intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p7

Chia sẻ: Dasda Asdfa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p7', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p7

  1. trong doanh nghiÖp ®Ó g¾n bã ng­êi lao ®éng víi doanh nghiÖp; dµnh mét tØ lÖ cæ phÇn thÝch hîp ®Ó b¸n ra ngoµi DN. Nghiªn cøu sö dông mét phÇn vèn tù cã cña DN ®Ó h×nh thµnh cæ phÇn cña ng­êi lao ®éng, ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng l·i nh­ng kh«ng ®­îc rót cæ phÇn nµy ra khái DN. Më réng viÖc b¸n cæ phÇn DN c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n cho ng­ëi s¶n xuÊt vµ cung cÊp nguyªn liÖu. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch DN cæ phÇn ho¸ sö dông nhiÒu lao ®éng vµ cã quy ®Þnh cho phÐp chuyÓn nî thµnh vèn gãp cæ phÇn. Söa ®æi ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN theo h­íng g¾n víi thÞ tr­êng, nghiªn cøu ®Æt gi¸ trÞ quyÓn sö dông ®Êt vµ gi¸ trÞ DN, thÝ ®iÓm ®Êu thÇu b¸n cæ phiÕu vµ b¸n cæ phiÕu qua c¸c chÕ ®Þnh tµi chÝnh trung gian. Nhµ ®Çu t­ ®­îc mua cæ phÇn lÇn ®Çu ®èi víi DN cæ phÇn ho¸ mµ nhµ n­íc kh«ng gi÷ cæ phÇn chi phèi theo ®óng quy ®Þnh cña luËt DN vµ luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc. KhuyÕn khÝch nhµ ®Çu t­ cã tiÒm n¨ng vÒ c«ng nghÖ, thÞ tr­êng, kinh nghiÖp qu¶n lý, tiÒn vèn mua cæ phÇn. Sè tiÒn thu ®­îc tõ b¸n cæ phÇn dïng ®Ó thùc hiÖn
  2. chÝnh s¸ch víi ng­êi lao ®éng vµ ®Ó nhµ n­íc t¸i ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ®­îc dùa vµo ng©n s¸ch ®Ó chi th­êng xuyªn. Nhµ n­íc ban hµnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp ®èi víi DNNN ®· chuyÓn sang c«ng ti cæ phÇn. Söa ®æi chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi DN cæ phÇn ho¸ theo h­íng ­u ®·i h¬n ®èi víi nh÷ng DN khi cæ phÇn ho¸ cã khã kh¨n. ChØ ®¹o chÆt chÏ DNNN ®Çu t­ mét phÇn vèn ®Ó lËp míi c«ng ti cæ phÇn ë nh÷ng lÜnh vùc cÇn thiÕt. 5. Thùc hiÖn giao b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n doanh nghiÖp nhµ n­íc. §èi víi DN cã quy m« nhá cã møc vèn nhµ n­íc d­íi n¨m tØ ®ång nhµ n­íc kh«ng cÇn n¾m gi÷, kh«ng cæ phÇn ho¸ ®­îc, tuú thùc tÕ cña tõng DN mét c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh mét trong c¸c h×nh thøc: giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª. KhuyÕn khÝch DNNN ®· giao , b¸n ®­îc chuyÓn thµnh c«ng ti cæ phÇn cña ng­êi lao ®éng. S¸p nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n nh÷ng DNNN ho¹t ®éng kh«ng
  3. hiÖu qu¶ nh­ng kh«ng thùc hiÖn ®­îc c¸c h×nh thøc nãi trªn. Söa ®æi bæ xung luËt ph¸ s¶n DN theo h­íng ng­êi quyÕt ®Þnh thµnh lËp DN cã quyÒn ®Ò nghÞ tuyªn bè ph¸ s¶n. §¶y m¹nh tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc, hiÓu biÕt cña ng­êi lao ®éng vµ toµn x· héi ®èi víi chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸, giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n DNNN.
  4. PhÇn KÕt luËn Nh­ vËy trong h¬n 10 n¨m qua §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· thùc hiÖn nhiÒu chñ tr­¬ng biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m ®æi míi vµ n©ng cao hiªu qu¶ ho¹t ®éng cña KTNN. Trong bèi c¶nh thÕ giíi cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p vµ nÒn kinh tÕ cßn cã nhiÒu khã kh¨n gay g¾t, KTNN ®· v­ît qua nhiÒu thö th¸ch, ®øng v÷ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, gãp phÇn quan träng vµo thµnh tùu to lín cña sù nghiÖp ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc, ®­a ®Êt n­íc ta ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi, chuyÓn sang thêi kú hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng XHCN. MÆc dï cßn mét sè h¹n chÕ bÊt cËp nh­ng KTNN®· chi phèi ®­îc c¸c ngµnh, lÜnh vùc then chèt vµ s¶n phÈm thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ x· héi,
  5. gãp phÇn t¨ng c­êng thÕ vµ lùc cña ®Êt n­íc. DNNN chiÕm tØ träng lín trong tæng s¶n phÈm trong n­íc, trong tæng thu ng©n s¸ch, kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ c«ng tr×nh hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi lµ lùc l­îng quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai vµ ®¶m b¶o nhiÒu s¶n phÈm dÞch vô c«ng Ých thiÕt yªu cho x· héi, quèc phßng, an ninh. DNNN ngµy cµng thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¬ cÊu ngµy cµng hîp lý h¬n hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh tõng b­íc ®­îc n©ng lªn ®êi sèng ng­êi lao ®éng tõng møc ®­îc c¶i thiÖn. §èi víi t«i viÖc ®i s©u, nghiªn cøu t×m hiÓu kü vÒ ®Ò tµi nµy ®· gióp Ých cho t«i rÊt nhiÒu trong viÖc n©ng cao nhËn thøc vµ t­ duy kinh tÕ, cã nh÷ng quan niÖm vµ hiÓu biÕt ®óng ®¾n vÒ thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc vµ vai trß chñ ®¹o cña nã ®ång thêi x¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña m×nh ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ cña tæ quèc. MÆc dï ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng tuy nhiªn trong khu«n khæ ®Ò ¸n nµy cßn cã rÊt nhiÒu nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ khã tr¸nh khái. Mét lÇn n÷a rÊt mong cã sù gãp ý vµ chØ
  6. b¶o cña thµy c« vµ c¸c b¹n ®ång thêi t«i còng göi lêi c¶m ¬n tr©n thµnh tíi PGS.TS Mai H÷u Thùc ng­êi ®· rÊt tËn t×nh gióp ®ì, h­íng dÉn t«i hoµn thµnh ®Ó ¸n nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
  7. Môc lôc A - PhÇn më ®Çu B – PhÇn néi dung I – Kh¸i qu¸t chung vÒ thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc 1 – Thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc 1.1 Kh¸i niÖm thµnh phÇn KTNN 1.2 C¬ së h×nh thµnh cña KTNN 1.3 §Æc ®iÓm cña thµnh phÇn KTNN 2 – Sù kh¸c nhau gi÷a KTNN vµ KTTB ®éc quyÒn
  8. II – Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thµnh phÇn KTNN ë ViÖt Nam 1 Giai ®o¹n1945 – 1960 2 Giai ®o¹n1960 – 1975 3 Giai ®o¹n1975 – ®Çu nh÷ng n¨m 1980 4 Giai ®o¹n1980 – 1985 5 Giai ®o¹n1985 – 1990 6 Giai ®o¹n1990 ®Õn nay III – Vai trß chñ ®¹o cña KTNN trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN 1 – TÝnh tÊt yÕu vai trß chñ ®¹o cña thµnh phÇn KTNN 2 – Vai trß chñ ®¹o cña KTNN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản