intTypePromotion=3

Giáo trình Phân tích hệ thống và tối ưu hóa (in lần thứ 3 có chỉnh lý, bổ sung)

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:179

0
37
lượt xem
12
download

Giáo trình Phân tích hệ thống và tối ưu hóa (in lần thứ 3 có chỉnh lý, bổ sung)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Phân tích hệ thống và tối ưu hóa do Phó Đức Anh biên soạn trình bày các nội dung: Tổng quan về phân tích hệ thống, mô hình hóa hệ thống, tối ưu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Phân tích hệ thống và tối ưu hóa (in lần thứ 3 có chỉnh lý, bổ sung)

ph©n tÝch hÖ thèng<br /> &<br /> tèi −u hãa<br /> (In LÇn thø ba cã chØnh lý, bæ sung)<br /> <br /> Phã §øc Anh & §Æng H÷u §¹o<br /> <br /> Nhμ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp<br /> hμ néi- 2006<br /> <br /> Lêi nãi ®Çu<br /> (cho lÇn xuÊt b¶n thø ba)<br /> Sau lÇn xuÊt b¶n thø hai, s¸ch nµy ®· ®−îc sö dông tiÕp ®Ó gi¶ng d¹y cho c¸c líp<br /> Cao häc tõ kho¸ X ®Õn kho¸ XIII cña Tr−êng §¹i häc Thñy lîi.<br /> Trong lÇn xuÊt b¶n nµy, s¸ch ®−îc viÕt l¹i, thªm nhiÒu chñ ®Ò míi vµ c¸c vÝ dô, bµi<br /> tËp gióp b¹n ®äc tham kh¶o ®Ó sau nµy cã thÓ tiÕp cËn dÔ dµng h¬n víi c¸c tµi liÖu kü thuËt<br /> hiÖn hµnh.<br /> C¸c t¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¸m ¬n Tr−êng §¹i häc Thñy lîi vµ Nhµ xuÊt b¶n N«ng<br /> nghiÖp ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¸o tr×nh ®−îc biªn tËp chÝnh x¸c vµ sím xuÊt b¶n.<br /> Xin c¶m ¬n c¸c ý kiÕn ®· vµ sÏ ®ãng gãp cho cuèn s¸ch nµy cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ c¸c<br /> sinh viªn.<br /> <br /> Hµ néi - 31 - 3 - 2006<br /> C¸c t¸c gi¶<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lêi nãi ®Çu<br /> (cho lÇn xuÊt b¶n thø hai)<br /> <br /> Gi¸o tr×nh nµy ®· ®−îc biªn so¹n vµ sö dông cho c¸c líp Cao häc (tõ kho¸ I) vµ c¸c<br /> líp sinh viªn Khoa Thñy v¨n & M«i tr−êng (khãa 35,36,37) cña Tr−êng §¹i häc Thuû lîi<br /> vµ ®· ®−îc in thµnh s¸ch ®Ó dïng trong néi bé nhµ tr−êng tõ n¨m 1996.<br /> LÇn xuÊt b¶n nµy, gi¸o tr×nh ®−îc viÕt l¹i vµ chia lµm hai phÇn chÝnh:<br /> + PhÇn Lý thuyÕt Ph©n tÝch hÖ thèng vµ øng dông do PGS.TS. §Æng H÷u §¹o biªn so¹n.<br /> + PhÇn Lý thuyÕt tèi −u bao gåm Qui ho¹ch tuyÕn tÝnh vµ Qui ho¹ch ®éng thùc hµnh do<br /> PGS.TS. Phã §øc Anh biªn so¹n.<br /> Gi¸o tr×nh ®−îc viÕt thªm c¸c bµi tËp vµ nhiÒu vÝ dô minh häa.<br /> C¸c t¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¸m ¬n Khoa Sau ®¹i häc vµ Khoa Thñy v¨n & M«i<br /> tr−êng, Tr−êng §¹i häc Thñy lîi vµ Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp ®· ®éng viªn, khuyÕn khÝch,<br /> t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¸o tr×nh ®−îc xuÊt b¶n. Xin c¶m ¬n c¸c ý kiÕn ®· vµ sÏ ®ãng<br /> gãp cho cuèn s¸ch nµy cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ c¸c sinh viªn.<br /> Hµ néi - 7 - 12 - 2001<br /> C¸c t¸c gi¶<br /> <br /> 4<br /> <br /> Lêi nãi ®Çu<br /> (cho lÇn xuÊt b¶n thø nhÊt)<br /> <br /> Gi¸o tr×nh nµy ®−îc viÕt cho c¸c sinh viªn Tr−êng §¹i häc Thuû lîi, nh»m cung cÊp<br /> cho ng−êi ®äc nh÷ng kiÕn thøc c¬ së tèi thiÓu trong lÜnh vùc lý thuyÕt Ph©n tÝch hÖ thèng vµ<br /> øng dông, ®Ó gióp hä trong mét thêi gian ng¾n, n¾m v÷ng nh÷ng lËp luËn, ph−¬ng ph¸p thùc<br /> hµnh trong viÖc ph©n tÝch hÖ thèng vµ tiÕp thu dÔ dµng h¬n c¸c m«n häc cã liªn quan.<br /> Do hoµn c¶nh thùc tÕ lµ tr−íc ®©y, c¸c sinh viªn cña tr−êng ch−a cã dÞp häc c¸c m«n<br /> Quy ho¹ch tuyÕn tÝnh vµ Quy ho¹ch ®éng, nªn s¸ch dµnh mét ch−¬ng giíi thiÖu c¸c lý<br /> thuyÕt nµy, nh»m gióp ng−êi ®äc lÜnh héi tèt h¬n c¸c ph−¬ng ph¸p tèi −u ho¸ ®Ó vËn dông<br /> vµo c¸c bµi to¸n kü thuËt thuû lîi cô thÓ trong c¸c m«n häc sau.<br /> V× kh¶ n¨ng cã h¹n, thêi gian chuÈn bÞ l¹i qu¸ Ýt, nhÊt ®Þnh s¸ch sÏ cã nhiÒu thiÕu<br /> sãt, mong b¹n ®äc gãp ý ®Ó trong lÇn xuÊt b¶n sau, gi¸o tr×nh sÏ ®−îc biªn so¹n l¹i mét<br /> c¸ch hoµn thiÖn h¬n.<br /> T¸c gi¶ xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh gi¸o s− Hoµng Tôy vÒ c¸c tµi liÖu tham<br /> kh¶o vµ Phã gi¸o s− §Æng H÷u §¹o vÒ nh÷ng ý kiÕn quý b¸u ®Ó biªn so¹n gi¸o tr×nh.<br /> Xin c¶m ¬n c¸c ý kiÕn ®· vµ sÏ ®ãng gãp cho cuèn s¸ch nµy cña c¸c b¹n ®ång<br /> nghiÖp vµ c¸c sinh viªn.<br /> Hµ néi - 1- 8 - 1995<br /> Phã §øc Anh<br /> <br /> 5<br /> <br /> Ch−¬ng 1<br /> <br /> TæNG QUAN VÒ Ph©n tÝch hÖ thèng<br /> I. Giíi thiÖu chung.<br /> LÜnh vùc mang tªn ph©n tÝch hÖ thèng (PTHT) ra ®êi do nhu cÇu cña con ng−êi ph¶i<br /> tiÕn hµnh nh÷ng nghiªn cøu cã ®Æc tr−ng liªn ngµnh víi ®èi t−îng nghiªn cøu lµ c¸c hÖ<br /> thèng phøc t¹p. §Æc biÖt lµ viÖc chóng ta ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c hÖ<br /> thèng bao gåm con ng−êi víi c¸c s¶n phÈm do hä t¹o ra trong sù kÕt hîp víi m«i tr−êng tù<br /> nhiªn. §ã lµ c¸c vÊn ®Ò vÒ hÖ thèng phæ biÕn trong ®êi sèng x· héi hiÖn nay. Sau ®©y lµ mét<br /> vµi vÝ dô:<br /> • VÊn ®Ò gia t¨ng c¸c tai n¹n giao th«ng trong ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®−êng giao<br /> th«ng cao tèc, ®ã lµ hÖ thèng kÕt hîp c¸c l¸i xe, hµnh kh¸ch, bé hµnh, ®−êng x¸, xe cé, luËt<br /> lÖ giao th«ng, thêi tiÕt vµ m«i tr−êng xung quanh.<br /> • VÊn ®Ò ®¸p øng nhu cÇu n¨ng l−îng cña con ng−êi liªn quan ®Õn hÖ thèng n¨ng<br /> l−îng, ®ã lµ hÖ thèng kÕt hîp c¸c nguån n¨ng l−îng, c¸c c«ng cô chuyÓn ho¸ c¸c nguån nµy<br /> thµnh c¸c d¹ng n¨ng l−îng cã thÓ sö dông ®−îc, c¸c c¬ chÕ vµ thñ tôc ph©n phèi n¨ng<br /> l−îng, con ng−êi sö dông n¨ng l−îng vµ c¸c c¸ch sö dông n¨ng l−îng, m«i tr−êng tù nhiªn<br /> vµ m«i tr−êng kinh tÕ, mét m«i tr−êng ¶nh h−ëng ®Õn c¸ch sö dông n¨ng l−îng vµ ng−îc l¹i<br /> bÞ hÖ thèng n¨ng l−îng ¶nh h−ëng ®Õn.<br /> • C¸c vÊn ®Ò ®« thÞ liªn quan ®Õn hÖ thèng bao gåm con ng−êi vµ ®Þnh c− ®« thÞ, ®ã lµ<br /> hÖ thèng kÕt hîp trong mét m«i tr−êng tù nhiªn con ng−êi vµ chç ë, c¸c xÝ nghiÖp, c¸c dÞch<br /> vô x· héi, c¸c ph−¬ng tiÖn ®i l¹i vµ gi¶i trÝ, c¸c c«ng cô kinh tÕ ®Ó trao ®æi lao ®éng vµ c¸c<br /> s¶n phÈm, c¸c thãi quen vµ c¸c luËt ®Þnh ®Ó ®iÒu hµnh hµnh vi hÖ thèng vµ c¸c cÊu tróc tæ<br /> chøc ®Ó lµm cho tÊt c¶ ho¹t ®éng.<br /> • C¸c vÊn ®Ò s¶n xuÊt kinh doanh nÈy sinh tõ c¸c c«ng ty, c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh<br /> doanh, ®ã lµ c¸c hÖ thèng kÕt hîp vèn, lao ®éng, qu¶n lý, vµ c¸c tri thøc chuyªn ngµnh ®Ó<br /> t¹o ra c¸c s¶n phÈm x· héi mong muèn trong ®ã cã c¸c xÝ nghiÖp.<br /> • C¸c vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ n−íc th−êng liªn quan ®Õn hÖ thèng lín vµ phøc t¹p: c¸c c¬<br /> quan qu¶n lý víi c¸c môc tiªu, c¸c ho¹t ®éng, c¸c dÞch vô, c¸c nhu cÇu kinh phÝ, vµ quan hÖ<br /> víi d©n chóng.<br /> Môc ®Ých chÝnh cña PTHT lµ trî gióp cho c¸c nhµ lµm chÝnh s¸ch vµ ra quyÕt ®Þnh (cña<br /> nhµ n−íc vµ cña t− nh©n) gi¶i quyÕt vµ qu¶n lý tèt h¬n c¸c vÊn ®Ò mµ hä ph¶i ®−¬ng ®Çu.<br /> PTHT ®−a ra c¸c th«ng tin vµ c¸c b»ng chøng ®−îc chän lùa tèt, cã quan hÖ víi c¸c vÊn ®Ò<br /> ®ang ph¶i gi¶i quyÕt nh»m c¶i thiÖn c¬ së cho c¸c lËp luËn cña hä. Nh− vËy PTHT tËp trung<br /> vµo c¸c vÊn ®Ò nÈy sinh tõ c¸c t−¬ng t¸c gi÷a c¸c yÕu tè vµ con ng−êi trong x· héi, trong<br /> c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ m«i tr−êng, xem xÐt c¸c ph¶n øng kh¸c nhau tíi vÊn<br /> ®Ò nµy, cung cÊp c¸c b»ng chøng vÒ c¸c hËu qu¶ - tèt, xÊu, trung lËp - cña c¸c ph¶n øng<br /> nµy.<br /> <br /> 6<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản