intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích quy trình vận dụng nguyên lý chu trình cổ điển trong tải dao động p6

Chia sẻ: Nguyencaokyhoc Hoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

47
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sở dĩ như vậy là vì: - Lớp tuyết bám bên ngoài dàn lạnh tạo thành lớp cách nhiệt, ngăn cản quá trình trao đổi nhiệt giữa môi chất và không khí trong buồng lạnh. Do đó nhiệt độ buồng lạnh không đạt yêu cầu, thời gian làm lạnh kéo dài. Mặt khác môi chất lạnh trong dàn lạnh do không nhận được nhiệt để hoá hơi nên, một lượng lớn hơi ẩm được hút về máy nén gây ra ngập lỏng máy nén....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình vận dụng nguyên lý chu trình cổ điển trong tải dao động p6

  1. I- ®éng c¬ diesel; II- HT ®éng lùc cho m¸y l¹nh; III- HT cÊp khÝ vµ lµm l¹nh 1- M¸y nÐn ly t©m; 2- Tua bin; 3- Lµm m¸t kh«ng khÝ b»ng n−íc; 4- Lµm m¸t kh«ng khÝ b»ng frª«n; 5- Van tiÕt l−u; 6- M¸y l¹nh ly t©m; 7- B×nh ng−ng; 8- Tua bin khÝ frª«n; 9- B×nh chøa frª«n; 10- B¬m frª«n; 11- B×nh ng−ng cña hÖ sinh c«ng nhê frª«n H×nh 1-7: Lµm m¸t kh«ng khÝ cÊp cho ®éng c¬ diesel 1.2.11.3 Xö lý l¹nh c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau 1. Ngò cèc vµ thùc vËt NhiÒu lo¹i ngò cèc vµo dÞp ®«ng xu©n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ßi hái mét thêi kú gi¸ l¹nh ngay sau khi n¶y mÇm. Tuy nhiªn nÕu bÞ ®ãng b¨ng hoÆc ®ît gi¸ l¹nh kh¾c nghiÖt th× mÇm cã thÓ bÞ chÕt. §Ó tr¸nh thêi tiÕt bÊt lîi cã thÓ lµm thiÖt h¹i mïa mµng cã thÓ xö lý l¹nh nh©n t¹o. Qu¸ tr×nh xö lý l¹nh nh©n t¹o ph¶i tuú thuéc vµo gièng vµ lo¹i ngò cèc. Cã nh÷ng lo¹i kh«ng cÇn xö lý l¹nh. B»ng c¸ch xö lý l¹nh cña gièng hoa tuylip ng−êi ta cã thÓ lµm cho hoa në sím h¬n. HiÖu qu¶ còng tuú thuéc vµo loµi vµ gièng hoa. §èi víi mét sè loµi hoa kh¸c viÖc xö lý l¹nh ®−îc coi lµ nh©n tè thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña hoa. C¸c gèc hång nÕu ®−îc b¶o qu¶n ë 0 ®Õn 0,5oC vµ ®é Èm 98% sÏ cã giÊc ngñ ®«ng vµ kh«ng bÞ s−¬ng gi¸ lµm háng. C¸c nh¸nh cÈm ch−íng t¸ch tõ gèc mÑ cã thÓ b¶o qu¶n trong cact«ng h¬n 6 th¸ng ë nhiÖt ®é 0,5oC. 2. B¶o qu¶n hoa Hoa c¾t ®−îc chia lµm ba giai ®o¹n: a. Giai ®o¹n ph¸t triÓn trªn gèc hoa mÑ. 42
  2. b. Giai ®o¹n vËn chuyÓn vµ ®em b¸n. c. Giai ®o¹n c¾m hoa ë trong nhµ cña kh¸ch hµng. Giai ®o¹n b) tiÕn hµnh trong thêi gian cµng ng¾n cµng tèt vµ b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nô hoa kh«ng ®−îc në ra. Thêi gian c¾t thÝch hîp rÊt quan träng ®èi víi vÊn ®Ò trªn. ë nhiÖt ®é cµng thÊp c−êng ®é thë cña hoa cµng gi¶m vµ thêi gian hoa t−¬i cµng dµi. §èi víi rÊt nhiÒu gièng hoa cã nhiÖt ®é giíi h¹n nÕu b¶o qu¶n d−íi nhiÖt ®é ®ã khi lÊy ra khái buång l¹nh hoa kh«ng thÓ në ®−îc n÷a. VÝ dô hoa phong lan kh«ng thÓ b¶o qu¶n d−íi 7÷10oC, ng−îc l¹i hoa tÝm cã thÓ b¶o qu¶n ®Õn 3oC vµ hoa hång tõ 0÷1oC. B¶o qu¶n hoa thuû tiªn vµ hoa cÈm ch−íng ë 1 ®Õn 2oC lµ tèt nhÊt vµ thêi gian b¶o qu¶n kho¶ng 10 ngµy. Hoa vïng California cña Mü tá ta thÝch hîp nhÊt víi nhiÖt ®é tõ 0,5 ®Õn 4oC. §¸ng l−u ý lµ thêi gian vËn chuyÓn trªn m¸y bay kh«ng chiÕm qu¸ 30% thêi gian tõ n¬i trång hoa phÝa T©y ®Õn chî hoa ë phÝa §«ng n−íc Mü. Trªn m¸y bay hoa ®−îc b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é 10 ®Õn 21oC. Tuy nhiªn ®©y lµ c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm cña n−íc ngoµi, c¸c sè liÖu nµy cã thÓ ch−a ch¾c ®· phï hîp ë ViÖt Nam v× c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Êt ®ai, thæ nh−ìng, ch¨m sãc, loµi hoa cã kh¸c nhau. *** 43
  3. CH−¬NG II HÖ THèNG Vµ THIÕT BÞ KHO L¹NH B¶O QU¶N 2.1 Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ chän nhiÖt ®é b¶o qu¶n 2.1.1 Kho l¹nh b¶o qu¶n Kho l¹nh b¶o qu¶n lµ kho ®−îc sö dông ®Ó b¶o qu¶n c¸c lo¹i thùc phÈm, n«ng s¶n, rau qu¶, c¸c s¶n phÈm cña c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, c«ng nghiÖp thùc phÈm, c«ng nghiÖp nhÑ vv HiÖn nay kho l¹nh ®−îc sö dông trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm rÊt réng r·i vµ chiÕm mét tû lÖ lín nhÊt. C¸c d¹ng mÆt hµng b¶o qu¶n bao gåm: - Kho b¶o qu¶n thùc phÈm chÕ biÕn nh−: ThÞt, h¶i s¶n, ®å hép - B¶o qu¶n n«ng s¶n thùc phÈm, rau qu¶. - B¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm y tÕ, d−îc liÖu - Kho b¶o qu¶n s÷a. - Kho b¶o qu¶n vµ lªn men bia. - B¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm kh¸c. 2.1.2 Ph©n lo¹i Cã nhiÒu kiÓu kho b¶o qu¶n dùa trªn nh÷ng c¨n cø ph©n lo¹i kh¸c nhau: a) Theo c«ng dông ng−êi ta cã thÓ ph©n ra c¸c lo¹i kho l¹nh nh− sau: - Kho l¹nh s¬ bé: Dïng lµm l¹nh s¬ bé hay b¶o qu¶n t¹m thêi thùc phÈm t¹i c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn tr−íc khi chuyÓn sang mét kh©u chÕ biÕn kh¸c. - Kho chÕ biÕn: §−îc sö dông trong c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm (nhµ m¸y ®å hép, nhµ m¸y s÷a, nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n, nhµ m¸y xuÊt khÈu thÞt vv..) C¸c kho l¹nh lo¹i nµy th−êng cã dung tÝch lín cÇn ph¶i trang bÞ hÖ thèng cã c«ng suÊt l¹nh lín. Phô t¶i cña kho l¹nh lu«n thay ®æi do ph¶i xuÊt nhËp hµng th−êng xuyªn. 44
  4. - Kho ph©n phèi, kho trung chuyÓn: Dïng ®iÒu hoµ cung cÊp thùc phÈm cho c¸c khu vùc d©n c−, thµnh phè vµ dù tr÷ l©u dµi. Kho l¹nh ph©n phèi th−êng cã dung tÝch lín tr÷ nhiÒu mÆt hµng vµ cã ý nghÜa rÊt lín ®Õn ®êi sèng sinh ho¹t cña c¶ mét céng ®ång. - Kho th−¬ng nghiÖp: Kho l¹nh b¶o qu¶n c¸c mÆt hµng thùc phÈm cña hÖ thèng th−¬ng nghiÖp. Kho dïng b¶o qu¶n t¹m thêi c¸c mÆt hµng ®ang ®−îc doanh nghiÖp b¸n trªn thÞ tr−êng. - Kho vËn t¶i (trªn tµu thuû, tÇu ho¶, xe «t« ): ®Æc ®iÓm cña kho lµ dung tÝch lín, hµng b¶o qu¶n mang tÝnh t¹m thêi ®Ó vËn chuyÓn tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c. - Kho sinh ho¹t: ®©y lµ lo¹i kho rÊt nhá dïng trong c¸c hé gia ®×nh, kh¸ch s¹n, nhµ hµng dïng b¶o qu¶n mét l−îng hµng nhá. b) Theo nhiÖt ®é ng−êi ta chia ra: - Kho b¶o qu¶n l¹nh: NhiÖt ®é b¶o qu¶n th−êng n»m trong kho¶ng -2oC ÷ 5oC. §èi víi mét sè rau qu¶ nhiÖt ®íi cÇn b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é cao h¬n (chuèi > 10oC, chanh > 4oC). Nãi chung c¸c mÆt hµng chñ yÕu lµ rau qu¶ vµ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n. - Kho b¶o qu¶n ®«ng: Kho ®−îc sö dông ®Ó b¶o qu¶n c¸c mÆt hµng ®· qua cÊp ®«ng. §ã lµ hµng thùc phÈm cã nguån gèc ®éng vËt. NhiÖt ®é b¶o qu¶n tuú thuéc vµo thêi gian, lo¹i thùc phÈm b¶o qu¶n. Tuy nhiªn nhiÖt ®é b¶o qu¶n tèi thiÓu còng ph¶i ®¹t -18oC ®Ó cho c¸c vi sinh vËt kh«ng thÓ ph¸t triÓn lµm h− h¹i thùc phÈm trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n. - Kho ®a n¨ng: NhiÖt ®é b¶o qu¶n lµ -12oC - Kho gia l¹nh: NhiÖt ®é 0oC, dïng gia l¹nh c¸c s¶n phÈm tr−íc khi chuyÓn sang kh©u chÕ biÕn kh¸c. - Kho b¶o qu¶n n−íc ®¸: NhiÖt ®é kho tèi thiÓu -4oC c) Theo dung tÝch chøa. KÝch th−íc kho l¹nh phô thuéc chñ yÕu vµo dung tÝch chøa hµng cña nã. Do ®Æc ®iÓm vÒ kh¶ n¨ng chÊt t¶i cho mçi lo¹i thùc phÈm cã kh¸c nhau nªn th−êng qui dung tÝch ra tÊn thÞt (MT-Meet Tons). VÝ dô kho 50MT, Kho 100MT, Kho 150 MT vv.. lµ nh÷ng kho cã kh¶ n¨ng chøa 50, 100, 150 vv.. tÊn thÞt. d) Theo ®Æc ®iÓm c¸ch nhiÖt ng−êi ta chia ra: - Kho x©y: Lµ kho mµ kÕt cÊu lµ kiÕn tróc x©y dùng vµ bªn trong ng−êi ta tiÕn hµnh bäc c¸c líp c¸ch nhiÖt. Kho x©y chiÕm diÖn tÝch lín, l¾p ®Æt khã, gi¸ thµnh t−¬ng ®èi cao, kh«ng ®Ñp, khã th¸o dì vµ di chuyÓn. MÆt kh¸c vÒ mÆt thÈm mü vµ vÖ sinh kho x©y kh«ng ®¶m 45
  5. b¶o tèt. V× vËy hiÖn nay ë n−íc ta ng−êi ta Ýt sö dông kho x©y ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm. - Kho panel: §−îc l¾p ghÐp tõ c¸c tÊm panel tiÒn chÕ polyurethan vµ ®−îc l¾p ghÐp víi nhau b»ng c¸c mãc kho¸ camlocking. Kho panel cã h×nh thøc ®Ñp, gän vµ gi¸ thµnh t−¬ng ®èi rÎ, rÊt tiÖn lîi khi l¾p ®Æt, th¸o dì vµ b¶o qu¶n c¸c mÆt hµng thùc phÈm, n«ng s¶n, thuèc men, d−îc liÖu vv... HiÖn nay nhiÒu doanh nghiÖp ë n−íc ta ®· s¶n xuÊt c¸c tÊm panel c¸ch nhiÖt ®¹t tiªu chuÈn cao. V× thÕ hÇu hÕt c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp thùc phÈm ®Òu sö dông kho panel ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸. 2.1.3 Chän nhiÖt ®é b¶o qu¶n NhiÖt ®é b¶o qu¶n thùc phÈm ph¶i ®−îc lùa chän trªn c¬ së kinh tÕ kü thuËt. Nã phô thuéc vµo tõng lo¹i s¶n phÈm vµ thêi gian b¶o qu¶n cña chóng. Thêi gian b¶o qu¶n cµng l©u ®ßi hái nhiÖt ®é b¶o qu¶n cµng thÊp. §èi víi c¸c mÆt hµng tr÷ ®«ng ë c¸c n−íc ch©u ¢u ng−êi ta th−êng chän nhiÖt ®é b¶o qu¶n kh¸ thÊp tõ -25oC ÷-30oC, ë n−íc ta th−êng chän trong kho¶ng -18oC ± 2 oC. C¸c mÆt hµng tr÷ ®«ng cÇn b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é Ýt nhÊt b»ng nhiÖt ®é cña s¶n phÈm sau cÊp ®«ng tr¸nh kh«ng ®Ó r· ®«ng vµ t¸i kÕt tinh l¹i lµm gi¶m chÊt l−îng s¶n phÈm. D−íi ®©y lµ chÕ ®é vµ thêi gian b¶o qu¶n cña mét sè rau qu¶ thùc phÈm. B¶ng 2-1: ChÕ ®é vµ thêi gian b¶o qu¶n ®å hép rau qu¶ S¶n phÈm Lo¹i hép NhiÖt ®é §é T.gian b¶o b¶o qu¶n, Èm, qu¶n, (oC) (%) ( th¸ng) 0÷5 65÷75 C«m-pèt qu¶ Hép s¾t 8 0÷5 65÷75 §å hép rau Hép s¾t 8 N−íc ra vµ qu¶ 0 ÷ 10 65÷75 - TiÖt trïng Chai 7 0 ÷ 10 65÷75 - Thanh trïng Chai 4 0 ÷1 90÷95 Rau ng©m −íp muèi, Thïng gæ lín 10 qu¶ ng©m dÊm 0÷1 90÷95 NÊm −íp muèi ®Çm - nt - 8 dÊm 46
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2