng gioï kiãøu laï saïch caïnh cäú âënh (Fixed louvre Grille ) - AFL Miãûng gioï kiãøu laï saïch caïnh cäú âënh AFL coï thãø sæí duûng gàõn tæåìng hay tráön. Noï âæåüc thiãút kãú thæåìng âãø laìm miãûng häöi gioï vaì huït xaí , coï læu læåüng gioï låïn, nhæng tråí læûc vaì âäü äön beï . Coï thãø sæí duûng laìm táúm ngàn caïch giæîa caïc phoìng maì váùn âaím baío thäng thoaïng. Caïc caïnh miãûng gioï nghiãng 45o vaì caïch khoaíng 18mm tæì váût liãûu nhäm âënh hçnh coï âäü daìy tæì 1,0mm âãún 1,5mm. Khung laìm bàòng nhäm âënh hçnh hoàûc tän daìy 1,5mm. Toaìn bäü âæåüc sån ténh âiãûn maìu tràõng hay theo yãu cáöu cuía khaïch haìng. Hçnh 6-23 : Cáúu taûo miãûng gioï kiãøu laï saïch caïnh cäú âënh 5) Miãûng gioï laï saïch kiãøu chàõn mæa caïnh âån * Âàûc âiãøm sæí duûng: - Miãûng gioï laï saïch caïnh âån coï 2 loaûi : Loaûi caïnh 1 låïp vaì caïnh 2 låïp (hçnh 6-22). 146
 8. - Âæåüc sæí duûng laìm miãûng thäøi gioï , miãûng huït hoàûc táúm ngàn giæîa phoìng vaì ngoaìi tråìi. Âæåüc gàõn lãn tæåìng baío vãû cho nåi sæí dung khäng bë aính hæåíng båíi thåìi tiãút bãn ngoaìi. Miãûng gioï coï thãø gàõn thãm læåïi chàõn cän truìng. - Caïc caïnh coï âäü nghiãng 45o vaì âæåüc cäú âënh. * Váût liãûu laìm caïnh - Caïnh âæåüc laìm tæì nhäm âënh hçnh hoàûc tän daìy 2mm. Khung laìm bàòng nhäm âënh hçnh daìy 2÷3mm hoàûc tän. - Toaìn bäü âæåüc sån ténh âiãûn maìu tràõng hoàûc theo yãu cáöu cuía khaïch haìng. a) Caïnh âån 1 låïp b) Caïnh âån 2 låïp Hçnh 6-24 : Miãûng gioï laï saïch kiãøu chàõn mæa caïnh âån 6) Miãûng gioï laï saïch caïnh âäi * Âàûc âiãøm sæí duûng: - Miãûng gioï laï saïch caïnh âäi coï 2 loaûi : Loaûi caïnh âäi 1 låïp vaì caïnh âäi 2 låïp (hçnh 6-23). - Âæåüc sæí duûng laìm táúm ngàn trãn tæåìng, hoàûc cæía ra vaìo taûi vë trê ngàn caïc giæîa caïc nåi sæí duûng. Coï taïc duûng ngàn caïch aïnh saïnh loüt vaìo nåi sæí duûng maì váùn âaím baío thäng thoaïng. * Váût liãûu laìm caïnh - Caïnh âæåüc laìm tæì nhäm âënh hçnh hoàûc tän daìy 1mm. Khung laìm bàòng nhäm âënh hçnh daìy 1,5÷2mm hoàûc tän. - Toaìn bäü âæåüc sån ténh âiãûn maìu tràõng hoàûc theo yãu cáöu cuía khaïch haìng. a) Caïnh âäi 1 låïp b) Caïnh âäi 2 låïp Hçnh 6-25 : Miãûng gioï laï saïch caïnh âäi 6.2.2.4 Tênh choün miãûng thäøi 1) Choün loaûi miãûng thäøi 147
 9. Âãø choün loaûi miãûng thäøi thêch håüp nháút ta càn cæï vaìo : - Caïc chè tiãu kyî thuáût, âàûc tênh cuía tæìng loaûi miãûng thäøi do caïc nhaì saín xuáút cung cáúp. - Âàûc âiãøm vãö kãút cáúu vaì kiãún truïc cäng trçnh, trang trê näüi tháút. - Yãu cáöu cuía khaïch haìng. 2) Tênh choün miãûng thäøi a) Càn cæï vaìo âàûc âiãøm cäng trçnh , màût bàòng tráön choün så bäü säú læåüng miãûng thäøi b) Tênh læu læåüng trung bçnh cho mäüt miãûng thäøi L LMT = (6-28) N trong âoï L - Læu læåüng gioï yãu cáöu trong khäng gian âiãöu hoaì, m3/s. N - Säú læåüng miãûng thäøi. LMT - Læu læåüng gioï cuía mäüt miãûng thäøi , m3/s c) Càn cæïu vaìo læu læåüng vaì quaíng âæåìng âi tæì miãûng thäøi âãún vuìng laìm viãûc tiãún haình tênh toaïn hoàûc choün miãûng thäøi thêch håüp sao cho âaím baío täúc âäü trong vuìng laìm viãûc âaût yãu cáöu. + Tênh täúc âäü âáöu ra ωo miãûng thäøi dæûa vaìo cäng thæïc (6-23) vaì (6-25), trong âoï vmax = 0,25 m/s vaì x laì khoaíng caïch tæì miãûng thäøi âãún vuìng laìm viãûc. Våïi miãûng thäøi troìn x tgα 1+ 2 do v o = v max . (6-29) 3,29 Våïi miãûng thäøi deût x tgα 1+ 2 bo v o = v max . (6-30) 1,88 + Kêch thæåïc âáöu ra cuía miãûng thäøi: F = LMT/ωo Viãûc tênh toaïn theo caïc cäng thæïc trãn gàûp khoï khàn laì ta khäng biãút âæåüc træåïc goïc khuyãúch taïn α cuía táút caí caïc loaûi miãûng thäøi. Vç váûy thæûc tãú ngæåìi ta càn cæï vaìo quaíng âæåìng T tæì vë trê miãûng thäøi âãún âiãøm maì täúc âäü gioï taûi tám âaût 0,25m/s . Caïc säú liãûu naìy thæåìng âæåüc dáùn ra trong caïc taìi liãûu cuía caïc miãûng thäøi . Càn cæï vaìo quaíng âæåìng T vaì læu læåüng gioï ta coï thãø choün loaûi miãûng thäøi thêch håüp. Vê duû : Tênh choün miãûng gioï cho phoìng âiãöu hoaì våïi caïc thäng säú : Læu læåüng gioï yãu cáöu cho L = 0,8 m3/s. Quaîng âæåìng âi tæì miãûng thäøi âãún vuìng laìm viãûc laì 3,5m. - Choün kiãøu miãûng thäøi khuyãúch taïn làõp tráön - Choün säú miãûng thäøi n = 8 miãûng - Læu læåüng gioï qua 01 miãûng thäøi LMT = 0,8 /8 = 0,1 m3/s = 100 Lêt/s 148
 10. - Càn cæï vaìo LMT = 100 Lit/s vaì T = 3,5m ta choün loaûi miãûng thäøi ACD 150 x 150. Täúc âäü gioï taûi khi vaìo vuìng laìm viãûc ωT = 0,25 m/s - Kêch thæåïc cäø miãûng thäøi 150 x 150 - Kêch thæåïc cæía ra miãûng thäøi : 240 x 240 - Diãûn têch cæía ra : F = 0,24 x 0,24 = 0,0576 m2 - Täúc âäü âáöu ra miãûng thäøi : ωo = 0,1 / 0,0576 = 1,74 m/s 149
 11. Baíng 6-53: Thäng säú hoaût âäüng miãûng thäøi khuyãúch taïn gàõn tráön - ACD (Air Ceiling Diffuser)- haîng HT Air Grilles (Singapore) Kêch Diãûn têch Læu læåüng 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 (m2) thæåïc âáöu (L/s) vaìo (mm) 122 SP (Pa) 13 16 18 21 38 43 51 60 98 52 150 x 150 0,0225 NC (dB) 15 18 21 24 31 35 42 46 48 6,5 T (m) 2,3 2,8 3,1 3,2 3,3 3,5 4,2 4,7 5 SP (Pa) 10 14 16 22 28 34 41 55 74 200 x 200 0,04 NC (dB) 14 16 19 24 29 35 39 44 51 T (m) 2,5 2,8 2,9 3,2 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 SP (Pa) 3 5 8 13 14 16 25 32 41 57 79 250 x 250 0,0625 NC (dB) 11 14 18 23 27 33 38 39 47 55 65 T (m) 2,2 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,7 5,5 5,9 6,4 SP (Pa) 4 5 6 7 8 12 15 26 35 45 58 64 97 300 x 300 0,09 NC (dB) 15 18 20 21 22 23 27 29 33 37 41 46 51 T (m) 4 4,5 5,2 6 6,5 6,5 8 9,5 10,5 12 > 12 > 12 > 12 SP (Pa) 3 5 6 7 9 14 21 25 37 40 43 46 350 x 350 0,1225 NC (dB) 15 16 17 18 20 26 28 33 35 38 42 47 8,1 8,6 8,9 9,4 9,9 10,5 T (m) 4,9 5,2 5,7 6,2 6,9 7,5 SP (Pa) 3 4 5 6 10 13 17 24 27 39 45 400 x 400 0,16 NC (dB) 10 12 14 17 22 25 28 32 34 40 45 T (m) 5,4 5,6 6,1 6,8 7,3 7,8 8,8 9 9,3 9,9 10,5 SP (Pa) 4 5 8 11 15 19 22 29 41 54 450 x 450 0,2025 NC (dB) 19 21 23 25 30 35 38 41 48 51 T (m) 7,5 8,5 9,5 10 11 11,5 > 12 > 12 > 12 > 12 SP - AÏp suáút ténh NC - Âäü äön T - Quaíng âæåìng âi âãø âaût täúc âäü 0,25 m/s 150
 12. Baíng 6-54: Thäng säú hoaût âäüng miãûng thäøi caïnh chènh âäi - ASR (Air supply Register) - haîng HT Air Grilles (Singapore) Kêch thæåïc Diãûn têch Læu læåüng 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 (m2) (mm) (L/s) SP (Pa) 13 16 18 21 38 43 51 60 98 122 150 x 150 0,0225 NC (dB) 15 18 21 24 31 35 42 46 48 52 T (m) 2,3 2,8 3,1 3,2 3,3 3,5 4,2 4,7 5 6,5 SP (Pa) 10 14 16 22 28 34 41 55 74 200 x 200 0,04 NC (dB) 14 16 19 24 29 35 39 44 51 T (m) 2,5 2,8 2,9 3,2 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 SP (Pa) 3 5 8 13 14 16 25 32 41 57 79 250 x 250 0,0625 NC (dB) 11 14 18 23 27 33 38 39 47 55 65 T (m) 2,2 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,7 5,5 5,9 6,4 SP (Pa) 4 5 6 7 8 12 15 26 35 45 58 64 97 300 x 300 0,09 NC (dB) 15 18 20 21 22 23 27 29 33 37 41 46 51 T (m) 4 4,5 5,2 6 6,5 6,5 8 9,5 10,5 12 > 12 > 12 > 12 SP (Pa) 3 5 6 7 9 14 21 25 37 40 43 46 400 x 250 0,1 NC (dB) 15 16 17 18 20 26 28 33 35 38 42 47 T (m) 4,9 5,2 5,7 6,2 6,9 7,5 8,1 8,6 8,9 9,4 9,9 10,5 SP (Pa) 3 4 5 6 10 13 17 24 27 39 45 400 x 400 0,16 NC (dB) 10 12 14 17 22 25 28 32 34 40 45 T (m) 5,4 5,6 6,1 6,8 7,3 7,8 8,8 9 9,3 9,9 10,5 SP (Pa) 600 x 300 0,18 NC (dB) T (m) SP (Pa) 600 x 600 0,36 NC (dB) T (m) SP (Pa) 1200 x 450 0,54 NC (dB) T (m) SP (Pa) 750 x 750 0,5625 NC (dB) T (m) SP (Pa) 4 5 8 11 15 19 22 29 41 54 1200 x 600 0,72 NC (dB) 19 21 23 25 30 35 38 41 48 51 T (m) 7,5 8,5 9,5 10 11 11,5 > 12 > 12 > 12 > 12 151
 13. Baíng 6-55: Thäng âàûc tênh kyî thuáût miãûng thäøi daìi kiãøu khuyãúch taïn ALD (Supply Air Linear Diffuser) - HT (Singapore) Säú khe Læu læåüng ( 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 thäøi L/s) SP (Pa) 2 3 4 6 8,5 11,5 15 18,5 22,5 49,5 81 1 NC (dB) - - - 8 13 15 19 23 26 36 46 T (m) 1,1 1,2 1,3 1,5 2 6 7 9 10 12 > 14 96 137 241 SP (Pa) 2 4 6 8 10 13 16 35 62 34 37 43 2 NC (dB) - 8 11 13 15 17 19 26 30 12 12 14 T (m) 4,1 4,7 5,5 6 6,5 7 7,4 9 10,7 SP (Pa) 4 5 6 7 9 11 24 42 65 93 164 255 3 NC (dB) - - 8 10 12 14 21 25 29 33 39 43 T (m) 4,3 5 5,7 6,5 7,2 7,8 9,6 11,5 12,8 14 > 14 > 14 ` SP (Pa) 4 5 5,5 6,5 8 17,5 31 51,5 72 119 185 265 359 4 NC (dB) - 8 9 11 21 26 38 46 51 60 68 76 84 T (m) 6 6 7 7 9 12 > 14 > 14 > 14 > 14 > 14 > 14 > 14 SP (Pa) 2 3 5 12 20 32 46 80 125 179 242 314 396 487 5 NC (dB) 8 10 13 23 31 37 41 54 60 65 66 68 70 76 T (m) 6 7 8 11 14 > 14 > 14 > 14 > 14 > 14 > 14 > 14 > 14 >14 SP (Pa) 6 13 20 28 40,5 70 102 140 187 242 304 371 6 NC (dB) 18 21 25 34 41 48 57 62 67 70 73 75 T (m) 5 6,5 8 10 > 14 > 14 > 14 > 14 > 14 > 14 > 14 > 14 SP (Stactic Pressure, Pa) - AÏp suáút ténh NC (dB) - Âäü äön T (m) - Quaíng âæåìng tæì miãûng thäøi âãún vë trê täúc âäü tám luäöng âaût 0,25 m/s 152
 14. Baíng 6-56: Thäng säú hoaût âäüng miãûng daìi kiãøu laï saïch - ABL (Air Bar Linear Grille) - haîng HT Air Grilles (Singapore) Kêch Diãûn têch Læu læåüng (m2) 1000 thæåïc âáöu (L/s) 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 vaìo (mm) 35 55 77 138 208 SP (Pa) 1 1 3 3 4 5 7 9 10 20 22 26 36 50 60 300 x 150 0,045 NC (dB) - 9 11 12 12 13 14 14 15 17 10,8 11,6 12,6 > 16 > 16 T (m) 1 1,2 1,6 1,9 4 4,8 5,4 6,5 6,9 7,8 SP (Pa) 1 1 2 3 4 5 6 12 19 28 41 72 118 160 190 450 x 150 0,0675 NC (dB) 8 9 10 11 12 13 14 15 17 22 32 40 50 56 62 8,4 9,5 11,1 > 16 > 16 > 16 > 16 T (m) 1,1 1,5 3,8 4,5 5,1 5,3 6,1 7,3 SP (Pa) 1 2 3 4 5 7 10 13 19 33 50 71 83 95 600 x 150 0,09 NC (dB) - - - - - 10 14 17 24 33 39 44 51 58 T (m) 2 2,3 2,6 2,9 3,2 4,8 6,4 8 9 13 15 > 16 > 16 > 16 SP (Pa) 1 1 2 5 7 9 11 17 24 33 53 62 70 89 110 750 x 150 0,1125 NC (dB) 6 8 10 11 13 15 16 23 32 39 41 46 54 58 60 T (m) 2,4 3 3,6 4,4 5,5 6,8 7,4 8,4 12 14 16 > 16 > 16 > 16 >16 SP (Pa) 1 1 1 2 3 6 10 18 28 40 46 53 68 83 900 x 150 0,135 NC (dB) 15 17 17 19 22 24 25 28 34 37 43 45 48 50 T (m) 2 3 4 5 6,3 7,1 8 11 13 15 > 16 > 16 > 16 >16 SP (Pa) 1 1 3 5 7 11 17 24 40 50 60 78 1050x150 0,1575 NC (dB) 15 17 20 23 24 26 31 36 40 43 46 49 T (m) 2,3 2,7 4,1 4,4 4,9 6 6,8 8,5 9 10 11 11,5 SP (Pa) 3 4 5 6 8 13 18 24 27 30 33 1200x150 0,18 NC (dB) 10 13 16 19 25 31 35 39 45 51 56 T (m) 2 2,6 3,3 3,9 5,2 6,5 7,6 8,2 9,4 11 12,2 153
 15. Baíng 6-57: Thäng säú hoaût âäüng miãûng huït laï saïch - AFL (Air fixed Louvres) - haîng HT Air Grilles (Singapore) Kêch Diãûn Læu læåüng thæåïc âáöu têch (L/s) 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 1800 vaìo (mm) (m2) 150x150 0,0225 SP (Pa) 4 7 11 20 31 46 62 82 104 128 278 480 NC (dB) - - - 11 14 18 21 24 26 29 34 40 200x200 0,04 SP (Pa) 1 1 2 4 8 13 20 27 35 43 94 162 175 336 NC (dB) - - - - - 9 11 14 17 19 26 31 37 39 250x250 0,0625 SP (Pa) 1 2 3 4 8 11 14 18 41 70 106 150 252 390 NC (dB) - - - - 8 9 10 11 32 39 40 50 57 64 300x300 0,09 SP (Pa) 5 6 7 8 9 10 20 36 54 77 123 153 183 213 243 273 306 NC (dB) - - - - 8 9 22 31 36 42 50 62 74 86 98 110 120 400x250 0,1 SP (Pa) 1 1 2 3 4 7 12 20 33 47 80 123 180 240 313 391 479 NC (dB) - - - - - 8 12 21 25 30 38 41 47 50 53 55 56 400x400 0,16 SP (Pa) 1 1 2 2 4 5 10 12 17 25 45 63 86 112 138 173 380 NC (dB) - - - - - 9 11 13 17 22 27 31 34 38 42 43 53 600x300 0,18 SP (Pa) 1 1 1 1 2 5 10 14 23 35 50 68 86 110 132 289 416 NC (dB) - - - 8 15 22 23 26 32 38 41 47 49 53 57 66 72 1200x250 0,3 SP (Pa) 1 1 1 2 4 8 11 18 24 31 42 48 60 132 188 NC (dB) - - 10 13 16 20 21 25 29 32 36 37 41 52 59 600x600 0,36 SP (Pa) 1 2 3 4 7 11 15 20 23 26 29 43 52 NC (dB) 14 19 24 36 43 51 57 62 71 80 88 132 159 750x750 0,5625 SP (Pa) 1 1 2 2 4 5 7 9 12 15 35 51 NC (dB) 11 14 16 20 21 22 23 24 25 26 36 44 1200x600 0,72 SP (Pa) 1 2 3 5 8 9 11 13 14 21 24 NC (dB) 12 14 27 35 41 44 47 53 59 88 106 154

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản