intTypePromotion=1

Giáo trinh : Phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ part 5

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
146
lượt xem
50
download

Giáo trinh : Phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cặp ion m/z 91/65 vμ m/z 77/51 lμ đặc trưng cho các hợp chất thơm thế một lần Ta thấy phân cắt benzyl mạnh hơn phân cắt phenyl. Phổ khối của 2 aminoetanol *) Phân cắt ở vị trí benzyl Phổ khối của butylbenzen Sơ đồ phân mảnh của butylbenzen

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh : Phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ part 5

  1. S¬ ®å ph©n m¶nh cña 5α- Androstan-3-on-etylen-acetal 31
  2. m/z = 55 Phæ khèi cña cyclo-hexanon S¬ ®å ph©n m¶nh cña cyclohexanon Phæ khèi cña cyclohexanol Phæ khèi cña 2 aminoetanol 4.2. Ph©n c¾t ë vÞ trÝ benzyl vμ allyl *) Ph©n c¾t ë vÞ trÝ benzyl S¬ ®å ph©n m¶nh cña butylbenzen Phæ khèi cña butylbenzen 32
  3. S¬ ®å ph©n m¶nh cña o-clortoluen Phæ khèi cña o-clortoluen − CÆp ion m/z 91/65 vμ m/z 77/51 lμ ®Æc tr−ng cho c¸c hîp chÊt th¬m thÕ mét lÇn alkyl − Ta thÊy ph©n c¾t benzyl m¹nh h¬n ph©n c¾t phenyl. − m/z = 91 lμ pic c¬ së cña c¸c hîp chÊt n-ankyl benzen nh− toluen, etylbenzen, propylbenzen, pentylbenzen, o-, m-, p-xylen. *) Ph©n c¾t ë vÞ trÝ allyl S¬ ®å ph©n m¶nh cña 4 metyl-1hexen Phæ khèi cña 4 metyl-1- hexen − Ýt thÓ hiÖn h¬n ph©n c¾t benzyl 4.3. Ph©n c¾t c¸c liªn kÕt kh«ng ho¹t ho¸ − Phæ khèi cña nh÷ng chÊt kh«ng chøa dÞ nguyªn tè (ph©n c¾t α), kh«ng chøa nhãm phenyl (ph©n c¾t benzyl) vμ liªn kÕt C=C(ph©n c¾t allyl) th× tu©n theo quy luËt ph©n c¾t c¸c liªn kÕt kh«ng ho¹t ho¸. 33
  4. Phæ khèi cña 1-clorheptan Phæ khèi cña 1-florheptan Phæ khèi cña 1-bromheptan Phæ khèi cña 1-iodmheptan 4.4. Ph¶n øng Retro - Diels - Alder (RDA) − C¸c hÖ vßng 6 chøa mét nèi ®«i cã thÓ bÞ ph¸ vßng t¹o thμnh hai m¶nh : cÊu tö "En" vμ "Dien". Th−êng thÊy cÊu tö "dien" mang ®iÖn tÝch trong phæ ; cÊu tö "en" còng thÊy. − Vßng 6 cã thÓ kh«ng chøa, chøa 1 hoÆc nhiÒu dÞ nguyªn tè, nã còng cã thÓ lμ mét phÇn cña hÖ vßng lín. − Ph¶n øng RDA cã thÓ x¶y ra ë ion ph©n tö, còng cã thÓ x¶y ra ë ph©n m¶nh mμ ë ®ã nèi ®«i ®−îc h×nh thμnh do mét ph©n c¾t kh¸c (vÝ dô ph©n c¾t α). Ph¶n øng RDA lμ mét qu¸ tr×nh trung hoμ ®iÖn. 34
  5. C¬ chÕ I: C¬ chÕ II: Phæ khèi cña 1,2,3,4-tetrahydrocarbazol (m/z = 143) − Ph¶n øng RDA ë c¸c hîp chÊt kh¸c : Phæ khèi cña 5,7-dihydroxy-4'- metoxyisoflavanon S¬ ®å ph©n m¶nh cña 5,7-dihydroxy-4'-metoxyisoflavanon − NhiÒu hîp chÊt thiªn nhiªn nh− indol ancaloit, tetrahydroisochinolin ancaloit, flavon, isoflavon, rotenoit cã vßng trung t©m cã thÓ t¹o ph¶n øng RDA trong khèi phæ kÕ. C¸c m¶nh t¹o thμnh do ph¶n øng RDA sÏ cho c¸c th«ng tin rÊt h÷u Ých ®Ó gi¶i cÊu tróc c¸c chÊt nμy. 4.5. ChuyÓn vÞ Mc Lafferty − ChuyÓn vÞ Mc Lafferty t−¬ng tù ph¶n øng Norrish II trong quang ho¸, trong nhiÖt ph©n ester, trong ph¶n øng Tschugaev,vμ trong ph¶n øng "En". 35
  6. − Cßn gäi lμ ph©n c¾t β cã dÞch chuyÓn H. − Nh÷ng nhãm cã thÓ tham gia chuyÓn vÞ Mc Lafferty : C=O (axit carboxylic, ester, andehyt, keton, amit, lactam, lacton) ; C=N (azometin, base Schiff, hydrazon, oxim, semicarbazon) ; S=O (sulfonester) ; C=C (alkyl aren, alkylheterocyclen, benzyleter, olefin). C¬ chÕ I : C¬ chÕ II : VÝ dô : CH3 − CH 2 − CH 2 − COOCH3 − Qua ph©n c¾t α ChuyÓn vÞ Mc. Lafferty Phæ khèi cña metyl butanoat S¬ ®å ph©n c¾t m¶nh cña metyl butanoat 36
  7. Phæ khèi cña butyl benzoat S¬ ®å ph©n c¾t m¶nh cña butyl benzoat − §Æc tr−ng cho c¸c metylester lμ pic ë m/z = 74 (Mc Laffesrty) vμ m/z = 59 (ph©n c¾t α), cho etyl ester lμ 88 vμ 73. 4.6. Ph¶n øng onium − Th−êngquan s¸t thÊy ë nh÷ng m¶nh ion cã dÞ nguyªn tè tÝch ®iÖn d−¬ng nh− oxonium, amonium, phosphonium, sulphonium. Qua ph©n c¾t α Qua ph©n c¾t α ph¶n øng ChuyÓn vÞ Mc. ph¶n øng onium Lafferty onium Phæ khèi cña N-isopropyl- N- metylbutylamin S¬ ®å ph©n m¶nh cña N-isopropyl- N- metylbutylamin 37
  8. §iÖn tÝch ë O Qua ph©n c¾t α Qua ph©n c¾t α ph¶n øng onium Phæ khèi cña N-butylacetamit S¬ ®å ph©n m¶nh cña N-butylacetamit 4.7. MÊt CO − Nh÷ng chÊt hoÆc nh÷ng m¶nh ion cã chøa nhãm C=O dÔ bÞ mÊt 28 ®¬n vÞ khèi (CO). (m/z = 65) S¬ ®å ph©n m¶nh cña phenol Phæ khèi cña phenol 38
  9. Phæ khèi cña Dispiro[4.1.4.1]-dodecan-6,12- dion (m/z = 65) S¬ ®å ph©n m¶nh cña Dispiro[4.1.4.1]- dodecan-6,12-dion 5. C¸c ph¶n øng nhiÖt trong m¸y khèi phæ 5.1. Nh÷ng lo¹i quan träng nhÊt cña ph¶n øng nhiÖt T¸ch lo¹i nh÷ng m¶nh nhá : − Decacboxyl ho¸ (−CO2) − Decacbonyl ho¸ (−CO) − CH3COOH − HX (H2O, HCl...) *) Ph¶n øng retro : − Retroaldol : 39
  10. − Retro-Diels-Alder *) Isomer ho¸ *) Dehydro ho¸, hydro ho¸ *) NhiÖt ph©n c¸c hîp chÊt chøa nit¬ bËc 4 * Dealkyl ho¸ 6. C¸c ph−¬ng ph¸p vμ kh¸i niÖm kh¸c 6.1. Ho¸ va ch¹m ®iÖn tö (EI) - Do nh÷ng chÊt dÔ bay h¬i ph©n tö nhá hoÆc Ýt ph©n cùc. − EI : BÊt lîi lμ hay mÊt ion ph©n tö hoÆc ion ph©n tö c−êng ®é yÕu. 10 − 20% hîp chÊt cã PTL < 300 kh«ng thÊy ion ph©n tö. Lîi : cã nhiÒu m¶nh ion, cã thÓ so s¸nh phæ víi phæ cña chÊt ®· biÕt, sö dông ng©n hμng phæ. 6.2. Ion ho¸ ho¸ häc (CI) - Ph−¬ng ph¸p CI dïng cho c¸c chÊt khã bay h¬i nh−: Nh÷ng chÊt ≈ 200 Dalton nh−ng nhiÒu nhãm ph©n cùc − − ChÊt tõ 800 − 25.000 Dalton CI : Dïng mét chÊt khÝ (vÝ dô CH4, isobutan, NH3) víi mét ¸p suÊt kho¶ng 102 Pa − ®Ó ®−a vμo buång ion ho¸. ChÊt khÝ nμy va ch¹m víi c¸c ®iÖn tö b¾n ra tõ mét catèt nãng ®á víi n¨ng l−îng 300 eV vμ bÞ ion ho¸. VÝ dô : + CH 4 + e− ⎯⎯ CH 4 + 2e− . → TiÕp theo nã bÞ ph©n m¶nh mét phÇn : + + CH 4 + CH 4 ⎯⎯ CH 5 + CH. . → 3 + + CH3 + CH 4 ⎯⎯ C 2 H5 + H 2 → 40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2